HLAVNI MĚSTO PRAHA

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNU


Občanské sdružení za záchranu

parku Kavalírka

Mgr.Jan Fiala

U Kavalírky 2

15000 Praha 5 - Košíře


Váš dopis zn.           Č.j.

S -MHMP 525289/2008/OUP

Vyřizuje/ linka                  Datum

Ing. arch. Hadravová       4.9.2008


Věc: Vyjádření k žádosti o vydání zamítavého stanoviska

Na základě Vašeho dopisu č.j.MHMP 525289/08 ze dne 29.8.2008, ve kterém nás žádáte o vydání zamítavého vyjádření k žádosti Městské části Praha 5 o pořízení změny platného Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy (ÚP SÚ hl.m.Prahy) a také podnětu - vize MČ Praha 5 na zapracováni do nového Územního plánu hl.m.Prahy (ÚP hl.m.Prahy) Vám sdělujeme :

Odbor územního plánu hl.m.Prahy, který je pořizovatelem územního plánu a jeho změn pro území hl.m.Prahy postupuje při pořizování změn platného ÚP SÚ hl.m.Prahy a nového ÚP hl.m.Prahy podle příslušných ustanovení zákona Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění. Proto vaši žádost o zamítnutí podaných podnětů na zapracování do územního plánu nemůžeme vyhovět, neboť jediným orgánem, který rozhoduje v tomto případě je Zastupitelstvo hl.m.Práhy. Projednání v ZHMP předchází veřejné projednání včetně vystavení územně plánovací dokumentace, s cílem informovat o záměrech v území co nejširší veřejnost.

V případě záměru na zástavbu části území košířského parku Kavalírka Vám doporučujeme vyčkat zahájení veřejného projednání koncepty nového Územního plánu hl.m.Prahy, které bude oznámeno na úředních deskách MHMP a MČ Praha 5 v tištěné podobě a v elektronické podobě na adrese www.praha-město.cz/územní plánování a rozvoj/ Územní plán hl.m.Prahy formou veřejné vyhlášky - oznámení o projednání s uvedením lhůt a formy vyjádření připomínky způsobem, stanoveným stavebním zákonem.

Hlavní město Praha Magistrát hl. m. Prahy odbor územního plánu Jungmannova 35/29

11121 Praha 1      /1/

Ing. Jitka Cvetlerová

ředitelka odboru územního plánu

Sídlo: Mariánské nám.2. l 10 01 Prahal Pracovišti: Jungmannova 35/29. 11121 Praha l tel.: 236 001   111. fax: 236 007 142


MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR DOPRAVY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

DLE ROZDĚLOVNÍKU

Váš dopis zn.                 Naše značka                    Vyřizuje / linka                 Praha

MC05 18683/2008                P.Vovsová, DiS/212      2008-09-05

Oznámení o zahájení správního řízení

Odbor dopravy a ochrany životního prostředí ÚMČ Praha 5, Vám oznamuje, že na základě žádosti:

Společnosti Casa Koncept, Internacionál s.r.o., se sídlem Na struze 5 , Praha l bylo zahájeno správní řízení ve věci kácení dřevin na parcele č. 705/1, k.ú Košíře . Jedná se o kácení 6 ks náletových stromů z důvodu přístavby 8 bytových jednotek.

Pokud se Vaše občanské sdružení chce zúčastnit správního řízení v této věci, oznamte svou účast písemně na Odbor dopravy a ochrany životního prostředí ÚMČ Praha 5, nejpozději oznámení, v souladu s paragrafem 70, odst. 3., zákona 11^/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny.

Ing. Miroslav Kučera Vedoucí odboru

Rozdělovník:

Společnost pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí, Pražského 661, 152 00 Praha 5

OS Obrana životního prostředí, Janovského 4, Praha 7

Ateliér pro ŽP, Ve Svahu l, Praha 4

Občanské sdružení Záchrana krajiny, U zeleného ptáka 12, Praha 4

Sdružení Jinonice - Vidoule, Na Pomezí 20, Praha 5

OS za záchranu parku Kavalírka, U Kavalírky 2, Praha 5


Občanské sdružení za záchranu parku Kavalírka

U Kavalírky 2, 150 00 Praha 5 – Košíře

Městská část Praha 5

Odbor dopravy

a ochrany životního prostředí

P.Vovsová

v Praze 9/9/2008

č.j.: MC05 18683/2008

věc: oznámení účasti ve správním řízení

V souladu s § 70 odstavce 3 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody
a krajiny oznamujeme svou účast v správním řízení o kácení dřevin na parcele č. 705/1, k.ú. Košíře, zahajované na základě žádosti společnosti Casa Koncept Internacionál s.r.o. se sídlem Na struze 5, Praha 1.

                                                                             Jan Fiala, předseda

Občanského sdružení za záchranu parku Kavalírka
                        U Kavalírky 2, Praha 5                                                                          

(datum doručení 10.9.2008)« zpět