Usnesení rady

30. zasedání Rady městské části Praha 5

konané dne 16. 9. 2008  jako řádné

číslo usnesení 30/1033/2008

 

Předkladatel: Horák Petr, Ing., 1. zástupce starosty

Stanovisko MČ Praha 5 k dokumentaci k územnímu řízení stavby "Rezidence Musílkova - Slávy Horníka" na pozemcích č. parc. 532 - 539, 541 k. ú. Košíře

Rada městské části Praha 5I.             Souhlasí

1.         s umístěním výjimečně přípustné stavby "Rezidence Musílkova - Slávy Horníka" na pozemcích č. parc. 532-539, 541 k. ú. Košíře dle předložené dokumentace dat. 12/2006, upraveno 06-09/2008

II.        Ukládá

1.         Lacinové Eleně, Ing.arch., vedoucí odboru KAR

1.1.      předat stanovisko MČ Praha 5 žadateli a stavebnímu úřadu

            Termín plnění: 19.09.2008

            Poměr hlasování: 8/0/0

Nepřítomni při hlasování: M. Tuček

JUDr. Milan Jančík, MBA

starosta MČ Praha 5


Veřejná schůze Zastupitelů Městské části Praha 5 dne 8. září 2008,

kde byl starosta nucen reagovat na masivní petiční akci proti tzv. námětům na masivní a bezohledné zastavění Prahy 5.

   Přepis řeči člena petičního výboru za OS Kavalírka:

   Praha 5 jako dynamický živý organismus prokázala v posledních letech obrovskou vitalitu. Dynamické změny proběhly velmi rychle také proto, že k jejich iniciování nebyla přizvána občanská veřejnost.  

   Další změny ale už tak překotné být nemohou, vedení MČ P5 se již bez konsensu s veřejností neobejde. Jeho sjednání je samozřejmě obtížné (pro někoho obtěžující), a je k němu tedy potřeba trpělivosti. Nežijeme v Pekingu!

   Tak zvanými „náměty“, které postoupilo vedení MČ P5 Magistrátu byli místní lidé zaskočeni, vzbudilo to v nich oprávněný dojem, že se zas něco „peče za jejich zády“. Zvlášť když jsou nám tyto náměty ukázány jen na chvilku a nyní jsou zas jaksi tajné.

   Mohutná petiční akce je jednak vyjádřením nedůvěry v to, že představa o „rozvoji“ Prahy 5 jejích představitelů a představa o rozvoji Prahy 5 jejích obyvatelů jsou slučitelné. Argument, že jde o nezávaznou představu nějakých architektů neuspěje.

4 miliony za pouhou představu by pak bylo příliš. Jestli bychom měli chápat onu „vizi“ jen jako úkol z pilnosti Rady městské části Prahy 5, pak musím trvat na tom, že úkoly z pilnosti se dělají zadarmo.

   Petice je zároveň akcí, která ukazuje, že s veřejností se napříště už vždy musí počítat dřív, než jsou změny v územním plánu (nebo jiné formy změn charakteru našeho domova) podněcovány.

   Dovolte připomenout nezapomenutelné volání, které zaznělo na počátku dynamických přeměn kousek odtud: Nejsme malé děti!

                                                                                                                jf


MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR DOPRAVY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘED

Naše značka

MC05 22062/2008

Praha

Vyřizuje / linka

Vovsová DiS.,/212       09-23  2008


Kácení dřevin, pozemek parc.č. 701 , k.ú. Košíře

Odbor dopravy a ochrany životního prostředí ÚMČ Praha 5 oznamuje účastníkům řízení, že v souvislosti s výše uvedeným správním řízením svolává ohledání na místě na den 14.10.2008 v 13:30 hod.

Sraz účastníků na křižovatce Tůmova x Musílkova, Praha 5 (viz. příloha s označením na mapě) v uvedený den a hodinu.

l- Eva Havránková Ing . Miroslav Kučera

vedoucí odboru

Městská část Praha5 Úřad městské části

Odbor dopravy a ochrany životního prostřed

Rozdělovník :

Účastníci řízení:

OS za záchranu parku Kavalírka, U Kavalírky 2, Praha 5

OS Záchrana krajiny, U zeleného ptáka 12, Praha 4

Casa Koncept Internacionál s.r.o., Na Struze 5, Praha l -zastoupená Ing. Lacinou - L.C.N.

Inženýring, Oborská 1468, Praha 9                                                                                           « zpět