MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5                                  T

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI                                   MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

ODBOR DOPRAVY

A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ               ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ

JIINGMANNOVA 35

PRAHA l             11000                                                  J

Váš                Naše značka                   Vyřizuje / linka                    Praha

dopis zn.

ODŽ/ 26186 /07/Křeh   in   Křehlíková/115       19.3.    2007

Věc: Odvolání proti rozhodnutí č.j. ODŽ/111553/06/Křeh

V souladu s § 81, odst.2 žák. č.500/2004 Sb. správní řád, v příloze předkládáme odvolání proti rozhodnutí č.j. ODŽ/111553/06/Křeh, o kácení dřevin rostoucích mimo les v rámci akce výstavba obytného souboru „Park Kavalírka" občanského sdružení Obrana životního

prostředí, Janovského č. 4, 170 00 Praha 7, zastoupeného JUDr. Petrem Kužvartem, Za Zelenou liškou, 967, 140 00 Praha 4, vedené pod č.j. : ODŽ/1910/07 a odvolání OS Společnost pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí, Pražského 661 Praha 5, vedené pod č.j.:ODŽ/6600/07.

Uvedené správní řízení bylo zahájeno dne 9.8. 2006 podáním žádosti společnosti ATELIER
A4 s.r.o., Ruská 92, 100 00 Praha 10, zastupující vlastníka pozemku společnost Park
Kavalírka a.s., Anežská 10, 1 10 00 Praha 1.                                        

V příloze přikládáme kompletní spis

Ing Miroslav Kučera vedoucí odboru

Příloha : spis

Na vědomí :

Park Kavalírka, a.s., Anežská 986/10, 110 00 Praha l

ATELIER A4 s.r.o., Bělohorská 67, 169 00 Praha 6 - doručovací adresa

Za záchranu parku Kavalírka, U Kavalírky 2, 150 00 Praha 5 Obrana životního prostředí, Janovského č. 4, 170 00 Praha 7, zastoupená JUDr. Petrem Kužvartem, Za Zelenou liškou, 967, 140 00 Praha 4

Společnost pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí,Pražského 661,15200 Praha 5 Spis : Ix

Sídlo: nám. 14. října Č.4, 150 22 Praha 5      tel.: +420-2-57 00 O 1 15               fax.: +420-2-57 000 150

Pracoviště: nám. 14. října č.4, 150 22 Praha 5    tel.: +420-2-57 00 O 461
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.,        IČO: 063631

č.ú.: 27-2000857329/0800 e-mail: odz@p5.mepnet.cz


HLAVNÍ MĚSTO PRAHA                                                                                    _

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY                                                                    

ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ

Szn.:                                                                Vyřizuje/linka

S- MHMP-63992/2007/OOP-V-128/R-26/Pra      Mgr.Pražáková/4275                    V Praze dne 11.5.2007

Rozhodnutí

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen odvolací orgán) jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 89 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"), a ustanovení § 31 odst. 1 a § 81 odst. 3 písm. a) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen zákon o Praze), přezkoumal odvolání účastníka řízení občanského sdružení Obrana životního prostředí, Pražského 28, Praha 5 zastoupená JUDr. Petrem Kužvartem, advokátem, Za Zelenou liškou 967, Praha 4, 140 00 (dále jen odvolatel), proti rozhodnutí odboru dopravy a ochrany životního prostředí Úřadu městské části Praha 5 (dále jen orgán prvého stupně ) ze dne 8.12.2006, č.j. ODŽ/110098/06/Křeh jakož i celé řízení, které tomuto odvolání předcházelo, a po provedeném řízení, vedeném podle shora uvedených zákonů a zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen zákon), rozhodl dnešního dne

takto:

podle ustanovení § 90 odst. 5 správního řádu se napadené rozhodnutí potvrzuje a odvolání se zamítá.

Odůvodnění:

Na základě žádosti ze dne 23.8.2006 pana JUDr. Martina Radvana, bytem Na Pískách 2583/8, Praha 6 zastoupeného společností A 69 - architekti s.r.o., se sídlem Valdštejnova 581/8, Cheb povolil rozhodnutím č.j. ODŽ/110098/06/Křeh ze dne 8.12.2006 orgán prvého stupně pokácení dřevin na pozemku č. pare. 735 k.ú. Košíře ve vlastnictví pana JUDr. Martina Radvana. Současně uložil panu JUDr. Martinovi Radvanovi v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 zákona náhradní výsadbu na pozemku č. pare. 735 k.ú. Košíře dle návrhu sadových úprav vypracovaných Ing. Zdeňkem Sendlerem.

Proti tomuto rozhodnutí podalo občanské sdružení Obrana   životní prostředí včas podané odvolání ze dne 2.1.2007, ve kterém mimo jiného uvedlo následující:

Bod 1) Ve smyslu výkladu OŽP MHMP ze dne 8.9.2004 je před vydáním rozhodnutí ve věci nezbytné vyhodnotit společenský význam dřevin v kontextu významu zamýšlené stavby, jejíž zhotovení se s další existencí dřevin neslučuje. Zejména jde o to, zda zamýšlený záměr natolik převyšuje zájem na dalším zachování dřevin. Orgán prvého stupně neprojednal věrohodně a přezkoumatelně stěžejní otázku, totiž estetické a funkční kvality projednávaných dřevin ve srovnání s veřejnoprávním významem zamýšleného stavebního zásahu, který s dřevinami koliduje. Tento zásah ryze komerční zástavbou, zcela necitlivě navrženou bez ohledu na situování cenných dřevin, správní orgán vůbec nevyhodnocoval a považuje jej za daný. Přitom každá kvalitní, hodnotná dřevina má v urbanizovaném území tím vyšší estetickou a funkční hodnotu, čím je urbanizace tohoto území intenzivnější.

Bod 2) Nebyl doložen požadavek existence závažného důvodu ke kácení v době rozhodování o něm a ani nebyl podniknut pokus jej definovat. Ani vydání územního rozhodnutí nebo jeho právní moc nejsou právním důvodem k povolení kácení. Navíc zde ani pravomocné územní rozhodnutí není. V žádném případě nelze považovat za závažný důvod údajnou výstavbu snad zamýšlených, ale neumístěných a nepovolených domů v rámci soukromého komerčního obchodního případu.

Bod 3) Výklad bývalého OŽP MHMP ze dne 8.9.2004 byl z principu nesprávný, neboť se snažil odůvodnit nezákonnou praxi povolovat víceméně automaticky kácení dopředu, pro případ, že by se zamýšlený zásah v území uskutečnil, l nový výklad vydaný dne 28.12.2005 je opět nic neřešícím. Navíc je v pokynu jedna vážná chyba, neboť nejde o podkladové rozhodnutí v územním ani ve stavebním řízení, jedná se o zcela samostatné rozhodování.

Bod 4) Nelze srovnávat s kácenou zelení jako plnohodnotnou náhradu sadové úpravy na zbytkových plochách stavebníkem necitlivě navržené a nadměrné zástavby komerčně koncipovanými stavbami. Stromy navržené ke kácení jsou zčásti neobvykle vysoké hodnoty a při projektování zástavby pozemku mělo být toto vzato v náležitém rozsahu v úvahu a mělo se od počátku pracovat na jejich zachování, a to v podstatně větším rozsahu, nežli jsou dva cenní jedinci, kteří mají zůstat zachováni č. 1 a 8.

Bod 5) Vykonatelnost rozhodnutí nelze vázat v předstihu na dobu po právní moci stavebního povolení, tedy na splnění nejisté budoucí podmínky. Existence závažného důvodu musí být osvědčena a spolehlivě prokázána k datu vydání povolení, zde tedy ke dni 8.12.2006.

Bod 6) V kontextu uvedených zásadních pochybení se jeví věcné pochybení při stanovení počátku a konce období vegetačního klidu jako víceméně okrajové. Není pravdou, že by vegetace dřevin končila k 30.9. a začínala až k1.4., neboť období vegetačního klidu se v posledních letech objektivně posunulo a zkrátilo. Začíná až cca k 1.11. a končí již kolem 15.3.

Bod 7) Správní orgán ignoroval ustanovení § 5a odst. 1 písm. b) a d) zákona a nezajistil ustanovením termínu kácení ochranu hnízdění a rozmnožování volně žijících

ptáků. Bez souhlasného roznodnuti podie § 5b zákona nelze kácet dřeviny využívané ptactvem ke hnízdění, takové kácení by bylo zároveň významným vyrušováním ptactva.

Bod 8) Náhradní výsadby jsou naprosto neadekvátní náhradou a pouhým alibismem, když jde o uložení sadových úprav, jež je stavebník rozhodnut stejně uskutečnit v rámci svého záměru a jež si ostatně sám navrhl. Není tedy vůbec nucen k adekvátní náhradě, ale ju mu pouze uloženo uskutečnit jeho vlastní záměr, přímou součást komerčního záměru, což je absurdní. Návrh sadových úprav je nadto neúplný, názvy dřevin jsou uvedeny pouze v latinském jazyce, což je v rozporu se zásadou, že řízení se vede v českém jazyce.

Bod 9) Na konci rozhodnutí uvedený výčet opatření v zájmu o budoucí sadové úpravy je pouze zcela nezávazným konstatováním, když nejde o podmínky vtělené do výroku a dostatečně konkretizované, aby byly závazné, určité a vymahatelné.

Odvolací orgán posoudil věc takto:

Odvolání bylo podáno včas a k místně a věcně příslušnému orgánu, byly tedy dodrženy podmínky stanovené v ustanovení § 81, 83 a 86 správního řádu. Odvolací orgán poté ve smyslu ustanovení § 89 odst. 2 správního řádu přezkoumal soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které vydání rozhodnutí předcházelo, správními předpisy. Správnost napadeného rozhodnutí přezkoumal jen v rozsahu námitek uvedených v odvolání.

Po přezkoumání celé spisové dokumentace dospěl odvolací orgán k závěru, že řízení vedené orgánem prvého stupně netrpí žádnými procesními nedostatky a rozhodnutí ve věci bylo vydáno v souladu se zákony.

Výrok napadeného rozhodnutí je srozumitelný a adresný. Správní orgán vyhodnotil dostatečně funkční a estetický význam odstraňovaných dřevin a stanovil přiměřenou náhradní výsadbu.

K námitkám občanského sdružení Obrana životního prostředí uvedených v odvolání ze dne 2.1.2007 odvolací orgán sděluje:

Ad 1 a 3) Metodické pokyny vydané OŽP MHMP ze dne 8.9.2004 a 28.12.2005 byly vydány v době účinnosti starého správního řádu a starého stavebního řádu. Rozhodnutí o povolení kácení dřevin podle ustanovení § 8 odst. 1 zákona je i v podmínkách nového správního řádu a nového stavebního zákona samostatným rozhodnutím. Otázku, zda má být rozhodnutí o povolení kácení dřevin vydáno před územním rozhodnutím nebo stavebním povolením zákon neřeší. Řízení o vydání rozhodnutí o povolení kácení dřevin je zahájeno podáním žádosti. Orgán ochrany přírody není ze zákona oprávněn ukládat stavebníkovi povinnost v jaké fázi řízení podle stavebního zákona má žádat o povolení kácení dřevin a ani nemůže ovlivnit, kdy stavebník požádá. Povolení je vydáváno v samostatném správním řízení ( na kladné vyřízení žádosti tak není právní nárok ) po posouzení důvodů ke kácení a po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin. Orgány ochrany přírody ve svém rozhodnutí, kde povolují žádané kácení dřevin, stanovují jeho účinnost tak, že toto kácení je možné provést až po nabytí právní moci rozhodnutí vydaného ve věci příslušným stavebním úřadem. V tomto směru je ošetřen zájem vlastní ochrany předmětných dřevin z hlediska zákona ( t.j., že dřeviny nebudou pokáceny, aniž by stavba, kvůli níž má být káceno, byla realizována). Řešení otázky, zda stavební úřad umístí záměr, popřípadě povolí stavbu v místě, kde jsou dřeviny (chráněné ze zákona), o jejichž pokácení musí stavebník požádat, je tak v zásadě na uvážení příslušného stavebního úřadu, který vede řízení ve věci, podle stavebního zákona. Z hlediska právní jistoty ( rovněž i stavebníka ), tj. s přihlédnutím k možnosti, že orgán ochrany přírody nepovolí kácení předmětných dřevin a po vydání územního a stavebního

povolení by nemohl být záměr realizován, je účelné, aby byla otázka povolení kácení dřevin dořešena již v etapě územního řízení.

Ad 2 a 4) Závažným důvodem ve smyslu § 8 odst.1 zákona je nová výstavba v území určeném územním plánem sídelního útvaru hlavního města Prahy k zastavění. Snaha investora o zachování některých stávajících dřevin a jejich začlenění do navržených vegetačních úprav je zřejmá, dřeviny č. 1 a 8 zůstanou zachovány. Ve smyslu znaleckého posudku Ing. Grulicha z října 2006, týkající se dřeviny č.1 (dub letní) jsou navržena technicky a finančně náročná ochranná a konzervační opatření, což svědčí o maximální snaze zachovat stávající hodnotnou zeleň v území.

Ad 5) Námitku, že „vázat vykonatelnost do budoucna na splnění nejisté podmínky, nemá oporu v zákoně, který je orgán prvého stupně povinen respektovat a nevybočovat z mezí, jež mu tento zákon jasně stanoví (viz či. 2 jak Ústavy ČR tak i Listiny základních práv a svobod)", je pak nutno považovat za naprosto nedůvodnou. Právě výše uvedený způsob stanovení okamžiku účinnosti rozhodnutí o povolení kácení dřevin totiž v souladu s ustanovením § 8 odst. 1 zákona zajišťuje, aby bylo docíleno účelu tohoto zákonného ustanovení, tedy aby k pokácení dřevin nemohlo ve skutečnosti dojít - z nejrůznějších příčin - bez zákonem stanovené existence závažných důvodů a aby kácené dřeviny plnily co nejdéle své ekologické a estetické funkce. Rovněž v daném případě byla uvedená „podmínka" uložena právě z důvodu ochrany zeleně, tedy proto, aby nedošlo k pokácení dřevin, aniž by potom byla realizována stavba, která je důvodem pro toto kácení. Navíc opora k k výše uvedenému je daná v ustanovení § 74 odst. 1 správního řádu ve smyslu § 74 odst. 3 správního řádu.

Ad 6) Odvolací orgán nesouhlasí s tvrzením, že se období vegetačního klidu posunulo a zkrátilo a začíná zpravidla 1.11. a končí 15.3. Období vegetačního klidu není závislé pouze na dřevině, ale i na řadě dalších faktorů (geomorfologii terénu, nadmořské výšce, průměrné měsíční teplotě, dostupném množství vláhy v půdě atd.). Například v letošním roce kvetly na některých místech břízy a vrby již v polovině ledna. Po změně teplot (prudké ochlazení) se "dřeviny vrátily do režimu vegetačního klidu". Jak již bylo uvedeno výše, nelze vzhledem k proměnlivosti faktorů ovlivňující dobu vegetačního období předjímat do budoucnosti přesnou dobu jeho začátku a konce. Toto období nelze vztahovat pouze k období, kdy dřevina transpiruje pomocí listového aparátu.

Ad 7) Ochrana volně žijících ptáků ve smyslu § 5a zákona není předmětem tohoto řízení a byla by případně na základě podané žádosti řešena v samostatném správním řízení. Žadatel je povinen ze zákona respektovat povinnosti a zákazy, které mu ukládá ustanovení § 5a zákona, a to i přesto, že mu bylo povoleno kácet dřeviny v období od 1.10. do 31.3., kdy se riziko kolize tohoto ustanovení § 5a s ustanovením § 8 zákona minimalizuje. Navíc na území hlavního města Prahy řízení dle ustanovení § 5a, resp. 5b zákona jsou v kompetenci odboru ochrany přírody Magistrátu hlavního města Prahy a nikoliv městských částí.

Ad 8) Funkce zeleně v území zůstane zachována, budou provedeny vegetační úpravy, zasazeny nové stromy. Dle podkladu Ing. Z. Sendlera se bude jednat o kvalitní výpěstky (5 x přesazované ve školce o obvodu kmene 45-50 cm a 50-60 cm), jenž budou brzy plně funkční. Odvolací orgán je toho názoru, že orgánem prvého stupně byla uložena přiměřená náhradní výsadba. Navíc uložení náhradní výsadby ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin dle ustanovení § 9 odst. 1 zákona není povinností, ale závisí na uvážení orgánu ochrany přírody, zda ji budeukládat či nikoliv. A pro naplnění účelu náhradní výsadby jako kompenzace ekologické újmy není rozhodující, zda náhradní výsadba bude uložena, tak jak ji předpokládají sadové úpravy nebo tak jak ji určí orgán ochrany přírody.

Ad 9) Výčet opatření v zájmu péče o budoucí sadové úpravy uvedený v odůvodnění rozhodnutí je vymahatelný, neboť ve výroku napadeného rozhodnutí je uloženo pečovat o vysazené dřeviny dle normy ČSN 839051, která toto upravuje a výčet příslušných jasně formulovaných opatření obsahuje.

Po zvážení všech shora uvedených skutečností jednotlivě i v jejich souhrnu dospěl odvolací orgán k závěru, že odvolání není důvodné a napadené rozhodnutí potvrdil. Vzhledem ke všem výše uvedeným skutečnostem proto odvolací orgán rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení o odvolání:

Toto rozhodnutí je konečné a ve smyslu ustanovení § 59 odst. 4 správního řádu se proti němu nelze dále odvolat.


  Ing. arch. Jan W i n k I e r ředitel odboru


 « zpět