JUDr. Milan Jančík, MBA, starosta MČ Praha 5
RNDr. Miroslav Škaloud senátor
Ing. Petr Horák, 1. zástupce starosty
Be. Jan Smetana, zástupce starosty
Úřad MČ Prahy 5
Štefánikova 13-15
15022 Praha 5

V Praze dne 28. června 2008

Vážený pane starosto, vážení pánové místostarostové,
obracíme se na Vás tímto veřejným dopisem po více než roční odmlce ve věci ochrany parku Kavalírka. Jistě si ještě vzpomínáte na ruch okolo parku Kavalírka, petice a demonstrace za záchranu parku, které byly vyvolány návrhem na změnu územního plánu, jímž měla být podstatná část parku změna na plochu určenou k zastavění a který- byl na podzim roku 2006 Radou městské části pod vedením Dr. Jančíka odmítnut. Návrh na změnu územního využití parku Kavalírka byl pak následně smeten ze stolu v rámci projednávání změn územního plánu 07 i Magistrátem hl. m. Prahy.

Aby v budoucnu nedocházelo k opakovaným pokusům o zastavění parku vznikla na Praze 5 za Vaši účasti dokonce pracovní skupina, která se měla soustředit na řešení situace kolem parku Kavalírka s cílem zabezpečit jeho trvalou ochranu a vyřešit neuspokojivou majetkoprávní situaci.

S nejvyšším znepokojením jsme však zaznamenali, že Rada MČ Prahy 5 na svém zasedání dne 13.5.2008 bez výhrad schválila „Náměty do nového Územního plánu na územi MČ Praha 5" připravené na základě zadání MČ Prahy 5, které mimo jiné předpokládají faktickou likvidaci parku Kavalírka zastavěním. Náměty byly následně městkou části odeslány MHMP k zapracování do konceptu nového územního plánu hl- m. Prahy.

Jak jsme zjistili, návrh na zastavění parku Kavalírka vypracoval pro MČ P5 Ing. arch. Daniel Pexa (atelier F2). Zástupci našeho O.S. se s ním dne 4. Července 2008 setkali a při konzultaci bylo Ing. arch. Pexou sděleno, že se jedná „ .... pouze o vizi, kde byly půdorysy u hmoty navrhovánu zástavby stanovovány převážné intuitivné, a to bez ohledu na majetkové a jiné charakteristiky dotčených území...".
Chceme věřit, že návrh na zastavění parku byl zpracován bez jakýchkoli analýz, projednání s občany, v rozporu s oficiálně prezentovaným názorem radnice a předchozími usneseními a závazky zástupců MČ v této věci, pouze v důsledku lehkovážného přístupu atelieru F2 vedeného bezmeznou snahou předložit maximum námětů na tzv. „rozvoj" Prahy 5 bez zvážení jakýchkoli souvislostí a nereprezentuje tedy stanovisko MČ Prahy 5 k této věci.

Dosud realizované kroky MČ Prahy 5, tj. schválení námětů Radou MČ a odeslání námětů na zastavění zeleně na Praze 5 na MHMP k zapracování do konceptu územního plánu však nutně vyvolávají dojem, že MČ a Vy osobně se s náměty ztotožňujete a podporujete je.

Dovolujeme si Vás proto s odkazem na Vaše předchozí veřejná prohlášení a závazky, které jsme s Dr. Jančíkem stvrdili i rukoudáním, požádat touto formou o jasné stanovisko k předloženému námětu na zastavění parku Kavalírka. Jelikož nevíme o žádných nových okolnostech a důvodech, které by opravňovaly změnu několikrát jasné deklarovaného stanoviska o nezastavitelnosti parku, věříme, že svá dřívější prohlášení a závazky jednoznačně veřejně potvrdíte a učiníte všechny kroky potřebné proto, aby MHMP byl o tomto stanovisku MČ Prahy 5 bezodkladně informován a návrh na zastavění nebyl do konceptu územního plánu zpracován.

S přátelským pozdravem
Mgr. Jan Fiala za O.S. za záchranu parku Kavalírka

PS: Přestože předmětem naší ochrany je hlavně park Kavalírka, není nám lhostejný osud ani dalších částí naší Prahy 5. Proto doufáme, že nejen návrh na zastavěni parku Kavalírka, ale i další podobné návrhy (kterých je v předložených námětech nesmírně mnoho) nereprezentují názor MČ Prahy 5 a Praha 5 k nim zaujme jasné stanovisko, které bude vycházet ze Široké diskuze občanů o tom, jak bychom mohli s Prahou 5 naložit, jaké hrozby nad ní visí a jaká řešení preferujeme, a budou se opírat o kvalitní plán ekonomického a sociálního rozvoje, demografickou studii, plán dopravní regulace či vizi rozvoje zeleně na Praze 5. 

« zpět