MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI                                                           Dle rozdělovníku

ODBOR ÚZEMNÍHO ROZHODOVÁNÍ

Váš dopis zn.                    Naše značka                           Vyřizuje / linka                       Praha

OUR Koš p 735-805/07-Za-UR         lng.arch.Zacharieva/178                25.2.2008

Výroková část:

Odbor územního rozhodování Úřadu městské části Praha 5 vydal dne 20.7.2005 pod č.j. OUR.Koš.p.735-501/05-Za-UR (PM 15.8.2005) rozhodnutí, kterým umístil stavbu označenou „Výstavba polyfunkčních domů Musílkova - Praha 5", na poz.č.733, 734, 735, k.ú.Košíře pfi ulicích Musílkova a Pod Kavalírkou v Praze 5.

Úřad MČ Praha 5, odbor územního rozhodování, jako stavební úřad příslušný podle §13 odst.1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města, ve znění pozdějších předpisů, posoudil v územním řízení žádost, kterou dne 6.6.2007 podal žadatel, společnost CENTRAL GROUP a.s., IČ 63999102, se sídlem Na Strží 66, Praha 4 a na základe toho vydává podle § 92 stavebního zákona a § 9 vyhl.č.503/2008 o podrobnější úpravě územního řízeni, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření toto

ROZHODNUTÍ:

kterým mění podle § 94 odst. 1 stavebního zákona rozhodnutí Úřadu městské části Praha 5

č j OUR Koš.p.735-501/05-Za-UR tak, že vydává

rozhodnutí o umístění stavby

označené

Polyfunkční soubor MUSÍLKOVA".

Popis stavby:

Na pozemcích v k.ú. Košíře:     - 733/4 dle KN zastavěná plocha a nádvoří,

-  733/5 dle KN ostatní plocha,

-  733/6 dle KN zastavená plocha a nádvoří,

-  734 dle KN zastavená plocha a nádvoří,
    - 735 dle KN zastavená plocha a nádvoří,

-  2062/1 dle KN ostatní komunikace

-  2062/5 dle KN ostatní komunikace

se umísťuje stavba polyfunkčního domu s napojením na komunikací, inženýrské sítě a telefon, jak je zakresleno v ověřené dokumentaci (situační výkres na podkladu katastrální mapy v měřítku 1 :1000 a koordinační situace v měřítku 1:500), kterou po nabytí právní moci územního rozhodnuti obdrží žadatel

Pozemky stavby se nacházej, na nároží ulic Musílkova a Pod Kavalírkou mají přibližně
čtvercový tvar, sklon pozemků směřuje od jihu k severu, s převýšením přibližně10m a jsou ohraničeny ze severu ulicí Pod Kavalírkou a ze západu a jihu ulicí Musílkovou, z východní strany pak hraničí s pozemky č.parc.702 a na něj navazujícími (dle ÚPn ZP- parky, zahrady, hřbitovy) a pozemek č. 699 (pozemek zámečku Kavalírka).

Stavba bude obsahovat.

-       polyfunkční dům

-       vodovodní přípojky

-       kanalizační přípojky

-       plynovodní přípojky

-       rozvody kabelů NN

-       rozvody telefonní

-       nová trafostanice

-       veřejné osvětlení

Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanovují tyto podmínky:

1.                 Navrhovaná stavba -polyfunkční dům s půdorysem ve tvaru písmene „U" otevřeného
směrem severním, k ulici Pod Kavalírkou, bude tvořit nárožní zástavbu pň ulicích Pod
Kavalírkou a Musílkova a bude na pozemcích stavby umístěn tak, že jižní strana
zástavby bude navazovat na uliční čaru založenou stávajícím objektem č.p.119
(zámeček Kavalírka), západní strana zástavby bude navazovat na linii blokové
zástavby severně od pozemků stavby (tj. zástavby uzavřené ulicemi Plzeňská,
Musílkova, Pod Kavalírkou, U Kavalírky) a severní strana zástavby bude umístěna
min. 15 m od jižního líce domů č p 303, 304, 231 a 230, při severním chodníku ulice
Pod Kavalírkou.

2.        Polyfunkční dům bude osazen na kótě ±0,00=238,20 m n.m. B.p.v. a bude mít podnož
o třech podzemních podlažích a dvou a třech (v částí mezi věží A a B) nadzemních
podlažích. Maximální půdorysné rozměry stavby v úrovni 238,20 budou 64,22 x 67,06
m. Úroveň atiky nad 2.NP bude nejvýše na kótě 248,20 m n.m, resp. 252 00 m n. m.,
(mezi věží C a D). Z podnože bude vystupovat 5 věží v projektu označených
A,B,C,D,E.

3.        Věž A se čtvercovým půdorysem o rozměrech 16,8x16,8 m bude situována na
severozápadním nároží pozemků stavby (nároží ulic Musílkova a Pod Kavalírkou) a

bude nad podnož vystupovat čtyřmi podlažími, poslední podlaží bude ustupovat od S, V,J průčelí. Věž A bude zastřešena plochou střechou, úroveň atiky nad 7.NP věže bude nejvýše na kótě 257,20 m n.m..

4      Věž B se čtvercovým půdorysem o rozměrech 16,8x16,8 m bude situována na
jihozápadním nároží pozemků stavby a bude nad podnož vystupovat čtyřmi podlažími,
poslední podlaží bude ustupovat od S a V průčelí věže. Věž B bude zastřešena
plochou střechou, úroveň atiky nad 7.NP věže bude nejvýše na 260,20 m n. m..

5      Věž C se čtvercovým půdorysem o rozměrech 16,8x16,8 m bude situována při jižní
hranici   pozemků stavby (do ulice Musílkova) a bude nad podnož vystupovat pěti
podlažími, poslední podlaží bude ustupovat od S a V průčelí. Věž C bude zastřešena
plochou střechou, úroveň atiky nad 8.NP věže bude nejvýše na kótě 267,00 m n m..

6. Věž D se čtvercovým půdorysem o rozměrech 16,8x16,8 m bude situována severně od věže C a bude nad podnož vystupovat pěti podlažími, poslední podlaží bude ustupovat od Z a J průčelí věže. Věž D bude zastřešena plochou střechou, úroveň atiky nad 8.NP věže bude nejvýše na kótě 267,00 m n.m..

7. Věž E se čtvercovým půdorysem o rozměrech 16,8x16,8 m bude na severovýchodním nároží pozemků stavby a bude nad podnož vystupovat šesti podlažími, poslední podloží bude ustupovat od S, Za J průčelí věže. Věž E bude zastřešena plochou střechou, úroveň atiky nad 6.NP věže bude nejvýše na kote 254,80 m n.m..

8. Navrhovaná stavba bude obsahovat ve 3. - 1PP domovní vybavení, kotelnu a garáž pro 129 automobilů třídy O2 (částečné na zakládacích), z celkového počtu 129 stání bude 11 stání rozšířených pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu, dáte nebytové prostory: 29 atelierů, cca 150 m2 obchod a služby. V1 až 8 NP bude 97 bytů různých velikostí. Třináct návštěvnických stání bude zajištěno v garáži v 1.PP objektu E, jejich přístupnost bude řešena provozním řádem.

9.    Vstupy do  navrhovaného domu budou bezbariérové.

10. Vjezdy/výjezdy do/z garáží věže E z ulice Pod Kavalírkou a do garáží věže C z ulice
Musílkova budou mít min. síň 5,8 m. Výjezd z věže A do ulice Pod Kavalirkou bude
min. šíře 4,5 m.

11. Pěší propojení ulic Pod Kavalirkou a Musílkova bude min. šíře 2,00 m.

12. Připojení na inženýrské sítě:

a.   Vodovod: Zásobováni objektu pitnou i požární vodou bude zajištěno novou
vodovodní přípojkou DN 80, napojenou na stávající vodovodní řad ON 150 v ul.
Musílkova (pozemek č. 733/6, k.ú. Košíře).

b.   Kanalizace: Splaškové i dešťové vody budou odvedeny dvěma novými
přípojkami DN 200: ze západní strany navrhované zástavby do stoky 700x1200
vedené směrem SJ v ulici Musílkova a z jižní strany do stoky 700x1250 mm
vedené směrem VZ v ulici Musílkova (pozemek č. 2062/1,733/6, k.ú. Košíře)

c.   Plyn. Pro zásobování navrhovaného domu plynem bude využita stávající
plynová přípojka STL DN 50, která bude ukončena na hranici pozemku č.
733/4 novým přístavkem pro HUP.

d.   Vytápění: Zdrojem tepla a teplé užitkové vody pro navrhovaný bytový dům
bude plynová kotelna umístěná ve 2.PP domu o celkovém výkonu 690 kW.

e.   Elektroinstatace-silnoproud: Stávající trafostanice typu TS 4151, která koliduje
s umístěním navrhované stavby bude dočasně přemístěna do JV rohu poz-č-
733/4. V jižní části navrhovaného domu, při vjezdu/výjezdu z ulice Musílkova,
bude v 1.NP objektu vestavena nová trafostanice. Po jejím vyzbrojení bude
připojena na stávající rozvody VN a NN. Provizorně umístěná trafostanice bude
zrušena. Z nové transformátorové stanice 22/0,4kV označené TS 4151 bude
vyvedeno nové kabelové vedení uložené v chodníku kotem novostavby, na
které bude novostavba napojena v 5 místech (pň věžích „A“až „E)".

f.  Veřejné osvětlení: Stávající osvětlovací stožár č.508069 při křížení ulic Pod Kavalirkou a Musílkova bude zrušen. Stávající kabely pod nové vzniklými přechody budou vybaveny chráničkovými přechody s obetonováním.

b    Návrh prováděni výkopových prací v ochranném pásmu podzemních vedení veřejné komunikační sítě ručné bez použití mechanizace.

c.   Návrh ochrany odkrytých kabelů před jejich poškozením.

d,   Průkaz o tom, že nad trasami stávajících komunikačních vedení veřejné
komunikační sítě nebudou navrhována zařízení,  skládky apod., které by
omezovaly přístup k podzemním elektronickým komunikačním zařízením. Na
trasách   komunikačních   vedení   veřejné   komunikační   šité   nebudou  dáte
parkoviště ani přístřešky.

16.   Projektová dokumentace k organizaci výstavby bude vypracována tak, aby bylo zajištěno, že:

-    žádné stavební stroje nebo konstrukce nepřevýšily 30 m úroveň terénu

-    stavba bude věcně a časově koordinována se stavbami a činnostmi sdělenými
odborem koordinace Technické správy komunikací hl. m. Prahy, zejména pak
s akcí č. 04-01-01461 Musílkova , oprava vozovky P5.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:


Námitkám účastníka řízení OS Záchrana krajiny. se sídlem U zeleného Ptáka 12. Praha 4. uplatněným při prvním ústním jednáni dne 27.9,2007 týkajícím se zejména souladu stavby splatným územním piánem, s vyhláškou OTPP pro výstavbu v hl. m. Praze, aktuálnosti některých stanovisek dotčených orgánů se vyhovuje částečně.

Námitkám účastníka řízení OS Za záchranu parku Kavalírka. se sídlem U Kavalírky 463/2. Praha 5. uplatněným oři prvním ústním jednáni dne 27.9.2007. kterými se ztotožňuje s námitkami a připomínkami OS Záchrana krajiny týkajícím se zejména souladu stavby splatným územním plánem, s vyhláškou OTPP pro výstavbu v hl. m. Praze, aktuálnosti některých stanovisek dotčených orgánu a požadavku na opakování ústního jednání se vyhovuje. Požadavku na vypracování celkové dopravní studie pro lokalitu se nevyhovuje.

Námitkám účastníka řízeni OS Ateliér pro životní prostředí, se sídlem Ve svahu 1. Praha 4. uplatněným při prvním ústním jednání dne 27.9.2007 týkajícím se zejména souladu stavby splatným územním plánem, s vyhláškou OTPP pro výstavbu v hl.m.Praze, aktuálnosti některých stanovisek dotčených orgánů a požadavku na opakování ústního jednání se vyhovuje částečně.

Námitkám účastníka řízení OS Za záchranu parku Kavalírka. se sídlem U Kavalírky 463/2, Praha 5. uplatněným dne 3.12:2007. k upravené dokumentaci týkajícím se zejména zásahu upraveného návrhu do krajinného rázu místa se vyhovuje částečně

Námitkám účastníka řízení OS Ateliér pro životní prostředí, se sídlem Ve svahu 1, Praha 4, uplatněným dne 3.12.2007. k upravené dokumentaci týkajícím se požadavku na opakované ústního jednání se nevyhovuje.

Obsahově shodnému požadavku účastníků řízení OS Ateliér pro životní prostředí a OS Za záchranu parku Kavalírka na opakované ústní jednání ze dne 24.1.2008 se nevyhovuje

Odůvodnění:

Žádáte! společnost CENTRAL GROUP a,s., IČ 63999102, se sídlem Na Strží 65, Praha 4 podal dne 6.6. 2007 žádost o vydání rozhodnutí o změně územního rozhodnutí o umístění stavby tak, jak je uvedeno ve výrokové části.

Stručná charakteristika stavby:

Polyfunkční dům - 97 bytů, 29 ateliérů, 150 m* komerčních ploch

garáž pro 129 automobilů

Projektant:       A69 - architekti s.r.o.,

Ing. Arch. Boris Redčenkov, autorizovaný architekt ČKA 02625

AED PROJECT, a.s.

Ing. Aleš Marek,

autorizovaný inženýr pro obor pozemní stavby ČKAIT 0007955

datum zpracování dokumentace   09/2006 - 05/2007
upravená dokumentace                    11/2007

Stavební úřad dospěl k závěru, že stavba bude projednána v řízení o změně územního rozhodnutí, neboť podle §94 odst. 1 platí, že územní rozhodnutí lze změnit na žádost oprávněného, jestliže se změnila územně plánovací dokumentace nebo jiné podklady pro územní rozhodnutí nebo podmínky v území. Protože žádost podaná společností CENTRAL GROUP a.s. splňuje výše citované podmínky stavebního zákona, stavební úřad vede řízení o změně územního rozhodnutí.

Územní řízení ve věci návrhu na umístění stavby uvedené ve výroku bylo zahájeno dnem podání návrhu, dne 6.6 2007, návrh byl doplněn dne 21.9.2007,

Informace o podáni návrhu na vydání změny územního rozhodnutí ve výroku uvedené stavby byla ve smyslu § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, opatřením čj.OUR.Koš.p.735-805/07-Za-ozn/OS ze dne 20.6.2007 zaslána občanským sdružením přihlášeným u odboru územního rozhodování ÚMČ Praha 5, v jejichž předmětu činnosti je ochrana přírody a krajiny. Oznámení o účastenství v územním řízení byto oznámeno OS Záchrana krajiny (2.7.2007), OS Ateliér pro životní prostředí (27.6.2007) a OS Za záchranu parku Kavalírka (23.8.2007-mail, 24.8.2007).

Protože návrh nebyl ve smyslu § 87 stavebního zákona a § 3 vyhl.č.503/2006 Sb., MMR úplný a předložené podklady nestačily k řádnému posouzení stavby z hlediska zájmů sledovaných v územním řízení, stavební úřad dne 9.7.2007 řízení přerušil a vyzval žadatele, aby ve lhůtě do 31.12.2007 návrh doplnil o Závěr zjišťovacího řízení vydaný odborem ochrany prostředí MHMP. Požadovaný doklad byl doložen dne 13.8.2007 pod č.j. 1089/07.

Odbor územního rozhodování Ú MČ Praha 5 oznámil v souladu s § 87 stavebního zákona zahájení územního řízení opatřením čj.OUR.Koš.p.735-805/07-Vei-0zn ze dne 15,8.2007 účastníkům řízení podle § 85 a dotčeným orgánům. K projednání žádosti nařídil veřejné ústní jednání, které se uskutečnilo dne 27.9.2007 na Ú MČ Praha 5 a zároveň vyzval zmatete, aby bezodkladně zajistil vyvěšení informace o svém záměru a o tom, že podal žádost o vydáni územního rozhodnutí o umístění stavby v ulici Pod Kavalírkou a v ulici Musílkova. Účastnící řízení byli současné upozorněni, že své námitky a připomínky mohou uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto.

Oznámení o zahájení územního řízení bylo zveřejněno na úřední desce Městské části Praha 5 od 20. 8. do 5.9.2007.

Dotčené správní orgány byly o zahájení územního řízení a konání ústního jednání informovány oznámením čj.OURVoš.p.735-805/07-Vei-ozn ze dne 15.8.2007. Ve stanovené lhůtě nesdělily  dotčené úřady k návrhu žádné stanovisko.

Při  ústním jednání ve věci, které se uskutečnilo dne 27.9.2007 byly uplatněny námitky a připomínky úSS řízení OS Záchrana krajiny, OS Ateliér pro životní prostředí a OS Za záchranu parku Kavalírka.

S ohledem na uplatněné připomínky žadatel, společnost CENTRAL GROUP a.s., dne 18. 10 2007 požádal o přerušení řízení. Svou žádost odůvodnil záměrem úpravy dokumentace stavby. Tuto žádost vzal zpět dne 2.11.2007, kdy zároveň stavebnímu úřadu pod č.j. 1482/07 doložil upravenou projektovou dokumentaci.

Stavební úřad dne 7.11.2007 vyrozuměl účastníky řízení o doplnění žádostí o vydání územního rozhodnutí a usnesením č.j. OUR.Koš.p.735-1482/07-Za-oznll je vyzval k uplatnění námitek a připomínek ve věci v termínu do 3.12.2007. Ve stanoveném termínu se k upravenému návrhu vyjádřili účastníci řízení OS Ateliér pro životní prostředí (naše č j 1616/07, 1623/07 a 1655/07) a OS Za záchranu parku Kavalírka (naše č.j. 1622/07).

Protože v průběhu řízení bylo na základě fotodokumentace, šetření provedeného stavebním úřadem, na základě námitek účastníků řízení a na základě sdělení žadatele konstatováno, že informace o záměru žadatele nebyla zveřejněna tak, jak stavební úřad v souladu s úst. § 87 stavebního zákona požadoval, zejména nebyla prokazatelně zveřejněna do data ústního jednání (27.9.2007), nebyla umístěna na obou stavebním úřadem určených místech (v ulici Musílkově a v ulici Pod Kavalírkou) a grafické vyjádření záměru bylo doloženo pouze situačním výkresem, ze kterého nelze usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu záměru a jeho vlivu na okolí, nařídil stavební úřad v souladu s § 87, odst. 2 stavebního zákona nové veřejné ústní jednání na den 24.1.2008.

Oznámení veřejného ústního jednání II bylo zveřejněno na úřední desce Městské částí Praha 5 od 19.12.2007 do 4.1.2008.

Dotčené správní úřady byly o zahájení územního řízení a konání ústního jednáni informovány oznámením č.j. OUR.Koš.p.735-805/07-Za-ozn II ze dne 18.12.2007. Ve stanovené lhůtě nesdělily dotčené úřady k návrhu žádné stanovisko.

Při ústním jednaní ve věci, které se uskutečnilo dne 24.12008 byty uplatněny námitky a připomínky účastníka řízení OS Za záchranu parku Kavalírka a OS Ateliér pro životní prostředí.

Informace žadatele o splnění požadavku na zajištění informace o záměru výstavby podle § 87, odst. 2 SZ byla stavebnímu úřadu doručena dne 14. 1.2008 a je součástí spisu.

V písemném vyhotoveni následujících opatření stavebního úřadu vydaných ve věci:  oznámení čj. OR.Koš.p.735-805/07-Za-ozn/OS,   výzva   k doplnění   dokumentace   čj. OUR.Koš.p.805/07-1482/07-Za-oznil, oznámení č.j.OUR.Koš.p.735-805/07-Vei-ozn, vyrozumění č.j. OUR.Koš.p.805/07-1482/07-Za-oznll, oznámení č.j. OUR.Koš.p.735-805/07-Za-ozn II a oprava zřejmé nesprávnosti č.j.OUR.Koš.p.735-80-07-Za došlo ke zřejmé nesprávnosti textu označení stavby. Stavba byla označena jako“Obytný soubor MUSÍLKOVA", přičemž označeni podle dokumentace je „Polyfunkční soubor MUSÍLKOVA".

Protože k této zřejmé nesprávnosti došlo pouze v názvu stavby uvedeném v uvozovkách, které nemá vliv na obsah projednávané dokumentace, Úřad MČ Praha 5 provádí tímto opravu písemného vyhotovení shora uvedených písemností a o provedené opravě vyrozumívá účastníky řízení.

žádost byla doložena (i v průběhu řízení) těmito doklady, vyjádřeními a stanovisky:

- Vyjádření   hygienické   stanice  -  vydala   Hygienická   stanice   hl.m.Prahy   pod   čj. Z.HK/1201/51201/07 dne 2.5.2007

- Vyjádření orgánu požárního dozoru - vydal Hasičský záchranný sbor hl.m.Prahy pod

čj.HSAA-14117/2456/ODVS-2006 dne 17.10.2006 (má to háček - hasiči píší, že se vyjadřují k dokumentaci z 09/2006 a dokumentace je 05/2007, což je napsáno ve zprávě PO)

- Vyjádření orgánu dopravy - vydal odbor dopravy a ochrany životního prostředí Ú MČ     Praha 5dne 22.1.2008   pod čj.MC05 1409/2008   ODŽ/Rů, ODŽ/1/636/2007/Kov ze dne 16. 5.2007(pm 31.5.2007)

- Vyjádření orgánu památkové péče - vydal odbor památkové peče MHMP čj. MHMP 137168/2007/Dan dne 20.7.2007

- Vvjádření orgánu ochrany životního prostředí - vydal odbor životního prostředí MHMP pod čj.S-MHMP-361388/2006/4/OOP/VI dne 28.1.2008, rozhodnutí ze dne 4.12.2006 pod čj S-MHMP-399488/2006/OOP-III-Vyš/R-3414 (pm28. 12.2006), vyjádření č.j. S-MHMP-144759/2007/1/OOP/VI dne 12.4.2007

-      Vyjádření orgánu ochrany přírody a krajiny, orgánu odpadového hospodářství - vydal
odbor dopravy a ochrany životního prostředí U MČ Praha 5 dne 20.12.2006 pod čj.
ODŽ/36310/06/204/votro  +  ODŽ/90945/06/204/votro,   ODŽ/110098/06Křeh  ze  dne
8.12.2006, pm 31.5.2007 + MC05/2217/08/ODŽ/Křeh ze dne 1.2.2008

-      Vyjádření orgánu ochrany obyvatel - vydal odbor krizového řízení MHMP pod čj. S-
MHMP 134008/2007 dne 28.3.2007

-      Stanovisko SEI - čj.133-4.4/07/010.103/BL ze dne 17.5.2007

-      TSK hl.m.Prahy, svodná komise - technické stanovisko čj. 3070/06/220/Ve ze dne
28.11.2006

-      TSK hl.m.Prahy - koordinační vyjádření čj. 2458/06/260/An ze dne 26. 10.2006

-      Hl.m.Praha, zast OSM - vyjádření vlastníka č.j.OSM/412753/VP/Ks ze dne 12.12.2006

-      Úřad   pro   zastupování   státu   ve   věcech   majetkových   -   vyjádření   vlastníka
Č.J.246664/A/2006-MOE2 ze dne 13.11.2006

-      Policie ČR, Dopravní inspektorát - vyjádření k projektové dokumentaci čj. PSP-647/DI-
4-2007 ze dne 12.4.2007

-      Zemědělská    vodohospodářská    správa,    Oblast    povodí    Vltavy   -    vyjádření
č.j.OPV/PH/1283/06-P ze dne 9.10.2006

-      Povodí Vltavy.s.p.-stanovisko správce povodí č.j.2006/49866/262ze dne 27. 10.2006

-      Stavebné geologický průzkum - vypracoval CENTROPROJEKT ZLÍN, kveten 2002

-      Stanoveni radonového indexu - radon, v.o.s., Ing. Matěj Neznal, 09/2006

-      Světelné technická studie - vliv na okolní zástavbu vůl. Pod Kavalírkou a vůl.
Musilkova, vypracovala dalea v.o.s.,   05/2007

-      Světelné technická studie - posouzení denního osvětlení a oslunění pro navrhovanou
stavbu -vypracovala dalea v.o.s.   05/2007

-    Akustický posudek AKON, Ing. Karel Šnajdr. 04/2007

-     Rozptylová stud.e - vypracoval Ing. Miloš Pulkrábek, 03/2007

Návrh byl dáte doložen stanovisky těchto správců inženýrských sítí:

- PVS, a.s. – vyjádření čj. 7102/06/2/02/ ze dne 10. 11. 2006. aktualizováno 23. 1.2007

-   Pražská teplárenská as - vyjádření čj OÚ/3598/06/EPu ze dne 25 10 2006

-   Pražská plynárenská distribuce a s-vyjádřeni k dokumentaci pro územní řízení čj     21935/Re/OSDS/06 dne 3.11 2006

-    PŘE a s -vyjádření k dokumentaci čj. S 24300/3272/Vo ze dne 14.11.2006

-     tsk, správa Zdících systémů dopravy - vyjádření ze dne 29.1.2008 razítkem na situaci
-    CEZnet skupina ČEZ.a.s. - vyjádření ze dne 12.2 2008 razítkem na situaci

ČEPS a s - vyjádření ze dne 29.1.2008 razítkem na situaci řD-Telematika a s - vyjádření ze dne 24.1.2008 razítkem na situaci "    E&OCO-CITELUM, s.r o. - vyjádření č.j. EC 0400/5228/07 ze dne 29.5.2007 Dial Telecom -vyjádření ze dne 31.1.2008 razítkem na situaci Karneval Media, s.r.o. - razítko na situaci ze dne 6.10.2006 TesWireles s r.o. - razítko na situaci ze dne 6.10.2006 DP-metro - vyjádření ze dne 12.10.2006 razítkem na situaci

-    STE- sdělovací dálkové kabely - vyjádření ze dne 12.2.2008 razítkem na situaci

-      NETPROSYS s.r.o. - vyjádření ze dne 24.1.2008 razítkem na situaci

-      Dial Telecom, a.s. - vyjádření ze dne 6.10.2006 razítkem na situaci

-      GTS NOVERA, a.s. - vyjádření ze dne 29.1.2008 razítkem na situaci

-      Kolektory Praha a.s. - vyjádření ze dne 28.1.2008 razítkem na situaci

-      Ministerstvo vnitra - vyjádření ze dne 28.1.2008 razítkem na situaci

-      Memorex Telex Communications CZ, a.s-vyjádrení ze 31.1.2008 razítkem na situaci

-      Sloane Park Property Trust, a.s. - vyjádření ze dne 28.1.2008 razítkem na situaci

-      Vodafone, a.s. - vyjádření ze dne 9.10.2006 razítkem na situaci

-      T-Systems Pragonet, a.s.-vyjádřeni čj.ÚR/25227/08-2 ze dne 4.2.2008

-      Srtel, s.r.o. - vyjádření ze dne 30.1.2008 razítkem na situaci

-      SUPTel, a.s. - vyjádření ze dne 7.2.2008 razítkem na situaci

-      VUSS- vyjádření ze dne 28.1.2008 razítkem na situaci

-      Telia Sonera International Carrier CR.a.s.-vyjádření ze dne 30.1.2008 razítkem na
situaci

-      UPC Česká republika, a.s. - vyjádření k DŮR ze dne 11.2.2008

-      TISCALI Telekomunikace a.s. - vyjádření ze dne 28.1.2008 razítkem na situaci

-      T-Mobile, a.s. - vyjádření ze dne 29.1.2007 razítkem na situaci

-      Letiště Praha,s.p- vyjádření ze dne 7.2.2008 razítkem na situaci

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek a připomínek dotčených organu statní správy vyžadovaných zvláštními předpisy, a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Vyjádření jejichž platnost skončila, byla obnovena.

Soulad s veřejným zájmem:

Navrhované umístění je v souladu s územním plánem sídelního útvaru hlavního města Prahy, v platném znění neboť se jedná o stavbu polyfunkčního domu vč. Napojení na komunikace a inženýrské sítě, která umožňuje v ploše s funkčním využitím „SV-všeobecné smíšené“ – území sloužící pro umístění polyfunkčních staveb nebo kombinaci monofunkčních staveb pro bydlení, obchod, administrativu, kulturu, veřejné vybavení, sport a služby všeho druhu, kde žádná funkce nepřesáhne 60% celkové kapacity území vymezeného danou funkcí.

Doplňkové funkční využití:  Drobné vodní plochy. zeleň   cyklistické stezky, pěší

komunikace a prostory komunikace vozidlové nezbytná plošná zařízení a liniová vedeni TV , parkovací a  odstavné plochy, garáže.   Jako výjimečné přípustné využití území bude posuzováno  i  umístěni  některé z obecné  přípustných  funkci  ve  všeobecné  smíšeném funkčním využití v podílu celkové kapacity vyšším než 60 %.

    Navrhovaná stavba polyfunkčního domu je posuzována jako v dané funkční ploše vyjímečně přípustná, neboť funkce bydleni tvoří 81 % celkové kapacity objektu.

Funkce bydlení je v území SV funkcí vhodnou s ohledem na charakter lokatty. která se nachází mimo hlavní komunikační proud; v sousedství se stávajícími, převážné bytovými domy a s omezenou dopravní obslužností území, kde není žádoucí zvyšovat hybnost vozidel. Stavební úřad pohlédl také ke skutečnosti, že stísněné prostorové poměry v lokalitě činí problematickým zajištění parkování na pozemku pro případné návštěvníky nebo zákazníky prostor s funkci nebytovou. Centrem obchodu a služeb je nedaleká ulice Plzeňská. S ohledem na uvedené skutečnost posoudí stavební úřad funkci bydlení i v rozsahu vyšším než 60% pro navrhovaný bytový dům jako vhodnou.

Pro severovýchodní část řešeného území je stanoven kód využito území E. Pro regulativ E platí předepsaný KPP=1.1; KZ=0,5. V dokumentaci dosažené a výpočtem dosažené koeficienty prokázaly dosažení hodnot KPP=12 a KZ=Or61. Z uvedeného vyplývá, že návrh stavby respektuje platný územní plán včetně předepsaných koeficientů.

Stavební úřad posoudil navrhovanou stavbu podle čI.3. odst-(1), písm. l) vyhlášky č.26/1999 Sb. hl m.Prahy o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl.m.Praze jako stavbu v proluce, neboť v souladu se shora citovaným ustanovením se prolukou rozumí nezastavěný prostor ve stávající souvislé zástavbě včetně nezastavěného nároží, který je určen k zastavění.

Při posouzení vycházel odbor územního rozhodování Ú MČ Praha 5 z této úvahy: Jedná se o částečné zastavěné pozemky 733/4, 733/5, 733/6, 734, 735, určené územním plánem k zastavění, které jsou uzavřeny ulicemi Musílkova (západ, jih) a Pod Kavalírkou (sever). Navrhovaná stavba reaguje na stávající okolní převážně blokovou zástavbu zejména bytovými domy a vytváří dostavbu nároží při ulicích Pod Kavalírkou a Musílkova tak, že jižní strana zástavby bude navazovat na uliční čáru založenou stávajícím objektem č.p.119 (zámeček Kavalírka), západní strana zástavby bude navazovat na linii blokové zástavby severně od pozemků stavby (tj, zástavby uzavřené ulicemi Plzeňská, Musílkova, Pod Kavalírkou, U Kavalírky) a severní strana zástavby bude tvořit uliční frontu pří jižním chodníku ulice Pod Kavalírkou. Z hlediska urbanistického lze konstatovat, že navrhovaná stavba uspořádá a dotvoří západní nároží ulic Pod Kavalírkou a Musílkova.

     Stavební úřad posoudil soulad stavby s obecnými technickými požadavky na výstavbu

stanovenými vyhláškou č 26/1999 Sb. hl. m.  Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů. (OTPP) se závětem, že stavba je s touto vyhláškou v souladu zejména s čl. 4, odst. 1,2, 10,11

Po posouzení návrhu, při kterém stavební úřad vycházel z předložené dokumentace, ze znalosti místa stavby a z ortofotodokumentace, bylo konstatováno že začlenění stavby do urbanistického prostředí v lokalitě lze posoudit jako akceptovatelné. Navrhovanou novostavbu stavební úřad posuzuje jako dostavbu stávající souvislé uliční blokové zástavby polyfunkčním domem o sedmi nadzemních podlažích s nástavbami osmého ustupujícího podlaží v jihovýchodní části dispozice (věž C a D), navazující na pozemky č. parc. 702 a na něj navazujícími (dle ÚPn ZP – parky, zahrady, hřbitovy) a pozemek č. 699 (pozemek zámečku Kavalírka).

Původní košířská zástavba v lokalitě je tvořena zejména cihlovými domy o 3 až 5 podlažích s funkcí převážně bytovou, zastřešenými sedlovými nebo valbovými střechami. Tato zástavba je postupně nahrazována bytovými domy o pěti až šesti nadzemních podlažích přičemž horní podlaží jsou většinou řešena jako ustupující a sleduji tak linii valbových nebo sedlových střech.

Navrhované řešeni představuje moderní polyfunkční dům jehož architektonické řešeni
reaguje hmotově i tvarem na okolní zástavbu a to zejména na připravované přestavby objektů
v okolí (např. byt dům na poz. č. 545, byt dům na poz. Č. 550, byt. dům na póz 552 a 553, byt. dům na poz. č. 548 stavba označena jako Rezidence Musílkova - Slávy Horníka na poz.532, 533, 534, 536) ale i na starší bytové domy o 5 nadzemních podlažích zastřešených plochými střechami v lokalitě např. v ulici Slávy Horníka (domy č p 508 a 510, 1021, 1022) nebo v ulici Pod školou domy č.p.989. 990 a další. Výška atiky nad základním, šestým nadzemním podlažím věže A a věže E, při ulici Pod Kavalírkou se přizpůsobuje výškám říms stávajících domů při protějším chodníku ulice Pod Kavalírkou.   .

V dokumentaci byl proveden vypočet koeficientu KPP a KZ za účelem posouzeni stávajících a navrhovaných staveb v lokalitě. Pro posouzeni byly zvoleny bloky zástavby situované severně (Plzeňská. Musílkova, Pod Kavalírkou, U Kavalírky), západně (blok při ulicích Musílkova a Pod školou) a jižné (zástavba při ulicích Musílkova, Tůmova a Slávy Horníka) od navrhované stavby. Při vypočtu byly vzaty v úvahu jednak objekty stávající a dále objekty navržené a v současné době projednávané na stavebním úřadě (viz výše).

Porovnáním koeficientů KPP a KZ (výkr. č C 00 - porovnání koeficientů) bylo konstatováno, že dosažené hodnoty koeficientů jsou většinou příznivější (tj KPP nižší a KZ vyšší) než u stávající zástavby Nicméně navrhovaná podlažnost novostavby ve srovnáni se stávajícími stavbami v nejbližším okolí je větší, neboť navrhovaný dům má v jihovýchodní časti (věž C a D) 8 NP s výškou atiky do ulice Musílkova na kótě 263,50 m n.m. Bpv. S ohledem na tuto skutečnost žadatel doložil světelně technickou studii, ve které bylo prokázáno, že navrhovaná stavba nesníží denní osvětleni v obytných místnostech okolní zástavby stávající i navrhované pod normové hodnoty.

Protože stavba respektuje okolní stávající zástavbu a je koordinována se zástavbou navrhovanou a projednávanou (např. nejbližší protější nároží stavby, poz.č.542, pro kterou bylo vydáno pravomocné ÚR má výšku atiky nad ustupujícím sedmým podlažím 264,68 m n.m. Bpv), stavební úřad posoudil navrhovanou novostavbu jako v lokalitě akceptovatelnou, přičemž přihlédl i ke skutečnosti, že navrhovaná novostavba v zásadě, zejména v půdorysné kompozici, respektuje i původně vydané a pravomocné územní rozhodnuti.

Navrhovaná stavba respektuje omezeni vyplývající z právních předpisů chránících veřejné zájmy. Dotčené správní orgány se k umístění stavby kladné vyjádřily a podmínky, na něž svůj souhlas připadne vázaly, byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnuti. Umístění stavby odpovídá požadavkům na zachováni pohody bydlení a zdravého životního prostředí; návrh stavby je zpracován tak. aby umístěním stavby a jejím následným provozem nebylo nad přípustnou míru obtěžováno okolí. Napojení stavby na stávající ulice Musílkova a Pod Kavalírkou a na technickou infrastrukturu odpovídá funkčnímu využiti území tak, jak je stanoveno územním plánem hl.m. Prahy

Z hlediska architektonického a urbanistického stavební úřad vzal v úvahu, že v souladu s územním plánem předpokládaným rozvojem území v lokalitě probíhá rozsáhlá přestavba a navrhovaná stavba polyfunkčního domu nepřekračuje půdorysné a výrazně nepřekračuje výškové parametry nastavené zejména novými stavbami projednávanými a realizovanými v lokalitě. Míra zastavění pozemků stavby navrhovanou stavbou odpovídá urbanistickému a architektonickému charakteru prostředí.  

S čl. 7, odst.1

Pozemky určené k zastavení polohou tvarem a velikostí umožní realizaci navrhované stavby i její bezpečné užívání. Dotčené správní orgány hájící zvláštní zájmy v územním řízení se k umístěni stavby kladné vyjádřily a podmínky, na něž svůj souhlas případné vázaly, byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.

S čl.9 odst,2

Návrh vyhovuje požadavku na kapacitně vyhovující připojení staveb na pozemní komunikace, v tom konkrétním případe na ulice Musílkova a Pod Kavalírkou, které svými parametry tomuto připojení vyhovují.

S čl. 10, odst.1,3

Stavba má před svými vstupy rozptylové plochy - chodníky. Doprava v klidu odpovídá velikosti, funkci i poloze stavby v rámci hl.m.Prahy.

S čl. 13

Architektonické ztvárnění a materiálové řešení stavby je v souladu s jejím významem a

umístěním; stavba vhodné reaguje svým urbanistickým a architektonickým řešením na

charakter a strukturu stávající zástavby.

S čl. 50

Dům - bytová část bude vybaven prostory pro zajištění funkcí souvisejících s  bydlením

(prostory pro domovní vybavení, kočárkárna, sklípky, stavba je vybavena výtahem).

S čl. 52

Dům - nebytová část - prodejní plochy a ateliéry budou vybaveny adekvátními prostory a

zařízeními v souvislosti s jejich funkcí (podmínka 14. b., c.,d.).

Navrhovaná stavba je v souladu s vyhláškou č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, a to zejména s § 5 odst. 2, neboť z celkového počtu 129 parkovacích stání je určeno 13 stání pro vozidla osob s omezenou schopností pohybu, vstupy do objektu jsou řešeny bezbariérově.

Navrhovatel předložil doklad o stanovení radonového indexu pozemku podte § 6 odst 4 zákona č 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Navrhovaná stavba obsahuje pobytové místnosti a nachází se na pozemcích se středním radonovým indexem. Stavba bude vyžadovat ochranná opatření proti pronikání radonu z podloží do objektu ve smyslu ČSN 73 0601 .


Návrh na umístění stavby je rovněž v souladu s požadavky zvláštních předpisů, podle nichž posuzují návrh dotčené orgány. Výše uvedená stanoviska dotčených orgánů byla zkoordinována a jejich požadavky, které již nevyžadovaly úpravu návrhu, byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.

Souhlas vlastníků pozemků podle § 86, odst.3 stavebního zákona:

Stavba polyfunkčního domu se umísťuje na   poz.č.parc. 733/4, 733/5, 733/6, 734,

735, k.ú.Košíře které jsou ve vlastnictví žadatele (LV 3477)

Souhlas ke stavbě vydal OSM MHMP vzast. vlastníka pozemku č. 2062/1, k.ú

Košíře pod čj. OSM/412753/VP/Ks ze dne 12.12.2006

Souhlas ke stavbě vydal   Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových -

vyjádření vlastníka Č.J.246664/A/2006-MOE2 ze dne 13.11.2006

Účastnici řízeni:

Podle §85 odst. (1) jsou účastníky řízení: a) žadatel, b) obec, na jejímž území má být
požadovaný záměr uskutečněn.                                                                                                         y

Podle § 85 odst. (2) jsou účastníky řízení: a) vlastník pozemku nebo stavby na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo jde-li o případ uvedený v písmenu d), b) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné právo k sousedním stavbám anebo k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, c) osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis, d) společenství vlastníků jednotek podle zvláštního právního předpisu; v případe, že společenství vlastníků jednotek podle zvláštního právního předpisu nemá právní subjektivitu,vlastník, jehož spoluvlastnický podíl na společných částech domu činí více než jednu polovinu.

S ohledem na shora citovaná ustanovení stavebního zákona, určil odbor územního rozhodování jako účastníky řízení:

podle § 85 odst. (1) - žadatele společnost CENTRAL GROUP a.s., hi.m.Praha žasl ÚRHMP podle § 85 odst. (2), písm. a) - vlastník pozemků č.parc. 733/4, 733/5, 733«, 734, 735, k.ú.Košíře, kterým je společnost CENTRAL GROUP a.s., vlastník pozemků č.parc! 2062/1, kterým je hl.m.Praha, zast OSM MHMP a vlastník pozemku č.parc. 2062/5, kterým je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

podle § 85 odst (2), písm. b) - vlastníci sousedních pozemků č.parc. 2059/2, 2062/1, 699, 701, 702, 703/1 a vlastníci sousedních staveb na pozemcích č. 542, 536 533 736 737 741, 742 v k.ú. Košíře;

podle § 85 odst (2), písm. c) - MČ Praha 5, zast starostou a občanská sdružení, která

se jako účastníci řízení přihlásila.


Odůvodnění rozhodnutí o námitkách účastníků řízení

Při ústním jednání dne 27.9.2007 uplatnil námitky a připomínky účastník řízení OS Záchrana krajiny, se sídlem U zeleného ptáka 12. Praha 4.

1.       účastník řízení namítá masivní a nešetrnou výstavbu v lokalito, narušení pohody
bydlení

2.       tvrdí, že ze spisu nevyplývá právo společnosti CENTRAL GROUP, as. umístit
stavbu                                                                                                                              „,;

3.       namítá označení „obytné ateliery" uvedené ve stanovisku OUR ÚMČ Praha 5 z&
dne 23.1.2006 (body 3.a 4.)

4.       žádá jasné stanovit kapacitu objektu

5.       původní UR obsahuje podmínku, kterou změna porušuje...

6.       namítá   nesoulad   s vyhl.   OTPP,   s územním   plánem,   neaktuálnost nebo nesprávnost stanovisek dotčených orgánů,

7.       namítá „spojení stavby několika bytových domů do jediného řízení pod záminkou jejich rozčlenění na sekce v rámci jediného bytového domu" (body 9 až 17)

8.       upozorňuje, že „stavebník již stavbu provádí"

K námitkám stavební úřad uvádí:

Ad. 1. - Začleněním navrhované stavby do území se stavební úřad podrobné zabýval v odůvodněni rozhodnuti. Stavba byla posouzena jato lokalitě přiměřená. Námitce se

nevyhovuje.

K namítanému narušeni pohody bydlení - předložený záměr stavební úřad posuzoval také s ohledem na otázku zachování pohody bydlení. Pohoda bydleni není pojem

exaktně definovaný, jedná se o stav, který je vnímán subjektivně. Je nesporně, že práh

vnímání negativních účinků stavby je u jednotlivých osob zcela subjektivní a nemusí se

ve všech případech shodovat s hranicí, kterou striktně stanoví právní předpisy. Za

pohodu bydlení se považuje souhrn činitelů a vlivů, které přispívají k tomu, aby bydlení

bylo zdravé a vhodné pro všechny kategorie uživatelů, resp. aby byla vytvořena vhodné

atmosféra klidného bydlení. Pohoda bydlení je dána zejména kvalitou jednotlivých

složek životního prostředí, např. nízkou hladinou hluku (z dopravy, výroby, ze

stavebních prací spod.), čistotou ovzduší, přiměřeným množstvím zeleně, nízkými

emisemi pachů a prachu, osluněním apod.  Při posuzováni umístění stavby do území a

jejího vlivu na stávající stavby stavební úřad vycházel ze studie oslunění a osvětlení,

splnění odstupu staveb, vzal mimo jiné v úvahu soulad návrhu se stanovenými

požadavky k ochraně zdraví a životního prostředí a k ochraně dalších veřejných zájmu,

jak vyplynuly z projednáni a stanovisek dotčených orgánů atd.   Parametry dané

normami a příslušnými předpisy nejsou v posuzované dokumentaci překročeny. Další

důvody resp. dopady na zachování pohody bydlení stavební úřad neshledal. Námitce

se nevyhovuje.

Ad. 2. - Součásti podáni žádosti dne 6.6.2007 byt mimo jiné platný výpis z KN prokazující právo vlastnické společnosti CENTRAL GROUP as. k pozemkům stavby a pověření zaměstnance k jednáni jménem společnosti. Podle §94 odst. 1 platí, že územní rozhodnutí lze změnit na žádost oprávněného, jestliže se změňte územně plánovači dokumentace nebo jiné podklady pro územní rozhodnutí nebo podmínky v území. Protože žádost podaná společnosti CENTRAL GROUP as. splňuje výše citované podmínky stavebního zákona, stavební úřad vede řízení o změně územního rozhodnuti. Připomínce se nevyhovuje.

Ad. 3. -Namítané stanovisko není součásti listinných dokladů tohoto územního řízení, v dokumentaci se jedná o „ateliery“, které stavební úřad posuzuje jako nebytové prostory-námitce se vyhovuje.

Ad. 4. - v souladu s §9, odst. (1). písm. d) vyhl. č.503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízeni, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, rozhodnuti o umístěni stavby obsahuje mimo jiné půdorysnou velkost, výšku a tvar a základní údaje o kapacitě stavby (např. podm. č.2.až 5- připomínce se vyhovuje.

Ad. 5. - změna původního ÚR spočívá vtom, že se původní územní rozhodnutí nahrazuje novým, tzn.že podmínky nejsou totožné – připomínce se nevyhovuje.

Ad.6. - souladem s územním plánem a s vyhl. OTPP se stavební úřad podrobně zabýval v odůvodnění tohoto rozhodnuti, posoudit správnost a úplnost dokumentace návrhu vč. dokladové části ze zákona přísluší stavebnímu úřadu, který dokumentaci základě tohoto posouzení vydává předmětné rozhodnutí - připomínce se nevyhovuje

Ad 7 - Jedná se o jednu stavbu o třech pozemních podlažích a dvou nadzemních podlažích, ze kterých v pěti místech půdorysu vystupují jednotlivé různé vysoké veza (A až E). Není důvodné ani možné řízení o této stavbě dělit - námitce se nevyhovuje.

Ad 8 - „stavebník již stavbu provádí" Na základě vydaného rozhodnutí o odstraněni stavby čj. Výs.Koš.p.733/4-5908/06-HR~R ze dne 23.5.2007, právní moc 30.5.2007 je prováděno odstranění stavby - námitce se vyhovuje neboť s realizací stavby projednávané v tomto územním řízení nebylo započato.

Při ústním jednání dne 27.9.2007 uplatnil námitky a připomínky účastník řízení OS Za záchranu parku Kavalírka. se sídlem U Kavalírky 463/2. Praha 5. kterými se ztotožňuje s námitkami a připomínkami OS Záchrana krajiny - odůvodnění viz výše.

A dále

1.               účastník řízení namítá narušení krajinného rázu

2.       žádá vypracování dopravní studie pro celou lokalitu

3.       požaduje opakování ústního jednání

K těmto námitkám stavební úřad uvádí:

Ad. 1. - stavební úřad odkazuje na stanovisko odboru ochrany prostředí MHMP č.j. S-MHMP-361388/2006/1/OOPA/I ze dne 20.11.2006, které bylo aktualizováno dne 28.1.2008, které mimo jiné konstatuje, že umístěním stavby nemůže být snížen či změněn krajinný ráz - námitce se vyhovuje.

Ad. 2. -z hlediska dopravy návrh posoudil odbor dopravy a ochrany životního prostředí Ú MČ Praha 5 jako silniční správní úřad na území hl.m.Prahy příslušný podle zákona o pozemních komunikacích v platném znění a zároveň jako dotčený orgán podle zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění (stavební zákon). Návrh byl posouzen ve stanovisku ODŽ/863/10/204/votro + ODŽ/90945/06/204/votro ze dne 20.12.2006, které bylo aktualizováno dne 22.1.2008, kterým vyjádřil se záměrem souhlas za splnění podmínek, které byly v dokumentaci respektovány. Stavební úřad nemá důvod požadovat další doplnění dokumentace ve smyslu požadavku namítatele. Námitce se nevyhovuje.

Ad. 3. - Nové ústní jednání se uskutečnilo dne 24.1.2008, připomínce bylo vyhověno.

K žádosti o vysvětlení OS za záchranu parku Kavalírka o vysvětlení: proč jsme nebyli o tomto správním řízení vyrozuměni, přestože jsme o to žádali vnáší žádostí o informování o zahajovaných a probíhajících řízeních" podané Městské části Praha 5 dne 8.6.2007" stavební úřad, po konzultaci s Ústavem územního rozvoje v Brně, uvádí:

1. Občanské sdružení má vzhledem k ustanovení S 70 odst 2 zákona č.
114/1992 Sb. v platném znění, právo být předem informováno o
zahajovaných správních řízeních, pň nichž mohou být dotčeny zájmy přírody a
krajiny chráněné podle tohoto zákona, pokud o toto požádalo a žádost je platná

2     Podle § 44 odst 1 správního řádu č 500/2004 Sb řízení o žádosti je zahájeno
dnem  kdy žádost nebo jiný návrh, kterým se zahajuje řízení, došel věcné a
místné příslušnému správnímu orgánu.Podle § 7 odst. 1 dotčené osoby mají
při  uplatňování  svých  procesních  práv  rovné postavení.  Správní orgán
postupuje vůči dotčeným osobám nestranné a vyžaduje od všech dotčených
osob plnění jejich procesních povinností rovnou měrou. Podle odst. 2 tam, kde
by rovnost dotčených osob mohla být ohrožena, správní orgán učiní opatření
potřebná k jejímu zajištění

3     Zvýše uvedeného vyplývá, že citovaná ustanovení zákona č. 114/1992 Sb.
nejsou v souladu se správním řádem.

Stavební úřad se ztotožnil s názorem poradního orgánu, a to, že OS nebylo na svých právech nijak poškozeno, neboť mu bylo, jako všem účastníkům nzení podte § 85, odst 2, doručeno stejným způsobem v souladu s výše citovaným ustanovením §7, odst 1 správního řádu o rovném postavení účastníků řízení.

Při ústním jednání dne 27.9.2007 uplatnil námitky a připomínky účastník řízení OS Ateliér pro životni prostředí, se sídlem Ve svahu 1. Praha 4.

1.               účastník řízení namítá dopad navrhované stavby na urbanistické a architektonické
hodnoty v území a odkazuje na revizi územního plánu hl.m. Prahy č.1000/00

2.       zpochybňuje „Seznatelný závěr" obsažený ve stanovisku OOP z 20.11.2007

3.       požaduje aktualizaci stanovisek a vyjádření v souvislosti s úpravou záměru

4.       konstatuje existenci navzájem rozporných stanovisek OÚR MČ Praha 5 a to
z ledna 2006 a z 5.3.2007 s současné vznáší námitku podjatosti

5.       žádá doložení výpočtu souladu využití okolního území a navrhované stavby

6.       žádá doložení vizualizace novostavby ve stávající zástavbě

7.              namítá zákonnost užité změny - „úpravy" ÚP č. U149/2003  s odůvodněním, že
úpravy územního plánu neměly oporu ani v původní právní úpravě a nemají ji ani
od 1.1.2007, kdy došlo ke zrušení směrné části" ÚP jako právního pojmu

8.       požaduje doplnění a sjednocení podkladů a následně poskytnutí možnosti se
seznámit se spisem, do doby doplnění považuje spis za rozporný a nezpůsobilý
k rozhodnutí.

9.       požaduje opakování ústního jednání

K námitkám stavební úřad uvádí:

Ad. 1. - Začleněním navrhované stavby do území se stavební úřad podrobné zabýval v odůvodnění rozhodnutí, kdy posuzoval mimo jiné soulad navrhované stavby s územním plánem v platném znění a s vyhláškou OTPP. Stavba byla posouzena jako lokalitě přiměřená. Námitce se nevyhovuje.

Ad. 2.,3.,8. - stanoviska dotčených orgánů, která vyžadovala aktualizaci byla doložena; V § 4, odst.(2) stavebního zákona se stanovuje, že Orgány územního plánování a stavební úřady postupují ve vzájemné součinnosti s dotčenými orgány chránícími veřejné zájmy podle zvláštních právních předpisů..." a dále podle §90, písm. e) stavebního zákona stavební úřad v územním řízení mimo jiné posuzuje, „zda je záměr žadatele s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů" toto posouzení stavební úřad provedl a konstatoval, že veškerá doložená stanoviska dotčených orgánů jsou kladná, popřípadě obsahují podmínky, které jsou v dokumentaci akceptovány. Námitce se vyhovuje.

Ad 4 - Stanovisko z 23 ledna 2006 není součásti projednávané dokumentace a ani se k projednávané dokumentaci nevztahuje, nejedná se tedy o dvě rozporná stanoviska v téže věci. Námitce se vyhovuje.

Ad. 5. a 6. - Požadavku na doložení výpočtu k souladu využití okolního území a navrhované stavby a na doložení vizualizace novostavby ve stávající zástavbě navrhovatel vyhověl v upravené dokumentaci (podáním naše č.j.1482/07. Připomínce bylo vyhověno.

Ad, 7. - Dokumentace je v souladu s územním plánem sídelního útvaru hl.m.Prahy ve znění posledních změn. Územní plán stanovuje, jak bylo uvedeno v odůvodněni, pro převážnou část plochy pozemků stavby funkční využití SV, pro severovýchodní část pozemků stavby pak je stanoven kód míry využití území E. V měněném územním rozhodnutí čj.OUR.Koš.p.735-501/05-Za-R byl kód míry využití území E stanoven úpravou územního plánu č. U149, která byla zapracována do změny Z1000/00 a v grafické části územního plánu po 14.9.2007 byla vyznačena ve výkrese „plán využití ploch" tak, že v tomto výkrese byl stanoven kód míry využití SV-E. Námitce nelze vyhovět neboť se nevztahuje k tomuto územnímu řízení.

Ad 9. - Nové ústní jednání se uskutečnilo dne 24.1.2008, připomínce bylo vyhověno.

Dne 3 12.2007 uplatnil k upravené dokumentaci námitky a připomínky účastník řízení OS Za záchranu parku Kavalírka. se sídlem U Kavalírky 463/2. Praha 5.

1     Účastník řízení nesouhlasí se způsobem úpravy návrhu

2     Je toho názoru, že také upravený návrh zasáhne do krajinného rázu lokality

K námitkám stavební úřad uvádí:

Ad 1. - Námitka je subjektivní. Upravený návrh podal žadatel, který je k tomuto úkonu oprávněný. Námitce nelze vyhovět

Ad. 2, - Závazné stanovisko k otázce, zda stavba mění či snižuje krajinný ráz vydá! OOP MHMP jak k původní dokumentaci (S4áHMP-361388/2006/1/OOPA/l) tak í k dokumentaci upravené (S-MHMP-361388/2006/4/OOPA/l) v obou případech se závěrem, že umístěním stavby nemůže být snížen a změněn krajinný ráz Ve stanovisku S-MHMP-361388/2006/4/OOPA/l se konstatuje, že stavba se svou hmotou nebude výrazně uplatňovat v širším území. V daném případe se jedná o místo pozměněné lidskou činností (urbánní krajinu) charakteristickou množstvím nadzemních objektů různých hmot, výsek a architektonické kvality a řadou liniových prvku (komunikace a šité technického vybavení) a rozptýlené vegetace Objekty výškové korelují se stávající zástavbou Záměrem nemohou být dotčeny žádné charakteristické přírodní, kulturní či historické struktury. Aktivita s ohledem na současný stav území nemaže snížit historické, estetické či írodní hodnoty daného místa Zájem OOP MHMP vdané věci tedy není dotčen Vzhledem k tomu, že k upravené dokumentaci byte vydáno výše citované kladné stanovisko - námitce se vyhovuje

Dne 3. 12.2007 uplatnil k upravené dokumentaci námitky a připomínky účastník řízeni OS Atelier pro životni prostředí se sídlem Ve svahu 1 Praha 4

1      Účastník řízeni požaduje opakováni ústního jednaní

2      namítá zápis z ústního jednaní na DUR ze dne 17. 10.2007   které podle názoru namítatele proběhlo v hrubém rozporu se zákonem (zápis je součástí spisu)

Ad 1 - Nové ústní jednání se uskutečnilo dne 24.1.2008, připomínce bylo vyhověno.

Ad 2 - Není specifikováno, který zákon měl namítatel na zřeteli. Poskytnuti konzultace i v průběhu řízení stavební úřad nepovažuje za nezákonné.

Ke dni druhého ústního jednání dne 24. 1. 2008 uplatnili účastníci řízení OS Ateliér pro životní prostředí a OS Za záchranu parku Kavalirka shodný požadavek na opakování ústního jednání ze dne 24.1. 2008 s odůvodněním, že společnost CENTRAL GROUP nesplnila povinnost vyvěsit všechny náležitosti o záměru.

K požadavku stavební úřad uvádí:

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízeni a současné nařídil k projednání žádosti veřejné ústní jednání na 27 9 2007 Zároveň byl žadatel upozorněn na povinnost vyvěšeni informace o stavebním záměru v ulici Musílkové a v ulici Pod Kavalírkou, a to doby veřejného ústního jednáni Součástí informace mělo být grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný podklad z něhož bude možné usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu záměru a jeho vlivu na okolí. Dále stavební úřad žadatele upozornil, že nebude-li uvedená povinnost splněna, nařídí opakované ústní jednání.

Při ústním jednání dne 27 9.2007 bylo konstatováno, že informace o záměru žadatele nebyla zveřejněna tak, jak stavební úřad v souladu s úst. §87, odst. 2 stavebního zákona požadoval neboť informace o záměru žadatele nebyla prokazatelně zveřejněna do data ústního jednání a grafické vyjádření záměru bylo doloženo pouze situačním výkresem, ze kterého nelze usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu záměru a jeho vlivu na okolí S ohledem na tuto skutečnost stavební úřad nařídil nové veřejné ústní jednáni na 24. ledna 2008

Informace žadatele o splnění požadavku na zajištění informace o záměru výstavby podle § 87, odst. 2 SZ na byla stavebnímu úřadu doručena dne 14.1.2008 a je součástí spisu. V informaci je identifikován žadatel, název stavby, parcelní čísla pozemků, na kterých má být stavba umístěna. Dále byla součástí informace situace se zakreslením stavby a vizualizace záměru zakreslená do fotografie.

Vzhledem k tomu, že současné bylo na úřední desce a na elektronické úřední desce Ú MC Praha 5 zveřejněno oznámení II. kterým stavební úřad oznámil účastníkům řízení datum a místo konání druhého ústního jednání ve věci, považuje stavební úřad informaci za dostatečnou Požadavku na konání třetího ústního jednání ve věci se nevyhovuje.

S přihlédnutím k výsledkům územního řízení Úřad MČ Praha 5, odbor územního rozhodováni rozhodl, jak je uvedeno ve výrokové části.

Upozornění pro žadatele:

Stavební úřad upozorňuje na povinnosti vyplývající z ustanovení § 10 až § 16 zákona c 185/2001 Sb, o odpadech, ve znění pozdějších předpisů

Toto rozhodnuti platí 2 roky ode dne. kdy nabylo právní moci Územní rozhodnutí pozbývá platnosti, nebyla-li ve lhůtě platnosti podána úplná žádost o stavební povolení, nebo jiné obdobné rozhodnuti podle stavebního zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo bylo-li stavební anebo jiné povolovací řízení zastaveno nebo byla-li podaná žádost zamítnuta po lhůtě platnosti územního rozhodnutí Územní rozhodnuti pozbývá platnosti také dnem. kdy stavební úřad obdrží sdělení žadatele, že upustil od záměru, k němuž se rozhodnutí vztahuje.

Poučeni o odvoláni

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastnici řízeni odvolit v soutadu s § 82 zákona č 500/2004 Sb, správní řád, do 15 dnů ode dne jeho oznámení, a to k odboru Magistrátu hl.m.Prahy, Jungmannova 29, Praha 1, podáním u zdejšího územního rozhodování.

Odvoláni se podává u Úřadu MČ Praha 5, odboru územního rozhodováni, s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal stavebnímu úřadu a aby každý dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je orgán na náklady účastníka.


Ing.arch. Eva


Za vydání rozhodnutí byl vyměřen správní poplatek podle pól. 18, zákona/č.634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve výši 1000,- Kč, který byl uhrazen dne 21.8.2008.

Přílohy:

(pro žadatele) do právní moci rozhodnutí

-   situace na podkladu katastrální mapy v měřítku 1:1000

-   koordinační situace v měřítku 1: 500

Rozdélovník:

I.  účastnici řízeni (§ 85, odst 1, SZ) - doporučené do vlastních rukou

1)      CENTRAL GROUP as., Na Strži 65,140 00 Praha 4

2)      Hl.m.Praha, zast URHMP, Vyšehradská 57,128 00 Praha 2

II.  účastnici řizení - informace veřejnou vyhláškou: (§85, odst 2 SZ)

3)   O MG Praha 5- úřední deska, (doporučené do vlastních rukou)

pro informování účastníků řízení zveřejněním na úřední desce po dobu 15ti dnů,

III.  Dotčené správní úřady: (doporučené)

4)   HS hl.m.Prahy, Štefánikova 17, Praha 5

IV. Na vědomi:

5)   URM - evidence UR, pí Faktorová
Vyšehradská 57,128 00 Praha 2 (+situace 1:1000)

Za správnost: Zacharievá Stejnopis.spisy A5 Opis: Za, OEK


MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR DOPRAVY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ


Váš dopis zn.

Naše značka MC05 5086/2008

Vyřizuje / linka VovsováDiS.,/212

Praha 2008-03-07


VÝZVA

Dne 10.12.2007 byla Úřadu Městské části Praha 5 doručena žádost společnosti CASA Koncept Internacionál s.r.o., se sídlem Na Struze 5, Praha l, o povoleni kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku parc.č. 701., k.ú Košíře. Podle § 8 odst. 5 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a § 8 odst. 3 vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., musí žádost obsahovat předepsané náležitosti. V podané žádosti chybí:

-         Dendrologický průzkum + návrh sadových úprav

-         Plná moc pro Ing. Lacinu k zastupování ve věci kácení dřevin na pozemku parc.č.
70 L, k.ú Košíře

Odbor dopravy a ochrany životního prostředí Úřadu Městské části Praha 5 podle § 45 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ( dále jen „správní řád" ), vyzývá žadatele společnost CASA Koncept Internacionál s.r.o., se sídlem Na Struze 5, Praha l , aby ve lhůtě do 15.04.2008 odstranil nedostatky v žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les,

podané dne 10.12.2007 tím, že doplní požadované podklady.

Nebude-li nedostatek podané žádosti ve stanovené lhůtě odstraněn, bude správní řízení podle

§ 66 odst. l písm. c) správního řádu zastaveno.

USNESENÍ

Odbor dopravy a ochrany životního prostředí Úřadu Městské části Praha 5 současně s výzvou k odstranění nedostatků žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les rozhodl takto :

Podle § 64 odst. l písm. a) správního řádu se správní řízení zahájené podáním žádosti společnosti CASA Koncept Internacionál s.r.o., se sídlem Na Struze 5, Praha l, ze dne 10.12.2007 o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku parc.č. 701, k.ú. Košíře přerušuje.

Odůvodnění

Žádost společnosti CASA Koncept Internacionál s.r.o., se sídlem Na Struze 5, Praha l , o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les vykazovala nedostatky, protože neobsahovala výše uvedené podklady, které jsou nutné k vydání povolení. Žadatel byl vyzván k doplnění uvedených podkladů a proto bylo správní řízení přerušeno.

Poučení    o   odvolání

Proti tomuto usnesení o přerušení řízení se lze podle § 76, odst. 5 správního řádu odvolat do 15ti dnů od doručení k OOP MHMP, Jungmannova 35, Praha l, prostřednictvím našeho odboru, tj. ODŽ ÚMČ Praha 5, nám. 14. října č.4, Praha 5. Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek.


v. z. Ing . Eva Havránková Ing. Miroslav Kučera Vedoucí odboru

Spis : l x

Doručuje se :

Ateliér pro ŽP, Ve Svahu l^Praha 4

Občanské sdružení Obrana ŽP, Pražského 28, Praha 5

OS za záchranu parku Kavalírka, U Kavalírky 2, Praha 5

Společnost pro ochranu P + D údolí

Casa Koncept Internacionál s.r.o., Na Struze 5, Praha l


MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR DOPRAVY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Váš dopis zn.               Naše značka

MC05 7102/2008

Vyřizuje / linka P. VovsováDiS.,/212

Praha 2008-04-07


ROZHODNUTÍ

Odbor dopravy a ochrany životního prostředí Úřadu Městské části Praha 5, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle §76, odstavce 5, písmena a ) zákona číslo 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění změn a doplňků a Statutu hl.m. Prahy na základě žádosti Casa Koncept International, s.r.o., se sídlem Na Struze 5, 110 00 Praha l, IČ : 47141204 (dále jen žadatel), zastoupené na základě plné moci ze dne 12.03.2008 Ing. Jaroslavem Lacinou, Oborská 1468, Praha 9, (dále jen zástupce žadatele) provedl správní řízení dle zák.č. 500/2004 Sb. správní řád a v souladu s § 8, žák. č. 114/92 Sb.; o ochraně přírody a krajiny, ve znění změn a doplňků a § 8 vyhlášky 395/92 Sb. v platném znění, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/92 Sb.

L V souladu s § 8 odst l zákona

povoluje

žadateli pokácení dřevin na pozemku pare. č. 701, k.ú. Košíře, který je   ve vlastnictví

žadatele.

Stromy   povolené   ke   kácení     jsou   uvedeny   v   dendrologickém   průzkumu   (dále  jen

Dendrologický průzkum), zpracovaném Ing. Tomášem Pilařem,    Prokopa Velikého 504,

Brandýs nad Labem, březen 2007, který je součástí spisu vedeného správním orgánem, pod č.

8,9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.

Kácení bude provedeno po nabytí právní noci tohoto rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu bytového domu na póz. p.č. 7tl,k.ú.Košíře v období od 1.10. do 31.3.

s platností do roku 2013.

II. V souladu s § 9 odst. l zákona

ukládá

žadateli provedení náhradní výsadby na pozemku pare. č. 701, k.ú. Košíře a to 4 kusů lípy malolisté, 6 kusů javoru mléče, 5 kmsm jeřábu obecného o výsadbové velikosti 14 -16 cm.

Náhradní výsadbu je žadatel povinen realizovat v nejbližším vhodném agrotechnickém termínu po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, nejpozději však do l roku od pokácení dřevin.

III.V souladu s ustanovením § 9 odst. l zákon

ukládá

Žadateli následnou péči o vysazené dřeviny a to po dobu Stí let od realizace výsadeb.

Péče bude prováděna dle normy ČSN 83 9051 - Technologie vegetačních úprav v krajině -Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy. V případě uhynutí některého jedince bude tento nahrazen exemplářem stejného druhu a velikosti.

Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí inventarizace dřevin

Odůvodnění

Na základě žádosti společnosti Casa Koncept International, s.r.o., se sídlem Na Struze 5, 110 00 Praha l, zastoupené Ing. Jaroslavem Lacinou, Oborská 1468, Praha 9, o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, na pozemku pare. č. 701, k.ú. Košíře bylo zahájeno správní řízení. Důvodem žádosti o povolení kácení dřevin je výstavba bytového domu na pozemku p.č. 701, kA Košíře. V souladu s ustanovením § 70 zákona byla o zahájeném správním řízení vyrozuměna občanská sdružení, která podala na odbor dopravy a ochrany životního prostředí generální žádost o informace o plánovaných zásazích do životního prostředí vdané lokalitě. Konkrétně bylo informováno občanské sdružení Společnost pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí, Pražského 661, Praha 5. Obrana životního prostředí, Janovského 4, Praha 7, Ateliér pro životní prostředí. Ve svahu l, Praha 4, OS za záchranu parku Kavalírka, U Kavalírky 2, Praha 5. V zákonném termínu se jako účastník řízení přihlásila občanské sdružení Společnost pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí, Obrana životního prostředí, Ateliér pro životní prostředí a OS za záchranu parku Kavalírka.

Dne 19. 2. 2008 bylo provedeno ohledání na místě. Tohoto ohledání se kromě zmocněného zástupce žadatele zúčastnilo přihlášené občanské sdružení Obrana životního prostředí, které zároveň zastupovalo plnou mocí Ateliér pro ŽP.

Na pozemku p.č.701, k.ú. Košíře bylo v rámci ohledání zjištěno, že není dostatečně zpracován dendrologický průzkum dřevin určených ke kácení. Zástupce žadatele Ing. Lacina měl nevyhovující plnou moc k zastupování. Z těchto důvodů došlo k přerušení řízení do 15. 04. 2008. Ing. Lacina doplnil požadované podklady dne 06.03.2008. Účastníci řízení možnost

seznámit se s podklady do 31.03.2008. Této možnosti využil zástupce OS za záchranu parku

Kavalírka.

Hodnocené   dřeviny jsou  poměrně  rozměrné  dřeviny  původních  výsadeb  parku  nebo

zapěstované nálety větších velikostí. Většina dřevin jsou jedinci dlouhověkých taxonů a

průměrné sadovnické kvality, ale bez specifické kompoziční funkce. Relativné nejcennější je

lípa srdčitá, která zůstane zachována. Vzniklá   ekologická újma bude plně kompenzována

realizací náhradní výsadby   15 stromů, jejichž kvalita bude s přibývajícím časem stoupat.

Navržená kompenzační opatření tak plně nahradí funkční význam kácených dřevin v řešeném

území.

Proto po vyhodnocení estetického i funkčního významu dřevin, navržených ke kácení,

rozhodl správní orgán tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

Poučení   o   odvolání

Proti tomuto rozhodnutí je možné podle ustanovení § 81 správního řádu podat písemné odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů od jeho oznámení účastníku, a to k odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy , Jungmannova 35, Praha l, prostřednictvím Odboru dopravy a ochrany životního prostředí Úřadu Městské části Praha 5, nám. 14. října 4, Praha 5. Odvolání se podává v počtu pěti stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady rozhodující správní orgán.


Ing. Miroslav Kučera

Vedoucí odboru


Přílohy : Inventarizace dřevin

Rozdělovník :

Účastníci řízení:

Casa Koncept InternationaL s.r.o., Na Struze 5, 110 00 Praha l,  prostřednictvím zástupce -

Ing. Jaroslav Lacina, Oborská 1468, Praha 9

Společnost pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí, Pražského 661, 15200 Praha 5

Obrana životního prostředí, Janovského 4, 170 00 Praha 7

Ateliér pro životní prostředí, Ve svahu l, Praha 4

OS za záchranu parku Kavalírka, U Kavalírky 2, Praha 5

Spis : l x« zpět