Občanské sdružení za záchranu parku Kavalírka, U Kavalírky 2, 150 00 Praha 5

Úřad městské části Prah 5

odbor dopravy a životního prostředí

nám. 14. října 4

150 22  Praha 5

V Praze dne 11. 9. 2006

Věc: žádost o účast na správních řízeních

Hodláme se zúčastňovat všech správních řízení, týkajících se parku Kavalírka, tedy i správního řízení ve věci kácení stromů a keřových porostů na parcelách 718 a 732 k.ú. Košíře, ulice Pod Kavalírkou.  Žádáme o včasné vyrozumění o termínech a dalších podrobnostech jak v této věci, tak i o případných všech dalších řízeních, spojených zejména s parkem Kavalírka.

Mgr Jan Fiala

Předseda Občanského sdružení za záchranu parku Kavalírka


Občanské sdružení za záchranu parku Kavalírka, U Kavalírky 2, 150 00 Praha 5

Úřad městské části Prah 5

odbor dopravy a životního prostředí

nám. 14. října 4

150 22  Praha 5

V Praze dne 14. 9. 2006

Věc: žádost o účast na správních řízeních

Hodláme se zúčastňovat všech správních řízení, týkajících se parku Kavalírka, tedy i správního řízení ve věci kácení 7 kusů stromů a keřových porostů na parcele č. 735 k.ú. Košíře, ulice Pod Kavalírkou.  Žádáme o včasné vyrozumění o termínech a dalších podrobnostech jak v této věci, tak i o případných všech dalších řízeních, spojených zejména s parkem Kavalírka.

Mgr Jan Fiala

Předseda Občanského sdružení za záchranu parku Kavalírka


Občanské sdružení za záchranu parku Kavalírka, U Kavalírky 2, 150 00 Praha 5

Městská část Prah 5

Úřad městské části

Odbor územního rozhodování

Ing.arch. Eva Čechová

nám. 14. října 4

150 22  Praha 5

V Praze dne 22. 9. 2006

Č.j. : OUR.Koš.p.718-1158/06-Vei-ozn/OS

Věc: žádost o účast na správních řízeních

Hodláme se zúčastňovat všech správních řízení, týkajících se parku Kavalírka, tedy i správního řízení  o umístění stavby „Obytný soubor Park Kavalírka I“ – obytný komplex na pozemcích č.parc. 705/3, 706, 708/4, 718, 719/2, 720/2, 721/2, 722/2, 722/4 a 732 k.ú. Košíře.  Žádáme o včasné vyrozumění o termínech a dalších podrobnostech jak v této věci, tak i o případných všech dalších řízeních, spojených zejména s parkem Kavalírka.

Mgr Jan Fiala

Předseda Občanského sdružení za záchranu parku Kavalírka
Útvar rozvoje hlavního města Prahy

příspěvková organizace

Hradčanské náměstí 8, 118 54 Praha l tel: 224 308 111, fax: 220 514 652

Občanské sdružení

za záchranu parku Kavalírka

Mgr. Jan Fiala

U Kavalírky 2

150 00 Praha 5 - Košíře

Vaše značka              URM čj.                 Vyřizuje                                    V Praze dne

10035/2006             Ing.arch. Matoušova, 1. 248             - 1 -12- 2006

Ing.arch. Hořejší

Věc: Připomínka k zastavění části území parku Kavalírka - změna ÚPn č. Z 1817/07

Obdrželi jsme Vaši připomínku k výše uvedené změně Z1817/07, která byla podána za účelem změny funkčního využití z parku a parkově upravených ploch (PP) na čistě obytné (OČ - nyní po schválení Z 1000/00 - revizi překlasifikované na OB) pro výstavbu bytových domů a sdělujeme Vám, že Vaši připomínku postupujeme pořizovateli změn ÚPn HMP - Odboru územního plánu MHMP k založení do spisu, přestože byla předána po ukončení projednávání zadání změn vlny 07 (proběhlo od 14. 6. do 13. 7. 2006). Připomínku lze dále uplatnit v rámci veřejného projednám návrhu změny, pokud bude zadání změny schváleno.

Výsledek projednání a pořízení nelze nyní předjímat, předklad zadání změn vlny 07 ke schválení Zastupitelstvu hl. m. Prahy lze očekávat v l. pololetí roku 2007.


S pozdravem

ředitelka URM


Rozdělovník:            1.Adresát

2.             MHMP - OUP Ing. Jitka Cvetlerová, ředitelka odboru, Jungmannova 29/35, 11121 Praha l
+ podání

3.             URM -KŘ

4.                                                        - KŘ /ORG + kopie podání

5.                                                        -URB/AUK

6.                                                        -URB/AFS

7.                                                        -FIUM/AUD

8.                                                        - Spisovna + kopie podání

Bankovní spojení: PPF banka, a.s., Na Strži 1702/65, 140 62 Praha 4 Číslo účtu: 2001200003/6000, IČ: 70883858« zpět