Západnímu konci parku začalo hrozit spolknutí výstavbou gigantických bytovek společnosti CENTRAL GROUP – na místě opřekot zbourané samoobsluhy a zbořené budovy v sousedství usedlosti Kavalírka. Tento developer od svých úmyslů, zdá se, zatím nemíní upustit. Projekt se sice několikrát změnil, ale nikoli jednoznačně k lepšímu (viz historie-rok 2007).

   Původní verzi vypracovával atelier A69 ještě pro Comnaco, a.s., předchůdce Central Groupu. V novém projektu pak osvícení architekti zakomponovali do půdorysného řešení cenné staleté stromy na okraji parku a vypracovali přímo vzorový návrh sadových úprav. Avšak hmotově nebyly pro informované košířské obyvatele zamýšlené stavby přijatelné. Developer snížil na jejich nátlak plánovaná monstra místy o jedno podlaží, aby jiné části megastavby o patra opět navýšil. Pět zamýšlených mrakodrapů, které by možná slušely Jižnímu Městu, jsou nazvány zástupci společnosti Central Group „věžemi“. 

   Proslýchá se, že developer má jakousi zákulisní podporu někoho významného na Magistrátu. Central Group hodlá stavět podobnou příšernost nejen zde, ale koupil i hřiště vedle gymnázia Kavalírka, kde má v plánu postavit nestvůrné stavby, převyšující samo gymnázium. (Plocha hřiště je vedena v kategorii „veřejné využití“, kde by bylo možné uskutečnit veřejně prospěšný projekt - jako např. nemocnici či domov důchodců. Proto Central Group pojmenoval svůj projekt lstivě jako „Dům seniorů“).


C2 Stavební část

C2.1 Technická zpráva

C 2,1.1 Stavební řešení

Stavební objektv        l- stavby nejsou předmětem řešeni a územního rozhodováni

Inženýrské objekty   II. stavby jsou popsány podrobnou zprávou této dokumentace B5 Inženýrské

objekty
Provozní soubory           III. Stavby jsou popsány podrobnou zprávou této dokumentace B6 Technologická

Stavební objekty             III. Stavby jsou následující

So01-06 Bytové domy A-E So07     Garáže

Úvod

Koncept souboru bytových domu se snaží nabídnout atraktivní současné bydleni ve složité

urbánní situaci.

Urbanisticko architektonické řešení

Místo

Atraktivita místa spočívá pravě v jeho složitosti a dramatičností. Je specifické výraznou morfologií terénu a

rozhraním intenzivní městské blokové struktury Plzeňské a rozvolněné zástavby ve svahu Košíř. A také

rozhraním rušné městské křižovatky a parku, který odsud kontinuálně pokračuje po severním úbočí

smíchovského údolí až na Mrazovku. K napětí přispívá i to, že pravé v místě Kavalírky se údolí zužuje.

Anomálie v místě zúženi - břidličný ostroh, dodává místu romantický až mystický ráz. Nesmírně dynamicky

působí křivka Musílkovy ulice stoupající po spirále úpatí ostrohu. Gradující zvuk aut na dlažebních kostkách

dává této dynamice akustický rozměr

Atraktivní je i přímé sousedství s eklektickým zámečkem, který dal této lokalitě jméno – Kavalírka.

Místo je z minulostí poznamenané snahou o urbanizaci, vymezení uličních front blokovou zástavbou,

symetrickou nálevkovitou kompozici křížení Musílkovy a Pod školou s akcentovanými nárožími, umístění

škol a kostela. Přes svou engelovskou těžkost a solidnost působí všechny tyto architektonické intervence

torzálně, neukončeně. Živelnou podstatu místa se jimi zkrotit nepodařilo.

Hmotový a prostorový koncept

Návrh je ovlivněn mimořádným charakterem místa, Z počátku nebylo jasné, ve prospěch které strany souboj

urbanismus x příroda a bloková x solitérní zástavba zvrátit. Nebo jak z něj vytěžit.

Řešením je koncept kombinující zmíněné varianty. Výchozí byla dostavba bloku sledující uliční čáru. Jelikož

možnost kontinuálního pokračování bloku i podél ulice Pod Kavalírkou je znemožněna stávajícím vzrostlým

stromem (Jírovec Obecný), dostává se do návrhu druhý moment - solitérní akcent – věž. Výsledkem je

rozvolněná dostavba bloku s věžovitými akcenty ve významných pozicích tak, aby byla vytvořena vnitřní

zahrada se vzrostlými stávajícími stromy, určená pro pobyt rezidentů, která je od rušné ulice Musílkovy

chráněna 2 až 3-podlažním objektem, který sleduje uliční čáru podél ulice Musílkova a vytváří parter

Půdorysný koncept dostavby bloku umožňuje zachování vzrostlých stromů v jeho středu.

Typologie a dispoziční řešeni

Navržené hmotové řešení přináší maximální flexibilitu dispozic, možnost situovat vertikální komunikace do

středu dispozice, přirozeně osvětlit a větrat více místností včetně hygienického zázemí a mít velký podíl

místností v atraktivní nárožní poloze. Právě výhled z rohového okna do korun stromů a parku je stěžejním

momentem návrhu.

Půdorysný modul věží byl dimenzován tak, aby byt univerzální pro všech šest vezl a aby umožnil flexibilní

skladbu bytů na patře (například varianty: 5kk, 4kk+2kk, 2x3kk, 3x2kk, 3kk+2kk+1kk) .Těmto variantám jsou

přizpůsobené i polohy instalačních jader.

V nižších mezimodulech jsou Situovány menší byty  1KK a 2KK. V místech s nepříznivými světelně

technickými podmínkami jsou situovány ateliery umožňující také naplnit požadavek ÚP na multifunkčnost objektu.

Celkový počet navržených bytů - 97

Celkový počet ateliérů - 29

Celková plocha obchodu, služeb - 150m2

Každá věž má vlastni vstup. Vstupní lobby jsou co nejkratší cestou napojená na veřejnou komunikaci.

Z vertikální komunikace věže je přístupná chodba pro přístup do mezimodulů. Schodišťový typ se tedy

v mezimodulech mění na typ chodbový Celý soubor }e vzájemné propojen na úrovni parkingu v podzemních

Polyfunkční soubor MUSÍLKOVA, Praha 5 - Košíře, DUR 05/2007

AS9 - architekti s.r.o., Nad Zámečnicí 34, 150 00 Praha 5 - Košíře

dokumentace obrazová

místo sámošky -od stanice busu 123

místo sámošky -reálnější vizualizace

od hospody

od Musílkové

pohled jižní

pohled severní

pohled S-J

pohled východní

pohled západní

řez A-A B-B detail

řez A-A B-B

řez D-D

výkres vodovkami


účastníci řízení

Praha 5

[16.8.2007] Obytný soubor Musílkova

Oznámeni zahájeni územního řízení

nařízeni veřejného ústního jednáni

Dne 6.6.2007 podala společnost CENTRAL GROUP a.s., se sídlem Na Strži 65,140 00 Praha 4, IČ 63999102, žádost na změnu rozhodnutí o umístění stavby nazvané „Obytný soubor MUSÍLKOVA66, při ulicích Pod Kavalírkou a Musílkova, v k.ú. Košíře, v Praze 5". Navržená změna spočívá v úpravě kompaktní dostavby bloku na rozvolněnou zástavbu s věžovitými akcenty a s vytvořením zahrady ve vnitřním prostoru. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Stavební úřad příslušný podle § 13 odst. l písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon"), v souladu s ustanovením § 87 odst. l stavebního zákona oznamuje zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání na den

Jednání se uskuteční v určený den a hodinu na Ú MČ Praha 5, odboru územního rozhodování, nám. 14.října č.4,3. patro, zasedací místnost.

Dotčené orgány, účastníci řízení a veřejnost mohou závazná stanoviska a připomínky,

popřípadě důkazy uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude

řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí v kancelářích odboru územního rozhodování, nám.

14.října č.4,4. patro ve dnech pondělí a středa od 8.00 do 18.00 hodin.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing.arch. Eva Čechová vedoucí odboru

Upozornění:

Žadatel uhradí správní poplatek podle pól. 18 sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 1000,- Kč bude zaplacen přiloženou složenkou nebo hotově v pokladně zdejšího úřadu, 2. patro, nejpozději před ústním jednáním.

Žadatel (§ 87, odst 2 SZ) zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě navrhované stavby, v ulici Musílkově a v ulici Pod Kavalírkou. a to do doby veřejného ústního jednání. Součástí informace je grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný podklad, z něhož lze posuzovat jeho vlivu na okolí. Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní, stavební úřad nařídí opakované veřejné ústní jednání.

Rozdělovník:

I. účastníci řízení (§ 87, odst. l, SZ) - doporučené do vlastních rukou

1)              CENTRAL GROUP a.s., Na Strži 65,140 00 Praha 4                          (+složenka)

2)      Hl.m.Praha, zast. URM, Hradčanské nám.8,118 54 Praha l

II. Dotčené orgány: (doporučeně)

3)      ODŽ Ú MČ Praha 5, zde

4)      MHMP OOP, Jungmannova 29,110 00 Praha l

5)      MHMP OKP, Jungmannova 29,110 00 Praha l

6)      HZS hl. m. Prahy, Sokolská 62, 121 24 Praha 2

7)      HS hl. m. Prahy, Štefánkova 17, 150 00 Praha 5

III. Účastníci řízení (§85 odst.2) – veřejnou vyhláškou

8)      MČ Praha 5 – úřední deska

Pro informování účastníků řízení na úřední desce po dobu 15 dnů

Za správnost: Ing. Veithová


Úřad m. č. Prahy 5

stavební úřad
nám. 14. října 4
150 22, Praha 5v Praze 24. srpna 2007

č.j.: na elektronické desce nebylo uvedeno

věc: oznámení účasti ve správním řízení

Ve smyslu § 70 odstavce 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny oznamujeme svou účast v řízení o změně rozhodnutí o umístění
stavby:

„obytný soubor Musílkova“
v k.ú. Košíře, při ul. Pod Kavalírkou a Musílkova

 Zároveň žádáme o vysvětlení, proč jsme o tomto správním řízení nebyli vyrozuměni, přestože jsme o to žádali v naší Žádosti o informování o zahajovaných a probíhajících řízeních , podané Městské části Praha 5 dne 8. 6. 2007.
 


Občanské sdružení za záchranu parku Kavalírka
U Kavalírky 2, Praha 5


                                                                             Jan Fiala, předseda


Městská část Praha 5

Úřad městské části nám. 14. října 1381/4

Datum  doručení:     2 4  -08-


Úřad m. č. Prahy 5 stavební úřad nám. 14. října 4 150 22, Praha 5


v Praze 24. srpna 2007

č.j.: na elektronické desce nebylo uvedeno

věc oznámení účasti ve správním řízení

stavby:

„obytný soubor Musílkova" v k.ú. Košíře, při ul. Pod Kavalírkou a Musílkova

Zároveň žádáme o vysvětlení, proč jsme o tomto správním řízení nebyli vyrozuměni, přestože jsme o to žádali v naší Žádosti o informování o zahajovaných a probíhajících řízeních, podané Městské části Praha 5 dne 8. 6. 2007.


Jan Fiala, předseda


Občanské sdružení za záchranu parku Kavalírka U Kavalírky 2, Praha 5


Úřad městské části Praha 5

Odbor územního rozhodování
nám. 14. října 4

Praha 5

V Praze dne 25.9. 2007

Námitky účastníka řízení vůči „návrhu na vydání o vydání územního rozhodnutí o změně stavby označené  „Obytný soubor MUSÍLKOVA“, při ulicích Pod Kavalírkou a Musílkova, v k.ú. Košíře, v Praze 5“ (dále jen „návrh“)

Občanské sdružení Záchrana krajiny, se sídlem v Praze 4, U zeleného ptáka 12, 148 00, IČ: 270 57 836 (doklady prokazující subjektivitu k dispozici na Odboru územního rozhodování ÚMČ Praha 5) (dále jen „účastník“),

podává tímto jako účastník řízení

níže uvedené námitky, navrhují provedení níže uvedených důkazů a správních úkonů:

1. V obecné rovině účastníci protestují vůči masivní a nešetrné výstavbě v lokalitě, která znemožňuje pohodu bydlení a drasticky zasahuje do životního prostředí (kácení stromů, narušování rázu parku Kavalírka).

Ústavní pořádek ČR zakotvuje jako základní právo i právo každého na příznivé životní prostředí. Podle navazující zásady předběžné opatrnosti (§ 13 zák.č. 17/1992 Sb.) a generální občanskoprávní prevence ve smyslu § 415 občanského zákoníku v tomto případě neumožňuje ze zákona další nadlimitní zatěžování území.

V daném případě se nejedná pouze o nadlimitní zatěžování území, ale černou stavbu prováděnou v rozporu s platným ÚR a SP, která navíc porušuje územní plán.

2. Ze spisu nevyplývá, jak získal stavebník Central Group a.s. právo umístit stavbu. Původní ÚR ze dne 20.7. 2005 bylo vydáno ve prospěch stavebníka CONMACO MUSÍLKOVA s.r.o. Tato společnost dosud existuje. Na základě jakého právního úkonu došlo ke změně stavebníka? Byla tato skutečnost schválena stavebním úřadem?

3. V rámci stavby jsou zahrnuty jednotky označené jako „obytné ateliery“. Takový pojem však české stavební právo nezná. Lze zjistit, že podle původního ÚR ze dne 20.7. 2005, č.j. OUR.Koš.p.735-501/05-Za-UR (dále jen „Původní ÚR“) byly umisťovány ateliéry jako nebytové prostory (např. sekce B), poté však vydal ÚMČ Praha 5, Odbor územního rozhodování „Stanovisko“ dne 23.1. 2006, kde souhlasil se „změnou obytných ateliérů na byty“. O žádných obytných ateliérech však Původní ÚR nehovoří.

4. ÚMČ Praha 5, Odbor územního rozhodování vydal dne 23.1. 2006  „Stanovisko“, kterým povoluje navýšit obytnou plochu v celkem 5 domech ze 4295 m2 na 5183 m2. k jakému řízení se toto vztahovalo? K současnému řízení o změně Původního ÚR?

5. Vzhledem k průběžným změnám v projektu, počtu bytů, garážových stání a změn „ateliéry – bytové ateliéry – byty“, žádáme jasně stanovit, kolik bytů se povoluje v každé z pěti sekcí, kolik odpovídajících garážových stání je třeba vybudovat a jaký bude konečný počet bytů a jejich celková obytná plocha.

Původní ÚR umístilo celkem pět polyfunkčních domů s celkem 69 byty. Návrh nyní hovoří již o 97 bytech a 29 „ateliérech“, přičemž není jasné, k jakému účelu budou tyto ateliéry využity. Termín „ateliér“ označuje striktně nebytový prostor, viz. metodiku zák.č. 72/1994 Sb.

6. Původní ÚR obsahuje podmínku, že vnější maximální půdorysné rozměry areálu v úrovni 1.NP budou 65 x 60 m. To bylo podle vědomí účastníka porušeno.

7. Stavba není vybavena normovým počtem odstavných a parkovacích stání, včetně předepsaného počtu stání pro vozidla zdravotně postižených osob, jak stanoví zvláštní právní předpisy.

Již v rámci Původního ÚR byla povolena výjimka z OTTP a bylo povoleno vybudovat pouze 84 parkovacích stání. Současný návrh umisťuje do společných garáží 129 parkovacích stání.

Hromadné garáže jsou řešeny v rozporu s čl. 56 odst. 4) vyhl. hl.m. Prahy č. 26/1999 (OTTP). Žádáme přezkoumat soulad s čl. 56 odst. 1) OTTP.

8. Vzhledem k výše uvedenému a podle pozorování místních občanů, kteří jsou probíhající výstavbou obtěžováni již delší dobu, provádí stavebník Central Group a.s. stavbu již podle podaného návrhu (staví 129 místo 69 bytů podle Původního ÚR), tj. bez vyčkání na pravomocné rozhodnutí porušuje platně vydané ÚR a SP.

Žádáme, aby byla tato skutečnost doložena, resp. prověřena místním šetření, tedy aby se k ní vyjádřil v souladu s ust. § 51 SŘ navrhovatel, stavebník, stavební úřad a průběh stavebních prací byl doložen stavebním deníkem.

9.  Z přehledu stanovisek ve spise lze zjistit, že většina stanovisek je starší než jeden rok.

Tato skutečnost může činit rozhodnutí dotčených orgánů – správců sítí neplatnými, neboť byly vydány za jiného skutkového stavu a na základě původních podkladů. Je třeba proto předložit nová vyjádření dotčených orgánů a správců sítí, neboť stará pozbyla platnosti – a nebo doložit, že správci sítí ani dotčené orgány svá stanoviska nezměnili.

10. Návrh byl podán, aniž bylo spolehlivě zjištěno, zda stavbou může dojít ke snížení nebo změně krajinného rázu. Stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny – MHMP, Odbor ochrany prostředí zcela chybí.

Ústavní pořádek ČR zakotvuje jako základní právo i právo každého na příznivé životní prostředí. Podle navazující zásady předběžné opatrnosti (§ 13 zák.č. 17/1992 Sb.) a generální občanskoprávní prevence ve smyslu § 415 občanského zákoníku v tomto případě neumožňuje ze zákona další nadlimitní zatěžování území.

Z věcného hlediska je nutno konstatovat, že charakter stavby, výškové a půdorysné rozměry stavby nepřípustně zasahují do krajinného rázu dle ust. § 12 zák.č. 114/1992 Sb.

Dotčené území se nachází v bezprostřední blízkosti parku a Pražské památkové rezervace a umisťovaná stavba zásadně mění přírodní hodnotu krajinného rázu místa.

Až 8patrové domy narušují stávající souvislou městskou zástavbu v lokalitě. Stavba se nachází v ochranném pásmu Pražské památkové rezervace.

Vzhledem k charakteru lokality  nelze tento zásah označit za nevýznamný.

Podle judikatury Nejvyššího správního soudu se krajinný ráz musí posuzovat i v zastavěných oblastech.

Citujeme z výkladového stanoviska NSS (publikován jako č. 499/2005 Sb.): „Závěr správního orgánu o tom, zda stavba či jiná činnost mohou snížit či změnit krajinný ráz, musí být přezkoumatelný nejen z důvodu nezbytné právní jistoty, ale též proto, aby se fyzické či právnické osoby, jejichž práva, právem chráněné zájmy či povinnosti mohou být takovým závěrem dotčeny, mohly k němu vyjádřit, předkládat návrhy, stanoviska a důkazní prostředky a uplatňovat i ostatní práva účastníků řízení.“

Správní orgány jsou povinny respektovat právní názor NSS, který vyplývá z rozhodnutí NSS ze dne 23.3. 2005 sp.zn. 6 A 97/2001. Podstatou je poznatek, že rozhodování o souladu s krajinným rázem MUSÍ být provedeno v rámci správního řízení tak, aby nešlo o mimoprocesní posouzení této zásadní otázky pro další řízení.

11. Spis vedený stavebním úřadem neobsahuje plnou moc pro zástupce navrhovatele – Central Group a.s. Renatu Procházkovou.

12. Navrhujeme přezkoumání čl. 56 odst. 11) OTTP, požární únikové cesty.

13. Závěr zjišťovacího řízení podle zák.č. 100/2001 Sb. odhalil závažné závady stavby a porušování územního plánu. Využití pro funkci bydlení přesahuje povolených 60%. Využití území SV pro bydlení je nepřípustné a pokud bylo v takové podobě schváleno ÚMČ Praha 5, OÚR, jde o zásadní porušení principů územního plánování. Územní plán je závaznou normativní obecně závaznou regulí, která je obecně závazná a jakékoli výjimky udělované navíc v rozporu s vydaným Původním ÚR jsou nepřípustné a porušují obecný právní princip rovnosti před zákonem.

Závěr zjišťovacího řízení hovoří v této souvislosti o „Stanovisku č.j. OÚR Koš.P.735-155/07-VO ze dne 5.3. 2007“, které však nebylo ve spise obsaženo.

14. K výše uvedené námitce pro přesnost uvádíme, že stavba je doslova poznamenána nekončícími výjimkami z územního plánu. Zdá se, jako by pro ni územní plán hl.m. Prahy vůbec neplatil.

Vedle výše uvedené výjimce – souhlasném stanovisku je nutno uvést i výjimku, která provázela již vydání původního ÚR (viz. usnesení Rady MČ Praha 5 ze dne 17.8. 2004, č. usnesení 34/1034/2004).

Zatím snad poslední z celé záplavy výjimek je potom „Stanovisko MČ Praha 5 k úpravě územního rozhodnutí na stavbu Výstavba polyfunkčních domů Musílkova“ z nejasného data „23.1.06. 2006“, které schvaluje využítí území SVO pro bytovou výstavbu a navíc mění index míry využití pro území SVM z C4 na F.

Tuto výjimku povolila opěr Rada MČ Praha 5 dne 13.5. 2003 usnesením 19/691/2003.

Současný faktický stav je ovšem takový, že se z původně polyfunkčního projektu stal projekt téměř čistě bytový, a tento se v průběhu stavby zdvojnásobil.

15. Protestujeme proti vzrůstajícímu trendu spojovat stavby několika bytových domů do jediného řízení pod záminkou jejich rozčlenění na sekce v rámci jediného bytového domu. Ze stavby je zřejmé, že se jedná o pět samostatných bytových domů. Vede-li stavební úřad řízení o umístění jediného bytového domu, porušuje tím zásadu stanovenou ust. § 37 odst. 1) správního řádu, neboť podání se posuzuje podle svého skutečného obsahu a bez ohledu na to, jak je označeno.

16. Připojení stavby na veřejné komunikace po zdvojnásobení počtu bytů kapacitně nevyhovuje. Máme za to, že na přilehlých komunikacích nelze zajistit bezpečné užívání a plynulý provoz. Stanovisko silničního správního úřadu, resp. dotčeného orgánu chybí.

17. Stavba se nachází v ochranném pásmu Pražské památkové rezervace. Rozhodnutí dotčeného orgánu na úseku ochrany památkové péče – MHMP OKPP ze dne 8.1. 2007 č.j. MHMP 395314/2006/Dan bylo vydáno na základě neúplných a nedostatečných podkladů. Orgán MHMP OKPP zde hovoří o „6 samostatných bytových domech“, zatímco návrh navrhovatele zmiňuje pouze 1 bytový dům o 5 sekcích.

Dále je zde uvedeno, že stavba má celkem 122 bytových jednotek a k nim 114 parkovacích stání, což opět neodpovídá návrhu, který hovoří pouze o 97 bytech.

                   S pozdravem

Věra Mikotová, v.r.

členka Výboru

OS Záchrana krajiny


INFORMACE PRO ČLENY A PŘÍZNVCE O. S. ZA ZÁCHRANU PARKU KAVALÍRKA

   Dne 27. září 2007 se konalo jednání v rámci zahájeného územního řízení o umístění polyfunkční stavby „obytný soubor Musílkova“.

   Před tímto jednáním byl žadatel, společnost Central group a.s. povinna podle zákona vyvěsit na místě navrhované stavby v ulici Musílkově a v ulici Pod Kavalírkou informaci o navrhované stavbě současně s grafickým vyjádřením záměru.

   Podklady k záměru byly pro přihlášené účastníky k nahlédnutí do doby jednání na odboru územního rozhodování ÚMČ Praha 5. Z této dokumentace vyplývá, že společnost Central group a.s. má záměr postavit na západním konci parku Kavalírka pět domů, spojených nižšími stavbami. Pod domy by měly být podzemní garáže. Projekt vypracoval atelier A69.

   Projektanti zvolili zajímavou hybridní koncepci, v parteru respektující uliční čáry ulic Pod Kavalírkou a Musílkova. Zároveň ale rozmístili jednotlivé objekty v parku tak, že budí z východního pohledu - z parku - dojem nikoli uliční zástavby, ale domů v zeleni.

   Atelier A69 vyšel vstříc požadavkům odboru městské zeleně na zachování několika cenných parkových stromů a předpokládá navíc následné vysazení dalších vzrostlých stromů.

   Až potud by bylo vše nejspíš přijatelné. Zděšení však budí výška pěti spojených budov, které by měly mít každá osm až devět nadzemních podlaží (v projektu jsou na označovány jako věže budovy jediné).

   Vyvěšení

   Protože podle našich zjištění společnost Central group nesplnila povinnost vyvěsit informaci o záměru, žádali jsme opakování ústního jednání. Byl nám však předložen tisk fotografie jako důkaz, že tak Central group učinila. Na snímku byly dva kancelářské papíry formátu A4, pověšené na plotě. Na jednom byly čtyři nečitelné řádky textu, na druhém nezřetelný jednoduchý plánek. Členové našeho občanského sdružení po celý předešlý měsíc nic takového nezaznamenali. Místo bylo ohledáno tedy ještě bezprostředně po ukončení jednání a pořízena fotodokumentace (v příloze). Jak je ze snímku patrné, toto "vyvěšení" bylo učiněno účelově na plotě kousek nad zemí, téměř ukryto za divokou vegetací, na místě nedůstojném a unikajícím pozornosti.  Podle pozorovatelů našeho občanského sdružení na dobu zřejmě zanedbatelně krátkou. 

   Společnost Central group a. s. tak dala najevo, jaký vztah má k místu, na němž hodlá realizovat zisk.  Občanské sdružení za záchranu parku Kavalírka  si to vysvětluje jednoznačně jako urážlivý projev pohrdání a výsměchu společnosti Central group vůči místním občanům. Tímto činem ještě před zahájením staveb. řízení společnost odmítla konstruktivní dialog a dala jím také najevo, že se takového dialogu obává, neboť si je vědoma neúměrnosti záměru vzhledem k lokalitě.

Krajinný ráz

Zvolená a v projektu předváděná architektonická forma je hmotově velmi výrazná. Tvrdíme, že je pro toto místo naprosto neúnosná, výška a počet plánovaných bytů nás doslova vyděsily. Pět spojených gigantických věží zatíží místo a park nepřehlédnutelně a nepominutelně. Nově koncipovaná výšková zástavba změní radikálně prostorové měřítko. Stavět dokonce až devítipatrové „věže“ na vyvýšeném místě v bezprostředním sousedství malebné usedlosti – zámečku Kavalírka by byl neodpustitelný zločin. Přilehlý park by se stal předzahrádkou Obytného souboru Musílkova.  Všechny budovy v okolí by působily titěrně. Dokonce i farní chrám Sv. Jana Nepomuckého, který je v blízkosti a který tvoří přirozenou košířskou dominantu, by byl z mnoha pohledů zcela zesměšněn.

   Záměr je v přímém rozporu s platnými zákonnými podmínkami ochrany krajinného rázu.

Dopravní situace

         Velká kapacita výškových budou s sebou nese enormní dopravní zatížení. Odborem dopravy není koncepčně vyřešena automobilová doprava jak v lokalitě, tak i v širších souvislostech. Je to lokalita uprostřed husté obytné zástavby. Proto jsme v námitkách k jednání o Obytném souboru Musílkova žádali o vypracování dopravní studie, která zohlední nejen dopad projektu na současnou dopravní situaci, ale i vliv dalších projektů, které jsou v lokalitě realizovány, zejména projektů bytových domů v ulici Pod Kavalírkou. Upozornili jsme, že již v současné době je v ulici Musílkova natolik vysoká intenzita dopravy, že v dopravních špičkách je výjezd na ulici Plzeňskou prakticky znemožněn a ulice Musílkova je zablokovaná kolonami vozidel, které znemožní výjezd z objektů. S ohledem na skutečnost, že již v současné době se na Plzeňské ulici ve směru z centra v levém odbočovacím pruhu tvoří kolony vozidel blokujících průběžné jízdní pruhy a kolony vozidel na Musílkově ulici neumožňují zařazení vozidel do odbočovacího pruhu zpět na Plzeňskou, je nutné před vydáním územního rozhodnutí zpracovat aktuální studii dopravní obslužnosti oblasti.

  U výškových budov existují větší bezpečnostní rizika, především požární. Příjezd požárních vozidel k budovám bude ve ztížených dopravních podmínkách velmi obtížný.

   Upozorňujeme na to, že dílčí, ze souvislostí vytržená posuzování záměrů jednotlivých developerů, hodlajících stavět v nejbližším okolí, je nekoncepční.

    To platí nejen pro odbor dopravy.

   Starosta pan Jančík si na Košířích cenní především jejich parků a zahrad. „Košíře jsou jako vznešená dáma, která ve svém nitru ukrývá staré zahrady s tajemnými stavbami. Je v porovnání s jinými s jinými evropskými městy už neuvěřitelné, jak dokáže „oázy zeleně“ v zástavbě domů tak romanticky skrývat… “ (JUDr. Milan Jančík, starosta, předvolební tiskovina k výstavě o Košířích a Motole, 2007).

    V těchto intencích by měli jednat všichni, komu leží tak jako jemu na srdci podoba a život v této nádherné části Prahy. Odpovědní pracovníci i volení politici Městské části Praha 5 jsou povinni ohlídat, aby místo bylo dokomponováno do harmonického celku, což by bylo vhodné jen podstatně nižšími budovami.  Špatné rozhodnutí by mělo i nezanedbatelné politické následky.

      O.S. sdružení za záchranu parku Kavalírka spolu s Košířany doufají, že bude dosaženo vzájemně přijatelného řešení.


Občanské sdružení za záchranu parku Kavalírka
U Kavalírky 2, Praha 5
Jan Fiala, předseda

P. S.

Doplňující informace z posledních dnů

Jak jsem zjistil nahlédnutím do dokumentace na odboru územního plánování P5 a jak mi potvrdil i radní Horák, vyjádřil v  průběhu dalších jednání úřad MČ Praha 5 znepokojení, nad projektem předimenzovaných staveb. Central Group následně nabídl jako „kompromis“ to, že některé věže sníží o jedno patro, ale navýší spojovací nižší stavby mezi věžemi. To ale v žádném případě není kompromisem!

- JF


Ateliér pro životní prostředí, o.s.

občanské sdruženi se sídlem Ve svahu č. l, 147 00 Praha 4 - Podolí

IČ 69 34 77 60 člen koalice Spojená občanská sdružení Praha

Odboru územního rozhodování Úřadu MČ Praha 5 nám. 14. října4 15222  Praha  5

V Praze dne 27.9. 2007

Věc: VYJÁDŘENÍ  k řízení o umístění stavby „Polyfunkční soubor Musílkova" v Praze 5 -Košířích

K dnešnímu ústnímu jednání podáváme tyto námitky a připomínky:

1.  Urbanistické a architektonické hodnoty v území a dopad navrhovaných staveb je nutno
řádně projednat ve všech podstatných souvislostech.

Je nutno posuzovat zamýšlený zásah v území rovněž v kontextu požadavků či. 4 OTPP. Daná lokalita jez hlediska urbanistických a architektonických hodnot území výjimečná, ale také velmi zranitelná. Již pouhým pohledem na fasády stavebníkem doložené je zřejmý výrazný rozdíl věžovitého komplexu ve srovnání s okolní zástavbou, podtržený i výrazným reliéfem.

Výslovně odkazujeme na revizi územního plánu hl.m. Prahy č. Z 1000/00 (usnesení ZHMP č. 40/06 ze dne 14.9. 2006) jež určuje:„Pn umisťování staveb v území bez stanoveného kódu míry využití území bude v rámci územního řízení vyčíslen navrhovaný kód míry využití území pro předmětný pozemek nebo pro záměrem vymezené území. Při posuzování souladu záměru s územním plánem bude prioritou soulad se stávající mírou využití území převažující v okolí posuzované stavby, charakterem zástavby, hmotovým členěním a výškovou hladinou okolní zástavby(t (viz přílohu č. l k ÚP, oddíl č. 8, odst. 4, ve znění změny Z 1000/00). Větší část stavebního pozemku není nijak regulována a aplikace uvedeného ustanovení je na místě.

2.     Odkazujeme na argumentaci obsaženou v přiloženém rozhodnutí Úřadu MČ Praha 8 ze
dne 5.2. 2007 č.j.OV/P8/2006/1256/Doh/6, kterým došlo k zamítnutí návrhu na umístění bytového
domu Střížkov z důvodu nesouladu s urbanistickými a architektonickými hodnotami území Toto
rozhodnutí odvolací orgán potvrdil (viz další přílohu).

3.     „Seznatelný závěr" obsažený ve stanovisku OOP MHMP z 20.11.2006 byl vyhotoven v
rozporu se skutečným stavem věci, který nebyl dotčenému orgánu patrně ani pořádně znám.

„Seznatelný závěr" je věcně neudržitelný, obsahově chybný, nicméně jeho forma pouhého stanoviska, jež nemůže být předmětem odvolání, je pro takovéto selhávání dotčeného orgánu i pro zprůchodnění stavby velmi vhodná. Proto je praxe neformálních „seznatelných závěrů" také soustavně na OOP MHMP praktikována. Taková praxe byla ovšem v době vydání obou stanovisek v rozpora s výkladovým stanoviskem rozšířeného senátu NSS, týkajícím se krajinného rázu

(publikován pod č. 499/2005 Sb. rozh. NSS), kde se mimo jiné uvádí: „Závěr správního orgánu o tom, zda stavba či jiná činnost mohou snížit či změnit krajinný ráz, musí být přezkoumatelný nejen z důvodu nezbytné právní jistoty, ale též proto, aby se fyzické či právnické osoby, jejichž práva, právem chráněné zájmy či povinnosti mohou být takovým závěrem dotčeny, mohly k němu vyjádřit, předkládat návrhy, stanoviska a důkazní prostředky a uplatňovat i ostatní práva účastníků řízení. " Tomuto požadavku stanovisko dotčeného orgánu neodpovídá, jde o nezákonný podklad, který v územním řízení nelze využít.

K věci odkazujeme rovněž na rozsudek NSS ze dne 18.8. 2006 ve věci sp.zn. 7 A 166/2002, kde na č.l. 7 A 166/2002 - 78 až 79 tento soud konstatuje, že „...je nepřípustný výklad § 12 odst. 2 uvedeného zákona, podle kterého jeho „ dikce" nepředpokládá, že se nerozhoduje o otázce, zda stavbou nebo činností může dojít ke změně nebo snížení krajinného rázu, nýbrž toliko v záležitosti, zda se ke stavbě nebo činnosti způsobilé snížit nebo změnit krajinný ráz udělí či neudělí souhlas. ... jistě nelze po orgánu ochrany přírody požadovat, aby ve všech případech z vlastního podnětu zahajoval řízení podle § 12 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny. Například tehdy, umisťuje-li se do již zastavěné krajiny stavba, která nijak nevybočuje svými parametry, je vysoce pravděpodobné, že krajinný ráz snížen či změněn nebude. ... Ve zbývajících případech bude na místě, aby orgán ochrany přírody správní řízení vždy provedl. "

Dokládáme dále své tvrzení o nezákonné formě „seznatelného závěru" OOP MHMP ze dne 13.7. 2006, a to rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 22.12. 2006 ve věci sp.zn. 7 Ca 260/2005, kde na str. 6 - 7 je tato otázka jasně a přesvědčivě vyargumentována. Mělo proběhnout správní řízení, což se nestalo. Stavební úřad měl toto zjistit a konstatovat. Měl trvat na odstranění této nezákonnosti.

"Seznatelný závěr" byl v době svého vydání formálněprávně vadný - mělo jít o podkladové rozhodnutí. Po 1.1. 2007 pak mělo jít o závazná stanoviska odpovídající požadavku srozumitelnosti, věcné správnosti a přezkoumatelnosti.

"Seznatelný závěr" je i věcně pochybený a zcela nevěrohodný. Nezabývá se věcným posouzením zásahu, neobsahuje žádné přesvědčivé a přezkoumatelné zdůvodnění závěru, který je ostatně na prvý pohled v rozporu se skutečným stavem věci. Schematický a pouze formální vztah dotčeného orgánu k věci je zřejmý, odůvodnění je obecné a je užíváno uvedeným orgánem ve všech podobných případech.

"Seznatelný závěr" je tedy formálněprávně i věcně vadný. Formálněprávní vadu je stavební úřad povinen zjistit a požadovat její odstranění před vydáním rozhodnutí.

4. Ve správním spise je nutno po změně záměru prověřit stanoviska DOS S a vyjádření správců inženýrských sítí tak, aby se všechna vztahovala prokazatelně k aktuálnímu řešení staveb (nelze akceptovat např. razítka - vyjádření s prošlou lhůtou platnosti nebo na neaktuálních situacích).

Je nutno ze spisu odstranit doklady, jež se vztahovaly k jiným řešením. Jinak je správní spis zmatečným, nepřehledným souborem informací o vývoji představ o zástavbě, není však řádným podkladem pro územní řízení.

Veškerá vyjádření a stanoviska se musí prokazatelně vztahovat k tomuto aktuálně projednávanému řešení. Nelze připustit variabilitu kapacity nebo jiných podstatných vlastností stavby v jednotlivých dokladech založených ve spise. Jde o závažnou vadu podkladu rozhodnutí.

Připsáno na jednání rukou:

5. Na základě dnešního jednání jsme nuceni napadnout fakt, že existují dvě navzájem rozporná stanoviska OÚR MČ Praha 5, a to z ledna 2006 a z 5. 3. 2007. Stanoviska podepsala Ing. Čechová, při čemž má zároveň vydat rozhodnutí ve věci. Jde o vzájemný konflikt – rozhodování (nečitelné) MČ i  … státní zprávy jednou osobou. Proto vznáším námitku podjatosti uvedené osoby.

6. Nebyl doložen výpočet souladu využití okolního území a navrhované stavby ve smyslu změny Z 1000/ ÚP hl. m. Prahy.

7. Žádáme o doložení vizualizace navrhovaných staveb ve stávající zástavbě, Stačí, pokud se na úřadě bude možno seznámit s CD z prezentace stavebníka.

8. Přílohy uvedené výše má již stavební úřad k dispozici – viz podání ve věci „Vilové domy nad Buďánkami“. Na výzvu jsme schopni dodat je znovu.

9. Napadáme rovněž zákonnost užití změny – „úpravy“ ÚP č. U149/2003. Úpravy územního plánu neměly opru ani v původní právní úpravě a nemají ji ani od 1. 1. 2007, kdy došlo ke zrušení „ …ěrné části“ ÚP jako právního pojmu.

10. Je nutno prověřit, jaké podklady jsou opravdu aktuální a vztahují se k předmětu řízení. Ve spise doposud nebylo závazné stanovisko OKP MHMP z 20. 7. 2007

Po doplnění sjednocení podkladů žádáme o poskytnutí možnosti nahlédnout do spisu a seznámit se s ním. Do té doby považujeme podklad shromážděný ve spr. spise za vnitřně rozporný a nezpůsobilý k rozhodnutí.

 

JUDr. Petr Kužvart

v zastoupení

ATELIERU PRO ŽP

Ve svahu 1, 147 00 Praha 4

(rukopisnou část přepsal Fiala)


07-10-17 Výškový limit.


Praha 5

[8.11.2007] č.j. OUR.Koš.p.735-1482/07-Za

Vyrozumění účastníků řízení o doplnění žádostí o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „Obytný soubor MUSÍLKOVA"

usnesení o lhůtě k vyjádření         Dne 6.6.2007 podala společnost CENTRAL GROUP a.s., se sídlem Na Strži 65,140 00 Praha 4, IČ 63999102, žádost o změnu rozhodnutí o umístění stavby nazvané „Obytný soubor MUSÍLKOVA" (domy označené A,B,C,D), při ulicích Pod Kavalírkou a Musílkova, v k.ú. Košíře, Praha 5.

Úřad MČ Praha 5, odbor územního rozhodování, příslušný podle § 13 odst. l písm. c) zákona č. 183/2006 SK, o územním plánování a stavebním řádu (dále stavební zákon), v souladu s ustanovením § 87 odst. l stavebního zákona oznámil zahájení územního řízení ve výše uvedené věci a současně nařídil ústní jednání, které se uskutečnilo dne 27.9.2007 na Úřadě MČ Praha 5, odboru územního rozhodování, nám. 14.října č.4, Praha 5.

Při ústním jednání byly uplatněny námitky a připomínky účastníků řízení OS za záchranu parku Kavalírka, zast. Mgr. Janem Fialou, OS Ateliér pro životní prostředí, zast. JUDr. Petrem Kužvartem, OS Záchrana krajiny, zast. JUDr. Emilem Fleglem, Uplatněné připomínky a námitky byly při ústním jednání zaprotokolovány a jsou součástí spisu.

Dne 2.11.2007 žadatel podal doplnění dokumentace, které spočívá ve snížení domů A, B a E o 1NP (na 7 NP) a zvýšení propojovacího krčku mezi domy A a B o 1NP (na 3 NP). Ostatní podklady rozhodnutí zůstávají beze změny.

Usnesení              Úřad MČ Praha 5, odbor územního rozhodování, v rámci vyrozumění podle ustanovení § 36 odst. 3 žák. č.500/2004 Sb., správní řád, o doplnění dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí vedené pod č.j. OUR.Koš.p.735-805/07-Za, stanovuje podle §36 odst. l citovaného zákona lhůtu pro uplatnění námitek a připomínek do 3.12.2007.

Do dokumentace k územnímu řízení o umístění stavby lze nahlédnout na Úřadu MČ Praha 5, odboru územního rozhodování, nám. 14.října č.4,4.patro, místn.č.434, v úředních hodinách, tj. pondělí 8-16 a středa 9.30 -18 hodin ve stanovené lhůtě (do 3.12.2007).

Ve stejné lhůtě jako účastníci řízení sdělí svá stanoviska dotčené orgány státní správy.

Odůvodnění             Doplnění dokumentace představuje snížení tří z pěti navrhovaných domů o 1NP a zvýšení propojovacího krčku mezi dvěma domy (A a B) o 1NP, jak je zřejmé z přílohy tohoto vyrozumění (výkr.č.Dl .14 - původní a upravená dokumentace). S ohledem na rozsah doplnění považuje stavební úřad stanovenou lhůtu k vyjádření v termínu do 3.12.2007 za dostatečnou.

Poučení o odvolání           Proti tomuto usnesení je možno se odvolat k Magistrátu hl.m. Prahy, odboru stavebnímu, Jungmannova 29, Praha l, podáním u zdejšího úřadu, ve lhůtě 15 dní ode dne jeho doručení. Podané odvolání nemá odkladný účinek.


Občanské sdružení za záchranu parku Kavalírka

U Kavalírky 2, 150 00 Praha 5 – Košíře

námitky k doplnění žádosti

o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby

„Obytný soubor MUSÍLKOVA“ 

Č.j. OUR.Koš.p.735-1482/07-Za 

   Dne 6.6.2007 podala společnost CENTRAL GROUP a.s., žádost o změnu rozhodnutí o umístění stavby nazvané „Obytný soubor MUSÍLKOVA“ při ulicích Pod Kavalírkou a Musílkova, v k.ú. Košíře, Praha 5. Úřad MČ Praha 5, OÚR oznámil ÚŘ ve výše uvedené věci. Při ústním jednání byly uplatněny námitky a připomínky účastníků řízení, které byly zaprotokolovány a jsou součástí spisu.

   Dne 2.11.2007 žadatel podal doplnění dokumentace, které spočívá ve snížení domů A, B a E o 1NP (na 7 NP) a zvýšení propojovacího krčku mezi domy A a B o 1NP (na 3 NP). Ostatní podklady rozhodnutí zůstávají beze změny.

Námitky Občanského sdružení za záchranu parku Kavalírka:

Snížení věžových domů A,B a E a následné vyrovnání a navýšení takto „ztracených“ metrů čtverečních považujeme za legrační pokus ve smyslu přísloví - aby se vlk nažral a koza zůstala celá.

Věžáků  jest pět (A,B,C,D, E), nikoli čtyři, jak je výše uvedeno.  Stavby navrhované ke snížení jsou v záměru umístěny do nižší partie, zatímco věže C a D zůstávají trčet vysoko nad Košíře - nahoře na ostrohu v přímém sousedství usedlosti/zámečku Kavalírka.

Výška věží banalizuje blízký farní chrám Sv. Jana Nepomuckého, který je a musí zůstat přirozenou kulturní dominantou Košíř!

Projektant v komentáři „C2.1.1.“  - i jinde - skládá velmi citlivě hold místu, které má podle jeho vyjádření (shodného i s naším míněním):

romantický až mystický ráz“ , „mimořádný charakter místa“   …“spočívá právě v jeho složitosti a dramatičnosti“  (citujeme z textových částí).

Záměr prezentovaný v dokumentaci  je i po směšné úpravě v příkrém rozporu s deklarovanými hodnotami.

Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určité lokality, je chráněn zákonem před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných  prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, respektem k harmonickému měřítku a vztahům v krajině. Záměr nejenže není v harmonickém vztahu k místu, ale svým hrubě drtivým měřítkem celé mimořádné místo degraduje.  

S pozdravem

Za Občanské sdružení za záchranu parku Kavalírka                         Mgr. Jan Fiala, předseda

DO PODATELNY DÁNO 3/12/2007


Ateliér pro životní prostředí, o.s.

občanské sdružení se sídlem Ve svahu č. 1,  147 00 Praha 4 – Podolí

IČ  69 34 77 60

člen koalice Spojená občanská sdružení Praha

D O P O R U Č E N Ě

                                                                                              Úřadu MČ Praha 5

                                                                                               ing. arch.   Z a c h a r i e v é

                                                                                               ing. Karlu   Č u d o v i

                                                                                               nám. 14. října 4                     

                                                                                              152 22   P r a h a   5

                                                                                              zasláno e-mailem na adresy:

                                                                                              our@p5.mepnet.cz

                                                                                              podatelna @p5.mepnet.cz                

                                                                                              karel.cuda@praha5.cz                                 

k č.j.: OUR.Koš.P.735-1482/07-Za

                                                                                                               V Praze dne 3.12. 2007

Věc: V Y J Á D Ř E N Í   k řízení o umístění stavby „Polyfunkční soubor Musílkova“ v Praze

         5 -Košířích  na základě usnesení stavebního úřadu vyvěšeného na jeho úřední desce dne

         8.11. 2007  a   o d v o l á n í   proti usnesením  z 8.11. 2007 a z 15.11. 2007 v téže věci

            Dodatečně podáváme toto doplňující vyjádření poté, kdy jsme nahlédli do správního spisu:

            1. V úvodu ústního jednání dne 27.9. 2007 jednání bylo rozporováno splnění podmínky vyvěšení informace na místě stavebního pozemku. Téhož dne byla stavebnímu úřadu zaslána zpráva od místního rezidenta pana Mgr. Jana Fialy spolu s fotografií místa. Jednak jde beze sporu o místo zcela nevhodné, jednak se stavebník - jak ostatně sám na jednání sdělil -  nenamáhal s obnovou štítku s informací poté, co byl zničen. Konečně uvedená informace obsahovala necelé 4 řádky a půdorysnou situaci, ze které nelze nikterak usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu záměru a jeho vliv na okolí. Ze samotného půdorysu se toho moc nevyčte. Jde tedy o vyvěšení informace neodpovídající § 87 stavebního zákona a ustanovení § 8 vyhl. č. 503/2006 Sb.

            Opakujeme, že veřejné ústní jednání 27.9. 2007 tedy bylo opravdu předčasné a nezbývá, nežli je podle požadavku zákona   z o p a k o v a t ,   jak jsme již uvedli.

            2. Usnesení vyvěšené dne 8.11. 2007 bylo doručeno dne 23.11. 2007 a od té doby plyne lhůta ve smyslu § 87 odst. 1 stavebního zákona, jež nesmí být kratší nežli 15 dní, takže termín pro vyjádření nemohl být v souladu se zákonem stanoven dříve než na 10.12. 2007. Pokud byl stanoven v usnesení již na dnešní den, tedy o celý týden dříve, je toto usnesení zatíženo nezákonností a my jsme zkráceni na svých procesních právech stejně jako ostatní účastníci řízení.

            Proto zde podáváme své včasné   o d v o l á n í  proti usnesení z 8.11. 2007. Navrhujeme, aby bylo zrušeno pro rozpor se stavebním zákonem.

            3. Výslovně odkazujeme na své vyjádření dané na ústním jednání. Je nadále  zcela aktuální. Pokus "humanizovat" zjevně svou velikostí pro dané území přeexponované "škatule na bydlení" tím, že poslední patro uskočí a vzniklá terasa pak má vzdáleně evokovat představu hlavní římsy, je detailem, který celý komplex nečiní pro danou lokalitu přijatelným.

            Není vůbec jasné, kdy byly provedeny stavebníkovy výpočty koeficientů - výkres C.1.5.1. je datován 5/2007. Podle všeho tedy nemůže jít o výpočet nového řešení záměru, který byl dodán stavebnímu úřadu rukopisným podáním z 2.11. 2007.

            Výpočet v průvodní zprávě - část B1 je zjevně účelový a opomíjí celé znění podmínek daných  revizí územního plánu, jež jsme citovali v písemném vyjádření ze září 2007, jež je stavební úřad povinen hodnověrným a přezkoumatelným způsobem projednat všechny. 

            4. Za velice podivný považujeme rukopisný zápis z "ústního jednání" ze 17.10. 2007, kam nebyl obeslán žádný účastník a byl zde jen stavebník a úřední osoby zařazené do stavebního úřadu. Politickou složku pak představoval radní MČ Praha 5 pan Zapletal. Na tomto jednání došlo zjevně k dohodě o dalším společném postupu ve věci. O tom svědčí i den poté stavebníkem podaný návrh na přerušení řízení do 30.9. 2008.

            Jde o mimořádně významné jednání, jež bylo provedeno v rámci územního řízení, ale v hrubém rozporu se zákonem.

            5. Dne 23.11. 2007 bylo na úřední desce vyvěšeno další usnesení, jež mám bylo poštou posléze doručeno dne 27.11. 2007. Jde o to, že pan tajemník Úřadu MČ Praha 5 nevidí žádný důvod pro vyloučení Ing. Evy Čechové z řízení, když tato úřední osoba zároveň zastupuje městskou část jako samosprávný subjekt (v samostatné působnosti je MČ účastníkem řízení) a zároveň ve věci meritorně rozhoduje v přenesené působnosti jako státní úředník.

            Záležitost nepostrádá jisté absurdnosti, jež je nepochybně hodna zpracování prostředky krásné literatury, nikoli jen banálního úředního vyřizování. Zde je nehynoucí citace názoru pana tajemníka: "Důvodem podjatosti není fakt, že orgán samosprávy rozhoduje v přenesené působnosti (při výkonu státní správy) ve věci, ve které se sám jako samosprávný orgán účastní řízení ... ". Pan tajemník opomíjí, že je zde bezpochyby  dán důvod ve smyslu § 14 odst.1 správního řádu, totiž jmenovaná úřední osoba je vyloučena pro svůj vztah k jednomu z účastníků řízení, který ji nejen zaměstnává a úkoluje (zde je vztah zřejmé závislosti), ale dokonce  jej v rámci správního řízení zastupuje! Vedle toho jako úředník má ve věci rozhodovat! Jde o absurdní případ jakési podivné úřední schizofrenie, který zcela podvrací základní zásady správního řízení i základní povinnosti úředníků samosprávních celků podle zákona.

            Protože se pan tajemník odvolává na judikát č. 503/2005 Sb. NSS, připojujeme v příloze právní rozbor dokládající vnitřní rozpornost a účelovost onoho judikátu, způsobující jeho neaplikovatelnost pro rozpor se zákonem a pravidly logického usuzování.

            Zároveň podáváme tímto včasné  o d v o l á n í   proti usnesení  tajemníka Ing. Karla Čudy, vydané s datem 15.11. 2007 a pod zn. "OUR.Koš.p.735-1496/07-Če-podjatost" a navrhujeme jeho změnu v tom smyslu, že Ing. Eva Čechová je vyloučena z tohoto územního řízení pro svůj vztah k účastníku řízení.

___________________________________

            Toto vyjádření zasíláme ve třech vyhotoveních tak, aby je bylo možno řešit jak na stavebním úřadě, tak i na odvolacím orgánu v rámci odvolacích řízení ohledně obou výše napadených procesních usnesení. Do rozhodnutí o těchto odvoláních navrhujeme územní řízení   p ř e r u š i t .     

Ateliér pro životní prostředí, o.s.

Praha 4 - Podolí, Ve Svahu 1, PSČ 147 00                      

 zastoupený

            JUDr. Petrem Kužvartem, advokátem se sídlem 

Za Zelenou liškou 967, Praha 4, PSČ 140 00

vedeným v seznamu České advokátní  komory

v Praze pod č. 2545  na základě plné moci

již doručené  správním orgánům


Na Praze 5 bylo 19.12. 2007 vyvěšeno oznámení o opakovaném veřejném ústním jednání v územním řízení o umístění obytného souboru Musílkova - prostor Parku Kavalírka v Košířích - a to z důvodu, že v září nebyla na místě stavby řádně a po celou dobu vyvěšena předepsaná informace. Ústní jednání bude 24.1. 2008 od 10.00 hod. v sídle stavebního úřadu na nám. 14. října 4, III. patro, zasedací místnost. Na místě je nutno sledovat, zda plní povinnost podle zákona!


08-01-24 Žádost o opakování jednání.

Občanské sdružení za záchranu parku Kavalírka

U Kavalírky 2, 150 00 Praha 5 – Košíře

   Protože podle našich zjištění společnost Central group nesplnila povinnost vyvěsit všechny náležitosti o záměru,

žádáme  opakování ústního jednání.

Chybí nejen informace o ústním jednán, ale i o zásadě koncentrace řízení,
chybí stručná charakteristika záměru, zda vyžaduje EIA  - tak jak to stanoví § 8 vyhl.č. 503/2006 Sb.

(informace musí obsahovat: identifikaci stavebníka (název, sídlo, IČ), předmět řízeni a jeho stručnou charakteristiku, parcelní č. pozemku, zda záměr vyžaduje EIA, místo a čas veřejnéo ústního jednání, upozornění, že námitky, připomínky atd. lze uplatnit nejpozději při ústním jednáni, grafické vyjádřeni záměru - situaci obsahující zejména
vzdálenosti od sousedních pozemků a případně i vzhled záměru).

přílohy: fotografie vyvěšení

 V Praze dne  24.1.2008

Mgr. Jan Fiala

předseda  Občanského sdružení za záchranu parku Kavalírka


Vyvěšeno dne 27-O2-2008

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI                                                           Dle rozdělovníku

ODBOR ÚZEMNÍHO ROZHODOVÁNÍ

Váš dopis zn.                    Naše značka                           Vyřizuje / linka                       Praha

OUR Koš p 735-805/07-Za-UR         lng.arch.Zacharieva/178                25.2.2008

Výroková část:

Odbor územního rozhodování Úřadu městské části Praha 5 vydal dne 20.7.2005 pod č.j. OUR.Koš.p.735-501/05-Za-UR (PM 15.8.2005) rozhodnutí, kterým umístil stavbu označenou „Výstavba polyfunkčních domů Musílkova - Praha 5", na poz.č.733, 734, 735, k.ú.Košíře pfi ulicích Musílkova a Pod Kavalírkou v Praze 5.

Úřad MČ Praha 5, odbor územního rozhodování, jako stavební úřad příslušný podle §13 odst.1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města, ve znění pozdějších předpisů, posoudil v územním řízení žádost, kterou dne 6.6.2007 podal žadatel, společnost CENTRAL GROUP a.s., IČ 63999102, se sídlem Na Strží 66, Praha 4 a na základe toho vydává podle § 92 stavebního zákona a § 9 vyhl.č.503/2008 o podrobnější úpravě územního řízeni, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření toto

ROZHODNUTÍ:

kterým mění podle § 94 odst. 1 stavebního zákona rozhodnutí Úřadu městské části Praha 5

č j OUR Koš.p.735-501/05-Za-UR tak, že vydává

rozhodnutí o umístění stavby

označené

Polyfunkční soubor MUSÍLKOVA".

Popis stavby:

Na pozemcích v k.ú. Košíře:     - 733/4 dle KN zastavěná plocha a nádvoří,

-  733/5 dle KN ostatní plocha,

-  733/6 dle KN zastavená plocha a nádvoří,

-  734 dle KN zastavená plocha a nádvoří,
    - 735 dle KN zastavená plocha a nádvoří,

-  2062/1 dle KN ostatní komunikace

-  2062/5 dle KN ostatní komunikace

se umísťuje stavba polyfunkčního domu s napojením na komunikací, inženýrské sítě a telefon, jak je zakresleno v ověřené dokumentaci (situační výkres na podkladu katastrální mapy v měřítku 1 :1000 a koordinační situace v měřítku 1:500), kterou po nabytí právní moci územního rozhodnuti obdrží žadatel

Pozemky stavby se nacházej, na nároží ulic Musílkova a Pod Kavalírkou mají přibližně
čtvercový tvar, sklon pozemků směřuje od jihu k severu, s převýšením přibližně10m a jsou ohraničeny ze severu ulicí Pod Kavalírkou a ze západu a jihu ulicí Musílkovou, z východní strany pak hraničí s pozemky č.parc.702 a na něj navazujícími (dle ÚPn ZP- parky, zahrady, hřbitovy) a pozemek č. 699 (pozemek zámečku Kavalírka).

Stavba bude obsahovat.

-       polyfunkční dům

-       vodovodní přípojky

-       kanalizační přípojky

-       plynovodní přípojky

-       rozvody kabelů NN

-       rozvody telefonní

-       nová trafostanice

-       veřejné osvětlení

Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanovují tyto podmínky:

1.                 Navrhovaná stavba -polyfunkční dům s půdorysem ve tvaru písmene „U" otevřeného
směrem severním, k ulici Pod Kavalírkou, bude tvořit nárožní zástavbu pň ulicích Pod
Kavalírkou a Musílkova a bude na pozemcích stavby umístěn tak, že jižní strana
zástavby bude navazovat na uliční čaru založenou stávajícím objektem č.p.119
(zámeček Kavalírka), západní strana zástavby bude navazovat na linii blokové
zástavby severně od pozemků stavby (tj. zástavby uzavřené ulicemi Plzeňská,
Musílkova, Pod Kavalírkou, U Kavalírky) a severní strana zástavby bude umístěna
min. 15 m od jižního líce domů č p 303, 304, 231 a 230, při severním chodníku ulice
Pod Kavalírkou.

2.        Polyfunkční dům bude osazen na kótě ±0,00=238,20 m n.m. B.p.v. a bude mít podnož
o třech podzemních podlažích a dvou a třech (v částí mezi věží A a B) nadzemních
podlažích. Maximální půdorysné rozměry stavby v úrovni 238,20 budou 64,22 x 67,06
m. Úroveň atiky nad 2.NP bude nejvýše na kótě 248,20 m n.m, resp. 252 00 m n. m.,
(mezi věží C a D). Z podnože bude vystupovat 5 věží v projektu označených
A,B,C,D,E.

3.        Věž A se čtvercovým půdorysem o rozměrech 16,8x16,8 m bude situována na
severozápadním nároží pozemků stavby (nároží ulic Musílkova a Pod Kavalírkou) a

bude nad podnož vystupovat čtyřmi podlažími, poslední podlaží bude ustupovat od S, V,J průčelí. Věž A bude zastřešena plochou střechou, úroveň atiky nad 7.NP věže bude nejvýše na kótě 257,20 m n.m..

4      Věž B se čtvercovým půdorysem o rozměrech 16,8x16,8 m bude situována na
jihozápadním nároží pozemků stavby a bude nad podnož vystupovat čtyřmi podlažími,
poslední podlaží bude ustupovat od S a V průčelí věže. Věž B bude zastřešena
plochou střechou, úroveň atiky nad 7.NP věže bude nejvýše na 260,20 m n. m..

5      Věž C se čtvercovým půdorysem o rozměrech 16,8x16,8 m bude situována při jižní
hranici   pozemků stavby (do ulice Musílkova) a bude nad podnož vystupovat pěti
podlažími, poslední podlaží bude ustupovat od S a V průčelí. Věž C bude zastřešena
plochou střechou, úroveň atiky nad 8.NP věže bude nejvýše na kótě 267,00 m n m..

6. Věž D se čtvercovým půdorysem o rozměrech 16,8x16,8 m bude situována severně od věže C a bude nad podnož vystupovat pěti podlažími, poslední podlaží bude ustupovat od Z a J průčelí věže. Věž D bude zastřešena plochou střechou, úroveň atiky nad 8.NP věže bude nejvýše na kótě 267,00 m n.m..

7. Věž E se čtvercovým půdorysem o rozměrech 16,8x16,8 m bude na severovýchodním nároží pozemků stavby a bude nad podnož vystupovat šesti podlažími, poslední podloží bude ustupovat od S, Za J průčelí věže. Věž E bude zastřešena plochou střechou, úroveň atiky nad 6.NP věže bude nejvýše na kote 254,80 m n.m..

8. Navrhovaná stavba bude obsahovat ve 3. - 1PP domovní vybavení, kotelnu a garáž pro 129 automobilů třídy O2 (částečné na zakládacích), z celkového počtu 129 stání bude 11 stání rozšířených pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu, dáte nebytové prostory: 29 atelierů, cca 150 m2 obchod a služby. V1 až 8 NP bude 97 bytů různých velikostí. Třináct návštěvnických stání bude zajištěno v garáži v 1.PP objektu E, jejich přístupnost bude řešena provozním řádem.

9.    Vstupy do  navrhovaného domu budou bezbariérové.

10. Vjezdy/výjezdy do/z garáží věže E z ulice Pod Kavalírkou a do garáží věže C z ulice
Musílkova budou mít min. síň 5,8 m. Výjezd z věže A do ulice Pod Kavalirkou bude
min. šíře 4,5 m.

11. Pěší propojení ulic Pod Kavalirkou a Musílkova bude min. šíře 2,00 m.

12. Připojení na inženýrské sítě:

a.   Vodovod: Zásobováni objektu pitnou i požární vodou bude zajištěno novou
vodovodní přípojkou DN 80, napojenou na stávající vodovodní řad ON 150 v ul.
Musílkova (pozemek č. 733/6, k.ú. Košíře).

b.   Kanalizace: Splaškové i dešťové vody budou odvedeny dvěma novými
přípojkami DN 200: ze západní strany navrhované zástavby do stoky 700x1200
vedené směrem SJ v ulici Musílkova a z jižní strany do stoky 700x1250 mm
vedené směrem VZ v ulici Musílkova (pozemek č. 2062/1,733/6, k.ú. Košíře)

c.   Plyn. Pro zásobování navrhovaného domu plynem bude využita stávající
plynová přípojka STL DN 50, která bude ukončena na hranici pozemku č.
733/4 novým přístavkem pro HUP.

d.   Vytápění: Zdrojem tepla a teplé užitkové vody pro navrhovaný bytový dům
bude plynová kotelna umístěná ve 2.PP domu o celkovém výkonu 690 kW.

e.   Elektroinstatace-silnoproud: Stávající trafostanice typu TS 4151, která koliduje
s umístěním navrhované stavby bude dočasně přemístěna do JV rohu poz-č-
733/4. V jižní části navrhovaného domu, při vjezdu/výjezdu z ulice Musílkova,
bude v 1.NP objektu vestavena nová trafostanice. Po jejím vyzbrojení bude
připojena na stávající rozvody VN a NN. Provizorně umístěná trafostanice bude
zrušena. Z nové transformátorové stanice 22/0,4kV označené TS 4151 bude
vyvedeno nové kabelové vedení uložené v chodníku kotem novostavby, na
které bude novostavba napojena v 5 místech (pň věžích „A“až „E)".

f.  Veřejné osvětlení: Stávající osvětlovací stožár č.508069 při křížení ulic Pod Kavalirkou a Musílkova bude zrušen. Stávající kabely pod nové vzniklými přechody budou vybaveny chráničkovými přechody s obetonováním.

b    Návrh prováděni výkopových prací v ochranném pásmu podzemních vedení veřejné komunikační sítě ručné bez použití mechanizace.

c.   Návrh ochrany odkrytých kabelů před jejich poškozením.

d,   Průkaz o tom, že nad trasami stávajících komunikačních vedení veřejné
komunikační sítě nebudou navrhována zařízení,  skládky apod., které by
omezovaly přístup k podzemním elektronickým komunikačním zařízením. Na
trasách   komunikačních   vedení   veřejné   komunikační   šité   nebudou  dáte
parkoviště ani přístřešky.

16.   Projektová dokumentace k organizaci výstavby bude vypracována tak, aby bylo zajištěno, že:

-    žádné stavební stroje nebo konstrukce nepřevýšily 30 m úroveň terénu

-    stavba bude věcně a časově koordinována se stavbami a činnostmi sdělenými
odborem koordinace Technické správy komunikací hl. m. Prahy, zejména pak
s akcí č. 04-01-01461 Musílkova , oprava vozovky P5.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:


Námitkám účastníka řízení OS Záchrana krajiny. se sídlem U zeleného Ptáka 12. Praha 4. uplatněným při prvním ústním jednáni dne 27.9,2007 týkajícím se zejména souladu stavby splatným územním piánem, s vyhláškou OTPP pro výstavbu v hl. m. Praze, aktuálnosti některých stanovisek dotčených orgánů se vyhovuje částečně.

Námitkám účastníka řízení OS Za záchranu parku Kavalírka. se sídlem U Kavalírky 463/2. Praha 5. uplatněným oři prvním ústním jednáni dne 27.9.2007. kterými se ztotožňuje s námitkami a připomínkami OS Záchrana krajiny týkajícím se zejména souladu stavby splatným územním plánem, s vyhláškou OTPP pro výstavbu v hl. m. Praze, aktuálnosti některých stanovisek dotčených orgánu a požadavku na opakování ústního jednání se vyhovuje. Požadavku na vypracování celkové dopravní studie pro lokalitu se nevyhovuje.

Námitkám účastníka řízeni OS Ateliér pro životní prostředí, se sídlem Ve svahu 1. Praha 4. uplatněným při prvním ústním jednání dne 27.9.2007 týkajícím se zejména souladu stavby splatným územním plánem, s vyhláškou OTPP pro výstavbu v hl.m.Praze, aktuálnosti některých stanovisek dotčených orgánů a požadavku na opakování ústního jednání se vyhovuje částečně.

Námitkám účastníka řízení OS Za záchranu parku Kavalírka. se sídlem U Kavalírky 463/2, Praha 5. uplatněným dne 3.12:2007. k upravené dokumentaci týkajícím se zejména zásahu upraveného návrhu do krajinného rázu místa se vyhovuje částečně

Námitkám účastníka řízení OS Ateliér pro životní prostředí, se sídlem Ve svahu 1, Praha 4, uplatněným dne 3.12.2007. k upravené dokumentaci týkajícím se požadavku na opakované ústního jednání se nevyhovuje.

Obsahově shodnému požadavku účastníků řízení OS Ateliér pro životní prostředí a OS Za záchranu parku Kavalírka na opakované ústní jednání ze dne 24.1.2008 se nevyhovuje

Odůvodnění:

Žádáte! společnost CENTRAL GROUP a,s., IČ 63999102, se sídlem Na Strží 65, Praha 4 podal dne 6.6. 2007 žádost o vydání rozhodnutí o změně územního rozhodnutí o umístění stavby tak, jak je uvedeno ve výrokové části.

Stručná charakteristika stavby:

Polyfunkční dům - 97 bytů, 29 ateliérů, 150 m* komerčních ploch

garáž pro 129 automobilů

Projektant:       A69 - architekti s.r.o.,

Ing. Arch. Boris Redčenkov, autorizovaný architekt ČKA 02625

AED PROJECT, a.s.

Ing. Aleš Marek,

autorizovaný inženýr pro obor pozemní stavby ČKAIT 0007955

datum zpracování dokumentace   09/2006 - 05/2007
upravená dokumentace                    11/2007

Stavební úřad dospěl k závěru, že stavba bude projednána v řízení o změně územního rozhodnutí, neboť podle §94 odst. 1 platí, že územní rozhodnutí lze změnit na žádost oprávněného, jestliže se změnila územně plánovací dokumentace nebo jiné podklady pro územní rozhodnutí nebo podmínky v území. Protože žádost podaná společností CENTRAL GROUP a.s. splňuje výše citované podmínky stavebního zákona, stavební úřad vede řízení o změně územního rozhodnutí.

Územní řízení ve věci návrhu na umístění stavby uvedené ve výroku bylo zahájeno dnem podání návrhu, dne 6.6 2007, návrh byl doplněn dne 21.9.2007,

Informace o podáni návrhu na vydání změny územního rozhodnutí ve výroku uvedené stavby byla ve smyslu § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, opatřením čj.OUR.Koš.p.735-805/07-Za-ozn/OS ze dne 20.6.2007 zaslána občanským sdružením přihlášeným u odboru územního rozhodování ÚMČ Praha 5, v jejichž předmětu činnosti je ochrana přírody a krajiny. Oznámení o účastenství v územním řízení byto oznámeno OS Záchrana krajiny (2.7.2007), OS Ateliér pro životní prostředí (27.6.2007) a OS Za záchranu parku Kavalírka (23.8.2007-mail, 24.8.2007).

Protože návrh nebyl ve smyslu § 87 stavebního zákona a § 3 vyhl.č.503/2006 Sb., MMR úplný a předložené podklady nestačily k řádnému posouzení stavby z hlediska zájmů sledovaných v územním řízení, stavební úřad dne 9.7.2007 řízení přerušil a vyzval žadatele, aby ve lhůtě do 31.12.2007 návrh doplnil o Závěr zjišťovacího řízení vydaný odborem ochrany prostředí MHMP. Požadovaný doklad byl doložen dne 13.8.2007 pod č.j. 1089/07.

Odbor územního rozhodování Ú MČ Praha 5 oznámil v souladu s § 87 stavebního zákona zahájení územního řízení opatřením čj.OUR.Koš.p.735-805/07-Vei-0zn ze dne 15,8.2007 účastníkům řízení podle § 85 a dotčeným orgánům. K projednání žádosti nařídil veřejné ústní jednání, které se uskutečnilo dne 27.9.2007 na Ú MČ Praha 5 a zároveň vyzval zmatete, aby bezodkladně zajistil vyvěšení informace o svém záměru a o tom, že podal žádost o vydáni územního rozhodnutí o umístění stavby v ulici Pod Kavalírkou a v ulici Musílkova. Účastnící řízení byli současné upozorněni, že své námitky a připomínky mohou uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto.

Oznámení o zahájení územního řízení bylo zveřejněno na úřední desce Městské části Praha 5 od 20. 8. do 5.9.2007.

Dotčené správní orgány byly o zahájení územního řízení a konání ústního jednání informovány oznámením čj.OURVoš.p.735-805/07-Vei-ozn ze dne 15.8.2007. Ve stanovené lhůtě nesdělily  dotčené úřady k návrhu žádné stanovisko.

Při  ústním jednání ve věci, které se uskutečnilo dne 27.9.2007 byly uplatněny námitky a připomínky úSS řízení OS Záchrana krajiny, OS Ateliér pro životní prostředí a OS Za záchranu parku Kavalírka.

S ohledem na uplatněné připomínky žadatel, společnost CENTRAL GROUP a.s., dne 18. 10 2007 požádal o přerušení řízení. Svou žádost odůvodnil záměrem úpravy dokumentace stavby. Tuto žádost vzal zpět dne 2.11.2007, kdy zároveň stavebnímu úřadu pod č.j. 1482/07 doložil upravenou projektovou dokumentaci.

Stavební úřad dne 7.11.2007 vyrozuměl účastníky řízení o doplnění žádostí o vydání územního rozhodnutí a usnesením č.j. OUR.Koš.p.735-1482/07-Za-oznll je vyzval k uplatnění námitek a připomínek ve věci v termínu do 3.12.2007. Ve stanoveném termínu se k upravenému návrhu vyjádřili účastníci řízení OS Ateliér pro životní prostředí (naše č j 1616/07, 1623/07 a 1655/07) a OS Za záchranu parku Kavalírka (naše č.j. 1622/07).

Protože v průběhu řízení bylo na základě fotodokumentace, šetření provedeného stavebním úřadem, na základě námitek účastníků řízení a na základě sdělení žadatele konstatováno, že informace o záměru žadatele nebyla zveřejněna tak, jak stavební úřad v souladu s úst. § 87 stavebního zákona požadoval, zejména nebyla prokazatelně zveřejněna do data ústního jednání (27.9.2007), nebyla umístěna na obou stavebním úřadem určených místech (v ulici Musílkově a v ulici Pod Kavalírkou) a grafické vyjádření záměru bylo doloženo pouze situačním výkresem, ze kterého nelze usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu záměru a jeho vlivu na okolí, nařídil stavební úřad v souladu s § 87, odst. 2 stavebního zákona nové veřejné ústní jednání na den 24.1.2008.

Oznámení veřejného ústního jednání II bylo zveřejněno na úřední desce Městské částí Praha 5 od 19.12.2007 do 4.1.2008.

Dotčené správní úřady byly o zahájení územního řízení a konání ústního jednáni informovány oznámením č.j. OUR.Koš.p.735-805/07-Za-ozn II ze dne 18.12.2007. Ve stanovené lhůtě nesdělily dotčené úřady k návrhu žádné stanovisko.

Při ústním jednaní ve věci, které se uskutečnilo dne 24.12008 byty uplatněny námitky a připomínky účastníka řízení OS Za záchranu parku Kavalírka a OS Ateliér pro životní prostředí.

Informace žadatele o splnění požadavku na zajištění informace o záměru výstavby podle § 87, odst. 2 SZ byla stavebnímu úřadu doručena dne 14. 1.2008 a je součástí spisu.

V písemném vyhotoveni následujících opatření stavebního úřadu vydaných ve věci:  oznámení čj. OR.Koš.p.735-805/07-Za-ozn/OS,   výzva   k doplnění   dokumentace   čj. OUR.Koš.p.805/07-1482/07-Za-oznil, oznámení č.j.OUR.Koš.p.735-805/07-Vei-ozn, vyrozumění č.j. OUR.Koš.p.805/07-1482/07-Za-oznll, oznámení č.j. OUR.Koš.p.735-805/07-Za-ozn II a oprava zřejmé nesprávnosti č.j.OUR.Koš.p.735-80-07-Za došlo ke zřejmé nesprávnosti textu označení stavby. Stavba byla označena jako“Obytný soubor MUSÍLKOVA", přičemž označeni podle dokumentace je „Polyfunkční soubor MUSÍLKOVA".

Protože k této zřejmé nesprávnosti došlo pouze v názvu stavby uvedeném v uvozovkách, které nemá vliv na obsah projednávané dokumentace, Úřad MČ Praha 5 provádí tímto opravu písemného vyhotovení shora uvedených písemností a o provedené opravě vyrozumívá účastníky řízení.

žádost byla doložena (i v průběhu řízení) těmito doklady, vyjádřeními a stanovisky:

- Vyjádření   hygienické   stanice  -  vydala   Hygienická   stanice   hl.m.Prahy   pod   čj. Z.HK/1201/51201/07 dne 2.5.2007

- Vyjádření orgánu požárního dozoru - vydal Hasičský záchranný sbor hl.m.Prahy pod

čj.HSAA-14117/2456/ODVS-2006 dne 17.10.2006 (má to háček - hasiči píší, že se vyjadřují k dokumentaci z 09/2006 a dokumentace je 05/2007, což je napsáno ve zprávě PO)

- Vyjádření orgánu dopravy - vydal odbor dopravy a ochrany životního prostředí Ú MČ     Praha 5dne 22.1.2008   pod čj.MC05 1409/2008   ODŽ/Rů, ODŽ/1/636/2007/Kov ze dne 16. 5.2007(pm 31.5.2007)

- Vyjádření orgánu památkové péče - vydal odbor památkové peče MHMP čj. MHMP 137168/2007/Dan dne 20.7.2007

- Vvjádření orgánu ochrany životního prostředí - vydal odbor životního prostředí MHMP pod čj.S-MHMP-361388/2006/4/OOP/VI dne 28.1.2008, rozhodnutí ze dne 4.12.2006 pod čj S-MHMP-399488/2006/OOP-III-Vyš/R-3414 (pm28. 12.2006), vyjádření č.j. S-MHMP-144759/2007/1/OOP/VI dne 12.4.2007

-      Vyjádření orgánu ochrany přírody a krajiny, orgánu odpadového hospodářství - vydal
odbor dopravy a ochrany životního prostředí U MČ Praha 5 dne 20.12.2006 pod čj.
ODŽ/36310/06/204/votro  +  ODŽ/90945/06/204/votro,   ODŽ/110098/06Křeh  ze  dne
8.12.2006, pm 31.5.2007 + MC05/2217/08/ODŽ/Křeh ze dne 1.2.2008

-      Vyjádření orgánu ochrany obyvatel - vydal odbor krizového řízení MHMP pod čj. S-
MHMP 134008/2007 dne 28.3.2007

-      Stanovisko SEI - čj.133-4.4/07/010.103/BL ze dne 17.5.2007

-      TSK hl.m.Prahy, svodná komise - technické stanovisko čj. 3070/06/220/Ve ze dne
28.11.2006

-      TSK hl.m.Prahy - koordinační vyjádření čj. 2458/06/260/An ze dne 26. 10.2006

-      Hl.m.Praha, zast OSM - vyjádření vlastníka č.j.OSM/412753/VP/Ks ze dne 12.12.2006

-      Úřad   pro   zastupování   státu   ve   věcech   majetkových   -   vyjádření   vlastníka
Č.J.246664/A/2006-MOE2 ze dne 13.11.2006

-      Policie ČR, Dopravní inspektorát - vyjádření k projektové dokumentaci čj. PSP-647/DI-
4-2007 ze dne 12.4.2007

-      Zemědělská    vodohospodářská    správa,    Oblast    povodí    Vltavy   -    vyjádření
č.j.OPV/PH/1283/06-P ze dne 9.10.2006

-      Povodí Vltavy.s.p.-stanovisko správce povodí č.j.2006/49866/262ze dne 27. 10.2006

-      Stavebné geologický průzkum - vypracoval CENTROPROJEKT ZLÍN, kveten 2002

-      Stanoveni radonového indexu - radon, v.o.s., Ing. Matěj Neznal, 09/2006

-      Světelné technická studie - vliv na okolní zástavbu vůl. Pod Kavalírkou a vůl.
Musilkova, vypracovala dalea v.o.s.,   05/2007

-      Světelné technická studie - posouzení denního osvětlení a oslunění pro navrhovanou
stavbu -vypracovala dalea v.o.s.   05/2007

-    Akustický posudek AKON, Ing. Karel Šnajdr. 04/2007

-     Rozptylová stud.e - vypracoval Ing. Miloš Pulkrábek, 03/2007

Návrh byl dáte doložen stanovisky těchto správců inženýrských sítí:

- PVS, a.s. – vyjádření čj. 7102/06/2/02/ ze dne 10. 11. 2006. aktualizováno 23. 1.2007

-   Pražská teplárenská as - vyjádření čj OÚ/3598/06/EPu ze dne 25 10 2006

-   Pražská plynárenská distribuce a s-vyjádřeni k dokumentaci pro územní řízení čj     21935/Re/OSDS/06 dne 3.11 2006

-    PŘE a s -vyjádření k dokumentaci čj. S 24300/3272/Vo ze dne 14.11.2006

-     tsk, správa Zdících systémů dopravy - vyjádření ze dne 29.1.2008 razítkem na situaci
-    CEZnet skupina ČEZ.a.s. - vyjádření ze dne 12.2 2008 razítkem na situaci

ČEPS a s - vyjádření ze dne 29.1.2008 razítkem na situaci řD-Telematika a s - vyjádření ze dne 24.1.2008 razítkem na situaci "    E&OCO-CITELUM, s.r o. - vyjádření č.j. EC 0400/5228/07 ze dne 29.5.2007 Dial Telecom -vyjádření ze dne 31.1.2008 razítkem na situaci Karneval Media, s.r.o. - razítko na situaci ze dne 6.10.2006 TesWireles s r.o. - razítko na situaci ze dne 6.10.2006 DP-metro - vyjádření ze dne 12.10.2006 razítkem na situaci

-    STE- sdělovací dálkové kabely - vyjádření ze dne 12.2.2008 razítkem na situaci

-      NETPROSYS s.r.o. - vyjádření ze dne 24.1.2008 razítkem na situaci

-      Dial Telecom, a.s. - vyjádření ze dne 6.10.2006 razítkem na situaci

-      GTS NOVERA, a.s. - vyjádření ze dne 29.1.2008 razítkem na situaci

-      Kolektory Praha a.s. - vyjádření ze dne 28.1.2008 razítkem na situaci

-      Ministerstvo vnitra - vyjádření ze dne 28.1.2008 razítkem na situaci

-      Memorex Telex Communications CZ, a.s-vyjádrení ze 31.1.2008 razítkem na situaci

-      Sloane Park Property Trust, a.s. - vyjádření ze dne 28.1.2008 razítkem na situaci

-      Vodafone, a.s. - vyjádření ze dne 9.10.2006 razítkem na situaci

-      T-Systems Pragonet, a.s.-vyjádřeni čj.ÚR/25227/08-2 ze dne 4.2.2008

-      Srtel, s.r.o. - vyjádření ze dne 30.1.2008 razítkem na situaci

-      SUPTel, a.s. - vyjádření ze dne 7.2.2008 razítkem na situaci

-      VUSS- vyjádření ze dne 28.1.2008 razítkem na situaci

-      Telia Sonera International Carrier CR.a.s.-vyjádření ze dne 30.1.2008 razítkem na
situaci

-      UPC Česká republika, a.s. - vyjádření k DŮR ze dne 11.2.2008

-      TISCALI Telekomunikace a.s. - vyjádření ze dne 28.1.2008 razítkem na situaci

-      T-Mobile, a.s. - vyjádření ze dne 29.1.2007 razítkem na situaci

-      Letiště Praha,s.p- vyjádření ze dne 7.2.2008 razítkem na situaci

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek a připomínek dotčených organu statní správy vyžadovaných zvláštními předpisy, a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Vyjádření jejichž platnost skončila, byla obnovena.

Soulad s veřejným zájmem:

Navrhované umístění je v souladu s územním plánem sídelního útvaru hlavního města Prahy, v platném znění neboť se jedná o stavbu polyfunkčního domu vč. Napojení na komunikace a inženýrské sítě, která umožňuje v ploše s funkčním využitím „SV-všeobecné smíšené“ – území sloužící pro umístění polyfunkčních staveb nebo kombinaci monofunkčních staveb pro bydlení, obchod, administrativu, kulturu, veřejné vybavení, sport a služby všeho druhu, kde žádná funkce nepřesáhne 60% celkové kapacity území vymezeného danou funkcí.

Doplňkové funkční využití:  Drobné vodní plochy. zeleň   cyklistické stezky, pěší

komunikace a prostory komunikace vozidlové nezbytná plošná zařízení a liniová vedeni TV , parkovací a  odstavné plochy, garáže.   Jako výjimečné přípustné využití území bude posuzováno  i  umístěni  některé z obecné  přípustných  funkci  ve  všeobecné  smíšeném funkčním využití v podílu celkové kapacity vyšším než 60 %.

    Navrhovaná stavba polyfunkčního domu je posuzována jako v dané funkční ploše vyjímečně přípustná, neboť funkce bydleni tvoří 81 % celkové kapacity objektu.

Funkce bydlení je v území SV funkcí vhodnou s ohledem na charakter lokatty. která se nachází mimo hlavní komunikační proud; v sousedství se stávajícími, převážné bytovými domy a s omezenou dopravní obslužností území, kde není žádoucí zvyšovat hybnost vozidel. Stavební úřad pohlédl také ke skutečnosti, že stísněné prostorové poměry v lokalitě činí problematickým zajištění parkování na pozemku pro případné návštěvníky nebo zákazníky prostor s funkci nebytovou. Centrem obchodu a služeb je nedaleká ulice Plzeňská. S ohledem na uvedené skutečnost posoudí stavební úřad funkci bydlení i v rozsahu vyšším než 60% pro navrhovaný bytový dům jako vhodnou.

Pro severovýchodní část řešeného území je stanoven kód využito území E. Pro regulativ E platí předepsaný KPP=1.1; KZ=0,5. V dokumentaci dosažené a výpočtem dosažené koeficienty prokázaly dosažení hodnot KPP=12 a KZ=Or61. Z uvedeného vyplývá, že návrh stavby respektuje platný územní plán včetně předepsaných koeficientů.

Stavební úřad posoudil navrhovanou stavbu podle čI.3. odst-(1), písm. l) vyhlášky č.26/1999 Sb. hl m.Prahy o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl.m.Praze jako stavbu v proluce, neboť v souladu se shora citovaným ustanovením se prolukou rozumí nezastavěný prostor ve stávající souvislé zástavbě včetně nezastavěného nároží, který je určen k zastavění.

Při posouzení vycházel odbor územního rozhodování Ú MČ Praha 5 z této úvahy: Jedná se o částečné zastavěné pozemky 733/4, 733/5, 733/6, 734, 735, určené územním plánem k zastavění, které jsou uzavřeny ulicemi Musílkova (západ, jih) a Pod Kavalírkou (sever). Navrhovaná stavba reaguje na stávající okolní převážně blokovou zástavbu zejména bytovými domy a vytváří dostavbu nároží při ulicích Pod Kavalírkou a Musílkova tak, že jižní strana zástavby bude navazovat na uliční čáru založenou stávajícím objektem č.p.119 (zámeček Kavalírka), západní strana zástavby bude navazovat na linii blokové zástavby severně od pozemků stavby (tj, zástavby uzavřené ulicemi Plzeňská, Musílkova, Pod Kavalírkou, U Kavalírky) a severní strana zástavby bude tvořit uliční frontu pří jižním chodníku ulice Pod Kavalírkou. Z hlediska urbanistického lze konstatovat, že navrhovaná stavba uspořádá a dotvoří západní nároží ulic Pod Kavalírkou a Musílkova.

     Stavební úřad posoudil soulad stavby s obecnými technickými požadavky na výstavbu

stanovenými vyhláškou č 26/1999 Sb. hl. m.  Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů. (OTPP) se závětem, že stavba je s touto vyhláškou v souladu zejména s čl. 4, odst. 1,2, 10,11

Po posouzení návrhu, při kterém stavební úřad vycházel z předložené dokumentace, ze znalosti místa stavby a z ortofotodokumentace, bylo konstatováno že začlenění stavby do urbanistického prostředí v lokalitě lze posoudit jako akceptovatelné. Navrhovanou novostavbu stavební úřad posuzuje jako dostavbu stávající souvislé uliční blokové zástavby polyfunkčním domem o sedmi nadzemních podlažích s nástavbami osmého ustupujícího podlaží v jihovýchodní části dispozice (věž C a D), navazující na pozemky č. parc. 702 a na něj navazujícími (dle ÚPn ZP – parky, zahrady, hřbitovy) a pozemek č. 699 (pozemek zámečku Kavalírka).

Původní košířská zástavba v lokalitě je tvořena zejména cihlovými domy o 3 až 5 podlažích s funkcí převážně bytovou, zastřešenými sedlovými nebo valbovými střechami. Tato zástavba je postupně nahrazována bytovými domy o pěti až šesti nadzemních podlažích přičemž horní podlaží jsou většinou řešena jako ustupující a sleduji tak linii valbových nebo sedlových střech.

Navrhované řešeni představuje moderní polyfunkční dům jehož architektonické řešeni
reaguje hmotově i tvarem na okolní zástavbu a to zejména na připravované přestavby objektů
v okolí (např. byt dům na poz. č. 545, byt dům na poz. Č. 550, byt. dům na póz 552 a 553, byt. dům na poz. č. 548 stavba označena jako Rezidence Musílkova - Slávy Horníka na poz.532, 533, 534, 536) ale i na starší bytové domy o 5 nadzemních podlažích zastřešených plochými střechami v lokalitě např. v ulici Slávy Horníka (domy č p 508 a 510, 1021, 1022) nebo v ulici Pod školou domy č.p.989. 990 a další. Výška atiky nad základním, šestým nadzemním podlažím věže A a věže E, při ulici Pod Kavalírkou se přizpůsobuje výškám říms stávajících domů při protějším chodníku ulice Pod Kavalírkou.   .

V dokumentaci byl proveden vypočet koeficientu KPP a KZ za účelem posouzeni stávajících a navrhovaných staveb v lokalitě. Pro posouzeni byly zvoleny bloky zástavby situované severně (Plzeňská. Musílkova, Pod Kavalírkou, U Kavalírky), západně (blok při ulicích Musílkova a Pod školou) a jižné (zástavba při ulicích Musílkova, Tůmova a Slávy Horníka) od navrhované stavby. Při vypočtu byly vzaty v úvahu jednak objekty stávající a dále objekty navržené a v současné době projednávané na stavebním úřadě (viz výše).

Porovnáním koeficientů KPP a KZ (výkr. č C 00 - porovnání koeficientů) bylo konstatováno, že dosažené hodnoty koeficientů jsou většinou příznivější (tj KPP nižší a KZ vyšší) než u stávající zástavby Nicméně navrhovaná podlažnost novostavby ve srovnáni se stávajícími stavbami v nejbližším okolí je větší, neboť navrhovaný dům má v jihovýchodní časti (věž C a D) 8 NP s výškou atiky do ulice Musílkova na kótě 263,50 m n.m. Bpv. S ohledem na tuto skutečnost žadatel doložil světelně technickou studii, ve které bylo prokázáno, že navrhovaná stavba nesníží denní osvětleni v obytných místnostech okolní zástavby stávající i navrhované pod normové hodnoty.

Protože stavba respektuje okolní stávající zástavbu a je koordinována se zástavbou navrhovanou a projednávanou (např. nejbližší protější nároží stavby, poz.č.542, pro kterou bylo vydáno pravomocné ÚR má výšku atiky nad ustupujícím sedmým podlažím 264,68 m n.m. Bpv), stavební úřad posoudil navrhovanou novostavbu jako v lokalitě akceptovatelnou, přičemž přihlédl i ke skutečnosti, že navrhovaná novostavba v zásadě, zejména v půdorysné kompozici, respektuje i původně vydané a pravomocné územní rozhodnuti.

Navrhovaná stavba respektuje omezeni vyplývající z právních předpisů chránících veřejné zájmy. Dotčené správní orgány se k umístění stavby kladné vyjádřily a podmínky, na něž svůj souhlas připadne vázaly, byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnuti. Umístění stavby odpovídá požadavkům na zachováni pohody bydlení a zdravého životního prostředí; návrh stavby je zpracován tak. aby umístěním stavby a jejím následným provozem nebylo nad přípustnou míru obtěžováno okolí. Napojení stavby na stávající ulice Musílkova a Pod Kavalírkou a na technickou infrastrukturu odpovídá funkčnímu využiti území tak, jak je stanoveno územním plánem hl.m. Prahy

Z hlediska architektonického a urbanistického stavební úřad vzal v úvahu, že v souladu s územním plánem předpokládaným rozvojem území v lokalitě probíhá rozsáhlá přestavba a navrhovaná stavba polyfunkčního domu nepřekračuje půdorysné a výrazně nepřekračuje výškové parametry nastavené zejména novými stavbami projednávanými a realizovanými v lokalitě. Míra zastavění pozemků stavby navrhovanou stavbou odpovídá urbanistickému a architektonickému charakteru prostředí.  

 

S čl. 7, odst.1

Pozemky určené k zastavení polohou tvarem a velikostí umožní realizaci navrhované stavby i její bezpečné užívání. Dotčené správní orgány hájící zvláštní zájmy v územním řízení se k umístěni stavby kladné vyjádřily a podmínky, na něž svůj souhlas případné vázaly, byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.

S čl.9 odst,2

Návrh vyhovuje požadavku na kapacitně vyhovující připojení staveb na pozemní komunikace, v tom konkrétním případe na ulice Musílkova a Pod Kavalírkou, které svými parametry tomuto připojení vyhovují.

S čl. 10, odst.1,3

Stavba má před svými vstupy rozptylové plochy - chodníky. Doprava v klidu odpovídá velikosti, funkci i poloze stavby v rámci hl.m.Prahy.

S čl. 13

Architektonické ztvárnění a materiálové řešení stavby je v souladu s jejím významem a

umístěním; stavba vhodné reaguje svým urbanistickým a architektonickým řešením na

charakter a strukturu stávající zástavby.

S čl. 50

Dům - bytová část bude vybaven prostory pro zajištění funkcí souvisejících s  bydlením

(prostory pro domovní vybavení, kočárkárna, sklípky, stavba je vybavena výtahem).

S čl. 52

Dům - nebytová část - prodejní plochy a ateliéry budou vybaveny adekvátními prostory a

zařízeními v souvislosti s jejich funkcí (podmínka 14. b., c.,d.).

Navrhovaná stavba je v souladu s vyhláškou č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, a to zejména s § 5 odst. 2, neboť z celkového počtu 129 parkovacích stání je určeno 13 stání pro vozidla osob s omezenou schopností pohybu, vstupy do objektu jsou řešeny bezbariérově.

Navrhovatel předložil doklad o stanovení radonového indexu pozemku podte § 6 odst 4 zákona č 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Navrhovaná stavba obsahuje pobytové místnosti a nachází se na pozemcích se středním radonovým indexem. Stavba bude vyžadovat ochranná opatření proti pronikání radonu z podloží do objektu ve smyslu ČSN 73 0601 .


Návrh na umístění stavby je rovněž v souladu s požadavky zvláštních předpisů, podle nichž posuzují návrh dotčené orgány. Výše uvedená stanoviska dotčených orgánů byla zkoordinována a jejich požadavky, které již nevyžadovaly úpravu návrhu, byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.

Souhlas vlastníků pozemků podle § 86, odst.3 stavebního zákona:

Stavba polyfunkčního domu se umísťuje na   poz.č.parc. 733/4, 733/5, 733/6, 734,

735, k.ú.Košíře které jsou ve vlastnictví žadatele (LV 3477)

Souhlas ke stavbě vydal OSM MHMP vzast. vlastníka pozemku č. 2062/1, k.ú

Košíře pod čj. OSM/412753/VP/Ks ze dne 12.12.2006

Souhlas ke stavbě vydal   Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových -

vyjádření vlastníka Č.J.246664/A/2006-MOE2 ze dne 13.11.2006

Účastnici řízeni:

Podle §85 odst. (1) jsou účastníky řízení: a) žadatel, b) obec, na jejímž území má být
požadovaný záměr uskutečněn.                                                                                                         y

Podle § 85 odst. (2) jsou účastníky řízení: a) vlastník pozemku nebo stavby na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo jde-li o případ uvedený v písmenu d), b) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné právo k sousedním stavbám anebo k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, c) osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis, d) společenství vlastníků jednotek podle zvláštního právního předpisu; v případe, že společenství vlastníků jednotek podle zvláštního právního předpisu nemá právní subjektivitu,vlastník, jehož spoluvlastnický podíl na společných částech domu činí více než jednu polovinu.

S ohledem na shora citovaná ustanovení stavebního zákona, určil odbor územního rozhodování jako účastníky řízení:

podle § 85 odst. (1) - žadatele společnost CENTRAL GROUP a.s., hi.m.Praha žasl ÚRHMP podle § 85 odst. (2), písm. a) - vlastník pozemků č.parc. 733/4, 733/5, 733«, 734, 735, k.ú.Košíře, kterým je společnost CENTRAL GROUP a.s., vlastník pozemků č.parc! 2062/1, kterým je hl.m.Praha, zast OSM MHMP a vlastník pozemku č.parc. 2062/5, kterým je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

podle § 85 odst (2), písm. b) - vlastníci sousedních pozemků č.parc. 2059/2, 2062/1, 699, 701, 702, 703/1 a vlastníci sousedních staveb na pozemcích č. 542, 536 533 736 737 741, 742 v k.ú. Košíře;

podle § 85 odst (2), písm. c) - MČ Praha 5, zast starostou a občanská sdružení, která

se jako účastníci řízení přihlásila.


Odůvodnění rozhodnutí o námitkách účastníků řízení

Při ústním jednání dne 27.9.2007 uplatnil námitky a připomínky účastník řízení OS Záchrana krajiny, se sídlem U zeleného ptáka 12. Praha 4.

1.       účastník řízení namítá masivní a nešetrnou výstavbu v lokalito, narušení pohody
bydlení

2.       tvrdí, že ze spisu nevyplývá právo společnosti CENTRAL GROUP, as. umístit
stavbu                                                                                                                              „,;

3.       namítá označení „obytné ateliery" uvedené ve stanovisku OUR ÚMČ Praha 5 z&
dne 23.1.2006 (body 3.a 4.)

4.       žádá jasné stanovit kapacitu objektu

5.       původní UR obsahuje podmínku, kterou změna porušuje...

6.       namítá   nesoulad   s vyhl.   OTPP,   s územním   plánem,   neaktuálnost nebo nesprávnost stanovisek dotčených orgánů,

7.       namítá „spojení stavby několika bytových domů do jediného řízení pod záminkou jejich rozčlenění na sekce v rámci jediného bytového domu" (body 9 až 17)

8.       upozorňuje, že „stavebník již stavbu provádí"

K námitkám stavební úřad uvádí:

Ad. 1. - Začleněním navrhované stavby do území se stavební úřad podrobné zabýval v odůvodněni rozhodnuti. Stavba byla posouzena jato lokalitě přiměřená. Námitce se

nevyhovuje.

K namítanému narušeni pohody bydlení - předložený záměr stavební úřad posuzoval také s ohledem na otázku zachování pohody bydlení. Pohoda bydleni není pojem

exaktně definovaný, jedná se o stav, který je vnímán subjektivně. Je nesporně, že práh

vnímání negativních účinků stavby je u jednotlivých osob zcela subjektivní a nemusí se

ve všech případech shodovat s hranicí, kterou striktně stanoví právní předpisy. Za

pohodu bydlení se považuje souhrn činitelů a vlivů, které přispívají k tomu, aby bydlení

bylo zdravé a vhodné pro všechny kategorie uživatelů, resp. aby byla vytvořena vhodné

atmosféra klidného bydlení. Pohoda bydlení je dána zejména kvalitou jednotlivých

složek životního prostředí, např. nízkou hladinou hluku (z dopravy, výroby, ze

stavebních prací spod.), čistotou ovzduší, přiměřeným množstvím zeleně, nízkými

emisemi pachů a prachu, osluněním apod.  Při posuzováni umístění stavby do území a

jejího vlivu na stávající stavby stavební úřad vycházel ze studie oslunění a osvětlení,

splnění odstupu staveb, vzal mimo jiné v úvahu soulad návrhu se stanovenými

požadavky k ochraně zdraví a životního prostředí a k ochraně dalších veřejných zájmu,

jak vyplynuly z projednáni a stanovisek dotčených orgánů atd.   Parametry dané

normami a příslušnými předpisy nejsou v posuzované dokumentaci překročeny. Další

důvody resp. dopady na zachování pohody bydlení stavební úřad neshledal. Námitce

se nevyhovuje.

Ad. 2. - Součásti podáni žádosti dne 6.6.2007 byt mimo jiné platný výpis z KN prokazující právo vlastnické společnosti CENTRAL GROUP as. k pozemkům stavby a pověření zaměstnance k jednáni jménem společnosti. Podle §94 odst. 1 platí, že územní rozhodnutí lze změnit na žádost oprávněného, jestliže se změňte územně plánovači dokumentace nebo jiné podklady pro územní rozhodnutí nebo podmínky v území. Protože žádost podaná společnosti CENTRAL GROUP as. splňuje výše citované podmínky stavebního zákona, stavební úřad vede řízení o změně územního rozhodnuti. Připomínce se nevyhovuje.

Ad. 3. -Namítané stanovisko není součásti listinných dokladů tohoto územního řízení, v dokumentaci se jedná o „ateliery“, které stavební úřad posuzuje jako nebytové prostory-námitce se vyhovuje.

Ad. 4. - v souladu s §9, odst. (1). písm. d) vyhl. č.503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízeni, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, rozhodnuti o umístěni stavby obsahuje mimo jiné půdorysnou velkost, výšku a tvar a základní údaje o kapacitě stavby (např. podm. č.2.až 5- připomínce se vyhovuje.

Ad. 5. - změna původního ÚR spočívá vtom, že se původní územní rozhodnutí nahrazuje novým, tzn.že podmínky nejsou totožné – připomínce se nevyhovuje.

Ad.6. - souladem s územním plánem a s vyhl. OTPP se stavební úřad podrobně zabýval v odůvodnění tohoto rozhodnuti, posoudit správnost a úplnost dokumentace návrhu vč. dokladové části ze zákona přísluší stavebnímu úřadu, který dokumentaci základě tohoto posouzení vydává předmětné rozhodnutí - připomínce se nevyhovuje

Ad 7 - Jedná se o jednu stavbu o třech pozemních podlažích a dvou nadzemních podlažích, ze kterých v pěti místech půdorysu vystupují jednotlivé různé vysoké veza (A až E). Není důvodné ani možné řízení o této stavbě dělit - námitce se nevyhovuje.

Ad 8 - „stavebník již stavbu provádí" Na základě vydaného rozhodnutí o odstraněni stavby čj. Výs.Koš.p.733/4-5908/06-HR~R ze dne 23.5.2007, právní moc 30.5.2007 je prováděno odstranění stavby - námitce se vyhovuje neboť s realizací stavby projednávané v tomto územním řízení nebylo započato.

Při ústním jednání dne 27.9.2007 uplatnil námitky a připomínky účastník řízení OS Za záchranu parku Kavalírka. se sídlem U Kavalírky 463/2. Praha 5. kterými se ztotožňuje s námitkami a připomínkami OS Záchrana krajiny - odůvodnění viz výše.

A dále

1.               účastník řízení namítá narušení krajinného rázu

2.       žádá vypracování dopravní studie pro celou lokalitu

3.       požaduje opakování ústního jednání

K těmto námitkám stavební úřad uvádí:

Ad. 1. - stavební úřad odkazuje na stanovisko odboru ochrany prostředí MHMP č.j. S-MHMP-361388/2006/1/OOPA/I ze dne 20.11.2006, které bylo aktualizováno dne 28.1.2008, které mimo jiné konstatuje, že umístěním stavby nemůže být snížen či změněn krajinný ráz - námitce se vyhovuje.

Ad. 2. -z hlediska dopravy návrh posoudil odbor dopravy a ochrany životního prostředí Ú MČ Praha 5 jako silniční správní úřad na území hl.m.Prahy příslušný podle zákona o pozemních komunikacích v platném znění a zároveň jako dotčený orgán podle zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění (stavební zákon). Návrh byl posouzen ve stanovisku ODŽ/863/10/204/votro + ODŽ/90945/06/204/votro ze dne 20.12.2006, které bylo aktualizováno dne 22.1.2008, kterým vyjádřil se záměrem souhlas za splnění podmínek, které byly v dokumentaci respektovány. Stavební úřad nemá důvod požadovat další doplnění dokumentace ve smyslu požadavku namítatele. Námitce se nevyhovuje.

Ad. 3. - Nové ústní jednání se uskutečnilo dne 24.1.2008, připomínce bylo vyhověno.

K žádosti o vysvětlení OS za záchranu parku Kavalírka o vysvětlení: proč jsme nebyli o tomto správním řízení vyrozuměni, přestože jsme o to žádali vnáší žádostí o informování o zahajovaných a probíhajících řízeních" podané Městské části Praha 5 dne 8.6.2007" stavební úřad, po konzultaci s Ústavem územního rozvoje v Brně, uvádí:

1. Občanské sdružení má vzhledem k ustanovení S 70 odst 2 zákona č.
114/1992 Sb. v platném znění, právo být předem informováno o
zahajovaných správních řízeních, pň nichž mohou být dotčeny zájmy přírody a
krajiny chráněné podle tohoto zákona, pokud o toto požádalo a žádost je platná

2     Podle § 44 odst 1 správního řádu č 500/2004 Sb řízení o žádosti je zahájeno
dnem  kdy žádost nebo jiný návrh, kterým se zahajuje řízení, došel věcné a
místné příslušnému správnímu orgánu.Podle § 7 odst. 1 dotčené osoby mají
při  uplatňování  svých  procesních  práv  rovné postavení.  Správní orgán
postupuje vůči dotčeným osobám nestranné a vyžaduje od všech dotčených
osob plnění jejich procesních povinností rovnou měrou. Podle odst. 2 tam, kde
by rovnost dotčených osob mohla být ohrožena, správní orgán učiní opatření
potřebná k jejímu zajištění

3     Zvýše uvedeného vyplývá, že citovaná ustanovení zákona č. 114/1992 Sb.
nejsou v souladu se správním řádem.

Stavební úřad se ztotožnil s názorem poradního orgánu, a to, že OS nebylo na svých právech nijak poškozeno, neboť mu bylo, jako všem účastníkům nzení podte § 85, odst 2, doručeno stejným způsobem v souladu s výše citovaným ustanovením §7, odst 1 správního řádu o rovném postavení účastníků řízení.

Při ústním jednání dne 27.9.2007 uplatnil námitky a připomínky účastník řízení OS Ateliér pro životni prostředí, se sídlem Ve svahu 1. Praha 4.

1.               účastník řízení namítá dopad navrhované stavby na urbanistické a architektonické
hodnoty v území a odkazuje na revizi územního plánu hl.m. Prahy č.1000/00

2.       zpochybňuje „Seznatelný závěr" obsažený ve stanovisku OOP z 20.11.2007

3.       požaduje aktualizaci stanovisek a vyjádření v souvislosti s úpravou záměru

4.       konstatuje existenci navzájem rozporných stanovisek OÚR MČ Praha 5 a to
z ledna 2006 a z 5.3.2007 s současné vznáší námitku podjatosti

5.       žádá doložení výpočtu souladu využití okolního území a navrhované stavby

6.       žádá doložení vizualizace novostavby ve stávající zástavbě

7.              namítá zákonnost užité změny - „úpravy" ÚP č. U149/2003  s odůvodněním, že
úpravy územního plánu neměly oporu ani v původní právní úpravě a nemají ji ani
od 1.1.2007, kdy došlo ke zrušení směrné části" ÚP jako právního pojmu

8.       požaduje doplnění a sjednocení podkladů a následně poskytnutí možnosti se
seznámit se spisem, do doby doplnění považuje spis za rozporný a nezpůsobilý
k rozhodnutí.

9.       požaduje opakování ústního jednání

K námitkám stavební úřad uvádí:

Ad. 1. - Začleněním navrhované stavby do území se stavební úřad podrobné zabýval v odůvodnění rozhodnutí, kdy posuzoval mimo jiné soulad navrhované stavby s územním plánem v platném znění a s vyhláškou OTPP. Stavba byla posouzena jako lokalitě přiměřená. Námitce se nevyhovuje.

Ad. 2.,3.,8. - stanoviska dotčených orgánů, která vyžadovala aktualizaci byla doložena; V § 4, odst.(2) stavebního zákona se stanovuje, že Orgány územního plánování a stavební úřady postupují ve vzájemné součinnosti s dotčenými orgány chránícími veřejné zájmy podle zvláštních právních předpisů..." a dále podle §90, písm. e) stavebního zákona stavební úřad v územním řízení mimo jiné posuzuje, „zda je záměr žadatele s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů" toto posouzení stavební úřad provedl a konstatoval, že veškerá doložená stanoviska dotčených orgánů jsou kladná, popřípadě obsahují podmínky, které jsou v dokumentaci akceptovány. Námitce se vyhovuje.

Ad 4 - Stanovisko z 23 ledna 2006 není součásti projednávané dokumentace a ani se k projednávané dokumentaci nevztahuje, nejedná se tedy o dvě rozporná stanoviska v téže věci. Námitce se vyhovuje.

Ad. 5. a 6. - Požadavku na doložení výpočtu k souladu využití okolního území a navrhované stavby a na doložení vizualizace novostavby ve stávající zástavbě navrhovatel vyhověl v upravené dokumentaci (podáním naše č.j.1482/07. Připomínce bylo vyhověno.

Ad, 7. - Dokumentace je v souladu s územním plánem sídelního útvaru hl.m.Prahy ve znění posledních změn. Územní plán stanovuje, jak bylo uvedeno v odůvodněni, pro převážnou část plochy pozemků stavby funkční využití SV, pro severovýchodní část pozemků stavby pak je stanoven kód míry využití území E. V měněném územním rozhodnutí čj.OUR.Koš.p.735-501/05-Za-R byl kód míry využití území E stanoven úpravou územního plánu č. U149, která byla zapracována do změny Z1000/00 a v grafické části územního plánu po 14.9.2007 byla vyznačena ve výkrese „plán využití ploch" tak, že v tomto výkrese byl stanoven kód míry využití SV-E. Námitce nelze vyhovět neboť se nevztahuje k tomuto územnímu řízení.

Ad 9. - Nové ústní jednání se uskutečnilo dne 24.1.2008, připomínce bylo vyhověno.

Dne 3 12.2007 uplatnil k upravené dokumentaci námitky a připomínky účastník řízení OS Za záchranu parku Kavalírka. se sídlem U Kavalírky 463/2. Praha 5.

1     Účastník řízení nesouhlasí se způsobem úpravy návrhu

2     Je toho názoru, že také upravený návrh zasáhne do krajinného rázu lokality

K námitkám stavební úřad uvádí:

Ad 1. - Námitka je subjektivní. Upravený návrh podal žadatel, který je k tomuto úkonu oprávněný. Námitce nelze vyhovět

Ad. 2, - Závazné stanovisko k otázce, zda stavba mění či snižuje krajinný ráz vydá! OOP MHMP jak k původní dokumentaci (S4áHMP-361388/2006/1/OOPA/l) tak í k dokumentaci upravené (S-MHMP-361388/2006/4/OOPA/l) v obou případech se závěrem, že umístěním stavby nemůže být snížen a změněn krajinný ráz Ve stanovisku S-MHMP-361388/2006/4/OOPA/l se konstatuje, že stavba se svou hmotou nebude výrazně uplatňovat v širším území. V daném případe se jedná o místo pozměněné lidskou činností (urbánní krajinu) charakteristickou množstvím nadzemních objektů různých hmot, výsek a architektonické kvality a řadou liniových prvku (komunikace a šité technického vybavení) a rozptýlené vegetace Objekty výškové korelují se stávající zástavbou Záměrem nemohou být dotčeny žádné charakteristické přírodní, kulturní či historické struktury. Aktivita s ohledem na současný stav území nemaže snížit historické, estetické či írodní hodnoty daného místa Zájem OOP MHMP vdané věci tedy není dotčen Vzhledem k tomu, že k upravené dokumentaci byte vydáno výše citované kladné stanovisko - námitce se vyhovuje

Dne 3. 12.2007 uplatnil k upravené dokumentaci námitky a připomínky účastník řízeni OS Atelier pro životni prostředí se sídlem Ve svahu 1 Praha 4

1      Účastník řízeni požaduje opakováni ústního jednaní

2      namítá zápis z ústního jednaní na DUR ze dne 17. 10.2007   které podle názoru namítatele proběhlo v hrubém rozporu se zákonem (zápis je součástí spisu)

Ad 1 - Nové ústní jednání se uskutečnilo dne 24.1.2008, připomínce bylo vyhověno.

Ad 2 - Není specifikováno, který zákon měl namítatel na zřeteli. Poskytnuti konzultace i v průběhu řízení stavební úřad nepovažuje za nezákonné.

Ke dni druhého ústního jednání dne 24. 1. 2008 uplatnili účastníci řízení OS Ateliér pro životní prostředí a OS Za záchranu parku Kavalirka shodný požadavek na opakování ústního jednání ze dne 24.1. 2008 s odůvodněním, že společnost CENTRAL GROUP nesplnila povinnost vyvěsit všechny náležitosti o záměru.

K požadavku stavební úřad uvádí:

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízeni a současné nařídil k projednání žádosti veřejné ústní jednání na 27 9 2007 Zároveň byl žadatel upozorněn na povinnost vyvěšeni informace o stavebním záměru v ulici Musílkové a v ulici Pod Kavalírkou, a to doby veřejného ústního jednáni Součástí informace mělo být grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný podklad z něhož bude možné usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu záměru a jeho vlivu na okolí. Dále stavební úřad žadatele upozornil, že nebude-li uvedená povinnost splněna, nařídí opakované ústní jednání.

Při ústním jednání dne 27 9.2007 bylo konstatováno, že informace o záměru žadatele nebyla zveřejněna tak, jak stavební úřad v souladu s úst. §87, odst. 2 stavebního zákona požadoval neboť informace o záměru žadatele nebyla prokazatelně zveřejněna do data ústního jednání a grafické vyjádření záměru bylo doloženo pouze situačním výkresem, ze kterého nelze usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu záměru a jeho vlivu na okolí S ohledem na tuto skutečnost stavební úřad nařídil nové veřejné ústní jednáni na 24. ledna 2008

Informace žadatele o splnění požadavku na zajištění informace o záměru výstavby podle § 87, odst. 2 SZ na byla stavebnímu úřadu doručena dne 14.1.2008 a je součástí spisu. V informaci je identifikován žadatel, název stavby, parcelní čísla pozemků, na kterých má být stavba umístěna. Dále byla součástí informace situace se zakreslením stavby a vizualizace záměru zakreslená do fotografie.

Vzhledem k tomu, že současné bylo na úřední desce a na elektronické úřední desce Ú MC Praha 5 zveřejněno oznámení II. kterým stavební úřad oznámil účastníkům řízení datum a místo konání druhého ústního jednání ve věci, považuje stavební úřad informaci za dostatečnou Požadavku na konání třetího ústního jednání ve věci se nevyhovuje.

S přihlédnutím k výsledkům územního řízení Úřad MČ Praha 5, odbor územního rozhodováni rozhodl, jak je uvedeno ve výrokové části.

Upozornění pro žadatele:

Stavební úřad upozorňuje na povinnosti vyplývající z ustanovení § 10 až § 16 zákona c 185/2001 Sb, o odpadech, ve znění pozdějších předpisů

Toto rozhodnuti platí 2 roky ode dne. kdy nabylo právní moci Územní rozhodnutí pozbývá platnosti, nebyla-li ve lhůtě platnosti podána úplná žádost o stavební povolení, nebo jiné obdobné rozhodnuti podle stavebního zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo bylo-li stavební anebo jiné povolovací řízení zastaveno nebo byla-li podaná žádost zamítnuta po lhůtě platnosti územního rozhodnutí Územní rozhodnuti pozbývá platnosti také dnem. kdy stavební úřad obdrží sdělení žadatele, že upustil od záměru, k němuž se rozhodnutí vztahuje.

Poučeni o odvoláni

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastnici řízeni odvolit v soutadu s § 82 zákona č 500/2004 Sb, správní řád, do 15 dnů ode dne jeho oznámení, a to k odboru Magistrátu hl.m.Prahy, Jungmannova 29, Praha 1, podáním u zdejšího územního rozhodování.

Odvoláni se podává u Úřadu MČ Praha 5, odboru územního rozhodováni, s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal stavebnímu úřadu a aby každý dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je orgán na náklady účastníka.


Za vydání rozhodnutí byl vyměřen správní poplatek podle pól. 18, zákona/č.634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve výši 1000,- Kč, který byl uhrazen dne 21.8.2008.

Přílohy:

(pro žadatele) do právní moci rozhodnutí

-   situace na podkladu katastrální mapy v měřítku 1:1000

-   koordinační situace v měřítku 1: 500

Rozdélovník:

I.  účastnici řízeni (§ 85, odst 1, SZ) - doporučené do vlastních rukou

1)      CENTRAL GROUP as., Na Strži 65,140 00 Praha 4

2)      Hl.m.Praha, zast URHMP, Vyšehradská 57,128 00 Praha 2

II.  účastnici řizení - informace veřejnou vyhláškou: (§85, odst 2 SZ)

3)   O MG Praha 5- úřední deska, (doporučené do vlastních rukou)

pro informování účastníků řízení zveřejněním na úřední desce po dobu 15ti dnů,

III.  Dotčené správní úřady: (doporučené)

4)   HS hl.m.Prahy, Štefánikova 17, Praha 5

IV. Na vědomi:

5)   URM - evidence UR, pí Faktorová
Vyšehradská 57,128 00 Praha 2 (+situace 1:1000)

Za správnost: Zacharievá Stejnopis.spisy A5 Opis: Za, OEK


Usnesení rady

30. zasedání Rady městské části Praha 5

konané dne 16. 9. 2008  jako řádné

číslo usnesení 30/1033/2008

 

Předkladatel: Horák Petr, Ing., 1. zástupce starosty

Stanovisko MČ Praha 5 k dokumentaci k územnímu řízení stavby "Rezidence Musílkova - Slávy Horníka" na pozemcích č. parc. 532 - 539, 541 k. ú. Košíře

Rada městské části Praha 5I.             Souhlasí

1.         s umístěním výjimečně přípustné stavby "Rezidence Musílkova - Slávy Horníka" na pozemcích č. parc. 532-539, 541 k. ú. Košíře dle předložené dokumentace dat. 12/2006, upraveno 06-09/2008

II.        Ukládá

1.         Lacinové Eleně, Ing.arch., vedoucí odboru KAR

1.1.      předat stanovisko MČ Praha 5 žadateli a stavebnímu úřadu

            Termín plnění: 19.09.2008

            Poměr hlasování: 8/0/0

Nepřítomni při hlasování: M. Tuček

                                  

JUDr. Milan Jančík, MBA

starosta MČ Praha 5


D O P O R U Č E N Ě  + e-mailem

                                                                                  Městskému soudu v Praze

                                                                                  pracoviště Hybernská

                                                                                  Hybernská č. 18

                                                                                  111 21    P r a h a   1

                                                                                              V Praze dne  6.10. 2008

Ž A L O B C E  :           Ateliér pro životní prostředí ,  o.s.  občanské sdružení

                                        se sídlem v Praze 4, Ve svahu č. 1, PSČ 140 00, IČ  69347760

     právně zastoupený JUDr. Petrem Kužvartem, advokátem se sídlem

                             v Praze 4, Za Zelenou liškou 967, PSČ 140 00, na základě plné moci

                                                                                                                                                                                                            

Ž A L O V A N Ý:    Magistrát hlavního města Prahy

                                        odbor stavební

                                         Mariánské nám. č. 2, Praha 1, PSČ  100 01

Osoby splňující podmínky pro postavení osob zúčastných na řízení:

CENTRAL GROUP, a. s. se sídlem Na Strži 65, 140 00 Praha 4 (stavebník)

Občanské sdružení na záchranu parku Kavalírka, U Kavalírky č. 463/2, 150 00 Praha 5 - Košíře

Ž A L O B A  NA PŘEZKOUMÁNÍ SPRÁVNÍHO ROZHODNUTÍ  žalovaného č.j. S-MHMP 304353/2008/OST/Če ze dne 24.7. 2008 a rozhodnutí Úřadu MČ Praha 5 č.j. OUR.Koš.p. 735-805/07-Za-UR dne 27.2. 2008, kterými byl umístěn soubor staveb „Polyfunkční soubor Musílkova“ v Praze 5  a na zrušení všech těchto rozhodnutí

 Č t y ř i k r á t

            Soudní poplatek uhrazen vylepením kolkových známek na prvopisu tohoto podání

I.

Přehled vývoje věci

            Stavebník (CENTRAL GROUP, a. s. se sídlem Na Strži 65, 140 00 Praha 4) podal návrh na změnu původně v roce 2005 umístěné stavby. Návrh byl podán 6.6. 2007. V řízení proběhlo umístění stavby rozhodnutím, jež bylo na úřední desce vyvěšeno dne 27.2. 2008, proti němu se žalobce řádně odvolal a poté žalovaný toto rozhodnutí potvrdil svým rozhodnutím z 24.7. 2008.

            Předmětné rozhodnutí žalovaného bylo žalobci prokazatelně doručeno dne 4.8. 2008 a dvouměsíční lhůta k podání žaloby by tedy končila 4.10. 2008, to však byla sobota, pročež je posledním dnem lhůty pondělí 6.10. 2008 a toto podání je včasné.

            Žalobce tvrdí a dokládá, že byl v řízeních před vydáním žalovaných rozhodnutí hrubě zkrácen na svých právech nezákonným postupem úřadů, což mělo za následek vydání nezákonných rozhodnutí. Přitom jde o mimořádně závažný zásah do dané lokality, a to včetně kácení a změny panoramatu, krajinného rázu, ale i urbanistických a architektonických charakteristik lokality.

            Žalobce žádá, aby soud přezkoumal v rozsahu žalobních bodů zákonnost a věcnou správnost napadených správních aktů i procesního postupu v řízení a žalované správní akty jako nezákonné zrušil. Žalobce napadá výroky těchto správních aktů v rozsahu dále uvedených žalobních bodů.

D ů k a z y :   správními spisy obou instancí – nechť předloží žalovaný, a to včetně vizualizací

                       stavebního souboru

II.

                                                  Žalobní body

            1.  V odvolání žalobce uplatnil odvolací důvod:

            Výrok určuje: ".... se umisťuje stavba... jak je zakresleno v ověřené dokumentaci (situační výkres na podkladu katastrální mapy v měřítku 1:1000 a koordinační situace v měřítku 1:500), kterou po nabytí právní moci územního rozhodnutí obdrží žadatel."

            Stavební úřad se tváří, že ověřuje dokumentaci hned s vydáním rozhodnutí. Namísto, aby zajistil jasné a srozumitelné sdělení informace, jak stavba vypadá, jak je situována vůči okolním nemovitostem, jak jsou v prostoru a na ploše lokality rozestřeny jednotlivé zásahy celkem 8 dílčích stavebních objektů, odkazuje na "ověřenou dokumentaci", aniž by byla jakkoli identifikována (kdo vypracoval, s jakým datem vyhotovení).  Není nikde poučení, kde a kdy je možno tuto dokumentaci vidět.

            Pouhý slovní popis ve výroku povolené mohutné stavby a přípojek inženýrských sítí nemůže srozumitelnou informaci o povoleném komplexu stavebních zásahů nahradit. Identifikace konkrétního povoleného komplexu stavebních zásahů slovními formulacemi je ostatně rozvláčná, nesrozumitelná a naprosto nedostatečná - pokud se nečte nad grafickou situací. Bez přehledné grafické situace informující o situování stavby a jejích jednotlivých částí v území je výrok prvostupňového rozhodnutí neúplný, nesrozumitelný a nepřesvědčivý. Stavební úřad zjevně selhal.

            Rozhodnutí je vždy nutno řádně a v jeho obsahovém i formálním celku doručit účastníkům. Ostatní účastníky při doručení rozhodnutí nezajímá, že snad – pokud kdy rozhodnutí nabude právní moci – bude stavební úřad postupovat podle předpisu a stavebník obdrží úřadem ověřenou dokumentaci. Tito účastníci musí v době plynutí odvolací lhůty mít komplexní a pro ně srozumitelnou informaci o stavbě, jejím situování a o podmínkách, za nichž je povolena a o situování jejích součástí vůči cizím nemovitostem, a to včetně napojení na inženýrské sítě, kdy bývají cizí nemovitosti přímo dotčeny. Případný odkaz na obsah správního spisu, do něhož lze nahlížet, zde nemůže obstát, když rozhodnutí jako individuální správní akt musí být samostatným obsahovým celkem, který nese celou a srozumitelnou  informaci nezbytnou k řádné účasti v řízení a uplatňování procesních práv účastníků.

            Nesrozumitelnost a nepřesvědčivost rozhodnutí způsobují jeho nezákonnost. Neúplné rozhodnutí není způsobilé nabýt právní moci. Účastníci včetně odvolatelů byli zkráceni na svých právech. Povinnost připojovat k rozhodnutí jako jeho přílohu grafický podklad není stanovena,  nicméně je na stavebním úřadu, jakým způsobem zajistí, že v rozhodnutí bude celá srozumitelná informace o povolené stavbě, tak, aby účastníci svá procesní práva mohli bez pochybností vykonávat. Stavební úřad této povinnosti nedostál.

            Žalovaný ve svém rozhodnutí na str. 4 tento odvolací důvod odbyl tak,  že  účastníci řízení mají v průběhu celého řízení přístup ke spisu, tedy i ke grafickým situacím... . Jde o vyhýbavou reakci – nikoli o vyvrácení odvolacího důvodu. Rozhodnutí opravdu musí tvořit úplný informační celek, který, byv doručen účastníkovi, musí i po letech a bez přístupu ke spisu nést celou informaci o umístěné stavbě. Další argument, že tento odvolací důvod „popírá celý proces  územního řízení“ je spíše demagogického charakteru a netřeba na něj reagovat.  Odvolací důvod spočívající svou podstatou v nutnosti, aby individuální správní akt nesl celou nezbytnou informaci a byl srozumitelný a úplný sám o sobě – i bez správního spisu, nebyl ani vyvrácen, ani hodnověrně zpochybněn.

            2. Dále v odvolání uplatněno:

            Výrok vůbec neobsahuje převzaté podmínky dotčených orgánů státní správy, ale prakticky pouze slovní popis stavby a několik pokynů pro další stupeň projektové přípravy. Takto jsou podmínky stanovené DOSS učiněny nevymahatelnými a nevykonatelnými a nejsou závazným způsobem definovány a zachyceny.

            Žalovaný předstírá, že obecně formulovanému odvolacímu důvodu nerozuměl. Opak je podle všeho pravdou, když správní spis obsahuje identifikovatelný okruh stanovisek DOSS – jejich podstatný obsah měl být převzat do výroku rozhodnutí, jinak ztrácejí vynutitelnost. Odvolací orgán toto mohl hravě prověřit – kdyby chtěl! Nestačí jeho tvrzení, že „namátkově přezkoumal“ některá stanoviska DOSS. Měl přezkoumat vtělení všech stanovisek do výroku správního rozhodnutí (jedinou výjimkou by byla samostatná správní rozhodnutí podkladového charakteru – ta jsou vynutitelná sama o sobě!). Odvolací důvod byl dostatečně konkrétní, pouze žalovaný neměl zájem mu rozumět a provést přezkum v jeho intencích: zda jsou vynutitelné podmínky stanovené DOSS k ochraně veřejných zájmů, jež jim zákon svěřil k hájení. Žalobce opět obdržel od žalovaného pouhou vytáčku, nikoli vyřízení odvolacího důvodu.

            3. Otázka míry využití území v okolí ve srovnání s navrhovanou stavbou byla záměrně zkreslena tím, že nebyla vzata stávající zástavba v okolí, ale i nyní projednávané a zamýšlené objekty. Výklad prokazování souladu s územním plánem ve změně Z 1000/00 o připravované výstavbě nemluví a jde z principu o chybné řešení, když je krokem k situaci, kdy bude při různých stavebních záměrech v území na ně navzájem odkazováno, čímž lze následně dosáhnout umisťování staveb bez vazby na stávající stav v území a na architektonické a urbanistické kvality okolní zástavby.

           

            Na tento odvolací důvod bylo žalovaným reagováno tak, že požadavek výpočtu míry využití území v okolí byl v mezičase zrušen (na nátlak a ku prospěchu developerů, jak jinak!), ale opomíjí skutečnost, že nadále platí: „ Stabilizované území je zastavitelné území, které je tvořeno stávající souvislou zástavbou a stabilizovanou hmotovou strukturou, v němž území plán nepředpokládá významný rozvoj, proto zde není stanovena míra využití území a z hlediska limitů rozvoje je možné pouze zachování stávající urbanistické struktury bez možnosti další rozsáhlé stavební činnosti“ (odd. 8 odst. 4 platné a účinné změny č. 1000/00 územního plánu Prahy). Toto ustanovení zjevně zapomněli zrušit. Úzce navazuje na další odvolací důvod, totiž že stavba neodpovídá urbanistickému a architektonickému charakteru okolní stávající zástavby,  je hrubě předimenzovaná a je v rozporu se čl. 4 odst. 1 OTPP. Konstatování, že komerční areál CENTRAL GROUP nevybočuje z charakteru zástavby v okolí je nepravdou. Jde o věžové struktury daleko převyšující klasickou blokovou zástavbu v okolí. V DÚR je vizualizace, kterou zpracoval sám stavebník – komerční developer. Ta jej samotného usvědčuje! Opět tedy nedošlo k náležitému projednání a vyvrácení námitky odvolatele.

            4. V odvolání žalobce uplatnil:

            "Seznatelný závěr" byl v době svého vydání formálněprávně vadný - mělo jít o podkladové rozhodnutí. Po 1.1. 2007 pak mělo jít o závazná stanoviska odpovídající požadavku srozumitelnosti, věcné správnosti a přezkoumatelnosti.

            "Seznatelné závěr"  OOP MHMP z 20.11. 2006 je  věcně pochybený a zcela nevěrohodný. Nezabývá se věcným posouzením předmětného zásahu, neobsahuje žádné přesvědčivé a přezkoumatelné zdůvodnění závěru, který je ostatně na prvý pohled v rozporu se skutečným stavem věci. Schematický a pouze formální vztah dotčeného orgánu k věci je zřejmý, odůvodnění je zcela obecné a je užíváno uvedeným orgánem ve všech podobných případech.

            "Seznatelný závěr" je  tedy formálněprávně i věcně vadný. Formálněprávní vadu je stavební úřad povinen zjistit a požadovat její odstranění před vydáním rozhodnutí.

            Seznatelný závěr musí být přezkoumán v režimu § 149 odst. 4 správního řádu.

            Odvolací orgán se podle všeho ani nezatěžoval přezkumem v režimu § 149 odst. 4 správního řádu. Vše vyřídil sám! Závazné stanovisko musí být přezkoumatelné, tedy přesvědčivé a musí obsahovat hodnověrné zdůvodnění. Zcela obecné důvody sdělované uniformně OOP MHMP ve všech obdobných případech po celé Praze nedostačuje a dostačovat nemůže. Jde totiž o nepochybný  zásah do rázu krajiny, jež byla sice obklopena městskou zástavbou, ale byla parkovou a lesní zelení pokrytou enklávou, jež má být zničena a ve svém rozsahu dosti brutálně redukována.

            Jde o obzvlášť podstatné zkrácení žalobce, když jde o jeho prioritní předmět činnosti a zaměření. Nebylo možno vyjádřit se ke srozumitelnému a přesvědčivému závaznému stanovisku stran zásahu do krajinného rázu. Bylo nám upřeno rovněž i přezkoumání stanoviska OOP MHMP v rámci odvolacího řízení, i když toto správní řád přímo stanoví!

            5. Je nutno rovněž přezkoumat u nadřízeného orgánu územního plánování legalitu úpravy územního plánu č. U 149/2003. Režim úprav ÚP neměl v době provedení úpravy ani nyní nemá oporu v zákoně. Jde o nepřezkoumatelné akty, jež zákon neupravuje, nejsou hodnověrně odůvodněny a jsou věcí čisté administrativní libovůle.

            Ani zde nedošlo k řádnému a přesvědčivému přezkumu u nadřízeného orgánu, i když úpravy územního plánu jsou obecně známým prostorem neveřejných pletich, úprava územního plánu pak sama o sobě v písemném vyhotovení nesplňuje ani ty nejelementárnější nároky na přesvědčivost, srozumitelnost a přezkoumatelnost.

            6. V odvolání jsme uvedli:

            Za velice podivný považujeme rukopisný zápis z "ústního jednání" ze 17.10. 2007, kam nebyl obeslán žádný účastník a byl zde jen stavebník a úřední osoby zařazené do stavebního úřadu. Politickou složku pak představoval radní MČ Praha 5 pan Zapletal. Na tomto jednání došlo zjevně k dohodě o dalším společném postupu ve věci. O tom svědčí i den poté stavebníkem podaný návrh na přerušení řízení do 30.9. 2008. Jde o mimořádně významné jednání, jež bylo provedeno v rámci územního řízení, ale v hrubém rozporu se zákonem - porušení procesní rovnosti účastníků řízení, ale i podstatné podezření na zasahování samosprávy do výkonu přenesené působnosti a podivné kooperace mezi stavebníkem, samosprávou a orgánem státní správy.

            Dne 23.11. 2007 bylo na úřední desce vyvěšeno usnesení, jež nám bylo poštou posléze doručeno dne 27.11. 2007. Jde o to, že pan tajemník Úřadu MČ Praha 5 nevidí žádný důvod pro vyloučení Ing. Evy Čechové z řízení, když tato úřední osoba zároveň zastupuje městskou část jako samosprávný subjekt (v samostatné působnosti je MČ účastníkem řízení) a zároveň ve věci meritorně rozhoduje v přenesené působnosti jako státní úředník.

            Záležitost nepostrádá jisté absurdnosti, jež je nepochybně hodna zpracování prostředky krásné literatury, nikoli jen banálního úředního vyřizování. Zde je nehynoucí citace názoru pana tajemníka: "Důvodem podjatosti není fakt, že orgán samosprávy rozhoduje v přenesené působnosti (při výkonu státní správy) ve věci, ve které se sám jako samosprávný orgán účastní řízení ... ". Pan tajemník opomíjí, že je zde bezpochyby  dán důvod ve smyslu § 14 odst.1 správního řádu, totiž jmenovaná úřední osoba je vyloučena pro svůj vztah k jednomu z účastníků řízení, který ji nejen zaměstnává a úkoluje (zde je vztah zřejmé závislosti), ale dokonce  jej v rámci správního řízení zastupuje! Vedle toho jako úředník má ve věci rozhodovat! Jde o absurdní případ jakési podivné úřední schizofrenie, který zcela podvrací základní zásady správního řízení i základní povinnosti úředníků samosprávních celků podle zákona.

            Protože se pan tajemník odvolává na judikát č. 503/2005 Sb. NSS, připojili jsme výklad této problematiky ke svému vyjádření - právní rozbor dokládající vnitřní rozpornost a účelovost onoho judikátu, způsobující jeho neaplikovatelnost pro rozpor se zákonem a pravidly logického usuzování.

            Pokud žalovaný ve správním spise nedohledal  rukopisný zápis z "ústního jednání" ze 17.10. 2007, byl patrně vyjmut někým, kdo měl dobré důvody nedávat jej k přezkumu. Měl si tedy o tento doklad žalovaný požádat, jinak nedostál zákonným podmínkám odvolacího přezkumu. Rovněž schizofrenní pozice úřednice, jež jednou zastupuje MČ jako účastníka řízení a vydává za něj stanovisko – a hned poté o téže věci rozhoduje jako úředník státní správy, je naprosto nezákonná a dokonce směšná. Toto se nesmí dít, protože institut vyloučení pro podjatost je zde proto, aby se jeho prostřednictvím vyloučil i jen stín pochybnosti o nepodjatosti, o objektivitě a nestrannosti rozhodování!  Takto je věc postavena do naprosto absurdní roviny a stává se předmětem profanace autority výkonu státní  moci jako takové.

___________________________________________________

¨

V žalobních bodech označil žalobce jak vzniklé nezákonnosti tak i zkrácení na svých právech. Vzhledem ke zjevné nezákonnosti všech žalovaných správních aktů a jejich vadám, podstatnému poruše ní procesních pravidel a vydání rozhodnutí v rozporu s věcnou podstatou případu, doloženou ve správním spise, dává žalobce  ve smyslu § 76 odst. 1 písm. a) – c) zákona č. 150/2002 Sb.  a v zájmu rychlosti a  hospodárnosti  řízení výslovný

s o u h l a s

s tím, aby o této žalobě bylo rozhodnuto  b e z   nařizování ústního jednání před soudem.

            Zároveň žalobce navrhuje vynesení tohoto

r o z s u d k u :

            Rozhodnutí žalovaného č.j. č.j. S-MHMP 304353/2008/OST/Če ze dne 24.7. 2008 a rozhodnutí Úřadu MČ Praha 5 č.j. OUR.Koš.p. 735-805/07-Za-UR dne 27.2. 2008 se ruší  a  věc se vrací  žalovanému k dalšímu řízení.

Žalobce má nárok na náhradu soudních  výdajů, jež vyčísluje  částkou 9.200,- Kč,  tedy náhradou soudního poplatku a ve smyslu advokátního tarifu ve znění novely vyhláškou č. 276/2006 Sb. třemi hlavními úkony (převzetí + příprava zastupování, podání žaloby, replika), tedy 3x 2.100,- Kč + 3x režijní paušál 300,- Kč.

Právní zástupce žalobce   n e n í   plátcem DPH.

                                                                                               Ateliér pro životní prostředí, o.s.

P ř í l o h y :       plná moc žalobce

                           stanovy žalobce v platném znění

                           rozhodnutí žalovaného

                         

Městskému soudu v Praze

pracoviště Hybernská

Hybernská č. 18

111 21    P r a h a   1


Ohledně posuzování míry využití ve stabilizovaném území plati nejnovější verze textu územního plánu - viz

http://magistrat.praha-mesto.cz/Uzemni-planovani-a-rozvoj


dále odkaz na Opatření­ obecné povahy č.1/2008

Příslušný text vyžadující posouzení souladu s okolím je v poznámce 16 na straně 54. Tento text byl nicméně hned po nabytí platnosti OOP c.1/2008 zrušen a to změnou územního plánu U 0690/2008 (odkaz je na stejné stránce); zrušil se odstavec, ze kterého byl odkaz na poznámku, včetně teto poznámky. Takže v územním plánu již nezůstalo nic.

Poslední, co zůstává, je Čl. 4 OTPP, zejména odstavec 1.
(VYHLÁŠKA
č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze).

ČÁST PRVNÍ

ÚZEMNĚ TECHNICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY A NA JEJICH UMÍSŤOVÁNÍ

Čl. 4

Umísťování staveb

(1) Při umísťování staveb a jejich začleňování do území musí být respektována omezení vy­plývající z právních předpisů chránících veřejné zájmy3),4) a předpokládaný rozvoj území, vyjád­řený v územně plánovací dokumentaci, popřípadě v územně plánovacích podkladech. Umístění staveb a míra zastavění pozemku musí odpovídat urbanistickému a architektonic­kému charak­teru prostředí a požadavkům na zachování pohody bydlení a zdravého životního prostředí. Umístěním stavby a jejím následným provozem nesmí být nad přípustnou míru ob­těžováno okolí, zejména v obytném prostředí a ohrožována bezpečnost a plynulost provozu na přilehlých pozemních komunikacích a na dráhách.

(2) Stavby se podle druhu a potřeby umísťují tak, aby bylo umožněno jejich napojení na sítě technického vybavení a pozemní komunikace.

(3) Při umísťování staveb se musí v souladu s mimořádným kulturně historickým význa­mem a přírodním potenciálem města chránit a výrazně uplatňovat památkové rezervace a zóny1),5), památkové stavby a soubory, archeologické památky, přírodní plochy a prvky. Musí se vytvá­řet vhodná urbanistická, architektonická a provozní vazba na existující nebo pláno­vané veřejné plochy.

(4) Umístěním stavby nebo změnou stavby na hranici pozemku nebo v její bezprostřední blízkosti nesmí být znemožněn způsob zástavby soused­ního pozemku podle územně pláno­vací dokumentace nebo územního rozhodnutí.

(5) Šířka prostoru mezi pozemky rodinných domů, sloužícího pro zajištění dopravní ob­sluhy území, musí být nejméně 8 m.

(6) V urbanisticky exponovaných polohách se nesmějí umísťovat dočasné stavby, které by toto území mohly znehodnotit, zejména svým architektonickým ztvárněním, objemovými pa­rametry, vzhledem, účinky provozu (užívání) a použitými materiály. Dočasné stavby se ne­smějí umísťovat na území památkových rezervací a zón, na veřejných plochách zeleně a v historic­kých zahradách, a na veřejně přístupných pozemních komunikacích. Tyto požadavky se neu­platní u stavby zařízení staveniště po dobu provádění stavby, pro kterou bylo zřízeno. Umísťování dočasných staveb nesmí vyvolat kácení porostů.

(7) Zvyšování staveb je nepřípustné tam, kde by mohlo navrhovanými úpravami dojít k naru­šení původních architektonických hodnot daného místa nebo k narušení architektonické jed­noty celku (např. souvislé zástavby v ulici).

(8) Při přestavbě a dostavbě řadové zástavby a dvojdomů nesmí být narušen architektonický vzhled celku a výrazně změněny objemové parametry stávající zástavby.


     Západnímu konci parku začalo hrozit spolknutí výstavbou gigantických bytovek společnosti CENTRAL GROUP – na místě opřekot zbourané samoobsluhy a zbořené budovy v sousedství usedlosti Kavalírka. Tento developer od svých úmyslů, zdá se, zatím nemíní upustit. Projekt se sice několikrát změnil, ale nikoli jednoznačně k lepšímu.

   Původní verzi vypracovával atelier A69 ještě pro Comnaco, a.s., předchůdce Central Groupu. V novém projektu pak osvícení architekti zakomponovali do půdorysného řešení cenné staleté stromy na okraji parku a vypracovali přímo vzorový návrh sadových úprav. Avšak hmotově nebyly pro informované košířské obyvatele zamýšlené stavby přijatelné. Developer snížil na jejich nátlak plánovaná monstra místy o jedno podlaží, aby jiné části megastavby o patra opět navýšil. Pět zamýšlených mrakodrapů, které by možná slušely Jižnímu Městu, jsou nazvány zástupci společnosti Central Group „věžemi“. 

   Proslýchá se, že developer má jakousi zákulisní podporu někoho významného na Magistrátu. Central Group hodlá stavět podobnou příšernost nejen zde, ale koupil i hřiště vedle gymnázia Kavalírka, kde má v plánu postavit nestvůrné stavby, převyšující samo gymnázium. (Plocha hřiště je vedena v kategorii „veřejné využití“, kde by bylo možné uskutečnit veřejně prospěšný projekt - jako např. nemocnici či domov důchodců. Proto Central Group pojmenoval svůj projekt lstivě jako „Dům seniorů“).« zpět