Praha 5

[16.8.2007] Obytný soubor Musílkova

Oznámeni zahájeni územního řízení

nařízeni veřejného ústního jednáni

Dne 6.6.2007 podala společnost CENTRAL GROUP a.s., se sídlem Na Strži 65,140 00 Praha 4, IČ 63999102, žádost na změnu rozhodnutí o umístění stavby nazvané „Obytný soubor MUSÍLKOVA66, při ulicích Pod Kavalírkou a Musílkova, v k.ú. Košíře, v Praze 5". Navržená změna spočívá v úpravě kompaktní dostavby bloku na rozvolněnou zástavbu s věžovitými akcenty a s vytvořením zahrady ve vnitřním prostoru. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Stavební úřad příslušný podle § 13 odst. l písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon"), v souladu s ustanovením § 87 odst. l stavebního zákona oznamuje zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání na den

Jednání se uskuteční v určený den a hodinu na Ú MČ Praha 5, odboru územního rozhodování, nám. 14.října č.4,3. patro, zasedací místnost.

Dotčené orgány, účastníci řízení a veřejnost mohou závazná stanoviska a připomínky,

popřípadě důkazy uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude

řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí v kancelářích odboru územního rozhodování, nám.

14.října č.4,4. patro ve dnech pondělí a středa od 8.00 do 18.00 hodin.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing.arch. Eva Čechová vedoucí odboru

Upozornění:

Žadatel uhradí správní poplatek podle pól. 18 sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 1000,- Kč bude zaplacen přiloženou složenkou nebo hotově v pokladně zdejšího úřadu, 2. patro, nejpozději před ústním jednáním.

Žadatel (§ 87, odst 2 SZ) zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě navrhované stavby, v ulici Musílkově a v ulici Pod Kavalírkou. a to do doby veřejného ústního jednání. Součástí informace je grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný podklad, z něhož lze posuzovat jeho vlivu na okolí. Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní, stavební úřad nařídí opakované veřejné ústní jednání.

Rozdělovník:

I. účastníci řízení (§ 87, odst. l, SZ) - doporučené do vlastních rukou

1)              CENTRAL GROUP a.s., Na Strži 65,140 00 Praha 4                          (+složenka)

2)      Hl.m.Praha, zast. URM, Hradčanské nám.8,118 54 Praha l

II. Dotčené orgány: (doporučeně)

3)      ODŽ Ú MČ Praha 5, zde

4)      MHMP OOP, Jungmannova 29,110 00 Praha l

5)      MHMP OKP, Jungmannova 29,110 00 Praha l

6)      HZS hl. m. Prahy, Sokolská 62, 121 24 Praha 2

7)      HS hl. m. Prahy, Štefánkova 17, 150 00 Praha 5

III. Účastníci řízení (§85 odst.2) – veřejnou vyhláškou

8)      MČ Praha 5 – úřední deska

Pro informování účastníků řízení na úřední desce po dobu 15 dnů

Za správnost: Ing. Veithová


Úřad m. č. Prahy 5

stavební úřad
nám. 14. října 4
150 22, Praha 5v Praze 24. srpna 2007

č.j.: na elektronické desce nebylo uvedeno

věc: oznámení účasti ve správním řízení

Ve smyslu § 70 odstavce 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny oznamujeme svou účast v řízení o změně rozhodnutí o umístění
stavby:

„obytný soubor Musílkova“
v k.ú. Košíře, při ul. Pod Kavalírkou a Musílkova

 Zároveň žádáme o vysvětlení, proč jsme o tomto správním řízení nebyli vyrozuměni, přestože jsme o to žádali v naší Žádosti o informování o zahajovaných a probíhajících řízeních , podané Městské části Praha 5 dne 8. 6. 2007.
 
Občanské sdružení za záchranu parku Kavalírka
U Kavalírky 2, Praha 5


                                                                             Jan Fiala, předseda


Úřad m. č. Prahy 5 stavební úřad nám. 14. října 4 150 22, Praha 5

v Praze 24. srpna 2007

č.j.: na elektronické desce nebylo uvedeno

věc oznámení účasti ve správním řízení

stavby:

„obytný soubor Musílkova" v k.ú. Košíře, při ul. Pod Kavalírkou a Musílkova

Zároveň žádáme o vysvětlení, proč jsme o tomto správním řízení nebyli vyrozuměni, přestože jsme o to žádali v naší Žádosti o informování o zahajovaných a probíhajících řízeních, podané Městské části Praha 5 dne 8. 6. 2007.


Jan Fiala, předseda

Občanské sdružení za záchranu parku Kavalírka U Kavalírky 2, Praha 5


HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ

Naše značka

SZn. S-MHMP- 133836/07/OOP/V-242/R-46/Tr


Vyřizuje / telefon                                       Praha

JUDr. Karel Trubač/236004319            27.8.2007


Rozhodnutí

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen OOP MHMP) jako příslušný odvolací správní orgán ve smyslu ustanovení § 89 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb. (dále jen správní řád) a ustanovení § 31 odst. 1, a § 81 odst. 3 písm. a) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, v řízení vedeném podle správního řádu a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně přírody a krajiny) na základě odvolání účastníků řízení občanského sdružení Obrana životního prostředí zastoupeného advokátem JUDr. Petrem Kužvartem a občanského sdružení Společnost pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí, přezkoumal rozhodnutí odboru dopravy a ochrany životního prostředí Úřadu městské části Praha 5, č.j. ODŽ/111553/06/Křeh, povolujícím na žádost společnosti Park Kavalírka, a.s., Anežská č. 10, Praha 1 (v řízení zastoupeni na základě plné moci Atelier A4, s.r.o., Ruská 92, Praha 10), kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku v majetku žadatele par.č. 718, 732, k.ú. Košíře z důvodů stavby obytného souboru s názvem „Park Kavalírka" (dále jen stavba) a po řízení vedeném podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen správní řád) a zákona o ochraně přírody a krajiny

rozhodl   takt o:

Podle § 90 odst 5 správního řádu se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí se

potvrzuje.

Odůvodnění:

Odvolací orgán přezkoumal podle úst. § 89 odst. 2 správního řádu soulad napadeného rozhodnutí a řízení které jeho vydání předcházelo s právními předpisy a správnost napadeného rozhodnutí jen v rozsahu námitek uplatněných v odvolání.

Z napadeného rozhodnutí i obsahu správního spisu předloženého k odvolacímu řízení se zjišťuje, že rozhodnutí bylo vydáno v souladu se zákonem, věcně, místně a funkčně příslušným správním orgánem a obsahuje předepsané náležitosti. Rovněž žádost o povolení kácení dřevin, která byla podána vlastníkem pozemku na kterém dřeviny rostou, obsahuje i další předepsané náležitosti uvedené v ustanovení § 8 odst. 3 prováděcí vyhlášky MŽP k zákonu o ochraně přírody a krajiny č. 395/1992 Sb., (dále jen vyhláška). K žádosti byl přiložen dendrologický posudek s hodnocením stávajících dřevin a návrh sadových úprav ke kompenzaci ekologické a estetické újmy.

V řízení ohlásila účast občanská sdružení registrovaná u správního orgánu prvního stupně, Společnost pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí, Obrana životního prostředí v právním zastoupení advokátem JUDr. Petrem Kužvartem a Občanské sdružení za záchranu parku Kavalírka. Práva občanských sdružení jako účastníků řízení byla v řízení respektována. V rámci dokazování byl posouzen stav věci na místě provedením ohledání místa, účastníci řízení měli možnost se tohoto procesního úkonu zúčastnit. O možnosti seznámit se s podklady pro rozhodnutí před jeho vydáním byli účastníci řízení informováni.

V rozhodnutí správního orgánu prvního stupně, kterým bylo požadované kácení dřevin povoleno, byla žadateli uložena náhradní výsadba podle návrhu sadových úprav a současně i následná péče o nově vysazené dřeviny podle konkrétní normy na dobu pěti let. Rozhodnutí bylo doručeno všem účastníkům řízení. Odvolání bylo podáno včas občanským sdružením Obrana životního prostředí a občanským sdružením Společnost pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí.

Konkrétní námitky uplatnilo v odvolání prostřednictvím právního zástupce občanské sdružení Obrana životního prostředí a občanské sdružení Společnost pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí se k tomuto odvolání pouze připojilo, aniž by uplatnilo vlastní námitky. K podanému odvolání se vyjádřilo Občanské sdružení za záchranu parku Kavalírka, které s obsahem odvolání vyjádřilo souhlas a na odvolání Obrany životního prostředí rovněž odkazuje.

V odvolání je namítáno zejména následující.

1)    Protože bylo po provedení řízení na prvním stupni rozhodnuto o posouzení
vlivu stavby nadživotní prostč@d[ v procesu EIA, navrhuje se zamítnutí žádosti nebo
přerušení řízení do doby skončenFprocesu EIA.

2)    Je namítáno nedostatečné vyhodnocení funkčního a estetického významu
dřevin určených ke kácení v kontextu zamýšlené stavby a je zde nedostatečné
projednání a vyhodnocení stavby.

3)    Je namítána neexistence závažného důvodu ke kácení, za důvod odvolatel
nepovažuje samotný záměr k provedení stavby, když ještě nebylo rozhodnuto ani o
umístění stavby.

4)    Je rozebírán metodický pokyn OOP MHMP zabývající se vhodností podání
žádosti o povolení stavby v době po pravomocném rozhodnutí o umístění stavby, se
kterým je vyslovován nesouhlas, tak jako s tím, že rozhodnutí o povolení kácení
dřevin není stanoviskem dotčeného orgánu -:iátní správy, ale rozhodnutím zcela
samostatným.

5)    Namítá   se,   že   náhradní   výsadba   (projekt   sadových   úprav)   není
plnohodnotnou náhradou za dřeviny určené ke kácení.

6)   Namítá se, že vykonatelnost rozhodnutí nelze vázat na dobu po právní moci
stavebního povolení jako na nejistou budoucí podmínku s tím, že zde není pro takový
postup opora v zákoně.

7)   Je namítáno nesprávné určení doby vegetačního klidu, který za současných
klimatických podmínek nastává později.

8)   Je namítáno ignorování ustanovení § 5a) zákona o ochraně přírody a
krajiny, zákaz kácení dřevin využívaných ptactvem ke hnízdění, a je projevována
obava z vyrušování ptactva z hnízdění.

9)   Je vyjadřován nesouhlas s tím, že stavebníku je ukládána náhradní výsadba
v rozsahu jím navržených sadových úprav.

10)  Je namítáno proti výčtu doporučených opatření v závěru odůvodnění
napadeného rozhodnutí s tím, že se jedná o nevynutitelné podmínky.

K jednotlivým námitkám uplatněným v odvolání je odvolacím orgánem zaujímáno následující stanovisko.

ad 1) Proces EIA se řídí výhradně zákonem č. 100/2001 Sb., zákon o posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen EIA).

Podle předmětu úpravy provedené zákonem č. 100/2001 Sb. v § 1 odst. 2, podléhají procesu EIA pouze v tomto zákoně vymezené záměry a koncepce, jejichž provedení by mohlo vážně ovlivnit životní prostředí.

Podle § 1 odst. 3 zákona 100/2001 Sb., je účelem procesu EIA získat objektivní odborný podklad pro vydání rozhodnutí, popřípadě opatření podle zvláštních předpisů. Tento podklad je jedním z podkladů v řízeních podle zvláštních předpisů. Jejich demonstrativní výčet je uveden v odkazu a odpovídá rozhodování správních orgánů vztahujících se k záměrům vymezeným zákonem č. 100/2001 Sb. v jeho ustanovení § 4.

Vycházeje ze shora uvedeného, není výsledkem posuzování vlivů na životní prostředí správní rozhodnutí ve smyslu § 67 odst. 1 správního řádu, ani závazné stanovisko ve smyslu §149 správního řádu, ale na základě oznámení toho, kdo příslušný záměr hodlá provést, příslušným správním orgánem organizované a nestrannými odborníky provedené posouzení určitého záměru (především stavebního), jehož výsledek (stanovisko) slouží jako podklad správnímu orgánu pro určité konkrétní řízení, posouzení věci a následné rozhodnutí ve věci, které je nezbytné a zákonem předpokládané pro realizaci některého ze záměrů tak, jak jsou vymezeny zákonem č. 100/2001 Sb. v ustanovení § 4 s odkazy na přílohu.

Výsledek posuzování vlivů na životní prostředí je odborným podkladem a jako takový definovaný zákonem č. 100/2001 Sb., který však není pro správní orgán rozhodující ve věci pro jejíž posouzení tento podklad slouží, absolutně závazný. (§10 odst. 3, odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb.)

Ze shora uvedeného je zřejmé, že posuzování vlivů na životní prostředí (proces EIA) se vlastního řízení o povolení kácení dřevin podle § 8 zákona č. 114/1992 Sb. bezprostředně netýká, a výsledky tohoto posuzování (stanoviska) nejsou pro toto řízení zákonem předpokládaným podkladem, naopak jsou podkladem pro jiné řízení (stavební), nikoliv však absolutně závazným.

Vycházeje tedy výhradně ex lege, bezprostřední vztah mezi řízením o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les a posuzováním vlivu na životní prostředí, tedy procesem EIA, neexistuje.

K navrhovanému přerušení řízení, či zamítnutí žádosti z důvodu probíhajícího procesu EIA odvolací orgán uvádí.

Přerušení řízení by v daném případě přicházelo v úvahu s ohledem na vznesenou námitku, pouze z důvodů uvedených v úst. § 64 odst. 1 písm. a), písm. c) správního řádu.

Důvod přerušení řízení o povolení kácení dřevin podle § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu předpokládá, že žádost o povolení kácení buď trpí vadami, to znamená, že nesplňuje požadavky žádosti podle § 37 správního řádu, nebo postrádá některou (některé) z obligatorních náležitostí uvedených v ustanovení § 8 odst. 3 vyhlášky č. 395/1992 Sb.

Protože stanoviska a závěry procesu EIA nemohou logicky spadat do formálních náležitostí žádosti podle § 37 správního řádu a nejsou ani obligatorní náležitostí žádosti o povolení kácení dřevin podle § 8 odst. 3 vyhlášky 395/1992 Sb., nemohou být považovány ani za nedostatek či vadu žádosti a nelze tedy ani řízení o

povolení kácení dřevin z tohoto důvodu podle § 64 odst. 1 písm. a) přerušit a vyzývat žadatele k odstranění nedostatku žádosti.

Důvod přerušení řízení o povolení kácení dřevin podle § 64 odst. 1 písm. c) správního řádu předpokládá, že probíhá řízení o předběžné otázce, nebo dal správní orgán k takovému řízení podnět podle § 57 odst. 1 písm. a), učinil výzvu podle § 57 odst. 1 písm. b), anebo učinil úkon podle § 57 odst. 4 správního řádu. Musí tedy vždy existovat předběžná otázka o které je třeba rozhodnout dříve, než bude rozhodováno o žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les.

Co je předběžná otázka je upraveno v ustanovení § 57 odst. 1 správního řádu takto: Jestliže vydání rozhodnutí závisí na řešení předběžné otázky, jíž nepřísluší správnímu orgánu rozhodnout a o které nebylo dosud pravomocně rozhodnuto,....".

Vycházeje z této úpravy, jedná se o otázku prejudiciální, o které se musí rozhodnout po provedeném správním řízení ukončeném pravomocným rozhodnutím.

Jak již bylo shora uvedeno, není proces EIA správním řízením končícím pravomocným rozhodnutím, ale jde o odborný podklad pro účely stavebního řízení jehož závaznost však není pro stavební úřad absolutní a nemůže se tedy jednat o předběžnou otázku v řízení o povolení kácení dřevin.

K návrhu na zamítnutí žádosti do ukončení procesu EIA odvolací orgán uvádí, že je-li žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les vybavena podklady požadovanými zákonem o ochraně přírody a prováděcí vyhláškou, je třeba o žádosti rozhodnout buď vydáním povolení ke kácení nebo vydáním rozhodnutí, že kácení se nepovoluje, ledaže by byla zjištěna skutečnost (v souladu s úst. § 3 správního řádu), znemožňující žádosti o rozhodnutí vyhovět. Taková skutečnost (znemožňující žádosti vyhovět) by však musela existovat v době kdy je žádost podána a nelze tedy zastavit řízení jen proto, že taková skutečnost by mohla nastat někdy v budoucnu.

Zásadní význam pro provedení kácení na základě pravomocného povolení má však pouze rozhodnutí stavebního úřadu který stavbu povoluje a nikoliv výsledek procesu EIA. Pro ten účel je ostatně v rozhodnutí orgánu ochrany přírody vždy stanovena vykonatelnost rozhodnutí, která je vázána na pravomocné stavební povolení stavby uvedené žadatelem jako důvod pro kácení. Pokud nebude stavba povolena, není možno ani rozhodnutím povolené kácení vykonat.

V této souvislosti je třeba poznamenat, že orgán ochrany přírody má také v ustanovení § 84 zákona o ochraně přírody a krajiny k dispozici právní nástroj, který umožňuje změnu či zrušení rozhodnutí, pokud by v rámci stavebního řízení došlo k tak podstatným změnám, které by znamenaly nutnost nového posouzení kolize dřevin se stavbou.

ad 2) Funkční a estetický význam dřevin byl hodnocen jak v dendrologickém posudku, tak i v odůvodnění napadeného rozhodnutí. Hodnocení zcela odpovídá účelu pro který jsou kácené dřeviny posuzovány a je zde zřejmé hodnocení i ve vztahu ke stavbě. Z vyhodnocení vyplývá, že posuzované dřeviny zdaleka nejsou takového charakteru a významu, aby je nebylo možno nahradit jinou výsadbou.

ad 3) Důvod k provedení řízení o povolení kácení je zřejmý. Uvažovaná stavba by byla v kolizi se dřevinami a je tedy nanejvýš vhodné v řízení nejprve posoudit, zda vůbec s ohledem na charakter těchto dřevin bude řízení o umístění nebo povolení stavby účelné a poskytnout tak žadateli (budoucímu stavebníkovi) potřebnou právní jistotu.

ad 4) Odvolatelem rozebíraný metodicky pokyn nemá k tomuto řízení žádný vztah. Jde spíše o metodické doporučení ke vhodnosti doby podávání žádostí o kácení, je-li důvodem stavba. Odvolateli je jistě známo, že žádný metodický pokyn nemůže měnit nebo rozšiřovat či zužovat úpravu provedenou zákonem. Vdaném případě není doba podávání žádosti o povolení kácení zákonem nikterak vymezena, rozhodný je pro posouzení důvod a ten byl uveden a logicky shledán závažným. O žádosti je pak třeba vždy rozhodnout. Prvostupňový správní orgán se ostatně tímto doporučením nikterak při vedení procesu neřídil.

ad 5), a 9) Námitka odvolatele není důvodná. Navržená náhradní výsadba jak z hlediska druhové skladby tak i požadovaného budoucího estetického dojmu je přiměřená. To vyplývá jak ze samotného projektu sadových úprav, tak i z hodnocení provedeného v odůvodnění napadeného rozhodnutí. Námitka pod bodem 9 odvolání pak není zcela jasná. Z námitky vyplývá, že odvolatel považuje náhradní výsadbu za jakousi sankci pro stavebníka. Tak tomu ovšem není. Pokud navržená náhradní výsadba splňuje požadavky správního orgánu, je třeba ji stavebníkovi s ohledem na nezbytnost případné vynutitelnosti v souladu se zákonem uložit. Naopak je třeba jako příznivou hodnotit skutečnost, že stavebníci (žadatelé o kácení) v současné době dostatečně vnímají význam zelené a dřevin zejména, a již současně se žádostí předkládají odborně vypracovaný návrh náhrady ekologické újmy, často převyšující estetickou hodnotu dřevin požadovaných ke kácení.

ad 6) Námitka není důvodná, l podle starého správního řádu bylo třeba stanovit účinnost individuálního správního aktu kterým se neukládalo splnění povinnosti ale zakládalo právo žadatele na pokácení dřevin tak, aby bylo dosaženo cíle sledovaného správním orgánem. Účinnost individuálního správního aktu je pak jedním z jeho základních znaků. Nová úprava správního procesu jednoznačně zakotvila v úst. § 74 odst. 1 správního řádu vykonatelnost rozhodnutí obecně, bez ohledu na to zda se ukládá povinnost k plnění a to buď na nabytí právní moci, nebo na pozdější den který je ve výroku uveden. Protože rozhodnutím kterým se kácení povoluje z důvodu stavby je sledována ochrana dřevin před bezdůvodným kácením, je stanovení vykonatelnosti na dobu po právní moci stavebního povolení na stavbu uvedenou jako důvod, zcela v zájmu ochrany dřevin. Zde odvolací orgán odkazuje na argumenty uvedené výše, zejména na skutečnost, že nebude-li stavba povolena ke kácení nedojde a v případě změn, na možnost postupu podle ustanovení § 84 zákona o ochraně přírody. Jde tedy o zcela logický proces, kdy je účastníkovi řízení (žadateli a většinou současně i stavebníkovi) právně závazně dáno najevo, zda provedení stavby v uvažovaném místě je z hlediska ochrany dřevin reálné a za jakých podmínek.

ad 7) a 8) Vykonatelnost povolení ke kácení je ve výroku rozhodnutí vázána nejen na dobu po právní moci rozhodnutí, ale také na dobu vegetačního klidu, vymezenou od 1.10 do 31.3. následujícího roku. Lze souhlasit s odvolatelem, že období vegetačního klidu vykazuje značnou variabilitu a to zejména v poslední době měnících se klimatických podmínek avšak také v závislosti na druhu dřevin. Zákonitost zde není a lze jen těžko s jistotou předpokládat, že vegetační klid nastane v době uváděné odvolatelem a ne dříve. V takovém případě ovšem lze jen velmi těžko hovořit o zjišťování skutečného stavu věci. Je však třeba rovněž posuzovat i jiné zájmy, protože vymezení doby po kterou lze začít stavět na dobu velmi krátkou, způsobem navrženým odvolatelem, by bylo rovněž stanovováním nejisté podmínky na újmu žadatele aniž by bylo jasné jaký by to mělo význam z hlediska ochrany dřevin. Vymezení doby provedené správním orgánem prvního stupně tak podle názoru

orgánu odvolacího přiměřené odpovídá dosavadním zkušenostem i dosavadní praxi. Tento názor pak souvisí i s názorem odvolacího orgánu k námitce pod bodem 8) odvolání. Respektováním vymezení doby vegetačního klidu tak, jak je uvedena ve výroku napadeného rozhodnutí totiž nemůže dojít k rušení hnízdícího ptactva protože doba hnízdění již dávno pominula. Je třeba v této souvislosti poznamenat, že ustanovení § 5a) zákona o ochraně přírody a krajiny je zákazem adresovaným každému a je na odpovědnosti stavebníka, aby zákaz dodržel.

ad 10) Pro větší přehlednost je uvedeno co obsahuje norma ČSN 83 9051, uvedená jako povinný způsob provádění následné péče ve výroku rozhodnutí. Je patrné, že jde o snahu správního orgánu prvního stupně o větší pochopení širšího okruhu účastníků a možnost následné kontroly. Nejedná se tedy o žádné samostatné podmínky, což je i z obsahu zřejmé. Je otázkou, co touto námitkou odvolatel sleduje, odvolací správní orgán neshledává pochybení.

Na závěr odvolací správní orgán konstatuje, že v napadeném rozhodnutí neshledal konkrétní procesní ani věcné vady a protože námitky odvolatelů nebyly shledány důvodnými, bylo rozhodnuto o zamítnutí odvolání tak, jak je ve výroku uvedeno.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se nelze dále odvolat (§ 91 správního řádu).


Ing. arch. Jan W i n k l e r ředitel odboru


rozdělovník

do vlastních rukou

1)                    Park Kavalírka, a.s., Anežská 986/10, 11000 Praha 1

2)         ATELIER A4 s.r.o., doručovací adresa - Bělohorská 67, 169 00 Praha 6

3)         Společnost pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí, Pražského 661, 152 00
Praha 5

4)         Občanské sdružení za záchranu parku Kavalírka, U Kavalírky 2, 150 00 Praha 5

5)    JUDr. Petr Kužvart-advokát, Za Zelenou liškou 967, 140 00 Praha 4
na vědomí

6)       ÚMČ Praha 5, odbor dopravy a ochrany životního prostředí

7)       odd. VII zde
založit

8)       evidence

9)       spis


Sídlo: Mariánské náměstí 2,110 00 Praha 1 Pracoviště: Jungmannova 35,110 00 Praha 1 E-mail: ozp@mag.mepnet.cz


tel.:+420-2-360011 11 fax: +420-2-36 00 70 74 IČ: 00064681« zpět