HLAVNI MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNU

Občanské sdružení za záchranu
parku Kavalírka
Mgr.Jan Fiala
U Kavalírky 2
15000 Praha 5 - Košíře

Váš dopis zn. Č.j.
S -MHMP 525289/2008/OUP

Vyřizuje/
Ing. arch. Hadravová
linka Datum 4.9.2008

Věc: Vyjádření k žádosti o vydání zamítavého stanoviska


Odbor územního plánu hl.m.Prahy, který je pořizovatelem územního plánu a jeho změn pro území hl.m.Prahy postupuje při pořizování změn platného ÚP SÚ hl.m.Prahy a nového ÚP hl.m.Prahy podle příslušných ustanovení zákona Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění. Proto vaši žádost o zamítnutí podaných podnětů na zapracování do územního plánu nemůžeme vyhovět, neboť jediným orgánem, který rozhoduje v tomto případě je Zastupitelstvo hl.m.Práhy. Projednání v ZHMP předchází veřejné projednání včetně vystavení územně plánovací dokumentace, s cílem informovat o záměrech v území co nejširší veřejnost.

V případě záměru na zástavbu části území košířského parku Kavalírka Vám doporučujeme vyčkat zahájení veřejného projednání koncepty nového Územního plánu hl.m.Prahy, které bude oznámeno na úředních deskách MHMP a MČ Praha 5 v tištěné podobě a v elektronické podobě na adrese www.praha-město.cz/územní plánování a rozvoj/ Územní plán hl.m.Prahy formou veřejné vyhlášky - oznámení o projednání s uvedením lhůt a formy vyjádření připomínky způsobem, stanoveným stavebním zákonem.

Hlavní město Praha Magistrát hl. m. Prahy odbor územního plánu Jungmannova 35/29
11121 Praha 1
/1/ Ing. Jitka Cvetlerová
ředitelka odboru územního plánu
Sídlo: Mariánské nám.2. l 10 01 Prahal Pracovišti: Jungmannova 35/29. 11121 Praha l tel.:
236 001 111. fax: 236 007 142 

« zpět