JllDr. Milan Jančík, MBA, starosta MČ Praha 5

RNDr. Miroslav Škaloud senátor

Ing. Petr Horák, 1. zástupce starosty

Be. Jan Smetana, zástupce starosty

Úřad MČ Prahy 5

Štefánikova 13-15

15022 Praha 5     _____                                         

V Praze dne 28. června 2008

Vážený pane starosto, vážení pánové místostarostové,

obracíme se na Vás tímto veřejným dopisem po více než roční odmlce ve věci ochrany parku Kavalírka. Jistě si ještě vzpomínáte na ruch okolo parku Kavalírka, petice a demonstrace za záchranu parku, které byly vyvolány návrhem na změnu územního plánu, jímž měla být podstatná část parku změna na plochu určenou k zastavění a který- byl na podzim roku 2006 Radou městské části pod vedením Dr. Jančíka odmítnut. Návrh na změnu územního využití parku Kavalírka byl pak následně smeten ze stolu v rámci projednávání změn územního plánu 07 i Magistrátem hl. m. Prahy.

Aby v budoucnu nedocházelo k opakovaným pokusům o zastavění parku vznikla na Praze 5 za Vaši účasti dokonce pracovní skupina, která se měla soustředit na řešení situace kolem parku Kavalírka s cílem zabezpečit jeho trvalou ochranu a vyřešit neuspokojivou majetkoprávní situaci.

S nejvyšším znepokojením jsme však zaznamenali, že Rada MČ Prahy 5 na svém zasedání dne 13.5.2008 bez výhrad schválila „Náměty do nového Územního plánu na územi MČ Praha 5" připravené na základě zadání MČ Prahy 5, které mimo jiné předpokládají faktickou likvidaci parku Kavalírka zastavěním. Náměty byly následně městkou části odeslány MHMP k zapracování do konceptu nového územního plánu hl- m. Prahy.

Jak jsme zjistili, návrh na zastavění parku Kavalírka vypracoval pro MČ P5 Ing. arch. Daniel Pexa (atelier F2). Zástupci našeho O.S. se s ním dne 4. Července 2008 setkali a při konzultaci bylo Ing. arch. Pexou sděleno, že se jedná „ .... pouze o vizi, kde byly půdorysy u hmoty navrhovánu zástavby stanovovány převážné intuitivné, a to bez ohledu na majetkové a jiné charakteristiky dotčených území...".

Chceme věřit, že návrh na zastavění parku byl zpracován bez jakýchkoli analýz, projednání s občany, v rozporu s oficiálně prezentovaným názorem radnice a předchozími usneseními a závazky zástupců MČ v této věci, pouze v důsledku lehkovážného přístupu atelieru F2 vedeného bezmeznou snahou předložit maximum námětů na tzv. „rozvoj" Prahy 5 bez zvážení jakýchkoli souvislostí a nereprezentuje tedy stanovisko MČ Prahy 5 k této věci.

Dosud realizované kroky MČ Prahy 5, tj. schválení námětů Radou MČ a odeslání námětů na zastavění zeleně na Praze 5 na MHMP k zapracování do konceptu územního plánu však nutně vyvolávají dojem, že MČ a Vy osobně se s náměty ztotožňujete a podporujete je.

Dovolujeme si Vás proto s odkazem na Vaše předchozí veřejná prohlášení a závazky, které jsme s Dr. Jančíkem stvrdili i rukoudáním, požádat touto formou o jasné stanovisko k předloženému námětu na zastavění parku Kavalírka. Jelikož nevíme o žádných nových okolnostech a důvodech, které by opravňovaly změnu několikrát jasné deklarovaného stanoviska o nezastavitelnosti parku, věříme, že svá dřívější prohlášení a závazky jednoznačně veřejně potvrdíte a učiníte všechny kroky potřebné proto, aby MHMP byl o tomto stanovisku MČ Prahy 5 bezodkladně informován a návrh na zastavění nebyl do konceptu územního plánu zpracován.


Mgr. Jan Fiala za O.S. za záchranu parku Kavalírka


S přátelským pozdravem

PS: Přestože předmětem naší ochrany je hlavně park Kavalírka, není nám lhostejný osud ani dalších částí naší Prahy 5. Proto doufáme, že nejen návrh na zastavěni parku Kavalírka, ale i další podobné návrhy (kterých je v předložených námětech nesmírně mnoho) nereprezentují názor MČ Prahy 5 a Praha 5 k nim zaujme jasné stanovisko, které bude vycházet ze Široké diskuze občanů o tom, jak bychom mohli s Prahou 5 naložit, jaké hrozby nad ní visí a jaká řešení preferujeme, a budou se opírat o kvalitní plán ekonomického a sociálního rozvoje, demografickou studii, plán dopravní regulace či vizi rozvoje zeleně na Praze 5.


Občanské sdružení za záchranu parku Kavalírka

                                    U KavaIírky 2, 150 00 Praha 5 - Košíře

Magistrát hl. m. Prahy

odbor územního plánování

Ing. Jitka Cvetlerová

V Praze 27. srpna 2008

2 9 -08- 2008

identifikační údaje zpracovatele         Počet listů

Vážení,       

dozvěděli jsme se, že je znovu učiněn pokus o změnu územního plánu v části týkající se střední části košířského parku Kavalírka z PP na OB. Jedná se především o pozemky pare. č. 72771-5 katastrálního území Košíře. Podnět, předaný k projednání na úrovni HL. M. Prahy, podává na žádost majitelů části parku (resp. jejich zástupců) příslušný odbor MČ Prahy 5.

Tento podnět je projednáván již poněkolikáté, naposledy byl totožný podnět podán již i v minulé vlně změn 07, ale nebyl schválen, a to nejen pro bouřlivý odpor košířských občanů a odmítavému stanovisku Městské části Praha 5, ale i díky zamítavým stanoviskům příslušných odborů MHLMP.

Souběžné s výše uvedeným podnětem na změnu 08 je navrhovaná zástavba parku také v rámci tzv. vize rozvoje Prahy 5 (Námět do nového územního plánu na území MČ Praha 5) postoupeného k zapracování do nového územního plánu Městkou částí Praha 5. Vizi vypracovalo jako nezávazný návrh architektonické studio Atelier F2, jmenovitě Ing. arch. Daniel Pexa.

Městská část Praha 5 však v souladu s předešlými usneseními Zastupitelstva MČ Praha 5 změnu územního plánu týkající se parku na OB odmítá. Stanovisko MČ Prahy 5 nám bylo opakovaně písemně potvrzeno, naposledy v srpnu tohoto roku dopisem starosty Dr. Milana Jančíka (kopii vyjádření starosty přikládáme.)

Protože nenastaly žádné nové skutečnosti, které by mohly vést ke změně Územního plánu v této lokalitě, žádáme o vydání zamítavého vyjádření k tomuto opakovanému podnětu.

Zároveň tímto podáváme žádost o informování o zahajovaných řízeních, záměrech, zamýšlených změnách a zásazích, jimiž by uvedená lokalita a pozemky okolní (oblast parku Kavalírka) mohla být dotčena, a hlásíme se k účasti na těchto procesech.

S pozdravem

Mgr. Jan Fiala předseda

Občanského sdružení za záchranu parku Kavalírka  U Kavalírky 2,150 00 Praha 5 - Košíře

Přílohy:                                                                                

-          otevřený dopis starostovi Prahy 5        

-       odpověď starosty                                    « zpět