Ateliér pro životní prostředí, o.s.

občanské sdružení se sídlem Ve svahu č. 1,  147 00 Praha 4 – Podolí

IČ  69 34 77 60

člen koalice Spojená občanská sdružení Praha

D O P O R U Č E N Ě

                                                                                              Úřadu MČ Praha 5

                                                                                               ing. arch.   Z a c h a r i e v é

                                                                                               ing. Karlu   Č u d o v i

                                                                                               nám. 14. října 4                     

                                                                                              152 22   P r a h a   5

                                                                                              zasláno e-mailem na adresy:

                                                                                              our@p5.mepnet.cz

                                                                                              podatelna @p5.mepnet.cz                

                                                                                              karel.cuda@praha5.cz                                 

k č.j.: OUR.Koš.P.735-1482/07-Za

                                                                                                                      V Praze dne 3.12. 07

Věc: V Y J Á D Ř E N Í   k řízení o umístění stavby „Polyfunkční soubor Musílkova“ v Praze

         5 -Košířích  na základě usnesení stavebního úřadu vyvěšeného na jeho úřední desce dne

         8.11. 2007  a   o d v o l á n í   proti usnesením  z 8.11. 2007 a z 15.11. 2007 v téže věci

            Dodatečně podáváme toto doplňující vyjádření poté, kdy jsme nahlédli do správního spisu:

            1. V úvodu ústního jednání dne 27.9. 2007 jednání bylo rozporováno splnění podmínky vyvěšení informace na místě stavebního pozemku. Téhož dne byla stavebnímu úřadu zaslána zpráva od místního rezidenta pana Mgr. Jana Fialy spolu s fotografií místa. Jednak jde beze sporu o místo zcela nevhodné, jednak se stavebník - jak ostatně sám na jednání sdělil -  nenamáhal s obnovou štítku s informací poté, co byl zničen. Konečně uvedená informace obsahovala necelé 4 řádky a půdorysnou situaci, ze které nelze nikterak usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu záměru a jeho vliv na okolí. Ze samotného půdorysu se toho moc nevyčte. Jde tedy o vyvěšení informace neodpovídající § 87 stavebního zákona a ustanovení § 8 vyhl. č. 503/2006 Sb.

            Opakujeme, že veřejné ústní jednání 27.9. 2007 tedy bylo opravdu předčasné a nezbývá, nežli je podle požadavku zákona   z o p a k o v a t ,   jak jsme již uvedli.

            2. Usnesení vyvěšené dne 8.11. 2007 bylo doručeno dne 23.11. 2007 a od té doby plyne lhůta ve smyslu § 87 odst. 1 stavebního zákona, jež nesmí být kratší nežli 15 dní, takže termín pro vyjádření nemohl být v souladu se zákonem stanoven dříve než na 10.12. 2007. Pokud byl stanoven v usnesení již na dnešní den, tedy o celý týden dříve, je toto usnesení zatíženo nezákonností a my jsme zkráceni na svých procesních právech stejně jako ostatní účastníci řízení.

            Proto zde podáváme své včasné   o d v o l á n í  proti usnesení z 8.11. 2007. Navrhujeme, aby bylo zrušeno pro rozpor se stavebním zákonem.

            3. Výslovně odkazujeme na své vyjádření dané na ústním jednání. Je nadále  zcela aktuální. Pokus "humanizovat" zjevně svou velikostí pro dané území přeexponované "škatule na bydlení" tím, že poslední patro uskočí a vzniklá terasa pak má vzdáleně evokovat představu hlavní římsy, je detailem, který celý komplex nečiní pro danou lokalitu přijatelným.

            Není vůbec jasné, kdy byly provedeny stavebníkovy výpočty koeficientů - výkres C.1.5.1. je datován 5/2007. Podle všeho tedy nemůže jít o výpočet nového řešení záměru, který byl dodán stavebnímu úřadu rukopisným podáním z 2.11. 2007.

            Výpočet v průvodní zprávě - část B1 je zjevně účelový a opomíjí celé znění podmínek daných  revizí územního plánu, jež jsme citovali v písemném vyjádření ze září 2007, jež je stavební úřad povinen hodnověrným a přezkoumatelným způsobem projednat všechny. 

            4. Za velice podivný považujeme rukopisný zápis z "ústního jednání" ze 17.10. 2007, kam nebyl obeslán žádný účastník a byl zde jen stavebník a úřední osoby zařazené do stavebního úřadu. Politickou složku pak představoval radní MČ Praha 5 pan Zapletal. Na tomto jednání došlo zjevně k dohodě o dalším společném postupu ve věci. O tom svědčí i den poté stavebníkem podaný návrh na přerušení řízení do 30.9. 2008.

            Jde o mimořádně významné jednání, jež bylo provedeno v rámci územního řízení, ale v hrubém rozporu se zákonem.

            5. Dne 23.11. 2007 bylo na úřední desce vyvěšeno další usnesení, jež mám bylo poštou posléze doručeno dne 27.11. 2007. Jde o to, že pan tajemník Úřadu MČ Praha 5 nevidí žádný důvod pro vyloučení Ing. Evy Čechové z řízení, když tato úřední osoba zároveň zastupuje městskou část jako samosprávný subjekt (v samostatné působnosti je MČ účastníkem řízení) a zároveň ve věci meritorně rozhoduje v přenesené působnosti jako státní úředník.

            Záležitost nepostrádá jisté absurdnosti, jež je nepochybně hodna zpracování prostředky krásné literatury, nikoli jen banálního úředního vyřizování. Zde je nehynoucí citace názoru pana tajemníka: "Důvodem podjatosti není fakt, že orgán samosprávy rozhoduje v přenesené působnosti (při výkonu státní správy) ve věci, ve které se sám jako samosprávný orgán účastní řízení ... ". Pan tajemník opomíjí, že je zde bezpochyby  dán důvod ve smyslu § 14 odst.1 správního řádu, totiž jmenovaná úřední osoba je vyloučena pro svůj vztah k jednomu z účastníků řízení, který ji nejen zaměstnává a úkoluje (zde je vztah zřejmé závislosti), ale dokonce  jej v rámci správního řízení zastupuje! Vedle toho jako úředník má ve věci rozhodovat! Jde o absurdní případ jakési podivné úřední schizofrenie, který zcela podvrací základní zásady správního řízení i základní povinnosti úředníků samosprávních celků podle zákona.

            Protože se pan tajemník odvolává na judikát č. 503/2005 Sb. NSS, připojujeme v příloze právní rozbor dokládající vnitřní rozpornost a účelovost onoho judikátu, způsobující jeho neaplikovatelnost pro rozpor se zákonem a pravidly logického usuzování.

            Zároveň podáváme tímto včasné  o d v o l á n í   proti usnesení  tajemníka Ing. Karla Čudy, vydané s datem 15.11. 2007 a pod zn. "OUR.Koš.p.735-1496/07-Če-podjatost" a navrhujeme jeho změnu v tom smyslu, že Ing. Eva Čechová je vyloučena z tohoto územního řízení pro svůj vztah k účastníku řízení.

___________________________________

            Toto vyjádření zasíláme ve třech vyhotoveních tak, aby je bylo možno řešit jak na stavebním úřadě, tak i na odvolacím orgánu v rámci odvolacích řízení ohledně obou výše napadených procesních usnesení. Do rozhodnutí o těchto odvoláních navrhujeme územní řízení   p ř e r u š i t .     

Ateliér pro životní prostředí, o.s.

Praha 4 - Podolí, Ve Svahu 1, PSČ 147 00
                   

 zastoupený

            JUDr. Petrem Kužvartem, advokátem se sídlem 

Za Zelenou liškou 967, Praha 4, PSČ 140 00

vedeným v seznamu České advokátní  komory

v Praze pod č. 2545  na základě plné moci

již doručené  správním orgánům

P ř í l o h a :    právní rozbor "K rozsudku Nejvyššího správního soudu  ze dne 16.12. 2004 ve věci

                        sp.zn. 2 As 21/2004"

                                                                                              Úřadu MČ Praha 5

                                                                                               ing. arch.   Z a c h a r i e v é

                                                                                               ing. Karlu   Č u d o v i

                                                                                               nám. 14. října         4                    

                                                                                              152 22   P r a h a   5


Občanské sdružení za záchranu parku Kavalírka

U Kavalírky 2, 150 00 Praha 5 – Košíře

námitky k doplnění žádosti

o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby

„Obytný soubor MUSÍLKOVA“ 

Č.j. OUR.Koš.p.735-1482/07-Za 

   Dne 6.6.2007 podala společnost CENTRAL GROUP a.s., žádost o změnu rozhodnutí o umístění stavby nazvané „Obytný soubor MUSÍLKOVA“ při ulicích Pod Kavalírkou a Musílkova, v k.ú. Košíře, Praha 5. Úřad MČ Praha 5, OÚR oznámil ÚŘ ve výše uvedené věci. Při ústním jednání byly uplatněny námitky a připomínky účastníků řízení, které byly zaprotokolovány a jsou součástí spisu.

   Dne 2.11.2007 žadatel podal doplnění dokumentace, které spočívá ve snížení domů A, B a E o 1NP (na 7 NP) a zvýšení propojovacího krčku mezi domy A a B o 1NP (na 3 NP). Ostatní podklady rozhodnutí zůstávají beze změny.

Námitky Občanského sdružení za záchranu parku Kavalírka:

Snížení věžových domů A,B a E a následné vyrovnání a navýšení takto „ztracených“ metrů čtverečních považujeme za legrační pokus ve smyslu přísloví - aby se vlk nažral a koza zůstala celá.

Věžáků  jest pět (A,B,C,D, E), nikoli čtyři, jak je výše uvedeno.  Stavby navrhované ke snížení jsou v záměru umístěny do nižší partie, zatímco věže C a D zůstávají trčet vysoko nad Košíře - nahoře na ostrohu v přímém sousedství usedlosti/zámečku Kavalírka.

Výška věží banalizuje blízký farní chrám Sv. Jana Nepomuckého, který je a musí zůstat přirozenou kulturní dominantou Košíř!

Projektant v komentáři „C2.1.1.“  - i jinde - skládá velmi citlivě hold místu, které má podle jeho vyjádření (shodného i s naším míněním):

romantický až mystický ráz“ , „mimořádný charakter místa“   …“spočívá právě v jeho složitosti a dramatičnosti“  (citujeme z textových částí).

Záměr prezentovaný v dokumentaci  je i po směšné úpravě v příkrém rozporu s deklarovanými hodnotami.

Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určité lokality, je chráněn zákonem před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných  prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, respektem k harmonickému měřítku a vztahům v krajině. Záměr nejenže není v harmonickém vztahu k místu, ale svým hrubě drtivým měřítkem celé mimořádné místo degraduje.  

S pozdravem

Za Občanské sdružení za záchranu parku Kavalírka                         Mgr. Jan Fiala, předseda

DO PODATELNY DÁNO 3/12/2007« zpět