Rok 2007

     Rušno nepřestalo být ani v tomto roce…

Dne 27. září 2007 se konalo jednání v rámci zahájeného územního řízení o umístění polyfunkční stavby „obytný soubor Musílkova“ (západní část parku).

   Před tímto jednáním byl žadatel, společnost Central group a.s., povinen podle zákona vyvěsit na místě navrhované stavby v ulici Musílkově a v ulici Pod Kavalírkou informaci o navrhované stavbě současně s grafickým vyjádřením záměru.

   Podklady k záměru byly pro přihlášené účastníky k nahlédnutí do doby jednání na odboru územního rozhodování ÚMČ Praha 5. Z této dokumentace vyplývá, že společnost Central group a.s.  má záměr postavit na západním konci parku Kavalírka pět domů, spojených nižšími stavbami. Pod domy by měly být podzemní garáže. Projekt vypracoval atelier A69.

   Projektanti zvolili zajímavou hybridní koncepci, v parteru respektující uliční čáry ulic Pod Kavalírkou a Musílkova. Zároveň ale rozmístili jednotlivé objekty v parku tak, že budí z východního pohledu - z parku - dojem nikoli uliční zástavby, ale domů v zeleni.

   Atelier A69 vyšel vstříc požadavkům odboru městské zeleně na zachování několika cenných parkových stromů a předpokládá navíc následné vysazení dalších vzrostlých stromů.

   Až potud by bylo vše nejspíš přijatelné. Zděšení však budí výška pěti spojených budov, které by měly mít každá osm až devět nadzemních podlaží (v projektu jsou na označovány jako věže budovy jediné).

   Vyvěšení

   Protože podle našich zjištění společnost Central group nesplnila povinnost vyvěsit informaci o záměru, žádali jsme o opakování ústního jednání. Byl nám však předložen tisk fotografie jako důkaz, že Central group informaci vyvěsila. Na snímku byly dva kancelářské papíry formátu A4, pověšené na plotě. Na jednom byly čtyři nečitelné řádky textu, na druhém nezřetelný jednoduchý plánek.   Společnost Central group a. s. tak dala najevo, jaký vztah má k místu, na němž hodlá realizovat zisk.  Občanské sdružení za záchranu parku Kavalírka  si to vysvětluje jednoznačně jako urážlivý projev pohrdání a výsměchu společnosti Central group vůči místním občanům.

   Krajinný ráz

Zvolená a v projektu předváděná architektonická forma je hmotově velmi výrazná. Tvrdíme, že je pro toto místo naprosto neúnosná, výška a počet plánovaných bytů nás doslova vyděsily. Pět spojených gigantických věží zatíží místo a park nepřehlédnutelně a nepominutelně. Nově koncipovaná výšková zástavba změní radikálně prostorové měřítko. Stavět dokonce až devítipatrové „věže“ na vyvýšeném místě v bezprostředním sousedství malebné usedlosti – zámečku Kavalírka by byl neodpustitelný zločin. Přilehlý park by se stal předzahrádkou Obytného souboru Musílkova.  Všechny budovy v okolí by působily titěrně. Dokonce i farní chrám Sv. Jana Nepomuckého, který je v blízkosti a který tvoří přirozenou košířskou dominantu, by byl z mnoha pohledů zcela zesměšněn.

   Záměr je v přímém rozporu s platnými zákonnými podmínkami ochrany krajinného rázu.

   Dopravní situace

         Velká kapacita výškových budov s sebou nese enormní dopravní zatížení. Odborem dopravy není koncepčně vyřešena ani automobilová doprava v lokalitě, ani i v širších souvislostech. Je to lokalita uprostřed husté obytné zástavby. Proto jsme v námitkách k jednání o Obytném souboru Musílkova žádali o vypracování dopravní studie, která zohlední nejen dopad projektu na současnou dopravní situaci, ale i vliv dalších projektů, které jsou v lokalitě realizovány, zejména projektů bytových domů v ulici Pod Kavalírkou. Upozornili jsme, že již v současné době je v ulici Musílkova natolik vysoká intenzita dopravy, že v dopravních špičkách je výjezd na ulici Plzeňskou prakticky znemožněn a ulice Musílkova je zablokovaná kolonami vozidel, které znemožní výjezd z objektů. S ohledem na skutečnost, že již v současné době se na Plzeňské ulici ve směru z centra v levém odbočovacím pruhu tvoří kolony vozidel blokujících průběžné jízdní pruhy a kolony vozidel na Musílkově ulici neumožňují zařazení vozidel do odbočovacího pruhu zpět na Plzeňskou, je nutné před vydáním územního rozhodnutí zpracovat aktuální studii dopravní obslužnosti oblasti.

  U výškových budov existují větší bezpečnostní rizika, především požární. Příjezd požárních vozidel k budovám bude ve ztížených dopravních podmínkách velmi obtížný.

  Pouhá dílčí posuzování záměrů jednotlivých developerů, hodlajících stavět v nejbližším okolí, je postup nekoncepční.

    To platí nejen pro odbor dopravy.

    Starosta pan Jančík si na Košířích cení především jejich parků a zahrad. „Košíře jsou jako vznešená dáma, která ve svém nitru ukrývá staré zahrady s tajemnými stavbami. Je v porovnání s jinými s jinými evropskými městy už neuvěřitelné, jak dokáže „oázy zeleně“ v zástavbě domů tak romanticky skrývat… “ (JUDr. Milan Jančík, starosta, předvolební tiskovina k výstavě o Košířích a Motole, 2007).

    V těchto intencích by měli jednat všichni, komu leží tak jako jemu na srdci podoba a život v této nádherné části Prahy. Odpovědní pracovníci i volení politici Městské části Praha 5 jsou povinni ohlídat, aby místo bylo dokomponováno do harmonického celku, což by bylo vhodné jen podstatně nižšími budovami.  Špatné rozhodnutí by mělo i nezanedbatelné politické následky.

      Dokonce i radní Petr Horák vyjádřil v  průběhu dalších jednání znepokojení nad projektem předimenzovaných staveb. Společnost Central Group  následně nabídla jako „kompromis“to, že některé věže sníží o jedno patro, ale navýší spojovací nižší stavby mezi věžemi. To ale v žádném případě není kompromisem!« zpět