HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ

Váš dopis zn.    SZn.:

S-MHMP-343360/2006/OOP-IV-904b/2007/Šed

Vyřizuje / linka Bc. Šedivý 74373


Datum 3.1.2008

Věc:   Vyrozumění    o     obsahu     podaného     odvolání     proti SZn. S-MHMP-343360/2006/OOP-IV-904/R-192/2007/Šed 27.11.2007.


rozhodnutí
ze          dne

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy Vás v souladu s ustanovením § 86 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků uvědomuje o odvolání, které bylo podáno PhDr. Ivou Ronisovou za společnost Casa Concept International, s.r.o., proti výše uvedenému rozhodnutí. Stejnopis odvolání Vám zasíláme v příloze. K uvedenému odvolání se můžete vyjádřit do 7 dnů od doručení tohoto vyrozumění.

      Jan W i n kler

ředitel odboru

Příloha:

- stejnopis odvolání

Obdrží:

Občanské sdružení za záchranu parku Kavalírka, U Kavalírky 463/2, 150 00 Praha 5 (doporučené do vlastních rukou) - spis


HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ


Váš dopis zn.    SZn.:

S-MHMP-343360/2006/OOP-IV-904b/2007/Šed

Vyřizuje / linka Bc. Šedivý 74373


Datum 3.1.2008

Věc:   Vyrozumění    o     obsahu     podaného     odvolání     proti SZn. S-MHMP-343360/2006/OOP-IV-904/R-192/2007/Šed 27.11.2007.


rozhodnutí
ze          dne

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy Vás v souladu s ustanovením § 86 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků uvědomuje o odvolání, které bylo podáno PhDr. Ivou Ronisovou za společnost Casa Concept International, s.r.o., proti výše uvedenému rozhodnutí. Stejnopis odvolání Vám zasíláme v příloze. K uvedenému odvolání se můžete vyjádřit do 7 dnů od doručení tohoto vyrozumění.


. Jan Winkler

ředitel odboru

hl. m. Prahy iran> prostředí


Příloha:

- stejnopis odvolání

Obdrží:

Občanské sdružení za záchranu parku Kavalírka, U Kavalírky 463/2, 150 00 Praha 5 (doporučené do vlastních rukou) - spis


DOHODA

o řešení vztahů v případu stavebních aktivit stavebníka ohledně záměru Bytové domy

Košíře, ul. Pod Kavalírkou

strany dohody:

Park Kavalírka, a.s.

IČ: 27226115

se sídlem Praha l, PSČ: 110 00, Anežská 10

zastoupený Mgr. Gabrielou Hyklovou, členkou představenstva

(dále jen "stavebník")

a

Občanské sdružení za záchranu parku Kavalírka, se sídlem U Kavalírky 2, 150 00 Praha 5,

IČO 27037371

zastoupené Mgr. Janem Fialou, předsedou

(dále jen "sdružení")

čl.1

Strany této dohody konstatují, že stavebník má zájem realizovat na pozemcích pare. č. 732, 708/4, 722/4, 718, 727/6, 2059/1, 715/1, 715/2 a 717 k.ú. Košíře dva bytové domy vzájemně propojené podzemními garážemi (pod názvem Bytové domy Košíře, úl. Pod Kavalírkou) dle projektové dokumentace z února 2007 (sadové úpravy - březen 2007), kterou vyhotovil Atelier A4 s.r.o., Ruská 971/92, PSČ: 100 00, Praha 10, jež byla přiložena k oznámení záměru výstavby Bytové domy Košíře ze dne 23. 5. 2007 k odboru ochrany prostředí, oddělení posuzování vlivů na životní prostředí a k níž bylo následně vydáno stanovisko - Závěr zjišťovacího řízení ze dne 14. 9. 2007, čj. S - MHMP - 218389/2007/OOP/VI/EIA/394-2/Pac. Uvedená projektová dokumentace bude přiložena k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby k Úřadu městské části Praha 5, odboru výstavby (dále jen „záměr"). Část projektové dokumentace záměru, zejména pohledy na záměr a plán zastavěných ploch tvoří přílohu této dohody.

či. II

Sdružení konstatuje, že je zájmovým sdružením, jehož předmětem činnosti je ochrana parku Kavalírka nacházejícího se mezi ulicemi Pod Kavalírkou a Nad Kavalírkou (dále jen „park") a učinilo v řízeních, jež se záměru týkají, podání, ve kterých vyjádřilo k záměru své námitky.

či. III

V zájmu smírné úpravy vzájemných vztahů se obě strany dohodly, že je nutné vytvářet ekologické prostředí v intravilánu města Prahy, dbát na zachování ekologické rovnováhy v dotčené lokalitě a za tímto účelem zejména:

•        dbát o zachování parku v jeho současném rozsahu a dbát o jeho rozvoj,

•        usilovat o vykoupením pozemků, na kterých se park nachází od soukromých vlastníků a
jejich předání městu,

•        usilovat o udržení územní ochrany parku jako nezastavitelného území,

•        provádět pravidelnou údržbu a úklid parku,  provádět opravy a údržbu cest,

•         provádět opravy, údržbu a rozšiřování mobiliáře parku (např. laviček, odpadkových košů
atd.)

•         provádět obnovu zeleně a jej í údržbu.

čl. IV

V zájmu smírné úpravy vzájemných vztahů se stavebník zavazuje poskytnout sdružení za účelem dle článku této dohody částku 2.000.000,-Kč (slovy: dva miliony korun českých). Část příspěvku dle předchozí věty ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) byla stavebníkem uhrazena při podpisu této dohody. Zbývající část příspěvku ve výši 1.900.000,- Kč bude stavebníkem do pěti dnů od podpisu této dohody poukázána na depozitní účet JUDr. Barbary Červenkové, advokátky se sídlem Litoměřická 19d, 190 00 Praha 9, č. osv. ČAK 8687 a vyplacena sdružení způsobem uvedeným ve svěřenecké smlouvě podepsané účastníky této dohody a advokátkou v den podpisu této dohody.

Stavebník se zavazuje nejednat v rozpory s cíli sdružení uvedených v či. III. Stavebník se současně zavazuje zajistit, aby závazek dle předchozí věty plnily i osoby, které mají majetkovou nebo osobní účast ve společnosti stavebníka a osoby jimi ovládané.

čl. V

1.         Strany potvrzují, že sdružení předalo při podpisu této dohody stavebníkovi zpětvzetí odvolání
proti rozhodnutí o souhlasu k dotčení pozemků do vzdálenosti 50m od okraje lesa sp. zn. S-MHMP-
343360/2006/OOP-IV-904/R-192/2007/Šed. Do pěti dnů od podpisu této dohody a předložení
potvrzení o splnění povinnosti stavebníka podle či. IV. této dohody složit částku 1.900.000,- Kč na
depozitní účet advokátky se sdružení zavazuje vzít zpět veškeré správní či jiné žaloby, námitky či
odvolání proti umístění, povolení a provedení staveb a stavebních úprav podaných sdružením ve
vztahu k záměru. Originály zpětvzetí uvedených podání se sdružení zavazuje bez odkladu předložit
zmocněným zástupcům stavebníka a dovolit jim zhotovení kopií z těchto písemností.

2.         Sdružení  se dále zavazuje proti realizaci záměru, jak je,  nebrojit žádnými odvoláními,
mimořádnými opravnými prostředky, žalobami nebo jinými podáními.

3.         V případě změny stavby vymezené v či. I této dohody před jejich dokončením se stavebník
zavazuje takovou změnu projednat se sdružením ještě před podáním žádosti o změnu. Sdružení má
v takovém případě právo hájit své zájmy i veřejné zájmy, jež jsou předmětem jeho činnosti, a to i
podáními uvedenými v bodě V.2. této dohody. Zavazuje se však před jejich podáním věc projednat
se stavebníkem a případná následná podání mu doručovat na vědomí.

4.         Sdružení má rovněž právo žádat stavebníka, aby bez zbytečných odkladů, nejpozději do týdne,
řešil na podnět sdružení aktuální problémy vlivu a dopadů provádění stavby a stavebních úprav na
okolní obytné prostředí. V těchto záležitostech se strany této dohody zavazují řešit takové případy
přednostně vzájemným jednáním. Případná podání v těchto případech učiněná vůči správním
úřadům se obě strany zavazují v kopii předložit druhé straně do týdne od jejich podání.

5.         Stavebník je vždy povinen předložit sdružení ověřenou kopii rozhodnutí odboru ochrany
prostředí MHMP o souhlasu s dotčením pozemků do vzdálenosti 50m od okraje lesa, rozhodnutí o
umístění stavby a rozhodnutí o povolení stavby týkající se záměru s vyznačenou doložkou právní
moci rozhodnutí, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne právní moci příslušného rozhodnutí.

čl. VI

1. Pro případ prodlení s plněním závazků z výše uvedených ustanovení této dohody nebo porušení
sjednaných povinností jsou dohodnuty mezi oběma stranami této dohody smluvní sankce, a to :
5.000,- Kč (slovy: pěttisíckorunčeských) za každý den prodlení s plněním některé termínované
povinnosti, ke které se strany touto dohodou zavázaly. V případě podstatného porušení smluvní
povinnosti uvedené v článku V. odst. 2 sdružením a nezjednání nápravy ani ve lhůtě 30 dnů po
písemné výzvě stavebníka k nápravě má stavebník nárok na smluvní pokutu ve výši již uhrazené
části odměny dle článku IV. této dohody. Pro vyloučení pochybností strany potvrzují, že porušením
povinnosti uvedené v či. V odst. 2 není postup sdružení dle odst. 3 článku V.

2.        Uplatněním smluvní sankce není dotčen nárok na náhradu škody, vzniklé oprávněné smluvní
straně nesplněním povinnosti podle této dohody.

čl. VII

Strany této dohody shodně prohlašují, že veškerá ujednání této dohody nejsou utajována z žádného zákonného důvodu, obě strany souhlasí s poskytováním informací o této dohodě, informací obsažených v této dohodě a údajů o hospodaření s prostředky, jež poskytl stavebník podle této dohody sdružení. Tuto dohodu i údaje o hospodaření s poskytnutými prostředky lze i zveřejnit, s čímž obě strany výslovně souhlasí.

čl. VIII.

Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.. Tato dohoda je vypracována ve 4 stejnopisech, z nichž každá strana dohody obdrží dva.


V Praze dne 10/1 2008

Přílohy:  

doklad o zvolení předsedy sdružení - kopie       

část projektové dokumentace záměru

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poskytnutý příspěvek je v souladu s Etickým kodexem ekologických organizací v Pravidlech transparentnosti nevládních neziskových organizací v oblasti dárcovství a sponzorství ze strany komerčních subjektů.

Tato Pravidla obsahují dobrovolné zásady a principy transparentního chování NNO v případě přijímání darů a v rámci sponzorství NNO ze strany komerčních subjektů.

Cílem těchto Pravidel je dále posilovat důsledné uplatňování transparentnosti aktivit neziskového sektoru a prohlubovat tak vzájemnou důvěru jak mezi NNO navzájem, tak i mezi NNO a společenským prostředím, v němž působí.

http://www.zelenykruh.cz/dokumenty/pravidla-transparentnosti-nno.pdf

Poskytnutý dar je v souladu e Etickým kodexem ekologických organizací, rozpracováných v Pravidlech transparentnosti nevládních neziskových organizací v oblasti dárcovství a sponzorství ze strany komerčních subjektů.

Tato Pravidla obsahují dobrovolné zásady a principy transparentního chování NNO v případě přijímání darů a v rámci sponzorství NNO ze strany komerčních subjektů.

Cílem těchto Pravidel je dále posilovat důsledné uplatňování transparentnosti aktivit neziskového sektoru a prohlubovat tak vzájemnou důvěru jak mezi NNO navzájem, tak i mezi NNO a společenským prostředím, v němž působí.

http://www.zelenykruh.cz/dokumenty/pravidla-transparentnosti-nno.pdf

                    

za stavebníka   Mgr. Gabriela Hyklová                                        za sdružení   Jan Fiala


Občanské sdružení za záchranu parku Kavalírka U Kavalírky 2, 150 00 Praha 5 - Košíře


Městská část Praha 5

Úřad městské části nám, 14, října 1361/4

 21-01- 2008

Číslo jednací:

Počet listů:

Počet listů příloh:


Odboru dopravy a životního prostředí Úřadu MČ Praha 5

k rukám P. Vovsové

nám. 14. října č. 4 15022   Praha 5

ke zn: ODŽ/8/2007/6495/povp


V Praze dne 18.1.2008


Věc: OZNÁMENÍ O ÚČASTI v řízení o kácení dřevin na pozemku č.parc. 701 v kat. území Košíře

oznamujeme

svou účast v uvedeném správní řízení. Žádáme, aby s námi bylo napříště v tomto správním řízení jednáno jako s jeho účastníkem.

S pozdravem

Jan Fiala

                                                   předseda

Občanského sdružení za záchranu parku Kavalírka


Občanské sdružení za záchranu parku Kavalírka

U Kavalírky 2, 150 00 Praha 5 – Košíře

   Protože podle našich zjištění společnost Central group nesplnila povinnost vyvěsit všechny náležitosti o záměru,

žádáme  opakování ústního jednání.

Chybí nejen informace o ústním jednán, ale i o zásadě koncentrace řízení,
chybí stručná charakteristika záměru, zda vyžaduje EIA  - tak jak to stanoví § 8 vyhl.č. 503/2006 Sb.

(informace musí obsahovat: identifikaci stavebníka (název, sídlo, IČ), předmět řízeni a jeho stručnou charakteristiku, parcelní č. pozemku, zda záměr vyžaduje EIA, místo a čas veřejnéo ústního jednání, upozornění, že námitky, připomínky atd. lze uplatnit nejpozději při ústním jednáni, grafické vyjádřeni záměru - situaci obsahující zejména
vzdálenosti od sousedních pozemků a případně i vzhled záměru).

přílohy: fotografie vyvěšení

 V Praze dne  24.1.2008

Mgr. Jan Fiala

předseda  Občanského sdružení za záchranu parku Kavalírka


Občanské sdružení za záchranu parku Kavalírka

U Kavalírky 2, 150 00 Praha 5 - Košíře

Protože podle našich zjištěni společnost Central group nesplnila povinnost vyvěsit všechny náležitosti o záměru,

žádáme opakování ústního jednání.

Chybí nejen informace o ústním jednán, ale i o zásadě koncentrace řízení, chybí stručná charakteristika záměru, zda vyžaduje ElA - tak jak to stanoví § 8 vyhl.č. 503/2006 Sb.

(informace musí obsahovat: identifikaci stavebníka (název, sídlo, IČ), předmět řízeni a jeho stručnou charakteristiku, parcelní č. pozemku, zda záměr vyžaduje ElA, místo a čas veřejného ústního jednání, upozornění, že námitky, připomínky atd. lze uplatnit nejpozději při ústní pn jednáni, grafické vyjádřeni záměru - situaci obsahující zejména vzdálenosti od sousedních pozemků a případně i vzhled záměru).

přílohy: fotografie vyvěšení  v Praze dne 24.1.2008

Mgr. Jan Fiala, předseda Občanského sdružení za záchranu parku Kavalírka


MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5                                     f

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
ODBOR DOPRAVY
A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ                 DLE ROZDĚLOVNÍKU

J

Váš               Naše značka               Vyřizuje/ linka           Praha

dopis

zn.                   2055/2008

Vovsová DiS.,/212         2008-01-30

Kácení dřevin, pozemek parc.č. 701. k.ú. Košíře

Odbor dopravy a ochrany životního prostředí ÚMČ Praha 5 oznamuje účastníkům řízení, že v souvislosti s výše uvedeným správním řízením svolává ohledání na místě na den 19.02.2008 v 13:30 hod.

Sraz účastníků na křižovatce Tůmova x Musílkova, Praha 5 (viz. příloha s označením na mapě) v uvedený den a hodinu.


Ing. Miroslav Kučera vedoucí odboru


Rozdělovník:

Ateliér pro ŽP, Ve Svahu l, Praha 4

Občanské sdružení Obrana ŽP, Pražského 28, Praha 5

OS za záchranu parku Kavalírka, U Kavalírky 2, Praha 5

Společnost pro ochranu P + D údolí

Casa Koncept Internacionál s.r.o., Na Struze 5, Praha l

Příloha: mapa« zpět