Při východním okraji parku měl být postaven na pozemcích kolem trafostanice bytový dům společnosti BM Develop. Původně měla být zastavěna celá plocha parku až ke zbytku neuváženě pokácených platanů. Tento projekt doznal několika podstatných změn.  Společnosti se nepodařilo pro masivní odpor místních lidí dosáhnout změny v územním plánu sousední plochy parku na stavební parcelu, a tak začínal vznikat projekt zredukovaný na využití parcely trafostanice a pozemků s ní sousedících. Tohoto záměru se ujala společnost Development Invest. V té době již hájilo park naše občanské sdružení.

  Snažili jsme se záměru zabránit do ledna 2008, ale nebylo možné stavbě zcela zamezit.  Parcely východní části parku jsou v územním plánu vedené jako stavební a nevztahuje se na ně, bohužel, ochrana jako na sousedící parkovou plochu (tu vlastní sourozenci Broukovi - potomci majitele někdejšího obchodního domu Brouk a Babka, kteří se neustále snaží park překvalifikovat v územním plánu rovněž na stavební parcelu).

  Výsledkem naší snahy bránit stavbě tak byl maximální možný kompromis:

-       developer ustupuje se stavbou směrem od silnice tak, aby se rozšířil budoucí chodník

-       a zavázal se vysadit na něm stromy, navazující na sousední stromořadí.

V zájmu smírné úpravy vzájemných vztahů se obě strany dne 10.1.2008 dohodly, že je nutné vytvářet ekologické prostředí v intravilánu města Prahy, dbát na zachování ekologické rovnováhy v dotčené lokalitě a za tímto účelem zejména dbát o zachování parku v jeho současném rozsahu a dbát o jeho rozvoj, usilovat o vykoupením pozemků, na kterých se park nachází od soukromých vlastníků a jejich předání městu, usilovat o udržení územní ochrany parku jako nezastavitelného území, provádět pravidelnou údržbu a úklid parku, provádět opravy a údržbu cest, provádět opravy, údržbu a rozšiřování mobiliáře parku (např. laviček, odpadkových košů atd.), provádět obnovu zeleně a její údržbu. Stavebník (i osoby, které mají majetkovou nebo osobní účast ve společnosti stavebníka a osoby jimi ovládané) se zavazuje nejednat v rozporu s deklarovanými cíli sdružení.

Výstavba na východním konci parku je víc než nepříjemná, výrazně nám znepříjemňuje kvalitu bydlení. Develop Invest sice začal se stavbou v zimě, kdy mívají lidé okna zavřená, ale hluk pronikající do bytů je ale i tak značný. Doufáme jen, že si se stavbou pospíší.MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5                                 

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI                                   MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

ODBOR DOPRAVY

A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ               ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ

JIINGMANNOVA 35

PRAHA l 110 00

                                                              

Váš                Naše značka                   Vyřizuje / linka                    Praha

dopis zn.

ODŽ/ 26186 /07/Křeh   in   Křehlíková/115       19.3.    2007

Věc: Odvolání proti rozhodnutí č.j. ODŽ/111553/06/Křeh

V souladu s § 81, odst.2 žák. č.500/2004 Sb. správní řád, v příloze předkládáme odvolání proti rozhodnutí č.j. ODŽ/111553/06/Křeh, o kácení dřevin rostoucích mimo les v rámci akce výstavba obytného souboru „Park Kavalírka" občanského sdružení Obrana životního

prostředí, Janovského č. 4, 170 00 Praha 7, zastoupeného JUDr. Petrem Kužvartem, Za Zelenou liškou, 967, 140 00 Praha 4, vedené pod č.j. : ODŽ/1910/07 a odvolání OS Společnost pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí, Pražského 661 Praha 5, vedené pod č.j.:ODŽ/6600/07.

Uvedené správní řízení bylo zahájeno dne 9.8. 2006 podáním žádosti společnosti ATELIER
A4 s.r.o., Ruská 92, 100 00 Praha 10, zastupující vlastníka pozemku společnost Park
Kavalírka a.s., Anežská 10, 1 10 00 Praha 1.                                        

V příloze přikládáme kompletní spis

Ing Miroslav Kučera vedoucí odboru

Příloha : spis

Na vědomí :

Park Kavalírka, a.s., Anežská 986/10, 110 00 Praha l

ATELIER A4 s.r.o., Bělohorská 67, 169 00 Praha 6 - doručovací adresa

Za záchranu parku Kavalírka, U Kavalírky 2, 150 00 Praha 5 Obrana životního prostředí, Janovského č. 4, 170 00 Praha 7, zastoupená JUDr. Petrem Kužvartem, Za Zelenou liškou, 967, 140 00 Praha 4

Společnost pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí,Pražského 661,15200 Praha 5 Spis : Ix

Sídlo: nám. 14. října Č.4, 150 22 Praha 5      tel.: +420-2-57 00 O 1 15               fax.: +420-2-57 000 150

Pracoviště: nám. 14. října č.4, 150 22 Praha 5    tel.: +420-2-57 00 O 461
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.,        IČO: 063631

č.ú.: 27-2000857329/0800 e-mail: odz@p5.mepnet.cz


HLAVNÍ MĚSTO PRAHA                                                                                   

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY                                                                    

ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ

Szn.:                                                                Vyřizuje/linka

S- MHMP-63992/2007/OOP-V-128/R-26/Pra      Mgr.Pražáková/4275                    V Praze dne 11.5.2007

Rozhodnutí

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen odvolací orgán) jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 89 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"), a ustanovení § 31 odst. 1 a § 81 odst. 3 písm. a) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen zákon o Praze), přezkoumal odvolání účastníka řízení občanského sdružení Obrana životního prostředí, Pražského 28, Praha 5 zastoupená JUDr. Petrem Kužvartem, advokátem, Za Zelenou liškou 967, Praha 4, 140 00 (dále jen odvolatel), proti rozhodnutí odboru dopravy a ochrany životního prostředí Úřadu městské části Praha 5 (dále jen orgán prvého stupně ) ze dne 8.12.2006, č.j. ODŽ/110098/06/Křeh jakož i celé řízení, které tomuto odvolání předcházelo, a po provedeném řízení, vedeném podle shora uvedených zákonů a zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen zákon), rozhodl dnešního dne

takto:

podle ustanovení § 90 odst. 5 správního řádu se napadené rozhodnutí potvrzuje a odvolání se zamítá.

Odůvodnění:

Na základě žádosti ze dne 23.8.2006 pana JUDr. Martina Radvana, bytem Na Pískách 2583/8, Praha 6 zastoupeného společností A 69 - architekti s.r.o., se sídlem Valdštejnova 581/8, Cheb povolil rozhodnutím č.j. ODŽ/110098/06/Křeh ze dne 8.12.2006 orgán prvého stupně pokácení dřevin na pozemku č. pare. 735 k.ú. Košíře ve vlastnictví pana JUDr. Martina Radvana. Současně uložil panu JUDr. Martinovi Radvanovi v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 zákona náhradní výsadbu na pozemku č. pare. 735 k.ú. Košíře dle návrhu sadových úprav vypracovaných Ing. Zdeňkem Sendlerem.

Proti tomuto rozhodnutí podalo občanské sdružení Obrana   životní prostředí včas podané odvolání ze dne 2.1.2007, ve kterém mimo jiného uvedlo následující:

Bod 1) Ve smyslu výkladu OŽP MHMP ze dne 8.9.2004 je před vydáním rozhodnutí ve věci nezbytné vyhodnotit společenský význam dřevin v kontextu významu zamýšlené stavby, jejíž zhotovení se s další existencí dřevin neslučuje. Zejména jde o to, zda zamýšlený záměr natolik převyšuje zájem na dalším zachování dřevin. Orgán prvého stupně neprojednal věrohodně a přezkoumatelně stěžejní otázku, totiž estetické a funkční kvality projednávaných dřevin ve srovnání s veřejnoprávním významem zamýšleného stavebního zásahu, který s dřevinami koliduje. Tento zásah ryze komerční zástavbou, zcela necitlivě navrženou bez ohledu na situování cenných dřevin, správní orgán vůbec nevyhodnocoval a považuje jej za daný. Přitom každá kvalitní, hodnotná dřevina má v urbanizovaném území tím vyšší estetickou a funkční hodnotu, čím je urbanizace tohoto území intenzivnější.

Bod 2) Nebyl doložen požadavek existence závažného důvodu ke kácení v době rozhodování o něm a ani nebyl podniknut pokus jej definovat. Ani vydání územního rozhodnutí nebo jeho právní moc nejsou právním důvodem k povolení kácení. Navíc zde ani pravomocné územní rozhodnutí není. V žádném případě nelze považovat za závažný důvod údajnou výstavbu snad zamýšlených, ale neumístěných a nepovolených domů v rámci soukromého komerčního obchodního případu.

Bod 3) Výklad bývalého OŽP MHMP ze dne 8.9.2004 byl z principu nesprávný, neboť se snažil odůvodnit nezákonnou praxi povolovat víceméně automaticky kácení dopředu, pro případ, že by se zamýšlený zásah v území uskutečnil, l nový výklad vydaný dne 28.12.2005 je opět nic neřešícím. Navíc je v pokynu jedna vážná chyba, neboť nejde o podkladové rozhodnutí v územním ani ve stavebním řízení, jedná se o zcela samostatné rozhodování.

Bod 4) Nelze srovnávat s kácenou zelení jako plnohodnotnou náhradu sadové úpravy na zbytkových plochách stavebníkem necitlivě navržené a nadměrné zástavby komerčně koncipovanými stavbami. Stromy navržené ke kácení jsou zčásti neobvykle vysoké hodnoty a při projektování zástavby pozemku mělo být toto vzato v náležitém rozsahu v úvahu a mělo se od počátku pracovat na jejich zachování, a to v podstatně větším rozsahu, nežli jsou dva cenní jedinci, kteří mají zůstat zachováni č. 1 a 8.

Bod 5) Vykonatelnost rozhodnutí nelze vázat v předstihu na dobu po právní moci stavebního povolení, tedy na splnění nejisté budoucí podmínky. Existence závažného důvodu musí být osvědčena a spolehlivě prokázána k datu vydání povolení, zde tedy ke dni 8.12.2006.

Bod 6) V kontextu uvedených zásadních pochybení se jeví věcné pochybení při stanovení počátku a konce období vegetačního klidu jako víceméně okrajové. Není pravdou, že by vegetace dřevin končila k 30.9. a začínala až k1.4., neboť období vegetačního klidu se v posledních letech objektivně posunulo a zkrátilo. Začíná až cca k 1.11. a končí již kolem 15.3.

Bod 7) Správní orgán ignoroval ustanovení § 5a odst. 1 písm. b) a d) zákona a nezajistil ustanovením termínu kácení ochranu hnízdění a rozmnožování volně žijících

ptáků. Bez souhlasného roznodnuti podie § 5b zákona nelze kácet dřeviny využívané ptactvem ke hnízdění, takové kácení by bylo zároveň významným vyrušováním ptactva.

Bod 8) Náhradní výsadby jsou naprosto neadekvátní náhradou a pouhým alibismem, když jde o uložení sadových úprav, jež je stavebník rozhodnut stejně uskutečnit v rámci svého záměru a jež si ostatně sám navrhl. Není tedy vůbec nucen k adekvátní náhradě, ale ju mu pouze uloženo uskutečnit jeho vlastní záměr, přímou součást komerčního záměru, což je absurdní. Návrh sadových úprav je nadto neúplný, názvy dřevin jsou uvedeny pouze v latinském jazyce, což je v rozporu se zásadou, že řízení se vede v českém jazyce.

Bod 9) Na konci rozhodnutí uvedený výčet opatření v zájmu o budoucí sadové úpravy je pouze zcela nezávazným konstatováním, když nejde o podmínky vtělené do výroku a dostatečně konkretizované, aby byly závazné, určité a vymahatelné.

Odvolací orgán posoudil věc takto:

Odvolání bylo podáno včas a k místně a věcně příslušnému orgánu, byly tedy dodrženy podmínky stanovené v ustanovení § 81, 83 a 86 správního řádu. Odvolací orgán poté ve smyslu ustanovení § 89 odst. 2 správního řádu přezkoumal soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které vydání rozhodnutí předcházelo, správními předpisy. Správnost napadeného rozhodnutí přezkoumal jen v rozsahu námitek uvedených v odvolání.

Po přezkoumání celé spisové dokumentace dospěl odvolací orgán k závěru, že řízení vedené orgánem prvého stupně netrpí žádnými procesními nedostatky a rozhodnutí ve věci bylo vydáno v souladu se zákony.

Výrok napadeného rozhodnutí je srozumitelný a adresný. Správní orgán vyhodnotil dostatečně funkční a estetický význam odstraňovaných dřevin a stanovil přiměřenou náhradní výsadbu.

K námitkám občanského sdružení Obrana životního prostředí uvedených v odvolání ze dne 2.1.2007 odvolací orgán sděluje:

Ad 1 a 3) Metodické pokyny vydané OŽP MHMP ze dne 8.9.2004 a 28.12.2005 byly vydány v době účinnosti starého správního řádu a starého stavebního řádu. Rozhodnutí o povolení kácení dřevin podle ustanovení § 8 odst. 1 zákona je i v podmínkách nového správního řádu a nového stavebního zákona samostatným rozhodnutím. Otázku, zda má být rozhodnutí o povolení kácení dřevin vydáno před územním rozhodnutím nebo stavebním povolením zákon neřeší. Řízení o vydání rozhodnutí o povolení kácení dřevin je zahájeno podáním žádosti. Orgán ochrany přírody není ze zákona oprávněn ukládat stavebníkovi povinnost v jaké fázi řízení podle stavebního zákona má žádat o povolení kácení dřevin a ani nemůže ovlivnit, kdy stavebník požádá. Povolení je vydáváno v samostatném správním řízení ( na kladné vyřízení žádosti tak není právní nárok ) po posouzení důvodů ke kácení a po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin. Orgány ochrany přírody ve svém rozhodnutí, kde povolují žádané kácení dřevin, stanovují jeho účinnost tak, že toto kácení je možné provést až po nabytí právní moci rozhodnutí vydaného ve věci příslušným stavebním úřadem. V tomto směru je ošetřen zájem vlastní ochrany předmětných dřevin z hlediska zákona ( t.j., že dřeviny nebudou pokáceny, aniž by stavba, kvůli níž má být káceno, byla realizována). Řešení otázky, zda stavební úřad umístí záměr, popřípadě povolí stavbu v místě, kde jsou dřeviny (chráněné ze zákona), o jejichž pokácení musí stavebník požádat, je tak v zásadě na uvážení příslušného stavebního úřadu, který vede řízení ve věci, podle stavebního zákona. Z hlediska právní jistoty ( rovněž i stavebníka ), tj. s přihlédnutím k možnosti, že orgán ochrany přírody nepovolí kácení předmětných dřevin a po vydání územního a stavebního

povolení by nemohl být záměr realizován, je účelné, aby byla otázka povolení kácení dřevin dořešena již v etapě územního řízení.

Ad 2 a 4) Závažným důvodem ve smyslu § 8 odst.1 zákona je nová výstavba v území určeném územním plánem sídelního útvaru hlavního města Prahy k zastavění. Snaha investora o zachování některých stávajících dřevin a jejich začlenění do navržených vegetačních úprav je zřejmá, dřeviny č. 1 a 8 zůstanou zachovány. Ve smyslu znaleckého posudku Ing. Grulicha z října 2006, týkající se dřeviny č.1 (dub letní) jsou navržena technicky a finančně náročná ochranná a konzervační opatření, což svědčí o maximální snaze zachovat stávající hodnotnou zeleň v území.

Ad 5) Námitku, že „vázat vykonatelnost do budoucna na splnění nejisté podmínky, nemá oporu v zákoně, který je orgán prvého stupně povinen respektovat a nevybočovat z mezí, jež mu tento zákon jasně stanoví (viz či. 2 jak Ústavy ČR tak i Listiny základních práv a svobod)", je pak nutno považovat za naprosto nedůvodnou. Právě výše uvedený způsob stanovení okamžiku účinnosti rozhodnutí o povolení kácení dřevin totiž v souladu s ustanovením § 8 odst. 1 zákona zajišťuje, aby bylo docíleno účelu tohoto zákonného ustanovení, tedy aby k pokácení dřevin nemohlo ve skutečnosti dojít - z nejrůznějších příčin - bez zákonem stanovené existence závažných důvodů a aby kácené dřeviny plnily co nejdéle své ekologické a estetické funkce. Rovněž v daném případě byla uvedená „podmínka" uložena právě z důvodu ochrany zeleně, tedy proto, aby nedošlo k pokácení dřevin, aniž by potom byla realizována stavba, která je důvodem pro toto kácení. Navíc opora k k výše uvedenému je daná v ustanovení § 74 odst. 1 správního řádu ve smyslu § 74 odst. 3 správního řádu.

Ad 6) Odvolací orgán nesouhlasí s tvrzením, že se období vegetačního klidu posunulo a zkrátilo a začíná zpravidla 1.11. a končí 15.3. Období vegetačního klidu není závislé pouze na dřevině, ale i na řadě dalších faktorů (geomorfologii terénu, nadmořské výšce, průměrné měsíční teplotě, dostupném množství vláhy v půdě atd.). Například v letošním roce kvetly na některých místech břízy a vrby již v polovině ledna. Po změně teplot (prudké ochlazení) se "dřeviny vrátily do režimu vegetačního klidu". Jak již bylo uvedeno výše, nelze vzhledem k proměnlivosti faktorů ovlivňující dobu vegetačního období předjímat do budoucnosti přesnou dobu jeho začátku a konce. Toto období nelze vztahovat pouze k období, kdy dřevina transpiruje pomocí listového aparátu.

Ad 7) Ochrana volně žijících ptáků ve smyslu § 5a zákona není předmětem tohoto řízení a byla by případně na základě podané žádosti řešena v samostatném správním řízení. Žadatel je povinen ze zákona respektovat povinnosti a zákazy, které mu ukládá ustanovení § 5a zákona, a to i přesto, že mu bylo povoleno kácet dřeviny v období od 1.10. do 31.3., kdy se riziko kolize tohoto ustanovení § 5a s ustanovením § 8 zákona minimalizuje. Navíc na území hlavního města Prahy řízení dle ustanovení § 5a, resp. 5b zákona jsou v kompetenci odboru ochrany přírody Magistrátu hlavního města Prahy a nikoliv městských částí.

Ad 8) Funkce zeleně v území zůstane zachována, budou provedeny vegetační úpravy, zasazeny nové stromy. Dle podkladu Ing. Z. Sendlera se bude jednat o kvalitní výpěstky (5 x přesazované ve školce o obvodu kmene 45-50 cm a 50-60 cm), jenž budou brzy plně funkční. Odvolací orgán je toho názoru, že orgánem prvého stupně byla uložena přiměřená náhradní výsadba. Navíc uložení náhradní výsadby ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin dle ustanovení § 9 odst. 1 zákona není povinností, ale závisí na uvážení orgánu ochrany přírody, zda ji budeukládat či nikoliv. A pro naplnění účelu náhradní výsadby jako kompenzace ekologické újmy není rozhodující, zda náhradní výsadba bude uložena, tak jak ji předpokládají sadové úpravy nebo tak jak ji určí orgán ochrany přírody.

Ad 9) Výčet opatření v zájmu péče o budoucí sadové úpravy uvedený v odůvodnění rozhodnutí je vymahatelný, neboť ve výroku napadeného rozhodnutí je uloženo pečovat o vysazené dřeviny dle normy ČSN 839051, která toto upravuje a výčet příslušných jasně formulovaných opatření obsahuje.

Po zvážení všech shora uvedených skutečností jednotlivě i v jejich souhrnu dospěl odvolací orgán k závěru, že odvolání není důvodné a napadené rozhodnutí potvrdil. Vzhledem ke všem výše uvedeným skutečnostem proto odvolací orgán rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení o odvolání:

Toto rozhodnutí je konečné a ve smyslu ustanovení § 59 odst. 4 správního řádu se proti němu nelze dále odvolat.  Ing. arch. Jan W i n k I e r ředitel odboru


 

Rozdělovník:

l. Účastníci řízení (do vlastních rukou):

1)   JUDr. Martin Radvan, bytem Na Pískách 2583/8, Praha 6 zastoupený společností A 69 -
architekti s.r.o., se sídlem Valdštejnova 581/8, Cheb

2)   Společnost pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí, Pražského 661,152 00 Praha 5

3)   Obrana životního prostředí, zastoupená JUDr. Petrem Kužvartem, advokátem, Za Zelenou
liškou 967, Praha 4,140 00

4)   Občanské sdružení za záchranu parku Kavalírka, U Kavalírky 2, Praha 5, 150 00 Jan Fiala

II.  Spis

III.     evidence

IV.    ODOŽP ÚMČ Praha 5 na vědomí s tím, že spisový materiál bude vrácen po právní moci
tohoto rozhodnutí


dle   rozdělovníku


HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ

Naše značka

SZn. S-MHMP- 133836/07/OOP/V-242/R-46/Tr


Vyřizuje / telefon                                       Praha

JUDr. Karel Trubač/236004319            27.8.2007


Rozhodnutí

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen OOP MHMP) jako příslušný odvolací správní orgán ve smyslu ustanovení § 89 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb. (dále jen správní řád) a ustanovení § 31 odst. 1, a § 81 odst. 3 písm. a) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, v řízení vedeném podle správního řádu a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně přírody a krajiny) na základě odvolání účastníků řízení občanského sdružení Obrana životního prostředí zastoupeného advokátem JUDr. Petrem Kužvartem a občanského sdružení Společnost pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí, přezkoumal rozhodnutí odboru dopravy a ochrany životního prostředí Úřadu městské části Praha 5, č.j. ODŽ/111553/06/Křeh, povolujícím na žádost společnosti Park Kavalírka, a.s., Anežská č. 10, Praha 1 (v řízení zastoupeni na základě plné moci Atelier A4, s.r.o., Ruská 92, Praha 10), kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku v majetku žadatele par.č. 718, 732, k.ú. Košíře z důvodů stavby obytného souboru s názvem „Park Kavalírka" (dále jen stavba) a po řízení vedeném podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen správní řád) a zákona o ochraně přírody a krajiny

rozhodl   takt o:

Podle § 90 odst 5 správního řádu se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí se

potvrzuje.

Odůvodnění:

Odvolací orgán přezkoumal podle úst. § 89 odst. 2 správního řádu soulad napadeného rozhodnutí a řízení které jeho vydání předcházelo s právními předpisy a správnost napadeného rozhodnutí jen v rozsahu námitek uplatněných v odvolání.

Z napadeného rozhodnutí i obsahu správního spisu předloženého k odvolacímu řízení se zjišťuje, že rozhodnutí bylo vydáno v souladu se zákonem, věcně, místně a funkčně příslušným správním orgánem a obsahuje předepsané náležitosti. Rovněž žádost o povolení kácení dřevin, která byla podána vlastníkem pozemku na kterém dřeviny rostou, obsahuje i další předepsané náležitosti uvedené v ustanovení § 8 odst. 3 prováděcí vyhlášky MŽP k zákonu o ochraně přírody a krajiny č. 395/1992 Sb., (dále jen vyhláška). K žádosti byl přiložen dendrologický posudek s hodnocením stávajících dřevin a návrh sadových úprav ke kompenzaci ekologické a estetické újmy.

V řízení ohlásila účast občanská sdružení registrovaná u správního orgánu prvního stupně, Společnost pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí, Obrana životního prostředí v právním zastoupení advokátem JUDr. Petrem Kužvartem a Občanské sdružení za záchranu parku Kavalírka. Práva občanských sdružení jako účastníků řízení byla v řízení respektována. V rámci dokazování byl posouzen stav věci na místě provedením ohledání místa, účastníci řízení měli možnost se tohoto procesního úkonu zúčastnit. O možnosti seznámit se s podklady pro rozhodnutí před jeho vydáním byli účastníci řízení informováni.

V rozhodnutí správního orgánu prvního stupně, kterým bylo požadované kácení dřevin povoleno, byla žadateli uložena náhradní výsadba podle návrhu sadových úprav a současně i následná péče o nově vysazené dřeviny podle konkrétní normy na dobu pěti let. Rozhodnutí bylo doručeno všem účastníkům řízení. Odvolání bylo podáno včas občanským sdružením Obrana životního prostředí a občanským sdružením Společnost pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí.

Konkrétní námitky uplatnilo v odvolání prostřednictvím právního zástupce občanské sdružení Obrana životního prostředí a občanské sdružení Společnost pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí se k tomuto odvolání pouze připojilo, aniž by uplatnilo vlastní námitky. K podanému odvolání se vyjádřilo Občanské sdružení za záchranu parku Kavalírka, které s obsahem odvolání vyjádřilo souhlas a na odvolání Obrany životního prostředí rovněž odkazuje.

V odvolání je namítáno zejména následující.

1)    Protože bylo po provedení řízení na prvním stupni rozhodnuto o posouzení
vlivu stavby nadživotní prostč@d[ v procesu EIA, navrhuje se zamítnutí žádosti nebo
přerušení řízení do doby skončenFprocesu EIA.

2)    Je namítáno nedostatečné vyhodnocení funkčního a estetického významu
dřevin určených ke kácení v kontextu zamýšlené stavby a je zde nedostatečné
projednání a vyhodnocení stavby.

3)    Je namítána neexistence závažného důvodu ke kácení, za důvod odvolatel
nepovažuje samotný záměr k provedení stavby, když ještě nebylo rozhodnuto ani o
umístění stavby.

4)    Je rozebírán metodický pokyn OOP MHMP zabývající se vhodností podání
žádosti o povolení stavby v době po pravomocném rozhodnutí o umístění stavby, se
kterým je vyslovován nesouhlas, tak jako s tím, že rozhodnutí o povolení kácení
dřevin není stanoviskem dotčeného orgánu -:iátní správy, ale rozhodnutím zcela
samostatným.

5)    Namítá   se,   že   náhradní   výsadba   (projekt   sadových   úprav)   není
plnohodnotnou náhradou za dřeviny určené ke kácení.

6)   Namítá se, že vykonatelnost rozhodnutí nelze vázat na dobu po právní moci
stavebního povolení jako na nejistou budoucí podmínku s tím, že zde není pro takový
postup opora v zákoně.

7)   Je namítáno nesprávné určení doby vegetačního klidu, který za současných
klimatických podmínek nastává později.

8)   Je namítáno ignorování ustanovení § 5a) zákona o ochraně přírody a
krajiny, zákaz kácení dřevin využívaných ptactvem ke hnízdění, a je projevována
obava z vyrušování ptactva z hnízdění.

9)   Je vyjadřován nesouhlas s tím, že stavebníku je ukládána náhradní výsadba
v rozsahu jím navržených sadových úprav.

10)  Je namítáno proti výčtu doporučených opatření v závěru odůvodnění
napadeného rozhodnutí s tím, že se jedná o nevynutitelné podmínky.

K jednotlivým námitkám uplatněným v odvolání je odvolacím orgánem zaujímáno následující stanovisko.

ad 1) Proces EIA se řídí výhradně zákonem č. 100/2001 Sb., zákon o posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen EIA).

Podle předmětu úpravy provedené zákonem č. 100/2001 Sb. v § 1 odst. 2, podléhají procesu EIA pouze v tomto zákoně vymezené záměry a koncepce, jejichž provedení by mohlo vážně ovlivnit životní prostředí.

Podle § 1 odst. 3 zákona 100/2001 Sb., je účelem procesu EIA získat objektivní odborný podklad pro vydání rozhodnutí, popřípadě opatření podle zvláštních předpisů. Tento podklad je jedním z podkladů v řízeních podle zvláštních předpisů. Jejich demonstrativní výčet je uveden v odkazu a odpovídá rozhodování správních orgánů vztahujících se k záměrům vymezeným zákonem č. 100/2001 Sb. v jeho ustanovení § 4.

Vycházeje ze shora uvedeného, není výsledkem posuzování vlivů na životní prostředí správní rozhodnutí ve smyslu § 67 odst. 1 správního řádu, ani závazné stanovisko ve smyslu §149 správního řádu, ale na základě oznámení toho, kdo příslušný záměr hodlá provést, příslušným správním orgánem organizované a nestrannými odborníky provedené posouzení určitého záměru (především stavebního), jehož výsledek (stanovisko) slouží jako podklad správnímu orgánu pro určité konkrétní řízení, posouzení věci a následné rozhodnutí ve věci, které je nezbytné a zákonem předpokládané pro realizaci některého ze záměrů tak, jak jsou vymezeny zákonem č. 100/2001 Sb. v ustanovení § 4 s odkazy na přílohu.

Výsledek posuzování vlivů na životní prostředí je odborným podkladem a jako takový definovaný zákonem č. 100/2001 Sb., který však není pro správní orgán rozhodující ve věci pro jejíž posouzení tento podklad slouží, absolutně závazný. (§10 odst. 3, odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb.)

Ze shora uvedeného je zřejmé, že posuzování vlivů na životní prostředí (proces EIA) se vlastního řízení o povolení kácení dřevin podle § 8 zákona č. 114/1992 Sb. bezprostředně netýká, a výsledky tohoto posuzování (stanoviska) nejsou pro toto řízení zákonem předpokládaným podkladem, naopak jsou podkladem pro jiné řízení (stavební), nikoliv však absolutně závazným.

Vycházeje tedy výhradně ex lege, bezprostřední vztah mezi řízením o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les a posuzováním vlivu na životní prostředí, tedy procesem EIA, neexistuje.

K navrhovanému přerušení řízení, či zamítnutí žádosti z důvodu probíhajícího procesu EIA odvolací orgán uvádí.

Přerušení řízení by v daném případě přicházelo v úvahu s ohledem na vznesenou námitku, pouze z důvodů uvedených v úst. § 64 odst. 1 písm. a), písm. c) správního řádu.

Důvod přerušení řízení o povolení kácení dřevin podle § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu předpokládá, že žádost o povolení kácení buď trpí vadami, to znamená, že nesplňuje požadavky žádosti podle § 37 správního řádu, nebo postrádá některou (některé) z obligatorních náležitostí uvedených v ustanovení § 8 odst. 3 vyhlášky č. 395/1992 Sb.

Protože stanoviska a závěry procesu EIA nemohou logicky spadat do formálních náležitostí žádosti podle § 37 správního řádu a nejsou ani obligatorní náležitostí žádosti o povolení kácení dřevin podle § 8 odst. 3 vyhlášky 395/1992 Sb., nemohou být považovány ani za nedostatek či vadu žádosti a nelze tedy ani řízení o

povolení kácení dřevin z tohoto důvodu podle § 64 odst. 1 písm. a) přerušit a vyzývat žadatele k odstranění nedostatku žádosti.

Důvod přerušení řízení o povolení kácení dřevin podle § 64 odst. 1 písm. c) správního řádu předpokládá, že probíhá řízení o předběžné otázce, nebo dal správní orgán k takovému řízení podnět podle § 57 odst. 1 písm. a), učinil výzvu podle § 57 odst. 1 písm. b), anebo učinil úkon podle § 57 odst. 4 správního řádu. Musí tedy vždy existovat předběžná otázka o které je třeba rozhodnout dříve, než bude rozhodováno o žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les.

Co je předběžná otázka je upraveno v ustanovení § 57 odst. 1 správního řádu takto: Jestliže vydání rozhodnutí závisí na řešení předběžné otázky, jíž nepřísluší správnímu orgánu rozhodnout a o které nebylo dosud pravomocně rozhodnuto,....".

Vycházeje z této úpravy, jedná se o otázku prejudiciální, o které se musí rozhodnout po provedeném správním řízení ukončeném pravomocným rozhodnutím.

Jak již bylo shora uvedeno, není proces EIA správním řízením končícím pravomocným rozhodnutím, ale jde o odborný podklad pro účely stavebního řízení jehož závaznost však není pro stavební úřad absolutní a nemůže se tedy jednat o předběžnou otázku v řízení o povolení kácení dřevin.

K návrhu na zamítnutí žádosti do ukončení procesu EIA odvolací orgán uvádí, že je-li žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les vybavena podklady požadovanými zákonem o ochraně přírody a prováděcí vyhláškou, je třeba o žádosti rozhodnout buď vydáním povolení ke kácení nebo vydáním rozhodnutí, že kácení se nepovoluje, ledaže by byla zjištěna skutečnost (v souladu s úst. § 3 správního řádu), znemožňující žádosti o rozhodnutí vyhovět. Taková skutečnost (znemožňující žádosti vyhovět) by však musela existovat v době kdy je žádost podána a nelze tedy zastavit řízení jen proto, že taková skutečnost by mohla nastat někdy v budoucnu.

Zásadní význam pro provedení kácení na základě pravomocného povolení má však pouze rozhodnutí stavebního úřadu který stavbu povoluje a nikoliv výsledek procesu EIA. Pro ten účel je ostatně v rozhodnutí orgánu ochrany přírody vždy stanovena vykonatelnost rozhodnutí, která je vázána na pravomocné stavební povolení stavby uvedené žadatelem jako důvod pro kácení. Pokud nebude stavba povolena, není možno ani rozhodnutím povolené kácení vykonat.

V této souvislosti je třeba poznamenat, že orgán ochrany přírody má také v ustanovení § 84 zákona o ochraně přírody a krajiny k dispozici právní nástroj, který umožňuje změnu či zrušení rozhodnutí, pokud by v rámci stavebního řízení došlo k tak podstatným změnám, které by znamenaly nutnost nového posouzení kolize dřevin se stavbou.

ad 2) Funkční a estetický význam dřevin byl hodnocen jak v dendrologickém posudku, tak i v odůvodnění napadeného rozhodnutí. Hodnocení zcela odpovídá účelu pro který jsou kácené dřeviny posuzovány a je zde zřejmé hodnocení i ve vztahu ke stavbě. Z vyhodnocení vyplývá, že posuzované dřeviny zdaleka nejsou takového charakteru a významu, aby je nebylo možno nahradit jinou výsadbou.

ad 3) Důvod k provedení řízení o povolení kácení je zřejmý. Uvažovaná stavba by byla v kolizi se dřevinami a je tedy nanejvýš vhodné v řízení nejprve posoudit, zda vůbec s ohledem na charakter těchto dřevin bude řízení o umístění nebo povolení stavby účelné a poskytnout tak žadateli (budoucímu stavebníkovi) potřebnou právní jistotu.

ad 4) Odvolatelem rozebíraný metodicky pokyn nemá k tomuto řízení žádný vztah. Jde spíše o metodické doporučení ke vhodnosti doby podávání žádostí o kácení, je-li důvodem stavba. Odvolateli je jistě známo, že žádný metodický pokyn nemůže měnit nebo rozšiřovat či zužovat úpravu provedenou zákonem. Vdaném případě není doba podávání žádosti o povolení kácení zákonem nikterak vymezena, rozhodný je pro posouzení důvod a ten byl uveden a logicky shledán závažným. O žádosti je pak třeba vždy rozhodnout. Prvostupňový správní orgán se ostatně tímto doporučením nikterak při vedení procesu neřídil.

ad 5), a 9) Námitka odvolatele není důvodná. Navržená náhradní výsadba jak z hlediska druhové skladby tak i požadovaného budoucího estetického dojmu je přiměřená. To vyplývá jak ze samotného projektu sadových úprav, tak i z hodnocení provedeného v odůvodnění napadeného rozhodnutí. Námitka pod bodem 9 odvolání pak není zcela jasná. Z námitky vyplývá, že odvolatel považuje náhradní výsadbu za jakousi sankci pro stavebníka. Tak tomu ovšem není. Pokud navržená náhradní výsadba splňuje požadavky správního orgánu, je třeba ji stavebníkovi s ohledem na nezbytnost případné vynutitelnosti v souladu se zákonem uložit. Naopak je třeba jako příznivou hodnotit skutečnost, že stavebníci (žadatelé o kácení) v současné době dostatečně vnímají význam zelené a dřevin zejména, a již současně se žádostí předkládají odborně vypracovaný návrh náhrady ekologické újmy, často převyšující estetickou hodnotu dřevin požadovaných ke kácení.

ad 6) Námitka není důvodná, l podle starého správního řádu bylo třeba stanovit účinnost individuálního správního aktu kterým se neukládalo splnění povinnosti ale zakládalo právo žadatele na pokácení dřevin tak, aby bylo dosaženo cíle sledovaného správním orgánem. Účinnost individuálního správního aktu je pak jedním z jeho základních znaků. Nová úprava správního procesu jednoznačně zakotvila v úst. § 74 odst. 1 správního řádu vykonatelnost rozhodnutí obecně, bez ohledu na to zda se ukládá povinnost k plnění a to buď na nabytí právní moci, nebo na pozdější den který je ve výroku uveden. Protože rozhodnutím kterým se kácení povoluje z důvodu stavby je sledována ochrana dřevin před bezdůvodným kácením, je stanovení vykonatelnosti na dobu po právní moci stavebního povolení na stavbu uvedenou jako důvod, zcela v zájmu ochrany dřevin. Zde odvolací orgán odkazuje na argumenty uvedené výše, zejména na skutečnost, že nebude-li stavba povolena ke kácení nedojde a v případě změn, na možnost postupu podle ustanovení § 84 zákona o ochraně přírody. Jde tedy o zcela logický proces, kdy je účastníkovi řízení (žadateli a většinou současně i stavebníkovi) právně závazně dáno najevo, zda provedení stavby v uvažovaném místě je z hlediska ochrany dřevin reálné a za jakých podmínek.

ad 7) a 8) Vykonatelnost povolení ke kácení je ve výroku rozhodnutí vázána nejen na dobu po právní moci rozhodnutí, ale také na dobu vegetačního klidu, vymezenou od 1.10 do 31.3. následujícího roku. Lze souhlasit s odvolatelem, že období vegetačního klidu vykazuje značnou variabilitu a to zejména v poslední době měnících se klimatických podmínek avšak také v závislosti na druhu dřevin. Zákonitost zde není a lze jen těžko s jistotou předpokládat, že vegetační klid nastane v době uváděné odvolatelem a ne dříve. V takovém případě ovšem lze jen velmi těžko hovořit o zjišťování skutečného stavu věci. Je však třeba rovněž posuzovat i jiné zájmy, protože vymezení doby po kterou lze začít stavět na dobu velmi krátkou, způsobem navrženým odvolatelem, by bylo rovněž stanovováním nejisté podmínky na újmu žadatele aniž by bylo jasné jaký by to mělo význam z hlediska ochrany dřevin. Vymezení doby provedené správním orgánem prvního stupně tak podle názoru

orgánu odvolacího přiměřené odpovídá dosavadním zkušenostem i dosavadní praxi. Tento názor pak souvisí i s názorem odvolacího orgánu k námitce pod bodem 8) odvolání. Respektováním vymezení doby vegetačního klidu tak, jak je uvedena ve výroku napadeného rozhodnutí totiž nemůže dojít k rušení hnízdícího ptactva protože doba hnízdění již dávno pominula. Je třeba v této souvislosti poznamenat, že ustanovení § 5a) zákona o ochraně přírody a krajiny je zákazem adresovaným každému a je na odpovědnosti stavebníka, aby zákaz dodržel.

ad 10) Pro větší přehlednost je uvedeno co obsahuje norma ČSN 83 9051, uvedená jako povinný způsob provádění následné péče ve výroku rozhodnutí. Je patrné, že jde o snahu správního orgánu prvního stupně o větší pochopení širšího okruhu účastníků a možnost následné kontroly. Nejedná se tedy o žádné samostatné podmínky, což je i z obsahu zřejmé. Je otázkou, co touto námitkou odvolatel sleduje, odvolací správní orgán neshledává pochybení.

Na závěr odvolací správní orgán konstatuje, že v napadeném rozhodnutí neshledal konkrétní procesní ani věcné vady a protože námitky odvolatelů nebyly shledány důvodnými, bylo rozhodnuto o zamítnutí odvolání tak, jak je ve výroku uvedeno.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se nelze dále odvolat (§ 91 správního řádu).Ing. arch. Jan W i n k l e r ředitel odboru


rozdělovník

do vlastních rukou

1)                    Park Kavalírka, a.s., Anežská 986/10, 11000 Praha 1

2)         ATELIER A4 s.r.o., doručovací adresa - Bělohorská 67, 169 00 Praha 6

3)         Společnost pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí, Pražského 661, 152 00
Praha 5

4)         Občanské sdružení za záchranu parku Kavalírka, U Kavalírky 2, 150 00 Praha 5

5)    JUDr. Petr Kužvart-advokát, Za Zelenou liškou 967, 140 00 Praha 4
na vědomí

6)       ÚMČ Praha 5, odbor dopravy a ochrany životního prostředí

7)       odd. VII zde
založit

8)       evidence

9)       spis


Sídlo: Mariánské náměstí 2,110 00 Praha 1 Pracoviště: Jungmannova 35,110 00 Praha 1 E-mail: ozp@mag.mepnet.cz


tel.:+420-2-360011 11 fax: +420-2-36 00 70 74 IČ: 00064681


HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ


dle rozdělovníku


Váš dopis zn.     SZn.:                                                                                      Vyřizuje / linka                          Datum

S-MHMP-343360/2006/OOP-IV-904b/2007/Šed     Bc. Šedivý / 4373                       5.11.2007

Věc:   Seznámení s podklady ve věci návrhu Bytové domy Košíře, úl. Pod Kavalírkou pare.č. 718, 722/4, 732 k.ú. Košíře" - souhlas dle § 14 odst, 2 lesního zákona


Ing. arch. Jan WinkIer ředitel odboru


Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy Vám oznamuje, že v řízení vedeném ve shora uvedené věci, byly shromážděny všechny nezbytné podklady pro rozhodnutí. V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, máte možnost se s těmito podklady seznámit a vyjádřit se k nim. Tato možnost je Vám poskytnuta dne 23.11.2007 od 9:00 do 10:0tí hod. v kanceláři č. 402, Jungmanova 29/35, Praha 1 .

Obdrží:

-     Atelier A4 s.r.o., Ruská 971/92, 100 00 Praha 10 (na doručenku do vlastních rukou)

-     Casa  Concept  International,  s.r.o.,   Na  Struze 5/1739,   110 00  Praha  1   (na
doručenku do vlastních rukou)

-     Oddělení městských organizací OOP MHMP, Jungmannova 29/35, 110 00 Praha 1
(zde)

- Občanské sdružení Ateliér pro životní prostředí, zast. advokát JUDr. Petr Kužvart,
Za Zelenou liškou 967, 140 00 Praha 4 (doporučené do vlastních rukou)

- Občanské sdružení za záchranu parku Kavalírka, U Kavalírky 463/2,  150 00 Praha 5 (doporučené do vlastních rukou)

-   spis

Sídlo: Mariánské náměstí 2, 110 O l Praha l                                                                          tel.: +420-236 00 1111

Pracoviště: Jungmannova 29/35, 110 00 Praha l                                                                    fax: +420-236 00 7074« zpět