HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ

dle rozdělovníku

Váš dopis zn.     SZn.:                                                                                      Vyřizuje / linka                          Datum

S-MHMP-343360/2006/OOP-IV-904b/2007/Šed     Bc. Šedivý / 4373                       5.11.2007

Věc:   Seznámení s podklady ve věci návrhu Bytové domy Košíře, úl. Pod Kavalírkou pare.č. 718, 722/4, 732 k.ú. Košíře" - souhlas dle § 14 odst, 2 lesního zákona


Ing. arch. Jan WinkIer ředitel odboru


Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy Vám oznamuje, že v řízení vedeném ve shora uvedené věci, byly shromážděny všechny nezbytné podklady pro rozhodnutí. V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, máte možnost se s těmito podklady seznámit a vyjádřit se k nim. Tato možnost je Vám poskytnuta dne 23.11.2007 od 9:00 do 10:0tí hod. v kanceláři č. 402, Jungmanova 29/35, Praha 1 .

Obdrží:

-     Atelier A4 s.r.o., Ruská 971/92, 100 00 Praha 10 (na doručenku do vlastních rukou)

-     Casa  Concept  International,  s.r.o.,   Na  Struze 5/1739,   110 00  Praha  1   (na
doručenku do vlastních rukou)

-     Oddělení městských organizací OOP MHMP, Jungmannova 29/35, 110 00 Praha 1
(zde)

- Občanské sdružení Ateliér pro životní prostředí, zast. advokát JUDr. Petr Kužvart,
Za Zelenou liškou 967, 140 00 Praha 4 (doporučené do vlastních rukou)

- Občanské sdružení za záchranu parku Kavalírka, U Kavalírky 463/2,  150 00 Praha 5 (doporučené do vlastních rukou)

-   spis

Sídlo: Mariánské náměstí 2, 110 O l Praha l                                               

Pracoviště: Jungmannova 29/35, 110 00 Praha l                                       


Praha 5

[8.11.2007] č.j. OUR.Koš.p.735-1482/07-Za

Vyrozumění účastníků řízení o doplnění žádostí o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „Obytný soubor MUSÍLKOVA"

usnesení o lhůtě k vyjádření         Dne 6.6.2007 podala společnost CENTRAL GROUP a.s., se sídlem Na Strži 65,140 00 Praha 4, IČ 63999102, žádost o změnu rozhodnutí o umístění stavby nazvané „Obytný soubor MUSÍLKOVA" (domy označené A,B,C,D), při ulicích Pod Kavalírkou a Musílkova, v k.ú. Košíře, Praha 5.

Úřad MČ Praha 5, odbor územního rozhodování, příslušný podle § 13 odst. l písm. c) zákona č. 183/2006 SK, o územním plánování a stavebním řádu (dále stavební zákon), v souladu s ustanovením § 87 odst. l stavebního zákona oznámil zahájení územního řízení ve výše uvedené věci a současně nařídil ústní jednání, které se uskutečnilo dne 27.9.2007 na Úřadě MČ Praha 5, odboru územního rozhodování, nám. 14.října č.4, Praha 5.

Při ústním jednání byly uplatněny námitky a připomínky účastníků řízení OS za záchranu parku Kavalírka, zast. Mgr. Janem Fialou, OS Ateliér pro životní prostředí, zast. JUDr. Petrem Kužvartem, OS Záchrana krajiny, zast. JUDr. Emilem Fleglem, Uplatněné připomínky a námitky byly při ústním jednání zaprotokolovány a jsou součástí spisu.

Dne 2.11.2007 žadatel podal doplnění dokumentace, které spočívá ve snížení domů A, B a E o 1NP (na 7 NP) a zvýšení propojovacího krčku mezi domy A a B o 1NP (na 3 NP). Ostatní podklady rozhodnutí zůstávají beze změny.

Usnesení              Úřad MČ Praha 5, odbor územního rozhodování, v rámci vyrozumění podle ustanovení § 36 odst. 3 žák. č.500/2004 Sb., správní řád, o doplnění dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí vedené pod č.j. OUR.Koš.p.735-805/07-Za, stanovuje podle §36 odst. l citovaného zákona lhůtu pro uplatnění námitek a připomínek do 3.12.2007.

Do dokumentace k územnímu řízení o umístění stavby lze nahlédnout na Úřadu MČ Praha 5, odboru územního rozhodování, nám. 14.října č.4,4.patro, místn.č.434, v úředních hodinách, tj. pondělí 8-16 a středa 9.30 -18 hodin ve stanovené lhůtě (do 3.12.2007).

Ve stejné lhůtě jako účastníci řízení sdělí svá stanoviska dotčené orgány státní správy.

Odůvodnění             Doplnění dokumentace představuje snížení tří z pěti navrhovaných domů o 1NP a zvýšení propojovacího krčku mezi dvěma domy (A a B) o 1NP, jak je zřejmé z přílohy tohoto vyrozumění (výkr.č.Dl .14 - původní a upravená dokumentace). S ohledem na rozsah doplnění považuje stavební úřad stanovenou lhůtu k vyjádření v termínu do 3.12.2007 za dostatečnou.

Poučení o odvolání           Proti tomuto usnesení je možno se odvolat k Magistrátu hl.m. Prahy, odboru stavebnímu, Jungmannova 29, Praha l, podáním u zdejšího úřadu, ve lhůtě 15 dní ode dne jeho doručení. Podané odvolání nemá odkladný účinek.¨« zpět