Občanské sdružení za záchranu parku Kavalírka

U Kavalírky 2, 150 00 Praha 5 – Košíře

Magistrát hl. m. Prahy
odbor územního plánování

Ing. Jitka Cvetlerová
V Praze 27. srpna 2008

Vážení,

dozvěděli jsme se, že je znovu učiněn pokus o změnu územního plánu v části týkající se střední části košířského parku Kavalírka z PP na OB. Jedná se především o pozemky parc. č. 727/ 1-5 katastrálního území Košíře. Podnět, předaný k projednání na úrovni HL. M. Prahy, podává na žádost majitelů části parku (resp. jejich zástupců) příslušný odbor MČ Prahy 5.

Tento podnět je projednáván již poněkolikáté, naposledy byl totožný podnět podán již i v minulé vlně změn 07, ale nebyl schválen, a to nejen pro bouřlivý odpor košířských občanů a odmítavému stanovisku Městské části Praha 5, ale i díky zamítavým stanoviskům příslušných odborů MHLMP.

Souběžně s výše uvedeným podnětem na změnu 08 je navrhovaná zástavba parku také v rámci tzv. vize rozvoje Prahy 5 (Námět do nového územního plánu na území MČ Praha 5) postoupeného k zapracování do nového územního plánu Městkou částí Praha 5. Vizi vypracovalo jako nezávazný návrh architektonické studio Atelier F2, jmenovitě Ing. arch. Daniel Pexa.

Městská část Praha 5 však v souladu s předešlými usneseními Zastupitelstva MČ Praha 5 změnu územního plánu týkající se parku na OB odmítá. Stanovisko MČ Prahy 5 nám bylo opakovaně písemně potvrzeno, naposledy v srpnu tohoto roku dopisem starosty Dr. Milana Jančíka (kopii vyjádření starosty přikládáme.)

Protože nenastaly žádné nové skutečnosti, které by mohly vést ke změně Územního plánu v této lokalitě, žádáme o vydání zamítavého vyjádření k tomuto opakovanému podnětu.

Zároveň tímto podáváme žádost o informování o zahajovaných řízeních, záměrech, zamýšlených změnách a zásazích, jimiž by uvedená lokalita a pozemky okolní (oblast parku Kavalírka) mohla být dotčena, a hlásíme se k účasti na těchto procesech.

S pozdravem

Mgr. Jan Fiala
předseda
Občanského sdružení za záchranu parku Kavalírka
U Kavalírky 2, 150 00 Praha 5 – Košíře

Přílohy:

-          otevřený dopis starostovi Prahy 5
-          odpověď starosty « zpět