Stanovy                                                        

Občanského sdružení za záchranu parku Kavalírka

založeného podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů

úplné znění ke dni 28.7.2004

1.         Úvodní ustanovení

1.1.            Název sdružení je Občanské sdružení za záchranu parku Kavalírka (dále jen „sdruže-­
ní").                                                                                                                                          

1.2.            Sídlem sdružení je adresa U Kavalírky 463/2, 150 00 Praha 5.

1.3.            Sdružení je právnickou osobou založenou podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování
občanů.

1.4.            Sdružení se zakládá na dobu neurčitou.

2.         Cíl činnosti sdružení

2.1.             Hlavním cílem činnosti sdružení je prosazování společných zájmů jeho členů při ochra-­
ně životního prostředí a ochraně přírody a krajiny.

2.2.             Dalšími cíli sdružení jsou péče o zachování parku Kavalírka, tj. parku mezi ulicemi Pod
Kavalírkou a Nad Kavalírkou v jeho stávajícím rozsahu, ochrana před necitlivými zásahy,
úsilí o rozvoj sportovních zařízení v parku a jeho kulturních a přírodních hodnot.

2.3.             Sdružení dále poskytuje obecné prospěšné činnosti v oblasti ochrany životního prostředí,
podílí se na ochraně krajinného rázu urbanizované i neurbanizované krajiny, prosazuje
ochranu veřejného zdraví a zdravých životních podmínek, zasazuje se o zastavení úbytku
zeleně v zastavěných územích obcí a o rozvoj občanské společnosti.

3.         Formy činnosti sdružení

3.1.             Sdružení vyvíjí činnost zejména prostřednictvím ekologické výchovy a osvěty, zadávání
a zpracování ekologických expertíz, podpory veřejnosti v jejích oprávněných požadavcích
na kvalitu životního prostředí, poradenské a informační činnosti v oblasti ochrany životní­
ho prostředí, zprostředkovává účast veřejnosti v řízeních na ochranu životního prostředí,
a prosazuje trvale udržitelný způsob života.

3.2.             Sdružení dále vystupuje jako účastník ve správních a jiných řízeních, v nichž uplatňuje
v souladu se svým cílem požadavky ochrany životního prostředí a další oprávněné zájmy
svých členů.

3.3.             Sdružení zastupuje své členy v jednání s fyzickými i právnickými osobami a správními
orgány, pokud jej o to členové požádají.

4.         Vznik a zánik členství

4.1.             Členy sdružení mohou být fyzické i právnické osoby.

4.2.             Členství vzniká:

(i)      účastníkům ustavující valné hromady sdružení dnem registrace sdružení Minister­stvem vnitra České republiky (dále jen „ministerstvo");

(ii)     ostatním osobám dnem přijetí za člena sdružení předsedou sdružení na základě při­hlášky obsahující prohlášení o přistoupení ke stanovám sdružení.

4.3.       Členství zaniká:

(i)      doručením písemného prohlášení o vystoupení člena výboru sdružení;

(ii)     rozhodnutím valné hromady o vyloučení;

(iii)    smrtí či ztrátou způsobilosti k právním úkonům člena sdružení, pokud je členem fy­zická osoba;

(iv)    zánikem člena sdružení, pokud je členem právnická osoba;

(v)     zánikem sdružení.

5.         Práva a povinnosti členů sdružení

5.1.       Každý člen sdružení má právo:

(i)      podílet se na činnosti sdružení;

(ii)     účastnit se, vystupovat a hlasovat na valné hromadě;

(iii)    vyjadřovat  se   k činnosti   sdružení,   k přijímaným   dokumentům   a ke   zprávám o činnosti sdružení, předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti sdružení;

(iv)    být informován o činnosti sdružení a jeho orgánů.

5.2.       Každý člen sdružení má povinnost dodržovat tyto stanovy, jednat v souladu s rozhod-­
nutími valné hromady a výboru sdružení.

6.         Orgány sdružení

6.1.     Orgány sdružení jsou valná hromada sdružení a výbor sdružení.

7.         Valná hromada

7.1.             Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení. Každý člen sdružení má na jednání valné
hromady jeden hlas.

7.2.             Valnou hromadu svolává předseda výboru sdružení podle potřeby, nejméně však jednou
ročně. Předseda výboru je povinen svolat valnou hromadu rovněž v případě, že o to pí­-
semně požádá alespoň jedna třetina všech členů sdružení. Valná hromada se svolává vy-­
věšením oznámení o konání valné hromady na domovní vývěsce v sídle sdružení a to
nejméně 7 dnů před konáním valné hromady.

7.3.             Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna více než třetina členů sdružení. Jed­
nání valné hromady řídí předseda výboru nebo jím pověřený člen výboru. Valná hromada
rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů, nevyžadují-li stanovy vyšší po­
čet hlasů. K rozhodnutí dle článku 7.4. odst. (i), (iii) (vii) (viii) je třeba souhlas nadpoloviční
většiny hlasů všech členů sdružení.

7.4.             Do působnosti valné hromady patří:

(i)      schvalování stanov a jejich změn;

(ii)     volba člena výboru;

(iii)    odvolání člena výboru;

(iv)    schvalování zprávy o hospodaření sdružení;

(v)     schvalování návrhu rozpočtu sdružení;

(vi)     na návrh výboru přijetí rozhodnutí o vyloučení člena sdružení;

(vii)    rozhodnutí o dobrovolném rozpuštění sdružení;

(viii)  rozhodnutí o sloučení s jiným sdružením;

(ix)     volba likvidátora;

(x)     další věci, které si valná hromada k rozhodování vyhradí.

7.5.      Zjednání valné hromady se pořizuje zápis, který podepisují všichni přítomní členové
výboru. Zápis se zasílá členům sdružení, kteří o jeho zaslání požádají oproti uhrazení ná­
kladů zaslání.

8.        Výbor sdružení

8.1.             Statutárním orgánem sdružení je výbor sdružení (dále jen „výbor")- Výbor má tři členy.

8.2.             Jménem sdružení jednají předseda a místopředseda výboru samostatně. Podepisování
za sdružení se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu sdružení připojí před-­
seda nebo místopředseda výboru svůj podpis s označením své funkce.

8.3.             Členem výboru může být pouze člen sdružení, pokud je fyzickou osobou, nebo statutární
orgán popřípadě člen statutárního orgánu člena sdružení, který je právnickou osobou.
Funkční období člena výboru je shodné s funkčním obdobím výboru. Každý člen výboru
může být v průběhu funkčního období odvolán valnou hromadou.

8.4.             Předsedu výboru a místopředsedu výboru volí a odvolává výbor nadpoloviční většinou
hlasů všech svých členů.

8.5.             Výbor řídí činnost sdružení. Výbor je povinen zejména:
(i)      plnit úkoly uložené výboru valnou hromadou;

(ii)     informovat členy sdružení o své činnosti;

(iii)    řádně hospodařit s majetkem sdružení;

(iv)    předkládat valné hromadě zprávu o hospodaření sdružení.

8.6.      Ze schůze výboru může být pořízen zápis, pokud se na tom výbor usnese. Zápis podepi­-
sují všichni přítomní členové výboru. Vyhotovení zápisu zabezpečuje předseda výboru.

8.7.             Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů výboru. Výbor rozho-­
duje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.

8.8.             Funkční období výboru je jeden rok, přičemž neskončí před zvolením výboru nového.

8.9.             Neschválí-li nebo neprojedná-li valná hromada na svém prvním jednání konaném po
uplynutí jednoho roku funkčního období výboru návrh, aby byl zvolen nový výbor, prodlu­-
žuje se funkční období výboru od tohoto jednání valné hromady o jeden rok a to
i opakovaně. Stejně se bez dalšího prodlouží i funkční období předsedy a místopředsedy
výboru.

9.         Zásady hospodaření

9.1.             Sdružení odpovídá svým majetkem za splnění svých povinností.

9.2.             Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování jeho cílů v souladu s formami činnosti
sdružení.

9.3.             Za řádné hospodaření s majetkem sdružení odpovídá výbor valné hromadě.

9.4.             Příjmy sdružení tvoří zejména dobrovolné členské příspěvky, granty, dotace a dary.

10.      Zánik sdružení

10.1.    Sdružení zaniká:

(i)      dobrovolným rozpuštěním;

(ii)     sloučením s jiným sdružením;

(iii)    pravomocným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpuštění.

10.2.         Před zánikem sdružení se provede jeho likvidace, pokud celé jmění sdružení nepřechází
na právního nástupce. Likvidaci provede likvidátor. Pro likvidaci sdružení se přiměřeně
použijí ustanovení obchodního zákoníku o likvidaci obchodních společností.

10.3.         Likvidační zůstatek se rozdělí po zániku sdružení rovným dílem mezi osoby, které byly
členy sdružení ke dni zániku sdružení.

11.       Závěrečná ustanovení

11.1.    Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace sdružení ministerstvem.

MINISTERSTVO   VNITRA

úsek sdružování náměstí Hrdinů 3,140 21 Praha 4

č.j.:   VS/l-l/64569/06-R                                                            V Praze dne 29. června 2006

Pan

Jan Fiala

U Kavalírky 463/2 15000Praha5-Košíře

Věc: Registrace        Občanské sdružení za záchranu parku Kavalírka

V příloze zasíláme stanovy opatřené doložkou o provedené registraci a o přiděleném Identifikačním čísle /IČO/.

JUDr.Ivana Breburdová v.r. pověřena řízením úseku sdružování

Za správnost : Jaroslava Burešová

Registrace provedena dne…. 28. 6. 2006

pod č. j.  …………..  VS/1-1/64569/06-2

IČO    ………………………. 270 37 371« zpět