D O P O R U Č E N Ě  + e-mailem

                                                                                  Městskému soudu v Praze

                                                                                  pracoviště Hybernská

                                                                                  Hybernská č. 18

                                                                                  111 21    P r a h a   1

                                                                                              V Praze dne  6.10. 2008

Ž A L O B C E  :           Ateliér pro životní prostředí ,  o.s.  občanské sdružení

                                        se sídlem v Praze 4, Ve svahu č. 1, PSČ 140 00, IČ  69347760

     právně zastoupený JUDr. Petrem Kužvartem, advokátem se sídlem

                             v Praze 4, Za Zelenou liškou 967, PSČ 140 00, na základě plné moci                                                                                                     

Ž A L O V A N Ý:    Magistrát hlavního města Prahy

                                        odbor stavební

                                         Mariánské nám. č. 2, Praha 1, PSČ  100 01

Osoby splňující podmínky pro postavení osob zúčastných na řízení:

CENTRAL GROUP, a. s. se sídlem Na Strži 65, 140 00 Praha 4 (stavebník)

Občanské sdružení na záchranu parku Kavalírka, U Kavalírky č. 463/2, 150 00 Praha 5 - Košíře

Ž A L O B A  NA PŘEZKOUMÁNÍ SPRÁVNÍHO ROZHODNUTÍ  žalovaného č.j. S-MHMP 304353/2008/OST/Če ze dne 24.7. 2008 a rozhodnutí Úřadu MČ Praha 5 č.j. OUR.Koš.p. 735-805/07-Za-UR dne 27.2. 2008, kterými byl umístěn soubor staveb „Polyfunkční soubor Musílkova“ v Praze 5  a na zrušení všech těchto rozhodnutí

 Č t y ř i k r á t

            Soudní poplatek uhrazen vylepením kolkových známek na prvopisu tohoto podání

I.

Přehled vývoje věci

            Stavebník (CENTRAL GROUP, a. s. se sídlem Na Strži 65, 140 00 Praha 4) podal návrh na změnu původně v roce 2005 umístěné stavby. Návrh byl podán 6.6. 2007. V řízení proběhlo umístění stavby rozhodnutím, jež bylo na úřední desce vyvěšeno dne 27.2. 2008, proti němu se žalobce řádně odvolal a poté žalovaný toto rozhodnutí potvrdil svým rozhodnutím z 24.7. 2008.

            Předmětné rozhodnutí žalovaného bylo žalobci prokazatelně doručeno dne 4.8. 2008 a dvouměsíční lhůta k podání žaloby by tedy končila 4.10. 2008, to však byla sobota, pročež je posledním dnem lhůty pondělí 6.10. 2008 a toto podání je včasné.

            Žalobce tvrdí a dokládá, že byl v řízeních před vydáním žalovaných rozhodnutí hrubě zkrácen na svých právech nezákonným postupem úřadů, což mělo za následek vydání nezákonných rozhodnutí. Přitom jde o mimořádně závažný zásah do dané lokality, a to včetně kácení a změny panoramatu, krajinného rázu, ale i urbanistických a architektonických charakteristik lokality.

            Žalobce žádá, aby soud přezkoumal v rozsahu žalobních bodů zákonnost a věcnou správnost napadených správních aktů i procesního postupu v řízení a žalované správní akty jako nezákonné zrušil. Žalobce napadá výroky těchto správních aktů v rozsahu dále uvedených žalobních bodů.

D ů k a z y :   správními spisy obou instancí – nechť předloží žalovaný, a to včetně vizualizací

                       stavebního souboru

II.

                                                  Žalobní body

            1.  V odvolání žalobce uplatnil odvolací důvod:

            Výrok určuje: ".... se umisťuje stavba... jak je zakresleno v ověřené dokumentaci (situační výkres na podkladu katastrální mapy v měřítku 1:1000 a koordinační situace v měřítku 1:500), kterou po nabytí právní moci územního rozhodnutí obdrží žadatel."

            Stavební úřad se tváří, že ověřuje dokumentaci hned s vydáním rozhodnutí. Namísto, aby zajistil jasné a srozumitelné sdělení informace, jak stavba vypadá, jak je situována vůči okolním nemovitostem, jak jsou v prostoru a na ploše lokality rozestřeny jednotlivé zásahy celkem 8 dílčích stavebních objektů, odkazuje na "ověřenou dokumentaci", aniž by byla jakkoli identifikována (kdo vypracoval, s jakým datem vyhotovení).  Není nikde poučení, kde a kdy je možno tuto dokumentaci vidět.

            Pouhý slovní popis ve výroku povolené mohutné stavby a přípojek inženýrských sítí nemůže srozumitelnou informaci o povoleném komplexu stavebních zásahů nahradit. Identifikace konkrétního povoleného komplexu stavebních zásahů slovními formulacemi je ostatně rozvláčná, nesrozumitelná a naprosto nedostatečná - pokud se nečte nad grafickou situací. Bez přehledné grafické situace informující o situování stavby a jejích jednotlivých částí v území je výrok prvostupňového rozhodnutí neúplný, nesrozumitelný a nepřesvědčivý. Stavební úřad zjevně selhal.

            Rozhodnutí je vždy nutno řádně a v jeho obsahovém i formálním celku doručit účastníkům. Ostatní účastníky při doručení rozhodnutí nezajímá, že snad – pokud kdy rozhodnutí nabude právní moci – bude stavební úřad postupovat podle předpisu a stavebník obdrží úřadem ověřenou dokumentaci. Tito účastníci musí v době plynutí odvolací lhůty mít komplexní a pro ně srozumitelnou informaci o stavbě, jejím situování a o podmínkách, za nichž je povolena a o situování jejích součástí vůči cizím nemovitostem, a to včetně napojení na inženýrské sítě, kdy bývají cizí nemovitosti přímo dotčeny. Případný odkaz na obsah správního spisu, do něhož lze nahlížet, zde nemůže obstát, když rozhodnutí jako individuální správní akt musí být samostatným obsahovým celkem, který nese celou a srozumitelnou  informaci nezbytnou k řádné účasti v řízení a uplatňování procesních práv účastníků.

            Nesrozumitelnost a nepřesvědčivost rozhodnutí způsobují jeho nezákonnost. Neúplné rozhodnutí není způsobilé nabýt právní moci. Účastníci včetně odvolatelů byli zkráceni na svých právech. Povinnost připojovat k rozhodnutí jako jeho přílohu grafický podklad není stanovena,  nicméně je na stavebním úřadu, jakým způsobem zajistí, že v rozhodnutí bude celá srozumitelná informace o povolené stavbě, tak, aby účastníci svá procesní práva mohli bez pochybností vykonávat. Stavební úřad této povinnosti nedostál.

            Žalovaný ve svém rozhodnutí na str. 4 tento odvolací důvod odbyl tak,  že  účastníci řízení mají v průběhu celého řízení přístup ke spisu, tedy i ke grafickým situacím... . Jde o vyhýbavou reakci – nikoli o vyvrácení odvolacího důvodu. Rozhodnutí opravdu musí tvořit úplný informační celek, který, byv doručen účastníkovi, musí i po letech a bez přístupu ke spisu nést celou informaci o umístěné stavbě. Další argument, že tento odvolací důvod „popírá celý proces  územního řízení“ je spíše demagogického charakteru a netřeba na něj reagovat.  Odvolací důvod spočívající svou podstatou v nutnosti, aby individuální správní akt nesl celou nezbytnou informaci a byl srozumitelný a úplný sám o sobě – i bez správního spisu, nebyl ani vyvrácen, ani hodnověrně zpochybněn.

            2. Dále v odvolání uplatněno:

            Výrok vůbec neobsahuje převzaté podmínky dotčených orgánů státní správy, ale prakticky pouze slovní popis stavby a několik pokynů pro další stupeň projektové přípravy. Takto jsou podmínky stanovené DOSS učiněny nevymahatelnými a nevykonatelnými a nejsou závazným způsobem definovány a zachyceny.

            Žalovaný předstírá, že obecně formulovanému odvolacímu důvodu nerozuměl. Opak je podle všeho pravdou, když správní spis obsahuje identifikovatelný okruh stanovisek DOSS – jejich podstatný obsah měl být převzat do výroku rozhodnutí, jinak ztrácejí vynutitelnost. Odvolací orgán toto mohl hravě prověřit – kdyby chtěl! Nestačí jeho tvrzení, že „namátkově přezkoumal“ některá stanoviska DOSS. Měl přezkoumat vtělení všech stanovisek do výroku správního rozhodnutí (jedinou výjimkou by byla samostatná správní rozhodnutí podkladového charakteru – ta jsou vynutitelná sama o sobě!). Odvolací důvod byl dostatečně konkrétní, pouze žalovaný neměl zájem mu rozumět a provést přezkum v jeho intencích: zda jsou vynutitelné podmínky stanovené DOSS k ochraně veřejných zájmů, jež jim zákon svěřil k hájení. Žalobce opět obdržel od žalovaného pouhou vytáčku, nikoli vyřízení odvolacího důvodu.

            3. Otázka míry využití území v okolí ve srovnání s navrhovanou stavbou byla záměrně zkreslena tím, že nebyla vzata stávající zástavba v okolí, ale i nyní projednávané a zamýšlené objekty. Výklad prokazování souladu s územním plánem ve změně Z 1000/00 o připravované výstavbě nemluví a jde z principu o chybné řešení, když je krokem k situaci, kdy bude při různých stavebních záměrech v území na ně navzájem odkazováno, čímž lze následně dosáhnout umisťování staveb bez vazby na stávající stav v území a na architektonické a urbanistické kvality okolní zástavby.

           

            Na tento odvolací důvod bylo žalovaným reagováno tak, že požadavek výpočtu míry využití území v okolí byl v mezičase zrušen (na nátlak a ku prospěchu developerů, jak jinak!), ale opomíjí skutečnost, že nadále platí: „ Stabilizované území je zastavitelné území, které je tvořeno stávající souvislou zástavbou a stabilizovanou hmotovou strukturou, v němž území plán nepředpokládá významný rozvoj, proto zde není stanovena míra využití území a z hlediska limitů rozvoje je možné pouze zachování stávající urbanistické struktury bez možnosti další rozsáhlé stavební činnosti“ (odd. 8 odst. 4 platné a účinné změny č. 1000/00 územního plánu Prahy). Toto ustanovení zjevně zapomněli zrušit. Úzce navazuje na další odvolací důvod, totiž že stavba neodpovídá urbanistickému a architektonickému charakteru okolní stávající zástavby,  je hrubě předimenzovaná a je v rozporu se čl. 4 odst. 1 OTPP. Konstatování, že komerční areál CENTRAL GROUP nevybočuje z charakteru zástavby v okolí je nepravdou. Jde o věžové struktury daleko převyšující klasickou blokovou zástavbu v okolí. V DÚR je vizualizace, kterou zpracoval sám stavebník – komerční developer. Ta jej samotného usvědčuje! Opět tedy nedošlo k náležitému projednání a vyvrácení námitky odvolatele.

            4. V odvolání žalobce uplatnil:

            "Seznatelný závěr" byl v době svého vydání formálněprávně vadný - mělo jít o podkladové rozhodnutí. Po 1.1. 2007 pak mělo jít o závazná stanoviska odpovídající požadavku srozumitelnosti, věcné správnosti a přezkoumatelnosti.

            "Seznatelné závěr"  OOP MHMP z 20.11. 2006 je  věcně pochybený a zcela nevěrohodný. Nezabývá se věcným posouzením předmětného zásahu, neobsahuje žádné přesvědčivé a přezkoumatelné zdůvodnění závěru, který je ostatně na prvý pohled v rozporu se skutečným stavem věci. Schematický a pouze formální vztah dotčeného orgánu k věci je zřejmý, odůvodnění je zcela obecné a je užíváno uvedeným orgánem ve všech podobných případech.

            "Seznatelný závěr" je  tedy formálněprávně i věcně vadný. Formálněprávní vadu je stavební úřad povinen zjistit a požadovat její odstranění před vydáním rozhodnutí.

            Seznatelný závěr musí být přezkoumán v režimu § 149 odst. 4 správního řádu.

            Odvolací orgán se podle všeho ani nezatěžoval přezkumem v režimu § 149 odst. 4 správního řádu. Vše vyřídil sám! Závazné stanovisko musí být přezkoumatelné, tedy přesvědčivé a musí obsahovat hodnověrné zdůvodnění. Zcela obecné důvody sdělované uniformně OOP MHMP ve všech obdobných případech po celé Praze nedostačuje a dostačovat nemůže. Jde totiž o nepochybný  zásah do rázu krajiny, jež byla sice obklopena městskou zástavbou, ale byla parkovou a lesní zelení pokrytou enklávou, jež má být zničena a ve svém rozsahu dosti brutálně redukována.

            Jde o obzvlášť podstatné zkrácení žalobce, když jde o jeho prioritní předmět činnosti a zaměření. Nebylo možno vyjádřit se ke srozumitelnému a přesvědčivému závaznému stanovisku stran zásahu do krajinného rázu. Bylo nám upřeno rovněž i přezkoumání stanoviska OOP MHMP v rámci odvolacího řízení, i když toto správní řád přímo stanoví!

            5. Je nutno rovněž přezkoumat u nadřízeného orgánu územního plánování legalitu úpravy územního plánu č. U 149/2003. Režim úprav ÚP neměl v době provedení úpravy ani nyní nemá oporu v zákoně. Jde o nepřezkoumatelné akty, jež zákon neupravuje, nejsou hodnověrně odůvodněny a jsou věcí čisté administrativní libovůle.

            Ani zde nedošlo k řádnému a přesvědčivému přezkumu u nadřízeného orgánu, i když úpravy územního plánu jsou obecně známým prostorem neveřejných pletich, úprava územního plánu pak sama o sobě v písemném vyhotovení nesplňuje ani ty nejelementárnější nároky na přesvědčivost, srozumitelnost a přezkoumatelnost.

            6. V odvolání jsme uvedli:

            Za velice podivný považujeme rukopisný zápis z "ústního jednání" ze 17.10. 2007, kam nebyl obeslán žádný účastník a byl zde jen stavebník a úřední osoby zařazené do stavebního úřadu. Politickou složku pak představoval radní MČ Praha 5 pan Zapletal. Na tomto jednání došlo zjevně k dohodě o dalším společném postupu ve věci. O tom svědčí i den poté stavebníkem podaný návrh na přerušení řízení do 30.9. 2008. Jde o mimořádně významné jednání, jež bylo provedeno v rámci územního řízení, ale v hrubém rozporu se zákonem - porušení procesní rovnosti účastníků řízení, ale i podstatné podezření na zasahování samosprávy do výkonu přenesené působnosti a podivné kooperace mezi stavebníkem, samosprávou a orgánem státní správy.

            Dne 23.11. 2007 bylo na úřední desce vyvěšeno usnesení, jež nám bylo poštou posléze doručeno dne 27.11. 2007. Jde o to, že pan tajemník Úřadu MČ Praha 5 nevidí žádný důvod pro vyloučení Ing. Evy Čechové z řízení, když tato úřední osoba zároveň zastupuje městskou část jako samosprávný subjekt (v samostatné působnosti je MČ účastníkem řízení) a zároveň ve věci meritorně rozhoduje v přenesené působnosti jako státní úředník.

            Záležitost nepostrádá jisté absurdnosti, jež je nepochybně hodna zpracování prostředky krásné literatury, nikoli jen banálního úředního vyřizování. Zde je nehynoucí citace názoru pana tajemníka: "Důvodem podjatosti není fakt, že orgán samosprávy rozhoduje v přenesené působnosti (při výkonu státní správy) ve věci, ve které se sám jako samosprávný orgán účastní řízení ... ". Pan tajemník opomíjí, že je zde bezpochyby  dán důvod ve smyslu § 14 odst.1 správního řádu, totiž jmenovaná úřední osoba je vyloučena pro svůj vztah k jednomu z účastníků řízení, který ji nejen zaměstnává a úkoluje (zde je vztah zřejmé závislosti), ale dokonce  jej v rámci správního řízení zastupuje! Vedle toho jako úředník má ve věci rozhodovat! Jde o absurdní případ jakési podivné úřední schizofrenie, který zcela podvrací základní zásady správního řízení i základní povinnosti úředníků samosprávních celků podle zákona.

            Protože se pan tajemník odvolává na judikát č. 503/2005 Sb. NSS, připojili jsme výklad této problematiky ke svému vyjádření - právní rozbor dokládající vnitřní rozpornost a účelovost onoho judikátu, způsobující jeho neaplikovatelnost pro rozpor se zákonem a pravidly logického usuzování.

            Pokud žalovaný ve správním spise nedohledal  rukopisný zápis z "ústního jednání" ze 17.10. 2007, byl patrně vyjmut někým, kdo měl dobré důvody nedávat jej k přezkumu. Měl si tedy o tento doklad žalovaný požádat, jinak nedostál zákonným podmínkám odvolacího přezkumu. Rovněž schizofrenní pozice úřednice, jež jednou zastupuje MČ jako účastníka řízení a vydává za něj stanovisko – a hned poté o téže věci rozhoduje jako úředník státní správy, je naprosto nezákonná a dokonce směšná. Toto se nesmí dít, protože institut vyloučení pro podjatost je zde proto, aby se jeho prostřednictvím vyloučil i jen stín pochybnosti o nepodjatosti, o objektivitě a nestrannosti rozhodování!  Takto je věc postavena do naprosto absurdní roviny a stává se předmětem profanace autority výkonu státní  moci jako takové.

___________________________________________________

V žalobních bodech označil žalobce jak vzniklé nezákonnosti tak i zkrácení na svých právech. Vzhledem ke zjevné nezákonnosti všech žalovaných správních aktů a jejich vadám, podstatnému poruše ní procesních pravidel a vydání rozhodnutí v rozporu s věcnou podstatou případu, doloženou ve správním spise, dává žalobce  ve smyslu § 76 odst. 1 písm. a) – c) zákona č. 150/2002 Sb.  a v zájmu rychlosti a  hospodárnosti  řízení výslovný

s o u h l a s

s tím, aby o této žalobě bylo rozhodnuto  b e z   nařizování ústního jednání před soudem.

            Zároveň žalobce navrhuje vynesení tohoto

r o z s u d k u :

            Rozhodnutí žalovaného č.j. č.j. S-MHMP 304353/2008/OST/Če ze dne 24.7. 2008 a rozhodnutí Úřadu MČ Praha 5 č.j. OUR.Koš.p. 735-805/07-Za-UR dne 27.2. 2008 se ruší  a  věc se vrací  žalovanému k dalšímu řízení.

Žalobce má nárok na náhradu soudních  výdajů, jež vyčísluje  částkou 9.200,- Kč,  tedy náhradou soudního poplatku a ve smyslu advokátního tarifu ve znění novely vyhláškou č. 276/2006 Sb. třemi hlavními úkony (převzetí + příprava zastupování, podání žaloby, replika), tedy 3x 2.100,- Kč + 3x režijní paušál 300,- Kč.

Právní zástupce žalobce   n e n í   plátcem DPH.

                                                                                               Ateliér pro životní prostředí, o.s.

P ř í l o h y :       plná moc žalobce

                           stanovy žalobce v platném znění

                           rozhodnutí žalovaného

                         

                                                                                              Městskému soudu v Praze

pracoviště Hybernská

Hybernská č. 18

111 21    P r a h a   1


Občanské sdružení za záchranu parku Kavalírka

U Kavalírky 2, 150 00 Praha 5 – Košíře

Úřad městské části Praha 5
odbor výstavby
nám. 14. října č.4
150 22 Praha 5

V Praze dne 20.10. 2008

Věc: Žádost o informování o zahajovaných a probíhajících řízeních podle § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Oznamujeme Vám, že Občanské sdružení za záchranu parku Kavalírka se sídlem U Kavalírky 2, 150 00 Praha 5 je místně příslušným občanským sdružením, jehož hlavním posláním podle stanov je ochrana přírody a krajiny, zejména záchrana parku Kavalírka.

Žádáme, abychom byli informováni o zamýšlených zásazích, zahajovaných a probíhajících řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, které se týkají níže uvedených případů.

Věcná specifikace žádosti:

*       všechna řízení o změně územního plánu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;

*       změny využití území, nové stavby a jiné záměry, které vyžadují územní rozhodnutí dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, kromě rozhodnutí o stavební uzávěře a dělení nebo scelování pozemků;

*       všechna zahajovaná správní řízení vedená podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

*       všechna zahajovaná správní řízení vedená podle zákona č. zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon);

*       všechna zahajovaná správní řízení vedená podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu;

*       všechna zahajovaná správní řízení vedená podle § 16 odst. 3 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

Místní specifikace žádosti:

*       park Kavalírka, tj. území ohraničené ulicemi Musílkova, Nad Kavalírkou a pod Kavalírkou, katastrální území Košíře, pozemkové parcely č. 701, 728/1, 728/2, 728/3, 728/4, 728/5, 727/1, 727/2, 727/3, 727/4, 727/5, 727/6, 703, 704 a 705/1

*       a lokalita Osada Buďánka o okolí, zejména pak parcely 4509/2, 4532/1, 4547/1, 4547/2, 4547/3, 4547/4, 4547/5, 4547/6 a parcely s těmito sousedící

*

…………………………………
Mgr. Jan Fiala
předseda Občanské družení za záchranu parku Kavalírka


Občanské sdružení za záchranu parku Kavalírka

U Kavalírky 2, 150 00 Praha 5 – Košíře

Úřad městské části Praha 5
odbor městské zeleně
nám. 14. října č.4
150 22 Praha 5

V Praze dne 20.10.2008

Věc: Žádost o informování o zahajovaných a probíhajících řízeních podle § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Oznamujeme Vám, že Občanské sdružení za záchranu parku Kavalírka se sídlem U Kavalírky 2, 150 00 Praha 5 je místně příslušným občanským sdružením, jehož hlavním posláním podle stanov je ochrana přírody a krajiny, zejména záchrana parku Kavalírka.

Žádáme, abychom byli informováni o zamýšlených zásazích, zahajovaných a probíhajících řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, které se týkají níže uvedených případů.

Věcná specifikace žádosti:

*       všechna řízení o změně územního plánu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;

*       změny využití území, nové stavby a jiné záměry, které vyžadují územní rozhodnutí dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, kromě rozhodnutí o stavební uzávěře a dělení nebo scelování pozemků;

*       všechna zahajovaná správní řízení vedená podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

*       všechna zahajovaná správní řízení vedená podle zákona č. zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon);

*       všechna zahajovaná správní řízení vedená podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu;

*       všechna zahajovaná správní řízení vedená podle § 16 odst. 3 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

Místní specifikace žádosti:

*       park Kavalírka, tj. území ohraničené ulicemi Musílkova, Nad Kavalírkou a pod Kavalírkou, katastrální území Košíře, pozemkové parcely č. 701, 728/1, 728/2, 728/3, 728/4, 728/5, 727/1, 727/2, 727/3, 727/4, 727/5, 727/6, 703, 704 a 705/1

*       a lokalita Osada Buďánka o okolí, zejména pak parcely 4509/2, 4532/1, 4547/1, 4547/2, 4547/3, 4547/4, 4547/5, 4547/6 a parcely s těmito sousedící

…………………………………
Mgr. Jan Fiala
předseda Občanské družení za záchranu parku Kavalírka


Občanské sdružení za záchranu parku Kavalírka

U Kavalírky 2, 150 00 Praha 5 – Košíře

Úřad městské části Praha 5
odbor výstavby
nám. 14. října č.4
150 22 Praha 5

V Praze dne 20.10. 2008

Věc: Žádost o informování o zahajovaných a probíhajících řízeních podle § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Oznamujeme Vám, že Občanské sdružení za záchranu parku Kavalírka se sídlem U Kavalírky 2, 150 00 Praha 5 je místně příslušným občanským sdružením, jehož hlavním posláním podle stanov je ochrana přírody a krajiny, zejména záchrana parku Kavalírka.

Žádáme, abychom byli informováni o zamýšlených zásazích, zahajovaných a probíhajících řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, které se týkají níže uvedených případů.

Věcná specifikace žádosti:

*       všechna řízení o změně územního plánu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;

*       změny využití území, nové stavby a jiné záměry, které vyžadují územní rozhodnutí dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, kromě rozhodnutí o stavební uzávěře a dělení nebo scelování pozemků;

*       všechna zahajovaná správní řízení vedená podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

*       všechna zahajovaná správní řízení vedená podle zákona č. zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon);

*       všechna zahajovaná správní řízení vedená podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu;

*       všechna zahajovaná správní řízení vedená podle § 16 odst. 3 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

Místní specifikace žádosti:

*       park Kavalírka, tj. území ohraničené ulicemi Musílkova, Nad Kavalírkou a pod Kavalírkou, katastrální území Košíře, pozemkové parcely č. 701, 728/1, 728/2, 728/3, 728/4, 728/5, 727/1, 727/2, 727/3, 727/4, 727/5, 727/6, 703, 704 a 705/1

*       a lokalita Osada Buďánka o okolí, zejména pak parcely 4509/2, 4532/1, 4547/1, 4547/2, 4547/3, 4547/4, 4547/5, 4547/6 a parcely s těmito sousedící

*

…………………………………
Mgr. Jan Fiala
předseda Občanské družení za záchranu parku Kavalírka« zpět