Úřad městské části Praha 5
odbor dopravy a životního prostředí
nám. 14. října č.4
150 22 Praha 5

V Praze dne 8. 6. 2007

Věc: Žádost o informování o zahajovaných a probíhajících řízeních podle § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Oznamujeme Vám, že Občanské sdružení za záchranu parku Kavalírka se sídlem U Kavalírky 2, 150 00 Praha 5 je místně příslušným občanským sdružením, jehož hlavním posláním podle stanov je ochrana přírody a krajiny, zejména záchrana parku Kavalírka.

Žádáme, abychom byli informováni o zamýšlených zásazích, zahajovaných a probíhajících řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, které se týkají níže uvedených případů.

Věcná specifikace žádosti:

*       všechna řízení o změně územního plánu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;

*       změny využití území, nové stavby a jiné záměry, které vyžadují územní rozhodnutí dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, kromě rozhodnutí o stavební uzávěře a dělení nebo scelování pozemků;

*       všechna zahajovaná správní řízení vedená podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

*       všechna zahajovaná správní řízení vedená podle zákona č. zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon);

*       všechna zahajovaná správní řízení vedená podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu;

*       všechna zahajovaná správní řízení vedená podle § 16 odst. 3 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

Místní specifikace žádosti:

*       park Kavalírka, tj. území ohraničené ulicemi Musílkova, Nad Kavalírkou a pod Kavalírkou, katastrální území Košíře, pozemkové parcely č. 701, 728/1, 728/2, 728/3, 728/4, 728/5, 727/1, 727/2, 727/3, 727/4, 727/5, 727/6, 703, 704 a 705/1

*       a lokalita Osada Buďánka o okolí, zejména pak parcely 4509/2, 4532/1, 4547/1, 4547/2, 4547/3, 4547/4, 4547/5, 4547/6 a parcely s těmito sousedící

*      

…………………………………
Mgr. Jan Fiala
předseda Občanské družení za záchranu parku Kavalírka


*      

Úřad městské části Praha 5
odbor městské zeleně
nám. 14. října č.4
150 22 Praha 5

V Praze dne 8. 6. 2007

Věc: Žádost o informování o zahajovaných a probíhajících řízeních podle § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Oznamujeme Vám, že Občanské sdružení za záchranu parku Kavalírka se sídlem U Kavalírky 2, 150 00 Praha 5 je místně příslušným občanským sdružením, jehož hlavním posláním podle stanov je ochrana přírody a krajiny, zejména záchrana parku Kavalírka.

Žádáme, abychom byli informováni o zamýšlených zásazích, zahajovaných a probíhajících řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, které se týkají níže uvedených případů.

Věcná specifikace žádosti:

*       všechna řízení o změně územního plánu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;

*       změny využití území, nové stavby a jiné záměry, které vyžadují územní rozhodnutí dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, kromě rozhodnutí o stavební uzávěře a dělení nebo scelování pozemků;

*       všechna zahajovaná správní řízení vedená podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

*       všechna zahajovaná správní řízení vedená podle zákona č. zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon);

*       všechna zahajovaná správní řízení vedená podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu;

*       všechna zahajovaná správní řízení vedená podle § 16 odst. 3 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

Místní specifikace žádosti:

*       park Kavalírka, tj. území ohraničené ulicemi Musílkova, Nad Kavalírkou a pod Kavalírkou, katastrální území Košíře, pozemkové parcely č. 701, 728/1, 728/2, 728/3, 728/4, 728/5, 727/1, 727/2, 727/3, 727/4, 727/5, 727/6, 703, 704 a 705/1

*       a lokalita Osada Buďánka o okolí, zejména pak parcely 4509/2, 4532/1, 4547/1, 4547/2, 4547/3, 4547/4, 4547/5, 4547/6 a parcely s těmito sousedící

*      

…………………………………
Mgr. Jan Fiala
předseda Občanské družení za záchranu parku Kavalírka


Úřad městské části Praha 5
odbor výstavby
nám. 14. října č.4
150 22 Praha 5

V Praze dne 8. 6. 2007

Věc: Žádost o informování o zahajovaných a probíhajících řízeních podle § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Oznamujeme Vám, že Občanské sdružení za záchranu parku Kavalírka se sídlem U Kavalírky 2, 150 00 Praha 5 je místně příslušným občanským sdružením, jehož hlavním posláním podle stanov je ochrana přírody a krajiny, zejména záchrana parku Kavalírka.

Žádáme, abychom byli informováni o zamýšlených zásazích, zahajovaných a probíhajících řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, které se týkají níže uvedených případů.

Věcná specifikace žádosti:

*       všechna řízení o změně územního plánu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;

*       změny využití území, nové stavby a jiné záměry, které vyžadují územní rozhodnutí dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, kromě rozhodnutí o stavební uzávěře a dělení nebo scelování pozemků;

*       všechna zahajovaná správní řízení vedená podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

*       všechna zahajovaná správní řízení vedená podle zákona č. zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon);

*       všechna zahajovaná správní řízení vedená podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu;

*       všechna zahajovaná správní řízení vedená podle § 16 odst. 3 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

Místní specifikace žádosti:

*       park Kavalírka, tj. území ohraničené ulicemi Musílkova, Nad Kavalírkou a pod Kavalírkou, katastrální území Košíře, pozemkové parcely č. 701, 728/1, 728/2, 728/3, 728/4, 728/5, 727/1, 727/2, 727/3, 727/4, 727/5, 727/6, 703, 704 a 705/1

*       a lokalita Osada Buďánka o okolí, zejména pak parcely 4509/2, 4532/1, 4547/1, 4547/2, 4547/3, 4547/4, 4547/5, 4547/6 a parcely s těmito sousedící

*      

…………………………………
Mgr. Jan Fiala
předseda Občanské družení za záchranu parku Kavalírka


Úřad městské části Praha 5

Odbor územního rozhodování
nám. 14. října 4

Praha 5

V Praze dne 25.9. 2007

Námitky účastníka řízení vůči „návrhu na vydání o vydání územního rozhodnutí o změně stavby označené  „Obytný soubor MUSÍLKOVA“, při ulicích Pod Kavalírkou a Musílkova, v k.ú. Košíře, v Praze 5“ (dále jen „návrh“)

Občanské sdružení Záchrana krajiny, se sídlem v Praze 4, U zeleného ptáka 12, 148 00, IČ: 270 57 836 (doklady prokazující subjektivitu k dispozici na Odboru územního rozhodování ÚMČ Praha 5) (dále jen „účastník“),

podává tímto jako účastník řízení

níže uvedené námitky, navrhují provedení níže uvedených důkazů a správních úkonů:

1. V obecné rovině účastníci protestují vůči masivní a nešetrné výstavbě v lokalitě, která znemožňuje pohodu bydlení a drasticky zasahuje do životního prostředí (kácení stromů, narušování rázu parku Kavalírka).

Ústavní pořádek ČR zakotvuje jako základní právo i právo každého na příznivé životní prostředí. Podle navazující zásady předběžné opatrnosti (§ 13 zák.č. 17/1992 Sb.) a generální občanskoprávní prevence ve smyslu § 415 občanského zákoníku v tomto případě neumožňuje ze zákona další nadlimitní zatěžování území.

V daném případě se nejedná pouze o nadlimitní zatěžování území, ale černou stavbu prováděnou v rozporu s platným ÚR a SP, která navíc porušuje územní plán.

2. Ze spisu nevyplývá, jak získal stavebník Central Group a.s. právo umístit stavbu. Původní ÚR ze dne 20.7. 2005 bylo vydáno ve prospěch stavebníka CONMACO MUSÍLKOVA s.r.o. Tato společnost dosud existuje. Na základě jakého právního úkonu došlo ke změně stavebníka? Byla tato skutečnost schválena stavebním úřadem?

3. V rámci stavby jsou zahrnuty jednotky označené jako „obytné ateliery“. Takový pojem však české stavební právo nezná. Lze zjistit, že podle původního ÚR ze dne 20.7. 2005, č.j. OUR.Koš.p.735-501/05-Za-UR (dále jen „Původní ÚR“) byly umisťovány ateliéry jako nebytové prostory (např. sekce B), poté však vydal ÚMČ Praha 5, Odbor územního rozhodování „Stanovisko“ dne 23.1. 2006, kde souhlasil se „změnou obytných ateliérů na byty“. O žádných obytných ateliérech však Původní ÚR nehovoří.

4. ÚMČ Praha 5, Odbor územního rozhodování vydal dne 23.1. 2006  „Stanovisko“, kterým povoluje navýšit obytnou plochu v celkem 5 domech ze 4295 m2 na 5183 m2. k jakému řízení se toto vztahovalo? K současnému řízení o změně Původního ÚR?

5. Vzhledem k průběžným změnám v projektu, počtu bytů, garážových stání a změn „ateliéry – bytové ateliéry – byty“, žádáme jasně stanovit, kolik bytů se povoluje v každé z pěti sekcí, kolik odpovídajících garážových stání je třeba vybudovat a jaký bude konečný počet bytů a jejich celková obytná plocha.

Původní ÚR umístilo celkem pět polyfunkčních domů s celkem 69 byty. Návrh nyní hovoří již o 97 bytech a 29 „ateliérech“, přičemž není jasné, k jakému účelu budou tyto ateliéry využity. Termín „ateliér“ označuje striktně nebytový prostor, viz. metodiku zák.č. 72/1994 Sb.

6. Původní ÚR obsahuje podmínku, že vnější maximální půdorysné rozměry areálu v úrovni 1.NP budou 65 x 60 m. To bylo podle vědomí účastníka porušeno.

7. Stavba není vybavena normovým počtem odstavných a parkovacích stání, včetně předepsaného počtu stání pro vozidla zdravotně postižených osob, jak stanoví zvláštní právní předpisy.

Již v rámci Původního ÚR byla povolena výjimka z OTTP a bylo povoleno vybudovat pouze 84 parkovacích stání. Současný návrh umisťuje do společných garáží 129 parkovacích stání.

Hromadné garáže jsou řešeny v rozporu s čl. 56 odst. 4) vyhl. hl.m. Prahy č. 26/1999 (OTTP). Žádáme přezkoumat soulad s čl. 56 odst. 1) OTTP.

8. Vzhledem k výše uvedenému a podle pozorování místních občanů, kteří jsou probíhající výstavbou obtěžováni již delší dobu, provádí stavebník Central Group a.s. stavbu již podle podaného návrhu (staví 129 místo 69 bytů podle Původního ÚR), tj. bez vyčkání na pravomocné rozhodnutí porušuje platně vydané ÚR a SP.

Žádáme, aby byla tato skutečnost doložena, resp. prověřena místním šetření, tedy aby se k ní vyjádřil v souladu s ust. § 51 SŘ navrhovatel, stavebník, stavební úřad a průběh stavebních prací byl doložen stavebním deníkem.

9.  Z přehledu stanovisek ve spise lze zjistit, že většina stanovisek je starší než jeden rok.

Tato skutečnost může činit rozhodnutí dotčených orgánů – správců sítí neplatnými, neboť byly vydány za jiného skutkového stavu a na základě původních podkladů. Je třeba proto předložit nová vyjádření dotčených orgánů a správců sítí, neboť stará pozbyla platnosti – a nebo doložit, že správci sítí ani dotčené orgány svá stanoviska nezměnili.

10. Návrh byl podán, aniž bylo spolehlivě zjištěno, zda stavbou může dojít ke snížení nebo změně krajinného rázu. Stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny – MHMP, Odbor ochrany prostředí zcela chybí.

Ústavní pořádek ČR zakotvuje jako základní právo i právo každého na příznivé životní prostředí. Podle navazující zásady předběžné opatrnosti (§ 13 zák.č. 17/1992 Sb.) a generální občanskoprávní prevence ve smyslu § 415 občanského zákoníku v tomto případě neumožňuje ze zákona další nadlimitní zatěžování území.

Z věcného hlediska je nutno konstatovat, že charakter stavby, výškové a půdorysné rozměry stavby nepřípustně zasahují do krajinného rázu dle ust. § 12 zák.č. 114/1992 Sb.

Dotčené území se nachází v bezprostřední blízkosti parku a Pražské památkové rezervace a umisťovaná stavba zásadně mění přírodní hodnotu krajinného rázu místa.

Až 8patrové domy narušují stávající souvislou městskou zástavbu v lokalitě. Stavba se nachází v ochranném pásmu Pražské památkové rezervace.

Vzhledem k charakteru lokality  nelze tento zásah označit za nevýznamný.

Podle judikatury Nejvyššího správního soudu se krajinný ráz musí posuzovat i v zastavěných oblastech.

Citujeme z výkladového stanoviska NSS (publikován jako č. 499/2005 Sb.): „Závěr správního orgánu o tom, zda stavba či jiná činnost mohou snížit či změnit krajinný ráz, musí být přezkoumatelný nejen z důvodu nezbytné právní jistoty, ale též proto, aby se fyzické či právnické osoby, jejichž práva, právem chráněné zájmy či povinnosti mohou být takovým závěrem dotčeny, mohly k němu vyjádřit, předkládat návrhy, stanoviska a důkazní prostředky a uplatňovat i ostatní práva účastníků řízení.“

Správní orgány jsou povinny respektovat právní názor NSS, který vyplývá z rozhodnutí NSS ze dne 23.3. 2005 sp.zn. 6 A 97/2001. Podstatou je poznatek, že rozhodování o souladu s krajinným rázem MUSÍ být provedeno v rámci správního řízení tak, aby nešlo o mimoprocesní posouzení této zásadní otázky pro další řízení.

11. Spis vedený stavebním úřadem neobsahuje plnou moc pro zástupce navrhovatele – Central Group a.s. Renatu Procházkovou.

12. Navrhujeme přezkoumání čl. 56 odst. 11) OTTP, požární únikové cesty.

13. Závěr zjišťovacího řízení podle zák.č. 100/2001 Sb. odhalil závažné závady stavby a porušování územního plánu. Využití pro funkci bydlení přesahuje povolených 60%. Využití území SV pro bydlení je nepřípustné a pokud bylo v takové podobě schváleno ÚMČ Praha 5, OÚR, jde o zásadní porušení principů územního plánování. Územní plán je závaznou normativní obecně závaznou regulí, která je obecně závazná a jakékoli výjimky udělované navíc v rozporu s vydaným Původním ÚR jsou nepřípustné a porušují obecný právní princip rovnosti před zákonem.

Závěr zjišťovacího řízení hovoří v této souvislosti o „Stanovisku č.j. OÚR Koš.P.735-155/07-VO ze dne 5.3. 2007“, které však nebylo ve spise obsaženo.

14. K výše uvedené námitce pro přesnost uvádíme, že stavba je doslova poznamenána nekončícími výjimkami z územního plánu. Zdá se, jako by pro ni územní plán hl.m. Prahy vůbec neplatil.

Vedle výše uvedené výjimce – souhlasném stanovisku je nutno uvést i výjimku, která provázela již vydání původního ÚR (viz. usnesení Rady MČ Praha 5 ze dne 17.8. 2004, č. usnesení 34/1034/2004).

Zatím snad poslední z celé záplavy výjimek je potom „Stanovisko MČ Praha 5 k úpravě územního rozhodnutí na stavbu Výstavba polyfunkčních domů Musílkova“ z nejasného data „23.1.06. 2006“, které schvaluje využítí území SVO pro bytovou výstavbu a navíc mění index míry využití pro území SVM z C4 na F.

Tuto výjimku povolila opěr Rada MČ Praha 5 dne 13.5. 2003 usnesením 19/691/2003.

Současný faktický stav je ovšem takový, že se z původně polyfunkčního projektu stal projekt téměř čistě bytový, a tento se v průběhu stavby zdvojnásobil.

15. Protestujeme proti vzrůstajícímu trendu spojovat stavby několika bytových domů do jediného řízení pod záminkou jejich rozčlenění na sekce v rámci jediného bytového domu. Ze stavby je zřejmé, že se jedná o pět samostatných bytových domů. Vede-li stavební úřad řízení o umístění jediného bytového domu, porušuje tím zásadu stanovenou ust. § 37 odst. 1) správního řádu, neboť podání se posuzuje podle svého skutečného obsahu a bez ohledu na to, jak je označeno.

16. Připojení stavby na veřejné komunikace po zdvojnásobení počtu bytů kapacitně nevyhovuje. Máme za to, že na přilehlých komunikacích nelze zajistit bezpečné užívání a plynulý provoz. Stanovisko silničního správního úřadu, resp. dotčeného orgánu chybí.

17. Stavba se nachází v ochranném pásmu Pražské památkové rezervace. Rozhodnutí dotčeného orgánu na úseku ochrany památkové péče – MHMP OKPP ze dne 8.1. 2007 č.j. MHMP 395314/2006/Dan bylo vydáno na základě neúplných a nedostatečných podkladů. Orgán MHMP OKPP zde hovoří o „6 samostatných bytových domech“, zatímco návrh navrhovatele zmiňuje pouze 1 bytový dům o 5 sekcích.

Dále je zde uvedeno, že stavba má celkem 122 bytových jednotek a k nim 114 parkovacích stání, což opět neodpovídá návrhu, který hovoří pouze o 97 bytech.

                   S pozdravem

Věra Mikotová, v.r.

členka Výboru

OS Záchrana krajiny


Úřad městské části Praha 5

Odbor územního rozhodování

nám. 14. října 4

150 00 Praha 5                     

V Praze dne 26. 9. 2007

Věc:       řízení o vydání územního rozhodnutí o změně stavby „Obytný soubor MUSÍLKOVA“, při ulicích Pod Kavalírkou a Musílkova, v k.ú. Košíře, v Praze 5“
námitky účastníka řízení

Občanské sdružení za záchranu parku Kavalírka, se sídlem v U Kavalírky 463/2, Praha 5, se podáním ze dne 22. 8. 2007 přihlásilo do výše uvedeného řízení jako účastník. Jako účastník podává řízení podáváme tímto do uvedeného řízení následující námitky:

I.

Připojujeme se ke všem bodům podání Občanského sdružení Záchrana krajiny, se sídlem v Praze 4, U zeleného ptáka 12, 148 00, ze dne 25. 9. 2007, kterým uvedené sdružení, jako účastník předmětného řízení, podalo do tohoto řízení své námitky.

K bodu 10. podání Občanského sdružení Záchrana krajiny doplňujeme, že záměr nerespektuje výškovou hladinu stávající obytné zástavby v ulicích Pod Kavalírkou a Musílkova, nezohledňuje skutečnost, že podstatná část objektu bude posazena na vyvýšeném terénu podstatně výše než stávající zástavba. Záměr naruší panorama Košíř, jehož přirozenou dominantou je věž kostela sv. Jana Nepomuckého. Například při pohledech z Plzeňské ulice v úseku U Zvonu – Kavalírka ve směru z centra je věž kostela viditelná v uliční ose a záměr tento pohled podstatně naruší.

II.

Dále žádáme o vypracování dopravní studie, která zohlední nejen dopad projektu na stávající dopravní situaci, ale i vliv dalších projektů, které jsou v lokalitě realizovány, zejména projektů bytových domů v ulici Pod Kavalírkou a ulic navazujících. V této lokalitě by došlo k nadlimitnímu zvýšení indexu zastavěnosti, navýšení počtu rezidentů a z toho vyplývajících problémů dopravních.

Upozorňujeme, že již v současné době je v ulici Musílková natolik vysoká intenzita dopravy, že v dopravních špičkách je výjezd na ulici Plzeňskou prakticky znemožněn a ulice Musílkova je zablokovaná kolonami vozidel, které znemožní výjezd z objektu. S ohledem na skutečnost, že již v současné době se na Plzeňské ulici ve směru z centra v levém odbočovacím pruhu tvoří kolony vozidel blokujících průběžné jízdní pruhy a kolony vozidel na Musílkově ulici neumožňují zařazení vozidel do odbočovacího pruhu zpět na Plzeňskou, je nutné před vydáním územního rozhodnutí zpracovat aktuální studii dopravní obslužnosti oblasti..

III.

Závěrem žádáme opakování ústního jednání, které bylo nařízeno na den 27. 9. 2007, neboť stavebník nesplnil zákonem stanovenou povinnost vyvěsit informaci o záměru a konání ústního jednání v místě stavby. V období od 22.8.2007 do dne konání jednání členové našeho sdružení pravidelně kontrolovali ulice Pod Kavalírkou a Musílkovu a nenašli jakékoli písemné oznámení stavebníka o záměru nebo konání ústního jednání. Stavebník tak zkrátil na svých právech osoby, které měly právo přihlásit se do předmětného řízení jako účastníci a podat své námitky. S ohledem na koncentraci řízení a možnost uplatnění námitek nejpozději při ústním jednání není nezákonný postup stavebníka zhojitelný jinak než opětovným nařízení ústního jednání.

                                                                                  Mgr.Jan Fiala

                                                                       OS za záchranu parku Kavalírka


Ateliér pro životní prostředí, o.s.

občanské sdruženi se sídlem Ve svahu č. l, 147 00 Praha 4 - Podolí

IČ 69 34 77 60 člen koalice Spojená občanská sdružení Praha

Odboru územního rozhodování Úřadu MČ Praha 5 nám. 14. října4 15222  Praha  5

V Praze dne 27.9. 2007

Věc: VYJÁDŘENÍ  k řízení o umístění stavby „Polyfunkční soubor Musílkova" v Praze 5 -Košířích

K dnešnímu ústnímu jednání podáváme tyto námitky a připomínky:

1.  Urbanistické a architektonické hodnoty v území a dopad navrhovaných staveb je nutno
řádně projednat ve všech podstatných souvislostech.

Je nutno posuzovat zamýšlený zásah v území rovněž v kontextu požadavků či. 4 OTPP. Daná lokalita jez hlediska urbanistických a architektonických hodnot území výjimečná, ale také velmi zranitelná. Již pouhým pohledem na fasády stavebníkem doložené je zřejmý výrazný rozdíl věžovitého komplexu ve srovnání s okolní zástavbou, podtržený i výrazným reliéfem.

Výslovně odkazujeme na revizi územního plánu hl.m. Prahy č. Z 1000/00 (usnesení ZHMP č. 40/06 ze dne 14.9. 2006) jež určuje:„Pn umisťování staveb v území bez stanoveného kódu míry využití území bude v rámci územního řízení vyčíslen navrhovaný kód míry využití území pro předmětný pozemek nebo pro záměrem vymezené území. Při posuzování souladu záměru s územním plánem bude prioritou soulad se stávající mírou využití území převažující v okolí posuzované stavby, charakterem zástavby, hmotovým členěním a výškovou hladinou okolní zástavby(t (viz přílohu č. l k ÚP, oddíl č. 8, odst. 4, ve znění změny Z 1000/00). Větší část stavebního pozemku není nijak regulována a aplikace uvedeného ustanovení je na místě.

2.     Odkazujeme na argumentaci obsaženou v přiloženém rozhodnutí Úřadu MČ Praha 8 ze
dne 5.2. 2007 č.j.OV/P8/2006/1256/Doh/6, kterým došlo k zamítnutí návrhu na umístění bytového
domu Střížkov z důvodu nesouladu s urbanistickými a architektonickými hodnotami území Toto
rozhodnutí odvolací orgán potvrdil (viz další přílohu).

3.     „Seznatelný závěr" obsažený ve stanovisku OOP MHMP z 20.11.2006 byl vyhotoven v
rozporu se skutečným stavem věci, který nebyl dotčenému orgánu patrně ani pořádně znám.

„Seznatelný závěr" je věcně neudržitelný, obsahově chybný, nicméně jeho forma pouhého stanoviska, jež nemůže být předmětem odvolání, je pro takovéto selhávání dotčeného orgánu i pro zprůchodnění stavby velmi vhodná. Proto je praxe neformálních „seznatelných závěrů" také soustavně na OOP MHMP praktikována. Taková praxe byla ovšem v době vydání obou stanovisek v rozpora s výkladovým stanoviskem rozšířeného senátu NSS, týkajícím se krajinného rázu

(publikován pod č. 499/2005 Sb. rozh. NSS), kde se mimo jiné uvádí: „Závěr správního orgánu o tom, zda stavba či jiná činnost mohou snížit či změnit krajinný ráz, musí být přezkoumatelný nejen z důvodu nezbytné právní jistoty, ale též proto, aby se fyzické či právnické osoby, jejichž práva, právem chráněné zájmy či povinnosti mohou být takovým závěrem dotčeny, mohly k němu vyjádřit, předkládat návrhy, stanoviska a důkazní prostředky a uplatňovat i ostatní práva účastníků řízení. " Tomuto požadavku stanovisko dotčeného orgánu neodpovídá, jde o nezákonný podklad, který v územním řízení nelze využít.

K věci odkazujeme rovněž na rozsudek NSS ze dne 18.8. 2006 ve věci sp.zn. 7 A 166/2002, kde na č.l. 7 A 166/2002 - 78 až 79 tento soud konstatuje, že „...je nepřípustný výklad § 12 odst. 2 uvedeného zákona, podle kterého jeho „ dikce" nepředpokládá, že se nerozhoduje o otázce, zda stavbou nebo činností může dojít ke změně nebo snížení krajinného rázu, nýbrž toliko v záležitosti, zda se ke stavbě nebo činnosti způsobilé snížit nebo změnit krajinný ráz udělí či neudělí souhlas. ... jistě nelze po orgánu ochrany přírody požadovat, aby ve všech případech z vlastního podnětu zahajoval řízení podle § 12 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny. Například tehdy, umisťuje-li se do již zastavěné krajiny stavba, která nijak nevybočuje svými parametry, je vysoce pravděpodobné, že krajinný ráz snížen či změněn nebude. ... Ve zbývajících případech bude na místě, aby orgán ochrany přírody správní řízení vždy provedl. "

Dokládáme dále své tvrzení o nezákonné formě „seznatelného závěru" OOP MHMP ze dne 13.7. 2006, a to rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 22.12. 2006 ve věci sp.zn. 7 Ca 260/2005, kde na str. 6 - 7 je tato otázka jasně a přesvědčivě vyargumentována. Mělo proběhnout správní řízení, což se nestalo. Stavební úřad měl toto zjistit a konstatovat. Měl trvat na odstranění této nezákonnosti.

"Seznatelný závěr" byl v době svého vydání formálněprávně vadný - mělo jít o podkladové rozhodnutí. Po 1.1. 2007 pak mělo jít o závazná stanoviska odpovídající požadavku srozumitelnosti, věcné správnosti a přezkoumatelnosti.

"Seznatelný závěr" je i věcně pochybený a zcela nevěrohodný. Nezabývá se věcným posouzením zásahu, neobsahuje žádné přesvědčivé a přezkoumatelné zdůvodnění závěru, který je ostatně na prvý pohled v rozporu se skutečným stavem věci. Schematický a pouze formální vztah dotčeného orgánu k věci je zřejmý, odůvodnění je obecné a je užíváno uvedeným orgánem ve všech podobných případech.

"Seznatelný závěr" je tedy formálněprávně i věcně vadný. Formálněprávní vadu je stavební úřad povinen zjistit a požadovat její odstranění před vydáním rozhodnutí.

4. Ve správním spise je nutno po změně záměru prověřit stanoviska DOS S a vyjádření správců inženýrských sítí tak, aby se všechna vztahovala prokazatelně k aktuálnímu řešení staveb (nelze akceptovat např. razítka - vyjádření s prošlou lhůtou platnosti nebo na neaktuálních situacích).

Je nutno ze spisu odstranit doklady, jež se vztahovaly k jiným řešením. Jinak je správní spis zmatečným, nepřehledným souborem informací o vývoji představ o zástavbě, není však řádným podkladem pro územní řízení.

Veškerá vyjádření a stanoviska se musí prokazatelně vztahovat k tomuto aktuálně projednávanému řešení. Nelze připustit variabilitu kapacity nebo jiných podstatných vlastností stavby v jednotlivých dokladech založených ve spise. Jde o závažnou vadu podkladu rozhodnutí.

Připsáno na jednání rukou:

5. Na základě dnešního jednání jsme nuceni napadnout fakt, že existují dvě navzájem rozporná stanoviska OÚR MČ Praha 5, a to z ledna 2006 a z 5. 3. 2007. Stanoviska podepsala Ing. Čechová, při čemž má zároveň vydat rozhodnutí ve věci. Jde o vzájemný konflikt – rozhodování (nečitelné) MČ i  … státní zprávy jednou osobou. Proto vznáším námitku podjatosti uvedené osoby.

6. Nebyl doložen výpočet souladu využití okolního území a navrhované stavby ve smyslu změny Z 1000/ ÚP hl. m. Prahy.

7. Žádáme o doložení vizualizace navrhovaných staveb ve stávající zástavbě, Stačí, pokud se na úřadě bude možno seznámit s CD z prezentace stavebníka.

8. Přílohy uvedené výše má již stavební úřad k dispozici – viz podání ve věci „Vilové domy nad Buďánkami“. Na výzvu jsme schopni dodat je znovu.

9. Napadáme rovněž zákonnost užití změny – „úpravy“ ÚP č. U149/2003. Úpravy územního plánu neměly opru ani v původní právní úpravě a nemají ji ani od 1. 1. 2007, kdy došlo ke zrušení „ …ěrné části“ ÚP jako právního pojmu.

10. Je nutno prověřit, jaké podklady jsou opravdu aktuální a vztahují se k předmětu řízení. Ve spise doposud nebylo závazné stanovisko OKP MHMP z 20. 7. 2007

Po doplnění sjednocení podkladů žádáme o poskytnutí možnosti nahlédnout do spisu a seznámit se s ním. Do té doby považujeme podklad shromážděný ve spr. spise za vnitřně rozporný a nezpůsobilý k rozhodnutí.

JUDr. Petr Kužvart

v zastoupení

ATELIERU PRO ŽP

Ve svahu 1, 147 00 Praha 4

(rukopisnou část přepsal Fiala)« zpět