MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5
JUDR. MILAN JANČÍK. MBA
STAROSTA

Mgr. Jan Fiala
OS Za záchranu parku Kavalírka
U Kavalírky 463/2
15000 Praha 5

V Praze dne 4.8. 2008

Vážený pane magistře,
reaguji na Váš dopis ze dne 28. 6.2008, který jste napsal v zastoupení Občanského sdružení Za záchranu parku Kavalírka.

V dopise vyjadřujete nesouhlas a znepokojení nad případnou změnou využití území pozemků, na kterých se nachází parková plocha v ulici Pod Kavalírkou.

Jak uvádíte, tento podnět na změnu využití formou změny územního plánu (ÚPn), byl v předchozím období městskou části zamítnut. Park se nachází na pozemcích soukromého vlastníka a je právem vlastníků nemovitostí (pozemků) požádat o změnu jejich využití třeba opakovaně, přičemž dle zákona se podnět musí podat prostřednictvím příslušné městské části, podobně povinností městské části je předat jej pořizovateli a projednat. Tento opakovaný podnět nebyl v orgánech městské části zatím projednán.

Studie „Náměty k novému územnímu plánu pro jednotlivá území MČ Praha 5" byly zadány jednotlivým zpracovatelům s cílem, abychom získali nezávislé návrhy a posouzení možného využití a rozvoje území. Jsem rád, že jste řešení předmětné lokality, které obsahuje návrh zástavby části plochy předmětného parku, konzultovali se zpracovatelem. Jedná se, jak uvedl, nezávislý názor na řešení území.

Rada MČ Praha 5 souhlasila pouze s předáním studii zpracovateli ÚPn. Účelem těchto studií je pouze být námětem ke zvážení při tvorbě nového územního plánu, bez požadavku zapracovat je do něj.

Zpracovatel - Útvar rozvoje hl. m. Prahy - který je pověřen zpracováním nového Územního plánu obce hl. m. Prahy, předloží městským částem, dotčeným orgánem a veřejnosti k připomínkování Koncept nového ÚPn, kdy budeme moct posoudit oficiálně navrhované řešení využití území. Zpracovatel - Útvar rozvoje hl. m. Prahy - který je pověřen zpracováním nového Územního plánu obce hl. m. Prahy, předloží městským částem, dotčeným orgánem a veřejnosti k připomínkování Koncept nového ÚPn, kdy budeme moct posoudit oficiálně navrhované řešení využití území.

Přestože nezávislý zpracovatel námětu dotčeného území vyhodnotil část plochy parku „Kavalírka" jako vhodný k zástavbě v rámci dořešení předmětné lokality, městská část, v souladu s předešlým usnesením ZMČ Praha 5, se zástavbou nepočítá.

V současné době soustřeďujeme připomínky veřejnosti k námětům a k rozvoji městské části, které budeme vyhodnocovat a využijeme je při projednávání zmíněného Konceptu nového územního plánu.

S úctou
JUDr. Milan Jančík, MBA starosta 

« zpět